Спечелил участник от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Берковица 

 
Спечелил участник от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Берковица
         

Дата на публикуване: 09.09.2019 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 08.08.2019 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № 161/03.06.2019 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № 196/13.08.2019 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на имот – частна държавна собственост, представляващ част от сграда с площ 50 кв. м., цялата с площ 80 кв. м., с административен адрес гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 1А,  „Изи Асет Мениджмънт“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 131576434, със седалище и адрес на управление област София, община Столична,  гр. София 1324, р-н Люлин, ж. к. Люлин 7, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 2, ап. 40-46, представлявано от Стефан Красимиров Колев, в качеството му на изпълнителен директор, при месечна наемна цена за обекта – 284.00 лв. /двеста осемдесет и четири лева/, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № 196/13.08.2019 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 3 - 14.01.2021
Печеливши числа
9 14 26 31 32 37
Джакпот
7 226 470.83 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 3 - 14.01.2021
1 Теглене
2 12 27 33 34
2 Теглене
3 5 11 28 30
 
Тираж 3 - 14.01.2021
Печеливши числа
6 8 9 23 37 40
Джакпот
884 675.14 лева
Тираж 3 - 14.01.2021
Печеливши числа
Година
9
Месец
3
Дата
8
Ден
3


Джакпот
44 603.15 лева

Тираж 3 - 14.01.2021
Печеливши числа
8 15 20 23 48
Печеливша зодия
2
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 3 - 14.01.2021
 
Печеливши позиции
2 3 5
Печеливши числа
8 9 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 2 - 10.01.2021
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
2
4
2
5
1
6
x
7
x
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
Джакпот
3 707.72 лева
Тираж 2 - 10.01.2021
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
x
3
2
4
2
5
2
6
1
7
2
8
1
9
x
10
2
11
1
12
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 2 - 10.01.2021
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
x
4
1
5
2
6
2
7
x
8
x
9
1
10
1
Джакпот
12 516.30 лева
 
БНТ
17 яну 2021