Спечелил участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Бургас 

 
Спечелил участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Бургас
         
Дата на публикуване: 05.02.2020 г.
 
Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 21.01.2020 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № 244/13.11.2019 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № 10/22.01.2020 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на имот – частна държавна собственост, представляващ база за краткотраен отдих, състояща се от 6 броя сгради /тип бунгала/ с обща застроена площ 274 кв. м., с административен адрес гр. Бургас, Лесопарк Росенец, „1Х2“ ЕООД, вписано в Търговския регистър  и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по писванията с ЕИК 130611703, със седалище и адрес на регистрация в гр. София 1225, р-н Сердика, ж. к. Орландовци, ул. „Лавандула“ № 26, представлявано от Анатоли Манолов Николов, в качеството му на управител, при месечна наемна цена за обекта – 221.00 лв. /двеста двадесет и един  лева/, без включен в нея ДДС и начин  на плащане на месечния наем – по банкова сметка.
Заповед № 10/22.01.2020 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 42 - 24.05.2020
Печеливши числа
3 7 20 37 40 41
Джакпот
3 254 631.31 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 42 - 24.05.2020
1 Теглене
15 20 29 30 34
2 Теглене
3 10 19 27 33
 
Тираж 42 - 24.05.2020
Печеливши числа
4 14 16 28 33 37
Джакпот
481 439.14 лева
Тираж 42 - 24.05.2020
Печеливши числа
Година
41
Месец
2
Дата
13
Ден
4


Джакпот
12 946.86 лева

Тираж 42 - 24.05.2020
Печеливши числа
25 35 44 46 49
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 42 - 24.05.2020
 
Печеливши позиции
5 6 8
Печеливши числа
1 0 1
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 24.05.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
2
4
2
5
x
6
1
7
2
8
2
9
x
10
1
11
1
12
2
13
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 24.05.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
1
4
2
5
x
6
x
7
1
8
x
9
1
10
2
11
1
12
x
Джакпот
2 067.24 лева
Тираж 42 - 24.05.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
x
4
2
5
x
6
x
7
1
8
1
9
1
10
x
Джакпот
445.85 лева
 
БНТ
28 май 2020