Спечелил участник от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Шумен 

 
Спечелил участник от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Шумен
         
Дата на публикуване: 03.09.2019 г.
Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 08.08.2019 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № 159/03.06.2019 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № 195/12.08.2019 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на имот – частна държавна собственост, представляващ помещение с площ 21  кв. м., с административен адрес гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 111, „Леон. БГ Бизнес услуги“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 202531902, със седалище и адрес на управление в гр. София 1574, област София, община Столична, р-н Слатина, ж. к. „Христо Смирненски“, ул. „Иван Димитров-Куклата“ № 15, представлявано от Лъчезар Александров Александров, в качеството му на управител, при месечна наемна цена за обекта – 355.00 лв. /триста петдесет и пет лева/, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.
Заповед № 195/12.08.2019 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 44 - 31.05.2020
Печеливши числа
1 23 33 35 37 47
Джакпот
3 460 500.81 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 44 - 31.05.2020
1 Теглене
5 10 11 13 23
2 Теглене
4 5 7 20 34
 
Тираж 44 - 31.05.2020
Печеливши числа
4 5 6 18 29 30
Джакпот
522 848.93 лева
Тираж 44 - 31.05.2020
Печеливши числа
Година
78
Месец
6
Дата
9
Ден
6


Джакпот
15 780.23 лева

Тираж 44 - 31.05.2020
Печеливши числа
2 10 11 16 43
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 44 - 31.05.2020
 
Печеливши позиции
1 3 8
Печеливши числа
3 7 5
Джакпот
Спечелен
Тираж 44 - 31.05.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
1
3
2
4
2
5
1
6
2
7
1
8
x
9
1
10
1
11
x
12
1
13
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 44 - 31.05.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
x
3
x
4
2
5
1
6
1
7
x
8
x
9
2
10
x
11
2
12
2
Джакпот
3 230.02 лева
Тираж 44 - 31.05.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
x
4
1
5
2
6
2
7
1
8
2
9
2
10
1
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
4 юни 2020