Тайното имане 

 
Тайното имане
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Тайното имане“, първи тираж
Общ брой талони – 3 000 000
Цена на един талон – 3 лв.
Честота на печелившите талони – 1:3,59
Обща сума на печалбите – 5 000 000 лв.,
от които:
      • 1 печалба по 150 000 лв.
      • 3 печалби по 50 000 лв.
 
 

Печалби

Брой печалби
Единична печалба
Общо печалби от група в лева
Оставащи печалби
1
       150 000 лв.
          150 000 лв.
1
3
         50 000 лв.
          150 000 лв.
3
20
            5 000 лв.
          100 000 лв.
20
60
            1 000 лв.
             60 000 лв.
60
3 000
               100 лв.
          300 000 лв.
13 000
                 50 лв.
          650 000 лв.
10 000
                 15 лв.
          150 000 лв.
20 000
3 лв. +  6 лв.+  6 лв. = 15 лв.
          300 000 лв.
30 000
                   9 лв.
          270 000 лв.
30 000
3 лв. +  6 лв. = 15 лв.
          270 000 лв.
40 000
                   6 лв.
          240 000 лв.
50 000
3 лв. +  3 лв. = 6 лв.
          300 000 лв.
140 000
                   4 лв.
          560 000 лв.
500 000
                   3 лв.
       1 500 000 лв.
836 084
 
 5 000 000 лв.
 
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 

Печалба от талона се дължи при спазване на действия със следната последователност:

1. Изтриват се единадесетте полета на зоната „ТАЙНИТЕ КООРДИНАТИ“, в които се разкриват общо единадесет координати.

2. След това в зоната  „КАРТА НА ИМАНЕТО“ се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съответства на координата - изписаното съчетание от буква от българската азбука и цифра. Например, ако в зоната „ТАЙНИТЕ КООРДИНАТИ“ се открие координата – съчетание от буквата „Д“ и числото „5“,  в полетата на зоната „КАРТА НА ИМАНЕТО“ се изтрива (маркира) съответното поле, което съответства на тази позиция, в случая това е полето, разположено на колона, обозначена с цифрата „5“ и ред, обозначен с буквата „Д“.

3. В случай, че при спазване на тези действия в разкритите единадесет полета на зоната „КАРТА НА ИМАНЕТО“ се открият:

 • три еднакви символа, се дължи печалба, описана в ЛЕГЕНДА НА ПЕЧАЛБИТЕ на лицето на всеки талон за играта, както следва:

  • за три открити символа   – 3 лв.;

  • за три открити символа   - 4 лв.;

  • за три открити символа   - 6 лв.;

  • за три открити символа   - 9  лв.;

  • за три открити символа   -  15 лв.;

  • за три открити символа   - 50 лв.;

  • за три открити символа   - 100 лв.;

  • за три открити символа   - 1 000 лв.;

  • за три открити символа   - 5 000 лв.;

  • за три открити символа   - 50 000 лв.;

  • за три открити символа   - 150 000 лв.;

 • се открие един символ   , се дължи печалба в размер на 50 лв.

 

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на СПОРТ ТОТО
подпомагаш развитието на спорта в България
и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 86 - 25.10.2020
Печеливши числа
10 18 21 35 42 47
Джакпот
4 099 947.83 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 86 - 25.10.2020
1 Теглене
23 25 26 29 35
2 Теглене
16 17 24 25 34
 
Тираж 86 - 25.10.2020
Печеливши числа
1 7 23 26 28 32
Джакпот
372 709.43 лева
Тираж 86 - 25.10.2020
Печеливши числа
Година
90
Месец
12
Дата
14
Ден
6


Джакпот
9 439.99 лева

Тираж 86 - 25.10.2020
Печеливши числа
6 20 39 40 44
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 86 - 25.10.2020
 
Печеливши позиции
2 6 9
Печеливши числа
8 5 9
Джакпот
Спечелен
Тираж 86 - 25.10.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
x
4
1
5
x
6
2
7
1
8
2
9
2
10
1
11
2
12
x
13
2
Джакпот
23 943.68 лева
Тираж 86 - 25.10.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
x
3
1
4
x
5
x
6
x
7
x
8
2
9
2
10
2
11
x
12
1
Джакпот
14 775.15 лева
Тираж 86 - 25.10.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
x
3
2
4
1
5
2
6
x
7
2
8
2
9
1
10
x
Джакпот
3 087.60 лева
 
БНТ
29 окт 2020