Спечелил участник от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Берковица 

 
Спечелил участник от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Берковица
         

Дата на публикуване: 09.09.2019 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 08.08.2019 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № 161/03.06.2019 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № 196/13.08.2019 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на имот – частна държавна собственост, представляващ част от сграда с площ 50 кв. м., цялата с площ 80 кв. м., с административен адрес гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 1А,  „Изи Асет Мениджмънт“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 131576434, със седалище и адрес на управление област София, община Столична,  гр. София 1324, р-н Люлин, ж. к. Люлин 7, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 2, ап. 40-46, представлявано от Стефан Красимиров Колев, в качеството му на изпълнителен директор, при месечна наемна цена за обекта – 284.00 лв. /двеста осемдесет и четири лева/, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № 196/13.08.2019 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 44 - 31.05.2020
Печеливши числа
1 23 33 35 37 47
Джакпот
3 460 500.81 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 44 - 31.05.2020
1 Теглене
5 10 11 13 23
2 Теглене
4 5 7 20 34
 
Тираж 44 - 31.05.2020
Печеливши числа
4 5 6 18 29 30
Джакпот
522 848.93 лева
Тираж 44 - 31.05.2020
Печеливши числа
Година
78
Месец
6
Дата
9
Ден
6


Джакпот
15 780.23 лева

Тираж 44 - 31.05.2020
Печеливши числа
2 10 11 16 43
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 44 - 31.05.2020
 
Печеливши позиции
1 3 8
Печеливши числа
3 7 5
Джакпот
Спечелен
Тираж 44 - 31.05.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
1
3
2
4
2
5
1
6
2
7
1
8
x
9
1
10
1
11
x
12
1
13
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 44 - 31.05.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
x
3
x
4
2
5
1
6
1
7
x
8
x
9
2
10
x
11
2
12
2
Джакпот
3 230.02 лева
Тираж 44 - 31.05.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
x
4
1
5
2
6
2
7
1
8
2
9
2
10
1
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
4 юни 2020