ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОТО ПУНКТ-ДВИЖИМА ВЕЩ 

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОТО ПУНКТ-ДВИЖИМА ВЕЩ
         

На основание чл. 64 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 5, ал. 1 и  чл. 6 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и във връзка с Докладна записка вх. № 03-05-1174/30.07.2019г. от Методи Методиев – директор СЗРД, и Протокол с вх. № 04-03-1425/01.10.2019г. от заседание на комисия за определяне на първоначалната тръжна цена, назначена със Заповед № 201/20.08.2019 г. на изпълнителния директор на ДП  „Български спортен тотализатор“, предприятието обявява със заповед № 218/04.10.2019г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ търг с тайно наддаване за продажба на следната движима вещ - частна държавна собственост, както следва:

Тръжен номер:
Описание на вещта
Начална тръжна цена с ДДС /лв./
Депозит за участие в търга
/лв./
Балансова стойност
/лв./
1
Тото пункт, тип „Юрапел“, с инвентаризационен  № 114-220-4033
588.00 лв.
58.80 лв.
1013.00 лв.

 

  1. Депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната тръжна цена на вещта с включен ДДС, за която се кандидатства, да се внася в лева по банков път по следната банкова сметка на ДП „Български спортен тотализатор“:

IBAN: BG63BPBI79231065321201

BIC: BPBIBGSF

Банка: „Юробанк България“ АД

 

  1. Оглед на вещта: всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа от 21.10.2019 г. до 28.10.2019 г. включително на адрес: обл. Ловеч, с. Златна Панега, ул. „Опълченска“ № 45  – след предварително съгласуване. При огледа на вещта се предоставят образец на заявление и декларация за извършен оглед.

Лице за контакт: Камелия Кръстева, тел.: 0889445225

 

 

  1. Оферти за участие в търга се приемат всеки работен ден от10:00 часа до 16:00 часа

за времето от 21.10.2019 г. до 28.10.2019 г. включително в сградата на ЦУ на ДП „Български спортен тотализатор“, находяща се в гр. София 1618, ул. „Хайдушко изворче“ № 28.

 

  1. Краен срок за приемане на заявления за участие и оферти от кандидатите за участие в търга до 16:00 часа на 28.10.2019 г.

 

  1. Дата за отваряне, разглеждане и класиране на подадените оферти – 30.10.2019 г. в 10:30 часа.

 

  1. Дата на обявяване на резултатите от проведения търг – 07.11.2019 г.

 

  1. Заплащане на предложената цена от страна на спечелилия търга следва да се извърши в срок до 3 работни дни от датата на обявяването на резултатите от проведения търг, като сумата се внася по следната банкова сметка на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“:

IBAN: BG63BPBI79231065321201

BIC: BPBIBGSF

Банка: „Юробанк България“ АД

 

  1. В пет дневен срок от датата на плащането на цената закупената вещ следва да се вдигне от купувача, като след този срок купувачът дължи магазинаж в размер на 10 /десет/ лева за всеки ден закъснение.

 

  1. Условия за провеждане на открития търг с тайно наддаване:

9.1. Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице. Допускат се кандидати за участие в търга и чрез пълномощник, след представяне на нотариално заверено пълномощно за участие в търга – в оригинал.

9.2. Необходими документи за участие в търга:

За допускане до участие в търга, кандидатът трябва да представи заявление за участие в търга, към което прилага следните документи:

9.2.1. за физически лица – заверено копие на документ за самоличност;

9.2.2. за представителите на юридически лица – заверено копие на документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно за участие в търга /в случаите, че представителната власт на лицето не може да се удостовери от представения документ за регистрация/ Търговски регистър/ - в оригинал;

9.2.3. за юридическите лица или еднолични търговци – заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

9.2.4. платежен документ за внесен депозит – копие, заверено за вярност с оригинала;

9.2.5. Декларация за извършен оглед, попълнена по предоставен образец;

9.2.6. ценово предложение, поставено в отделен, непрозрачен и запечатан плик – надписан „Ценово предложение“ и наименованието на кандидата;

 

10. Офертата /съдържаща заявлението и приложенията/ за участие в търга се подава в непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост плик от кандидата или негов представител, с обозначени на него данни за: търга, номера на позицията на вещта/вещите от тръжния списък, за които се кандидатства, кандидата и адрес за кореспонденция. Върху плика се поставя тръжния номер на кандидата. В присъствието на кандидата запечатаната и приета оферта се пуска в урна, запечатана от председателя на комисията.

Лице за контакт: Камелия Кръстева, тел.: 0889445225

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 92 - 17.11.2019
Печеливши числа
23 29 30 40 44 45
Джакпот
2 794 562.83 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 92 - 17.11.2019
1 Теглене
14 15 20 23 26
2 Теглене
10 12 18 24 34
 
Тираж 92 - 17.11.2019
Печеливши числа
14 17 18 20 27 31
Джакпот
599 780.50 лева
Тираж 92 - 17.11.2019
Печеливши числа
Година
48
Месец
7
Дата
22
Ден
4


Джакпот
22 986.17 лева

Тираж 92 - 17.11.2019
Печеливши числа
3 8 16 17 50
Печеливша зодия
9
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 92 - 17.11.2019
 
Печеливши позиции
6 7 9
Печеливши числа
5 6 1
Джакпот
Спечелен
Тираж 90 - 10.11.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 90 - 10.11.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
2
4
1
5
2
6
1
7
2
8
1
9
x
10
x
11
1
12
1
Джакпот
1 090.45 лева
Тираж 90 - 10.11.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
1
5
x
6
2
7
2
8
1
9
1
10
1
Джакпот
509.65 лева
 
21 ное 2019