Заповед за продажба на тото пункт, находящ се в обл. Ловеч, с. Златна панега 

 
Заповед за продажба на тото пункт, находящ се в обл. Ловеч, с. Златна панега
         
                                                     
З А П О В Е Д
 
№ 35/24.02.2020 г.
на основание чл. 64 от Закона за държавна собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост, чл. 16 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост /Наредба №7/, протокол вх. № 04-03-1796/11.12.2019г. на комисия, назначена със Заповед № 250 от 15.11.2019г. на Изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, ведно със Забележка към него с вх. № 04-03-238/31.01.2020г.
 
 1. НАРЕЖДАМ:
 
 1. Да се обяви непродадената в два последователни търга с тайно наддаване движима вещ – частна държавна собственост, с балансова стойност под 10 000 лв., под № 1 от тръжен списък, а именно „тото пункт, тип „Юрапел“, с инвентаризационен  № 114-220-4033“, за продажба на първия по време кандидат - купувач, заявил писмено желанието си да закупи вещта на цена не по-ниска от първоначалната тръжна цена, в срок от 8:30 часа на 25.02.2020г. /вторник/ до 17:00 часа на 25.03.2020г. /сряда/. Началната тръжна цена, определена от комисия, назначена със Заповед № 201/20.08.2019г., на осн. чл. 5, ал 2 от Наредба № 7 е както следва:
 
ТРЪЖЕН СПИСЪК
Тръжен номер:
Описание на вещта
Начална цена с ДДС /лв./
1
Тото пункт, тип „Юрапел“, с инвентаризационен  № 114-220-4033
588.00 лв.
 
Оглед на вещта може да бъде извършван всеки работен ден от срока, между 10:00 ч. и 15:00 ч.  по местонахождението й на адрес: обл. Ловеч, с. Златна Панега, ул. „Опълченска“ № 45.
Лице за контакт: Камелия Кръстева, тел.: 0889445225.
 1.  Явилият се купувач, следва да заяви писмено желанието си да закупи вещта със заявление по образец (приложение № 1), да заплати цената в срок до 3 работни дни от датата на заявяването и да подпише писмен договор за покупко-продажба (приложение № 2), след което да вдигне вещта в срок до 5 работни дни от датата на договора, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол (приложение № 3).
 2. Заявление за закупуване, подписано  лично от кандидата или негов изрично упълномощен представител, да се подава в дирекция „Обща администрация“ при Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на адрес - гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28.
 3. Заплащането на предложената цена да се извърши по следната банкова сметка с титуляр ДП БСТ:
IBAN:BG63BPBI79231065321201, BIC: BPBIBGSF
Банка: „Юробанк България“ АД
 1. Предавателно-приемателния протокол за ДП БСТ, да бъде подписан от директора на Северозападна регионална дирекция при ДПМЧР, ЦУ на ДП БСТ.
 2. След изтичане на срока за вдигане на вещта, на купувача да се начислява неустойка за магазинаж, в полза на ДП БСТ, в размер на 10 лв. за всеки просрочен ден.
 3. Всички разходи по прехвърлянето на закупената вещ, в т.ч. и по вдигането й, да са за сметка на купувача.
 4. Да се извърши обявяване на настоящата заповедта в началото на първия работен ден след издаването й, както следва:
 • от Вяра Георгиева – главен юрисконсулт, отдел „Правен“, ДПОП при ЦУ на ДП БСТ, на видно място в сградата на ЦУ на ДП „Български спортен тотализатор“, в гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28, както и на интернет страницата на предприятието;
 • от Методи Методиев -  директор на СЗРД, ДПМЧР при ЦУ на ДП БСТ, на видно място в сградата на Северозападна регионална дирекция – офис Плевен, в гр. Плевен, ул. „Д. Константинов“ № 23А.
 1. Kонтрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светла Николова – главен счетоводител при ЦУ на ДП „Български спортен тотализатор“.
 
Приложения:
 
Настоящата заповед да се връчи на посочените в нея длъжностни лица и на Главния счетоводител на ДП БСТ - за сведение и изпълнение.
                                                                      
                                                                      
положен подпис, заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД      
…………………………………………
ДАМЯН ДАМЯНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ДП „БЪЛГАРСКИЯ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“
 
 
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
12 14 23 24 36 45
Джакпот
3 232 157.74 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 78 - 27.09.2020
1 Теглене
2 14 16 18 28
2 Теглене
4 9 12 28 30
 
Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
2 16 23 24 33 42
Джакпот
219 086.24 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
Година
53
Месец
10
Дата
20
Ден
4


Джакпот
1 408.66 лева

Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
4 10 13 15 32
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
 
Печеливши позиции
2 8 9
Печеливши числа
1 8 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 78 - 27.09.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
2
3
2
4
2
5
x
6
1
7
x
8
1
9
2
10
x
11
1
12
2
13
x
Джакпот
6 221.28 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
1
6
x
7
2
8
x
9
1
10
x
11
x
12
x
Джакпот
6 174.50 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
x
3
2
4
x
5
2
6
x
7
1
8
1
9
1
10
1
Джакпот
1 190.70 лева
 
БНТ
1 окт 2020