Спечелил участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. София 

 
Спечелил участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. София
         
Дата на публикуване: 05.02.2020 г.
 
Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 21.01.2020 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № 243/13.11.2019 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № 9/22.01.2020 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на имот – частна държавна собственост, представляващ обособено помещение с площ 12 кв. м., част от самостоятелна търговска сграда с площ от 150 кв. м., с административен адрес гр. София, ж. к. Обеля /площад/, „Руф Инженеринг Груп“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 175230201, със седалище и адрес на управление в гр. София 1231, ж. к. Връбница 2, бл. 637, вх. Б, ет. 11, ап. 80, представлявано от Росен Евгениев Тошев, в качеството му на управител и едноличен собственик на капитала, при месечна наемна цена за обекта – 75.00 лв. /седемдесет и пет лева/, без включен в нея ДДС и начин  на плащане на месечния наем – по банкова сметка.
Заповед № 9/22.01.2020 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
12 14 23 24 36 45
Джакпот
3 232 157.74 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 78 - 27.09.2020
1 Теглене
2 14 16 18 28
2 Теглене
4 9 12 28 30
 
Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
2 16 23 24 33 42
Джакпот
219 086.24 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
Година
53
Месец
10
Дата
20
Ден
4


Джакпот
1 408.66 лева

Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
4 10 13 15 32
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
 
Печеливши позиции
2 8 9
Печеливши числа
1 8 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 78 - 27.09.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
2
3
2
4
2
5
x
6
1
7
x
8
1
9
2
10
x
11
1
12
2
13
x
Джакпот
6 221.28 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
1
6
x
7
2
8
x
9
1
10
x
11
x
12
x
Джакпот
6 174.50 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
x
3
2
4
x
5
2
6
x
7
1
8
1
9
1
10
1
Джакпот
1 190.70 лева
 
БНТ
1 окт 2020