Спечелил участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в с. Щръклево 

 
Спечелил участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в с. Щръклево
         
Дата на публикуване: 25.06.2019 г.
 
Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 28.05.2019 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № 119/22.04.2018 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № 156/31.05.2019 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на имот – частна държавна собственост, представляващ сграда /тото-пункт/ – масивна, едноетажна, със застроена площ 47 кв. м., с административен адрес обл. Русе, общ. Иваново, с. Щръклево, ул. „Тракия“ № 16, ЕТ „Маргарит Рачев-Мистелла-Вет“, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 827234761, със седалище и адрес на управление в гр. Русе 7004, ул. „Родопи“ № 4, вх. 3, ет.5, представлявано от Маргарит Рачев Маринов, физическото лице-търговец, при месечна наемна цена за обекта – 83.33 лв. /осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки/, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.
Заповед № 156/31.05.2019г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 75 - 19.09.2019
Печеливши числа
11 13 19 21 44 46
Джакпот
2 432 222.78 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 75 - 19.09.2019
1 Теглене
2 13 26 31 32
2 Теглене
8 11 23 24 25
 
Тираж 75 - 19.09.2019
Печеливши числа
3 4 7 31 32 40
Джакпот
315 104.92 лева
Тираж 75 - 19.09.2019
Печеливши числа
Година
90
Месец
3
Дата
28
Ден
1


Джакпот
Спечелен

Тираж 75 - 19.09.2019
Печеливши числа
6 12 25 26 40
Печеливша зодия
11
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 75 - 19.09.2019
 
Печеливши позиции
1 3 6
Печеливши числа
3 3 8
Джакпот
24 865.60 лева
Тираж 75 - 19.09.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
x
3
2
4
x
5
x
6
1
7
1
8
1
9
1
10
x
11
1
12
1
13
x
Джакпот
12 687.51 лева
Тираж 74 - 15.09.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
2
4
2
5
x
6
x
7
x
8
1
9
x
10
1
11
1
12
2
Джакпот
1 198.05 лева
Тираж 74 - 15.09.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
2
3
2
4
1
5
2
6
1
7
2
8
2
9
x
10
1
Джакпот
1 520.00 лева
 
22 сеп 2019