ДП БСТ обявява прекратяване на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Северозападна РД на ДП 

 
ДП БСТ обявява прекратяване на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Северозападна РД на ДП
         

З А П О В Е Д

 

№ 43/12.03.2020 г.

на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13,  ал. 6, изр. 1-во във връзка с чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 38, ал. 4 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 28.02.2020 г. на тръжна комисия, назначена със заповед № 275 от 17.12.2019 г. на Изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“

 

  1. ПРЕКРАТЯВАМ:

 

            Провеждането на процедура за предоставяне под наем за срок от 5 години, на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 56722.661.839.5, с площ 16 кв. м.,  с административен адрес гр. Плевен, ул. „Генерал Ганецки“ № 48, обявен със заповед № 275/17.12.2019 г. на Изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, поради липса на кандидати за участие в търга.

 

  1. НАРЕЖДАМ:

 

На …..(чл. 2 ЗЗЛД) – директор на Северозападна регионална дирекция на ДП „Български спортен тотализатор“ - обявяване на настоящата заповед на видно място в сградата на  Северозападна регионална дирекция на ДП „Български спортен тотализатор“.

 На ……(чл. 2 ЗЗЛД) – главен юрисконсулт, отдел Правен, дирекция ДПОП  на ДП „Български спортен тотализатор“ - обявяване на настоящата заповед в сградата на ЦУ на ДП „Български спортен тотализатор“, в гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28, както и на интернет страницата на ДП „Български спортен тотализатор“, в тридневен срок от издаване на заповедта.

 

Настоящата заповед да се връчи на посочените в нея длъжностни лица и на Главния счетоводител на ДП БСТ - за сведение и изпълнение.

                                                                      

                                                                      

/налице е положен подпис, като същият е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/

…………………………………………

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ДП „БЪЛГАРСКИЯ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 42 - 24.05.2020
Печеливши числа
3 7 20 37 40 41
Джакпот
3 254 631.31 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 42 - 24.05.2020
1 Теглене
15 20 29 30 34
2 Теглене
3 10 19 27 33
 
Тираж 42 - 24.05.2020
Печеливши числа
4 14 16 28 33 37
Джакпот
481 439.14 лева
Тираж 42 - 24.05.2020
Печеливши числа
Година
41
Месец
2
Дата
13
Ден
4


Джакпот
12 946.86 лева

Тираж 42 - 24.05.2020
Печеливши числа
25 35 44 46 49
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 42 - 24.05.2020
 
Печеливши позиции
5 6 8
Печеливши числа
1 0 1
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 24.05.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
2
4
2
5
x
6
1
7
2
8
2
9
x
10
1
11
1
12
2
13
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 24.05.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
1
4
2
5
x
6
x
7
1
8
x
9
1
10
2
11
1
12
x
Джакпот
2 067.24 лева
Тираж 42 - 24.05.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
x
4
2
5
x
6
x
7
1
8
1
9
1
10
x
Джакпот
445.85 лева
 
БНТ
28 май 2020