Спечелил участник от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се на територията на гр. Монтана 

 
Спечелил участник от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се на територията на гр. Монтана
         
Дата на публикуване: 19.05.2020 г.
 
Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 28.04.2020 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № 32/14.02.2020 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № 78/04.05.2020 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на имот – частна държавна собственост, представляващ обособена част от самостоятелен обект 48489.7.42.10.3 с площ 15 кв. м., целият с площ 39.20 кв. м., находящ се в сграда, с административен адрес гр. Монтана, ул. „Хан Аспарух“ № 4, ЕТ „Здравец-Зоя Здравкова 2013“, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 202413761, със седалище и адрес на управление област Монтана, община Берковица,  гр. Берковица - 3500, ул. „Панайот Хитов“ № 3, представлявано от физическото лице-търговец Зоя Здравкова Колева, при месечна наемна цена за обекта – 190.00 лв. /сто и деветдесет лева/, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.
Заповед №78/04.05.2020г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
12 14 23 24 36 45
Джакпот
3 232 157.74 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 78 - 27.09.2020
1 Теглене
2 14 16 18 28
2 Теглене
4 9 12 28 30
 
Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
2 16 23 24 33 42
Джакпот
219 086.24 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
Година
53
Месец
10
Дата
20
Ден
4


Джакпот
1 408.66 лева

Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
4 10 13 15 32
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
 
Печеливши позиции
2 8 9
Печеливши числа
1 8 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 78 - 27.09.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
2
3
2
4
2
5
x
6
1
7
x
8
1
9
2
10
x
11
1
12
2
13
x
Джакпот
6 221.28 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
1
6
x
7
2
8
x
9
1
10
x
11
x
12
x
Джакпот
6 174.50 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
x
3
2
4
x
5
2
6
x
7
1
8
1
9
1
10
1
Джакпот
1 190.70 лева
 
БНТ
1 окт 2020