ДП БСТ обявява прекратяване на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Северозападна РД на ДП 

 
ДП БСТ обявява прекратяване на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Северозападна РД на ДП
         

 

З А П О В Е Д

 

       № 44/12.03.2020 г.

на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13,  ал. 6, изр. 1-во във връзка с чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 38, ал. 4 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 28.02.2020 г. на тръжна комисия, назначена със заповед № 274 от 17.12.2019 г. на Изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“

 

  1. ПРЕКРАТЯВАМ:

 

            Провеждането на процедура за предоставяне под наем за срок от 5 години, на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ обособена част от тото пункт с площ 22 кв.м., целият с площ 80 кв. м.,  с административен адрес гр. Летница, ул. „Филип Тотю“ № 18, обявен със заповед № 274/17.12.2019 г. на Изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, поради липса на кандидати за участие в търга.

 

  1. НАРЕЖДАМ:

 

На ………(чл. 2 ЗЗЛД) – директор на Северозападна регионална дирекция на ДП „Български спортен тотализатор“ - обявяване на настоящата заповед на видно място в сградата на  Северозападна регионална дирекция на ДП „Български спортен тотализатор“.

 На ……..(чл.2 ЗЗЛД) – главен юрисконсулт, отдел Правен, дирекция ДПОП  на ДП „Български спортен тотализатор“ - обявяване на настоящата заповед в сградата на ЦУ на ДП „Български спортен тотализатор“, в гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28, както и на интернет страницата на ДП „Български спортен тотализатор“, в тридневен срок от издаване на заповедта.

 

Настоящата заповед да се връчи на посочените в нея длъжностни лица и на Главния счетоводител на ДП БСТ - за сведение и изпълнение.

                                

                                                                      

/налице е положен подпис, като същият е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/                        

…………………………………………

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ДП „БЪЛГАРСКИЯ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“

г

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
12 14 23 24 36 45
Джакпот
3 232 157.74 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 78 - 27.09.2020
1 Теглене
2 14 16 18 28
2 Теглене
4 9 12 28 30
 
Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
2 16 23 24 33 42
Джакпот
219 086.24 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
Година
53
Месец
10
Дата
20
Ден
4


Джакпот
1 408.66 лева

Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
4 10 13 15 32
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
 
Печеливши позиции
2 8 9
Печеливши числа
1 8 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 78 - 27.09.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
2
3
2
4
2
5
x
6
1
7
x
8
1
9
2
10
x
11
1
12
2
13
x
Джакпот
6 221.28 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
1
6
x
7
2
8
x
9
1
10
x
11
x
12
x
Джакпот
6 174.50 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
x
3
2
4
x
5
2
6
x
7
1
8
1
9
1
10
1
Джакпот
1 190.70 лева
 
БНТ
1 окт 2020