Спечелил участник от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в с. Драгомирово 

 
Спечелил участник от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в с. Драгомирово
         
Дата на публикуване: 03.09.2019 г.
Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 08.08.2019 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № 168/11.06.2019 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № 194/12.08.2019 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на имот – частна държавна собственост, представляващ сграда, със застроена площ от 30 кв. м., едноетажна, масивна, с местонахождение с. Драгомирово, общ. Свищов, УПИ IX, кв. 72,
„Вита Агри“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК  201413931, със седалище и адрес на управление обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново 5000, ул. „Васил Левски“ № 15, ет. 6, представлявано от Симеон Любенов Вачков, в качеството му на управител, при месечна наемна цена за обекта – 100.00 лв. /сто лева/, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.
Заповед № 194/12.08.2019г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 92 - 17.11.2019
Печеливши числа
23 29 30 40 44 45
Джакпот
2 794 562.83 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 92 - 17.11.2019
1 Теглене
14 15 20 23 26
2 Теглене
10 12 18 24 34
 
Тираж 92 - 17.11.2019
Печеливши числа
14 17 18 20 27 31
Джакпот
599 780.50 лева
Тираж 92 - 17.11.2019
Печеливши числа
Година
48
Месец
7
Дата
22
Ден
4


Джакпот
22 986.17 лева

Тираж 92 - 17.11.2019
Печеливши числа
3 8 16 17 50
Печеливша зодия
9
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 92 - 17.11.2019
 
Печеливши позиции
6 7 9
Печеливши числа
5 6 1
Джакпот
Спечелен
Тираж 90 - 10.11.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 90 - 10.11.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
2
4
1
5
2
6
1
7
2
8
1
9
x
10
x
11
1
12
1
Джакпот
1 090.45 лева
Тираж 90 - 10.11.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
1
5
x
6
2
7
2
8
1
9
1
10
1
Джакпот
509.65 лева
 
21 ное 2019