Спечелил участник от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Русе 

 
Спечелил участник от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Русе
         
Дата на публикуване: 11.06.2019 г.
Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 21.05.2019 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № 120/22.04.2018 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № 149/22.05.2019 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда със застроена площ 84.40 кв. м., с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ № 108, вх. 3, ет. 1, ап. 3, „Декра-Строй“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК  117684931, със седалище и адрес на управление в гр. Русе 7005, „Ц. Церковски“ № 6, представлявано от Красимир Стефанов Атанасов, в качеството му на управител, при месечна наемна цена за обекта – 250.00 лв. /двеста и петдесет лева/, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.
Заповед № 149/22.05.2019г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.
 
 
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 15 - 20.02.2020
Печеливши числа
1 2 7 13 30 38
Джакпот
3 150 214.02 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 15 - 20.02.2020
1 Теглене
3 10 23 25 26
2 Теглене
11 12 14 20 21
 
Тираж 15 - 20.02.2020
Печеливши числа
2 11 21 25 29 40
Джакпот
1 177 548.81 лева
Тираж 15 - 20.02.2020
Печеливши числа
Година
39
Месец
3
Дата
8
Ден
4


Джакпот
8 423.13 лева

Тираж 15 - 20.02.2020
Печеливши числа
5 21 23 41 49
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 15 - 20.02.2020
 
Печеливши позиции
1 7 8
Печеливши числа
7 0 1
Джакпот
Спечелен
Тираж 15 - 20.02.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
2
4
1
5
1
6
x
7
x
8
x
9
2
10
1
11
2
12
x
13
2
Джакпот
1 260.36 лева
Тираж 14 - 16.02.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
x
3
2
4
2
5
x
6
x
7
x
8
1
9
2
10
1
11
1
12
2
Джакпот
2 012.28 лева
Тираж 14 - 16.02.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
x
3
x
4
1
5
1
6
2
7
2
8
x
9
x
10
2
Джакпот
Спечелен
 
23 фев 2020