Спечелил участник от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Благоевград 

 
Спечелил участник от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Благоевград
         
Дата на публикуване: 03.09.2019 г.
Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 08.08.2019 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № 158/03.06.2019 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № 193/12.08.2019 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.613.118.1.3 с площ 26,40 кв. м., с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Иларион Макариополски“ № 1, ет. 1, „Мидуров Груп“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 203103776, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Струмяни, с. Микрево 2826, ул. „Цар Самуил“ № 16, представлявано от Димитър Иванов Мидуров, в качеството му на управител, при месечна наемна цена за обекта – 333.00 лв. /триста тридесет и три лева/, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.
Заповед №193/12.08.2019г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 90 - 10.11.2019
Печеливши числа
13 21 24 25 33 42
Джакпот
2 474 234.26 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 90 - 10.11.2019
1 Теглене
4 19 25 29 35
2 Теглене
6 20 25 28 30
 
Тираж 90 - 10.11.2019
Печеливши числа
12 14 15 29 34 39
Джакпот
563 950.04 лева
Тираж 90 - 10.11.2019
Печеливши числа
Година
81
Месец
6
Дата
22
Ден
4


Джакпот
19 649.27 лева

Тираж 90 - 10.11.2019
Печеливши числа
15 33 41 47 50
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 90 - 10.11.2019
 
Печеливши позиции
6 8 9
Печеливши числа
4 8 7
Джакпот
Спечелен
Тираж 90 - 10.11.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 90 - 10.11.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
2
4
1
5
2
6
1
7
2
8
1
9
x
10
x
11
1
12
1
Джакпот
1 090.45 лева
Тираж 90 - 10.11.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
1
5
x
6
2
7
2
8
1
9
1
10
1
Джакпот
509.65 лева
 
14 ное 2019