Откриване на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот в гр. Айтос, който ще се проведе на 30.06.2020 г. 

 
Откриване на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот в гр. Айтос, който ще се проведе на 30.06.2020 г.
         
Дата на публикуване: 19.05.2020 г.
 
Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2, ал.3 и ал. 6 във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 3, ал. 3 от Вътрешни правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ и Докладна записка вх. № 03-02-268/14.02.2020 г. на директор на Югоизточна регионална дирекция на ДП „Български спортен тотализатор“, обявява откриването със заповед № 77/04.05.2020г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“ на търг с тайно наддаване, за предоставяне под наем, за срок от 5 години, на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ част от самостоятелен обект в сграда „Спортно информационен център и тото пункт“ със застроена площ от 45.74 кв. м., целият със застроена площ от 145.74 кв. м., с административен адрес гр. Айтос, ул. „Христо Ботев“ № 18, ЖСК „Изгрев“, който ще се проведе на  30.06.2020 г. от 10:00 часа в сградата на ДП „Български спортен тотализатор“, гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 , при следните условия:
 
  1. Първоначална наемна цена – 233.34 лв. /двеста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки/ месечно, без включен в нея ДДС, който е дължим. В наемната цена не са включени дължимият данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци за наетия имот и консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон и всички останали такива, свързани с ползването на имота, които са за сметка на наемателя;
  2. Начин на плащане на месечния наем – по банков път;
  3. Предназначение на обекта – стопанска дейност;
  4. Депозит за участие в търга 120 лв. /сто и двадесет лева/, вносим в касата на ДП „Български спортен тотализатор“ – Югоизточна регионална дирекция – офис Бургас или по банков път, на следната банкова сметка IBAN ,BIC BPBIBGSF, “Юробанк България“ АД най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията;
  5. Цена на тръжната документация – 20.00 /двадесет/ лв. с ДДС, платими в касата ДП „Български спортен тотализатор“ – Югоизточна регионална дирекция – офис Бургас, или по банков път, по горепосоченатa банкова сметка. Тръжната документация може да бъде закупена и получена в срок до 29.06.2020 г. на адрес гр. Бургас – ул. „Калофер“ № 10– Югоизточна регионална дирекция, офис Бургас от 9:00 до 17:00 часа всеки работен ден, срещупредставяне на документ за платена документация.
  6. Дати за оглед на обекта /само след закупуване на тръжна документация/ – всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа, до 29.06.2020 г., след предварително съгласуване с Директора наЮгоизточна регионална дирекция на ДП БСТ.
  7. Краен срок за приемане на заявленията за участие заедно с ценови предложения, които се подават в дирекция „Обща администрация“ при Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на адрес - гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28, или чрез препоръчана поща, или куриер – до 17.00 часа на 29.06.2020 г.
  8. Лице за контакт по настоящата процедура: Златко Златанов – Директор на Югоизточна регионална дирекция на ДП БСТ, телефон: 056/ 81 19 64
 
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
12 14 23 24 36 45
Джакпот
3 232 157.74 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 78 - 27.09.2020
1 Теглене
2 14 16 18 28
2 Теглене
4 9 12 28 30
 
Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
2 16 23 24 33 42
Джакпот
219 086.24 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
Година
53
Месец
10
Дата
20
Ден
4


Джакпот
1 408.66 лева

Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
4 10 13 15 32
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
 
Печеливши позиции
2 8 9
Печеливши числа
1 8 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 78 - 27.09.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
2
3
2
4
2
5
x
6
1
7
x
8
1
9
2
10
x
11
1
12
2
13
x
Джакпот
6 221.28 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
1
6
x
7
2
8
x
9
1
10
x
11
x
12
x
Джакпот
6 174.50 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
x
3
2
4
x
5
2
6
x
7
1
8
1
9
1
10
1
Джакпот
1 190.70 лева
 
БНТ
1 окт 2020