С приемане на настоящите правила:

1. Декларирам че съм се запознал с тях, разбирам смисъла и значението им и приемам съдържанието на клаузите им.

2. Давам изискуемото се по закон предварително съгласие, доколкото за част от условията в правилата, същото е изискуемо.

ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ОНЛАЙН НА ИГРА

„ТОТО 2 - 6 от 49”

ПРИЕТИ С РЕШЕНИЕ НА НАП No 000030-5444 от 09.11.2021 г.

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ТОТО 2 – 6 от 49“, „ТОТО ДЖОКЕР“ и „ВТОРИ ТОТО ШАНС“

Чл. 1. (1) Настоящите игрални условия и правила /наричани по-долу „Правила/Правилата“/ съдържат условията за провеждане и реда за участие онлайн в тото играта „Тото 2 - 6 от 49” и производните й игри: „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“, организирани от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ /наричано по-долу „Организатор/Организатора/Организаторът“/.

(2) Правилата се приемат от управителния орган на Организатора, утвърждават се от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите и се публикуват на Интернет страницата на Организатора. Изменения или допълнения на тези Правила се извършват по реда на предходното изречение.

Чл. 2. (1) За да вземе участие в играта „Тото 2 - 6 от 49” и производните й игри: „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“, организирани онлайн, физическо лице осъществява залог пряко, чрез интернет страницата на организатора, посредством потребителски профил, като избира числови комбинации, чрез маркирането им върху електронна бланка на удостоверителен знак /електронен фиш/, чийто образец е приет от управителния орган на Организатора и утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите; фишът е удостоверителен знак, който само подпомага участието в играта и не дава права на приносителя му за получаване на печалба.

(2) Размерът на залога за едно предвиждане в играта „Тото 2 - 6 от 49”, съответно за една комбинация в „Тото Джокер“ не може да бъде по-малък от определения такъв в приложение към настоящите Правила /наричано по-долу „Приложение №1/, а максималният - не може да надвишава 100 000 лева. Конкретният размер на залога се определя по реда, предвиден в устройствения правилник на Организатора и се отразява в Приложение № 1. Приемането, изменението или допълнения на/в Приложение № 1 се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите.

(3) Въз основа на настоящите Правила се определя и изплаща печалба /съответно се предава предметна награда/ на физическото лице – участник, направило залог, определен като печеливш.

Чл. 3. (1) Провеждането на играта „Тото 2 - 6 от 49” – теглене на печеливши числа, се извършва в тиражи, които са публични, в присъствието на комисия, определена от Организатора.

(2) Един тираж на играта „Тото 2 – 6 от 49“ може да се състои от едно или повече тегления.

(3) Броят и периодичността на тиражите, броят на тегленията в тях, броят на печелившите групи и тяхното формиране, разпределението на наградният фонд за всяко теглене между печелившите групи формирани в него, размерът на залог за една комбинация за всяко едно от тегленията, се определят с решение на управителния орган на Организатора, в съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в Приложение № 1.

(4) Производните игри „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“ се провеждат в съответствие с тиражите на играта „Тото 2 – 6 от 49“.

(5) В играта „Тото 2 – 6 от 49” и производните й игри „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“, Организаторът може да предоставя допълнителни парични и/или предметни печалби, средствата за които са формирани от постъпленията в нея за ДП „Български спортен тотализатор“ по реда на Устройствения му правилник.

(6) Периодите и сроковете, в които се предоставят допълнителни парични и/или предметни печалби; правилата и условията, по които се осъществява тяхното разпределение, се определят с решение, взето по реда на Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“ и се публикуват на интернет страницата на Организатора.

Чл. 4. (1) Залозите в играта „Тото 2 – 5 от 49“ и в производната й игри: „Тото джокер“ се обработват посредством Централна компютърна система, която осигурява непрекъснат дистанционен достъп на органите на Националната агенция за приходите и Държавна агенция "Национална сигурност" до контролния локален сървър по чл. 6, ал. 4 ЗХ, в това число и осигуряваща онлайн регистрация на всяка трансакция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредбите по чл. 17, ал. 3, т. 4 и т. 6 от Закона за хазарта.

(2) Тегленето на печелившите числа, определянето на печеливши позиции и определянето на печеливши електронни съобщения за потвърждения за направен залог, се извършва чрез игрално оборудване, вписано в регистъра по чл. 20, ал. 2 от Закона за хазарта и в издадения лиценз за Играта и което отговаря на изискванията по чл. 42, ал. 1 от Закона за хазарта, под контрол на комисията по чл. 3, ал. 1.

(3) Резултатите от тегленето на печеливши числа, определянето на печеливши позиции и определянето на печеливши електронни съобщения за потвърждения за направен залог, се обявяват публично.

Чл. 5. (1) Настоящите Правила имат характера и значението на общи условия по смисъла на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ по отношение на участниците в играта „Тото 2 – 6 от 49“ и производните й игри: „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“. Договорът между Организатора и участника се смята за сключен, след като са спазени условията и процедурите за осъществяване на залози, определени в настоящите Правила.

(2) С решение, взето от управителния орган на Организатора по реда на устройствения му правилник, играта „Тото 2 – 6 от 49“ и/или играта „Тото джокер“ и/или играта „Втори тото шанс“, могат да се прекратят временно или окончателно, като предварително се публикува съобщение за това на интернет страницата на Организатора и при спазване на законовите разпоредби.

ГЛАВА ВТОРА

РАЗДЕЛ І

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ТОТО 2 – 6 от 49“, „ВТОРИ ТОТО ШАНС“ И „ТОТО ДЖОКЕР“

Чл. 6. (1) Участник в Играта „Тото 2 – 6 от 49“, „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, е физическо лице, което е направило залог за участие в играта „Тото 2 – 6 от 49“ или в играта „Тото 2 – 6 от 49“ и „Тото джокер“.

(2) В играта „Тото 2 – 6 от 49“, „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“ могат да участват само пълнолетни дееспособни физически лица, за които няма ограничения в Закона за хазарта или в други закони.

(3) Организаторът не носи отговорност за извършени залози чрез интернет от лица в юрисдикции, където това е незаконно.

Чл. 7. (1) Физическо лице, което отговаря на условията по чл. 6, ал. 1 и 2 и за което не съществуват пречките по чл. 6, ал. 2 и 3, придобива качеството на участник в определен тираж на Играта „Тото 2 – 6 от 49“, „Втори тото шанс“ или „Тото джокер“ и се ползва с правата и задълженията на такъв, само ако:

т. 1. е извършило първоначална регистрация в интернет страницата на Организатора, по реда, посочен в чл. 9, чл. 11 и чл. 12;и

т. 2. е направено съответно предвиждане чрез маркиране на избрана/и числова/и комбинация/и и/или позиция/и, определена/и самостоятелно от него или чрез предоставянето му на случаен принцип на случайна числова комбинация и/или числова комбинация и позиции; и

т. 3. е маркирало електронния фиш за съответното предвиждане според изискванията в настоящите Правила; и

т. 4. разполага с парични средства в клиентската си сметка, поддържана от Организатора, покриващи стойността на залога за направеното предвиждане; и

т. 5. в клиентската му сметка, поддържана от Организатора има налични парични средства на стойност равна или по-голяма от стойността на залога за направеното предвиждане; и

т. 6. информацията от електронния фиш за съответното предвиждане е въведена в Централната компютърна система; и

т. 7. е получено потвърждение от Централната компютърна система на Организатора за направения от залог чрез електронно съобщение в потребителския му профил.

Чл. 8. (1) Всяко физическо лице по чл. 6 трябва да бъде регистрирано и идентифицирано за да вземе участие в игрите „Тото 2 – 6 от 49“, „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“, организирани онлайн.

(2) Регистрацията и идентификацията на физическите лица, желаещи да участват в игрите „Тото 2 – 6 от 49“, „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, се извършва в Централна компютърна система на Организатора по чл. 4, ал. 1, на база локализиране на IP адреса, от който участникът се регистрира и предоставените от него лични данни.

(3) Физическо лице по чл. 6, което желае да вземе участие в игрите „Тото 2 – 6 от 49“, „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, е длъжно да се регистрира лично в системата на Организатора и носи пълна отговорност за верността на предоставените от него данни.

(4) Организаторът не носи отговорност за регистрации, които не са извършени лично, както и за регистрации, при които са въведени грешни, неверни или неактуални данни.

(5) Организаторът има право по всяко време, без да е необходима аргументация, да откаже регистрация и/или откриване на клиентска сметка, съответно да извърши дерегистрация и/или закриване на клиентска сметка.

Чл. 9. (1) Процедурата по регистрация започва като лицето, което желае да вземе участие в игрите „Тото 2 – 6 от 49“, „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, влезе в интернет страницата на организатора https://toto.bg. Страницата може да бъде намирана с търсене в интернет търсачки, или чрез изписване на URL адреса на страницата директно в полето на браузъра.

(2) От началната страница на Организатора трябва да бъде избрана секция „Регистрация“ и попълнена формата за регистрация.

(3) Формата за регистрация съдържа следната задължителна информация:

- гражданство; и

- имена по документ за самоличност; и

- идентификационен номер на лицето, който може да бъде единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ), личен номер (ЛН), служебен номер от регистъра (сл. номер на НАП), единен идентификационен код на чуждестранно физическо лице (ЕИК на ЧФЛ), личен идентификационен номер или друг номер или данни за идентификация съгласно съответното национално законодателство на лице, което не е български гражданин; за лицата без ЕГН или ЛНЧ/ЛН/сл. номер на НАП/ЕИК на ЧФЛ се изисква и адрес на временно или постоянно пребиваване в Република България или в друга държава, дата на раждане, номер, дата на издаване и издател на документ за самоличност; и

- потребителско име;

- парола;

- e-mail адрес.

(4) В случай на съмнение, че получената вече информация относно самоличността на регистриращото се лице не е достатъчна или достоверна, Организаторът не извършва регистрация и изисква, чрез съобщение на посочения e-mail адрес, телефонен номер за осъществяване на контакт с лицето и/или копия от документи, а при необходимост и личното му явяване в Централното управление с цел идентификация. Проверката на самоличността се извършва от Организатора при регистрацията, но не по-късно от извършване на първата транзакция.

(5) Всяко регистрирано лице е длъжно да регистрира и всички промени относно задължителните данни по алинея 3, настъпили след първоначалната му регистрация, чрез потребителския си профил.

Чл. 10. (1) Данните от регистрацията на физическите лица се вписват в специален регистър, който се води от Организатора и съдържа следната информация за: първоначална регистрация на физическото лице, идентификационните му данни, потребителско име за участие в игрите, IP адрес, от който е направена регистрацията, IP адресите, от които е предоставял достъп за участие в игрите, данни за постъпили от лицето рекламации или жалби.

(2) Личните данни на регистриралите се лица се събират, съхраняват и обработват, съгласно действащите на територията на страната разпоредби в областта на защита на личните данни.

(3) Данните от направената от Организатора регистрация се изпращат към Националната агенция по приходите, като тези данни обхващат информация за първоначални регистрации, промени в данните по регистрация, дерегистрация, данни за всяка проведена и приключила игра. При нарочно искане от държавен орган и/или по разпореждане на съда, Организаторът предоставя данни относно регистрирано лице, спазвайки законовите процедури.

Чл. 11. (1) След пълно и точно попълване на регистрационната форма по чл. 9, ал. 3, е необходимо потвърждение за приемане на съдържанието на документите, поместени в страницата „Общи условия“.

(2) Страницата „Общи условия“ съдържа утвърдените от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите „Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на игра „Тото 2 - 6 от 49“ , в сила към момента на извършване на регистрацията.

Чл. 12. (1) При точно изпълнение на указаното в чл. 9 и чл. 11, Централната компютърна система на Организатора изпраща на адреса на електронната поща на регистрираното лице, код за активиране на клиентската сметка. Кодът е под формата на линк и 12-знаков номер съставен от букви и цифри, с който лицето ще може да активира потребителския си профил и клиентската си сметка.

(2) Активирането на потребителски профил и клиентска сметка се извършва чрез натискане на линка, посочен в ал. 1, с което първоначалната регистрацията е завършена.

Чл. 13. В случай, че Организаторът има съмнения относно извършване на регистрация с направена с невярна информация, то тази регистрация и създадената с нея клиентска сметка се закриват. Регистрация може да бъде отказана или закрита по едностранно решение на Организатора, но възникналите преди това задължения ще бъдат уредени, съобразно изискванията на закона.

Чл. 14. (1) За да може да бъде взето участие в Играта „Тото 2 – 6 от 49“, „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, регистриран потребител трябва да е депозирал в клиентската си сметка парични средства в български лева.

(2) Депозиране в клиентска сметка се осъществява чрез използване на микросметка или банкова сметка, регистрирани в системи за плащане с банкови карти или микросметки, или външни устройства чрез интернет – посочени от Организатора и интегрирани в Централната му компютърна система.

(3) Регистрацията в посочените от Организатора системи по алинея 2, се осъществява съгласно правилата и политиките, приети от собственика на съответната система. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация в някоя от тези системи от страна на регистриран негов потребител.

(4) Всяка заявявана за депозиране сума в клиентска сметка чрез системите по алинея 2 трябва да е на стойност не по-малка от 10 (десет) лева.

(5) Организаторът не начислява такси при депозиране на суми в клиентската сметка чрез системите по алинея 2.

(6) При изтеглянето на средства от клиентска сметка, в зависимост от избрания метод на плащане и политиките на неговия собственик, може да бъде определена минимална сума за изтегляне и/или такса за използване на метода, която сума и/или такса ще бъдат определени с точност след конкретизиране на метода и размера на заявената за изтегляне сума. Дължимите суми и/или такси, ако има такива, се визуализират в клиентския профил на участника преди потвърждаване извършването на изтеглянето.

(7) Организаторът има право да наложи ограничения към изтеглянето на средства от клиентска сметка, които не се използват за залагане. Ако сумата на депозита не е заложена поне веднъж или не са направени залози на стойност сумата на депозита преди да е заявено изтегляне, Организаторът има правото да удържи такса, която да покрие всички административни разходи по депозита и тегленето. Организаторът има право да намали от сумата на заявеното теглене със съответните разходи. Анулирани/Неприети залози не се считат за реализирани/заложени.

(8) Организаторът има право да откаже изтеглянето на средства от клиентска сметка, в случай че в нея не са налични достатъчно суми, които да покрият заявената за изтегляне сума и таксата за използване на заявения метод за изтегляне, както и винаги когато: има образувано каквото и да е рекламационно производство по инициатива на собственика на използвания метод за извършване на залог/теглене на сума – до неговото приключване и съобразно резултата, когато има нареждане на компетентен орган – в съответствие с това разпореждане, когато у Организаторът са възникнали съмнения за злоупотреби със средствата в клиентската сметка – с цел тяхното предотвратяване и ограничаване.

Чл. 15. Всеки регистриран потребител e длъжен да пази в тайна данните за своята клиентска сметка, включително потребителско име и парола, както и да вземе всички необходими мерки срещу узнаването на тези данни от трети лица. Организаторът не носи отговорност при предоставянето от регистриран потребител, по какъвто и да е начин, на потребителското му име и парола на други лица. Организаторът не възстановява никакви загуби вследствие на използване на данните на регистрирания потребител от трети лица. Регистрираният потребител няма право да предявява претенции и черпи права спрямо Организатора, основани на отношенията му с трети лица.

РАЗДЕЛ ІI

РЕД ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ТОТО 2 – 6 от 49“

Чл. 16. (1) В играта „Тото 2 - 6 от 49” се цели, чрез една или повече свободно избрани от участник числови комбинации, да се прогнозират шестте числа в числовата редица от 1 до 49, които ще бъдат изтеглени в тиража, за който се участва и които ще формират печеливши комбинации.

(2) Физическо лице, желаещо да направи залог за участие в тираж на играта „Тото 2 - 6 от 49”, маркира на електронен фиш избраните от него числа.

(3) При маркиране на електронния фиш символа „Отказ” в специалното поле при съответната област от числа /от 1 до 49/ се счита, че няма направен залог за участие в играта „Тото 2 - 6 от 49” в съответната област. При маркиране на електронния фиш символа „Автоматично” в специалното поле при съответната област от числа /от 1 до 49/, без да има маркиране на което и да е от квадратчетата, се счита, че участникът, иска да направи залог за участие с една комбинация от произволно избрани шест числа.

Чл. 17. (1) Направената прогноза по чл. 16 се въвежда в Централната компютърна система чрез натискане бутон „Приеми“, след чиято обработка се получава потвърждение за направения залог чрез електронно съобщение в потребителски профил.

(2) В електронното съобщение за потвърждаване за направен залог се съдържа информация за залога, предадена и съхранена в Централната компютърна система, прогнозите на участника, уникален идентификатор и друга информация, определена от Организатора.

(3) Участникът е длъжен да провери дали съдържанието на електронното съобщение за потвърждаване за направен залог съвпада с неговите предвиждания. Печалби се изплащат само и единствено въз основа на данните, съдържащи се в потвърждението за залог, след установяване на еднаквост на тази информация с информацията, съхранена в Централната компютърна система.

Чл. 18. Срокът за приемане на залози за участие в конкретен тираж на играта „Тото 2 - 6 от 49” се определя от Организатора.

Чл. 19. Участието в играта „Тото 2 - 6 от 49” може да се осъществява чрез попълване на електронни фишове със системи за съкратено записване, като в този случай трябва да бъдат спазени издадените от Организатора указания за участие чрез системи за съкратено записване, съобразено с разпоредбите на тези Правила.

Чл. 20. (1) Наградният фонд за играта „Тото 2 – 6 от 49“ се формира от залозите за участие в тази игра, приети по наземен път и онлайн.

(2) Определянето и изплащането на печалби в играта „Тото 2 – 6 от 49“ се извършва по реда, определен в Глава 5.

Чл. 21. В играта „Тото 2 – 6 от 49“ се допуска и абонаментно участие по реда на Глава 6.

РАЗДЕЛ ІІІ

РЕД ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ТОТО ДЖОКЕР”

Чл. 22. (1) В производната игра „Тото джокер“ участникът цели чрез свободно избрани от него числа/позиции, да предвиди печелившите три двойки от позиции и цифри от номера на електронния фиш, попълван от него за участие в играта „Тото 2 – 6 от 49“.

(2) Номерът на електронен фиш се състои от девет цифри, като всяка цифра представлява самостоятелна позиция. Номерът на позицията се определя, като цифрите се броят от ляво на дясно и от 1 до 9.

Чл. 23. (1) Физическото лице, желаещо да направи залог за участие и в тираж на „Тото джокер“, маркира на електронния фиш избраните от него позиции, чиито брой може да бъде от три до девет.

(2) При маркиране на електронния фиш символа „ОТКАЗ” в специалното поле за „Тото джокер“ се счита, че няма направен залог за участие в „Тото Джокер“. При маркиране на електронния фиш символа „Автоматично” в специалното поле, без да има отбелязвания върху която и да е от позициите, се счита, че е направен залог за участие с една комбинация от произволно избрани три позиции.

Чл. 24. (1) Направената прогноза по реда на чл. 23 се въвежда в Централната компютърна система на Организатора чрез натискане на бутон „Приеми“, след чиято обработка се получава потвърждение за направения залог чрез електронно съобщение в потребителски профил.

(2) В електронното съобщение за потвърждение за направен залог се съдържа информация за залога, предадена и съхранена в Централната компютърна система, прогнозите на участника и друга информация, определена от Организатора.

(3) Участникът е длъжен да провери дали съдържанието на електронното съобщение за потвърждение за направен залог съвпада с неговите предвиждания. Печалби се изплащат само и единствено въз основа на данните, съдържащи се в потвърждението за залог, след установяване на еднаквост на тази информация с информацията, съхранена в Централната компютърна система.

Чл. 25. (1) Тегленето на числата за определяне на печелившите позиции и числа в играта „Тото Джокер“ се извършва по време на тегленето на съответен тираж за играта „Тото 2 – 6 от 49“, по следния начин:

т. 1. изтегляне на три топки с номера от 1 до 9, без връщане на изтеглените топки в игралното съоръжение, за определяне на печелившата позиция от цифровия номер;

т. 2. изтегляне на три топки с номера от 0 до 9 за определяне на печелившата цифра на съответната позиция, определена по реда на т.1. В този случай, след изтеглянето на всяка топка, тя се връща в игралното оборудване за попълване на набора, от който ще се изтегли следващата топка.

(2) В случаите на чл. 25, ал.1, т.1 при изтегляне на повече от необходимите числа, като печеливши се включват само първите три от тях по реда на изтеглянето им. При теглене по чл. 25, ал.1, т.2 ако бъдат изтеглени едновременно две и повече числа, при определяне на печелившите се взема предвид само първото от тях.

(3) След приключване на тегленето печелившите двойки се образуват като изтеглените позиции и цифри се групират съобразно последователността, в която са били изтеглени.

Чл. 26. Броят и периодичността на тиражите за играта „Тото джокер“, броят на тегленията в тях, броят на печелившите групи и тяхното формиране, размерът на залог за една комбинация за всяко едно от тегленията, се определят с решение на управителния орган на Организатора, в съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в Приложение № 1, чието приемане, изменение или допълнение се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите.

Чл. 27. (1) Наградният фонд за играта „Тото джокер“ се формира от залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн.

(2) Определянето и изплащането на печалби в играта „Тото джокер“ се извършва по реда, определен в Глава 5.

Чл. 28. В играта „Тото Джокер“ се допуска и абонаментно участие по реда на Глава 6.

РАЗДЕЛ ІV

РЕД ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ВТОРИ ТОТО ШАНС”

Чл. 29. (1) В производната игра „Втори тото шанс“, участват всички комбинации, за които е направен залог за участие в играта „Тото 2 – 6 от 49“ по реда на чл. 2, ал. 1, за последния приключил тираж до момента на определяне на печелившите във „Втори тото шанс“, без допълнителен залог. По решение на Организатора, обявено предварително по подходящ начин, в определен тираж на играта могат да бъдат включени за участие и всички квитанции и електронни съобщения за потвърждение за направени залози, чрез които е направен залог за участие в играта „Тото 2 – 6 от 49“ по реда на чл. 2, ал. 1, за последния приключил тираж до момента на определяне на печелившите във „Втори тото шанс“, без допълнителен залог.

(2) Наградният фонд за „Втори тото шанс“ се формира като част от наградния фонд на Играта „Тото 2 – 6 от 49“, формиран от приетите за нея залози по наземен път и онлайн, за последния приключил тираж до момента на определяне на печелившите във „Втори тото шанс“.

(3) Печалбите във „Втори тото шанс“ могат да бъдат предметни и/или парични.

Чл. 30. (1) Определянето на печеливши комбинации във „Втори тото шанс“ се извършва след приключване тегленето на тиража в играта „Тото 2 – 6 от 49“, посочени в чл. 29, ал. 1, но не по-късно от провеждане тегленето на следващ тираж на играта „Тото 2 – 6 от 49“, по следния начин: изтеглят се седем топки с номера от 1 до 49, без връщане на изтеглените топки в игралното съоръжение.

(2) В случаите на чл. 30, ал.1 при изтегляне на повече от необходимите числа, като печеливши се включват само първите седем от тях.

(3) Печелившите комбинации във „Втори тото шанс“ са тези, в които са прогнозирани шест от изтеглените седем числа съгласно чл. 30, ал. 1.

(4) Размерът на печалбата на печелившите комбинации, определени по реда на предходната алинея, се определя в зависимост от резултата от тегленето по чл. 30, ал. 1, който може да бъде:

т. 1. В случай че първите шест изтеглени числа съвпадат с числата от печелившата комбинация;

т. 2. В случай че пет от първите шест изтеглени числа и седмото изтеглено число съвпадат с числата от печелившата комбинация.

(5) Определянето на печеливши квитанции и електронни съобщения за потвърждение за направени залози, в случаите когато е взето решение от Организатора за това, се извършва чрез жребий, при което се изтеглят печеливши, които се премират с предметни или парични печалби. Броят на печелившите и тяхното премиране, се определят с решението на Организатора.

Чл. 31. (1) Размерът и разпределението на наградния фонд за „Втори тото шанс“ се посочват в Приложение № 1, чието приемане, изменение или допълнение се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите.

(2) Определянето и изплащането на печалби/предаването на предметни награди във „Втори тото шанс“ се извършва по реда, определен в Глава 5.

Чл. 32. При абонаментно участие в играта „Тото 2 – 6 от 49“, направените комбинации или получените в потребителския профил електронни съобщения за потвърждение за направен залог/при наличие на решение на Организатора по чл. 29, ал. 1, изр. второ/, участват в играта „Втори тото шанс“ за всички тиражи, за които е направен абонамента.

ГЛАВА ТРЕТА

ОБРАБОТКА НА ЗАЛОЗИТЕ

Чл. 33. (1) Информацията за числовите комбинации/позиции, върху които са направени залози за играта „Тото 2 – 6 от 49“ и „Тото джокер“ се обработва от Централна компютърна система на Организатора.

(2) Централната компютърна система се състои от Основен и Резервен център, които съхраняват идентична информация.

Чл. 34. (1) В Централната компютърна система се съхранява и обработва следната информация:

т. 1. Индивидуализиращи данни за конкретен тираж, като например номер, дата на провеждане, период в който се приемат залози за него и др.;

т. 2. Определен размер на залог за една комбинация за участие в конкретен тираж на играта „Тото 2 – 6 от 49“ и „Тото джокер“;

т. 3. Броят, видът и стойността на направените залози за участие в конкретен тираж на играта „Тото 2 – 6 от 49“ и „Тото джокер“;

т. 4. Броят и идентификационни данни на издадените квитанции/ създадените електронни съобщения за потвърждение за направен залог за конкретен тираж на играта „Тото 2 – 6 от 49“ и „Тото джокер“;

т. 5. Изтеглените числа за конкретен тираж на играта „Тото 2 – 6 от 49“, за „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“ и номерата на изтеглените квитанции/ електронни съобщения за потвърждение за направен залог, премирани в играта „Втори тото шанс“;

т. 6. Друга информация, определена от Организатора.

(2) На база на информацията, съхранена в Централната компютърна система и в съответствие с изискванията на Закона за хазарта и настоящите правила, се определят:

т. 1. Наградният фонд в игрите „Тото 2 – 6 от 49“, „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“;

т. 2. Броят, видът и размерът на печалбите на участниците;

т. 3. Изплатените и неизплатени печалби;

т. 4. Други обстоятелства, определени от Организатора.

(3) За определяне валидността на залог и/или печалба се използва само информацията, заложена в Централната компютърна система.

Чл. 35. (1) Организаторът определя процедурата, по която се извършва залог за участие в играта „Тото 2 – 6 от 49“ и „Тото Джокер“.

(2) Организаторът си запазва правото по всяко време, без да е необходима допълнителна аргументация, да приеме или да откаже да приеме даден залог, като не носи каквато и да е отговорност за това си действие. Даден залог се счита за приет само ако в потребителския профил на регистрирано лице е получено електронно съобщение за потвърждаване за направен залог.

(3) Регистрираният потребител е лично отговорен за операциите, чрез които извършва залог на суми от клиентската си сметка. Организаторът не носи отговорност за липсващи и/или дублирани залози, които могат да бъдат анулирани само в случаите и по реда, указани в чл. 36.

(4) В случаи когато Организаторът има съмнения, че даден залог се извършва в нарушение на закон, на тези Правила и/или има за цел да ги заобиколи, а така също и когато има съмнения, че средствата, с които залогът се извършва могат да са със съмнителен и/или неясен произход, то залогът няма да бъде приет, а ако вече е приет – същият няма да участва при формирането на наградния фонд и съответно – при разпределението на печалбите. В такива случаи Организаторът дължи единствено връщане на стойността на приет залог, но само след подробно проучване на случая и при липса на други разпореждания от компетентен орган. Организаторът не носи отговорност за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие на действията си и тези на служителите му по настоящата алинея.

Чл. 36. (1) Конкретен залог, потвърден с електронно съобщение за направен залог, може да бъде анулиран от участника в срок до 15 минути от осъществяването му, но не по-късно от крайния час за приемане на залози за тиража, за който е направен /в случаите на абонамент – не по-късно от крайния час за приемане на залози за тиража, включен като първи от абонамента/. Организаторът определя самостоятелно крайния час за приемане на залози онлайн за конкретен тираж и го оповестява предварително на интернет страницата си.

(2) В извънредни случаи, извън периода от време по ал. 1, конкретен залог, потвърден с електронно съобщение за направен залог може да бъде анулирана само по решение на Организатора и при спазване на определената от него за целта процедура.

(3) Анулирането се смята за осъществено само след потвърждение от Централната компютърна система и получаване в потребителския профил на електронно съобщение за потвърждение на анулиран залог.

(4) Стойността на сумите, върнати в резултат на анулиран залог, не се включва в определяне стойността от постъпленията за даден тираж, нито във формиране на наградния фонд.

(5) Връщане на сумите в резултат на анулиран залог се осъществява по реда на чл. 46, съответно.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТИРАЖИТЕ

Чл. 37. Определените по реда на чл. 3 тиражи се индивидуализира чрез посочване името на играта, дата на провеждане, пореден номер или наименование.

Чл. 38. Тегленето на числата за всеки тираж на игрите „Тото 2 – 6 от 49“ и „Тото джокер“ и жребия за „Втори тото шанс“, се извършва публично пред комисия, чийто състав се определя от Организатора.

Чл. 39. Комисията по предходния член:

т.1. контролира изтеглянето на числата за всеки тираж и провеждането на жребия за „Втори тото шанс“, за което съставя протокол. Член на комисията не може да откаже да подпише протокола за изтеглянето на числата за тираж, на който е присъствал. Когато член на комисията счита, че в хода на процедурата са били допуснати нарушения на Закона за хазарта, актовете по неговото прилагане или на тези правила, той подписва протокола с особено мнение, заедно с което излага и мотивите си;

т.2. периодично измерва топките за теглене на печелившите числа и включва в комплектите за употреба само редовни топки.

т.3. при нарушаване нормалния режим на работа на игрално оборудване за организиране на игрите, комисията прекъсва тегленето и след отстраняване на причината, продължава изтеглянето на останалия брой печеливши числа;

Чл. 40. (1) Тегленето на числа започва след като всички проверени от комисията топки влязат в игралното оборудване. При изтегляне на числа от непълен комплект, те се анулират и след допълване на комплекта се извършва ново теглене.

(2) При изтегляне на повече от необходимите числа в игра, като печеливши се включват само първите по реда на изтеглянето им, които са достатъчни да образуват печелившата комбинация .

(3) Осъществяването на жребия в „Втори тото шанс“ за определяне на печелившите удостоверителни знаци за потвърждение за направен залог се извършва чрез игрално оборудване, вписано в регистъра по чл. 20, ал. 2 от Закона за хазарта и в издадения лиценз за Играта, под контрол на комисията по чл. 3, ал. 1.

Чл. 41. До започване тегленето на печеливши числа, съответен тираж може да бъде отложен по нареждане на Организатора. Организаторът обявява по подходящ начин отлагането и едновременно с това посочва провеждането на отложения, който трябва да се проведе най-късно в деня преди следващия обявен тираж.

ГЛАВА ПЕТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

Чл. 42. (1) Наградният фонд за Играта „Тото 2 - 6 от 49” не може да възлиза на по-малко от 50 % от залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн, като конкретният размер се посочва в Приложение № 1.

(2) Преди извършване на разпределението на наградния фонд по тегления и печеливши групи в Играта „Тото 2 – 6 от 49“, сумата за съответния тираж, се намалява със стойността на формирания по реда на чл. 29, ал. 2 фонд за „Втори тото шанс“ и определен съгласно т. III-2 от Приложение № 1.

(3) Наградният фонд на играта „Тото джокер“ не може да възлиза на по-малко от 50% от залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн, като конкретният размер се посочва в Приложение № 1.

Чл. 43. Печалбите се определят, изчисляват и изплащат само и единствено въз основа на информацията, която се съхранява в Централната компютърна система. Организаторът не носи отговорност за печатни грешки, които могат да се появят в интернет страници и печатни материали.

Чл. 44. (1) Сумата за печалби във всяка група на играта „Тото 2 – 6 от 49“ и „Тото джокер“ се разпределя по равно между печелившите комбинации в групата, за които е направен залог по наземен път и онлайн.

(2) При разпределението на печалбите между печелившите комбинации в една група, се извършва окръгляване, както следва:

т. 1. печалби с размер до 1 лев - на една стотинка;

т. 2. печалби в размер над 1 лев - на 10 стотинки.

Чл. 45. Наградният фонд за „Втори тото шанс“ се разпределя съгласно т. III-2 от Приложение № 1.

Чл. 46. (1) Изплащането на парични печалби от игрите „Тото 2 – 6 от 49“, „Тото Джокер“ и „Втори тото шанс“ се извършва като:

т. 1. печалби в размер по-малък от 10 000 лева се изплащат чрез кредитиране на съответните клиентски сметки със стойността на определената печалба в срок до края на първия работен ден, следващ този на провеждането на тираж;

т. 2. печалби в размер по-голям или равен на 10 000 лева се изплащат след обработка на необходимите документи в сградата на Организатора, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, във всички официални работни дни, в интервала от 09.30 часа до 16.30, в срок до 45 дни, считано от деня следващ този на провеждането на тиража, в който печалбата е определена. Когато последният денят за обработване е официален неработен ден за страната, приемането на документи приключва в непосредствено следващия първи работен ден. Изплащането на сумата се извършва след заявяване на операцията лично от участника, по банков път, по банкова сметка с титуляр участника, удостоверено и с документ, издаден от банка.

(2) С изтичането на срока по ал.1, т. 2, правата на участниците се погасяват. С печалбите, които не са потърсени в този срок, се постъпва по ред, определен от Устройствения правилник на Организатора.

(3) Средства в размер до 10 000 лева могат да бъдат прехвърляни от регистриран потребител от клиентската му сметка към неговата микросметка или банкова сметка по всяко време, при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от настоящите Правила, а така също и на правилата, определени от собственика на системата за плащане с банкови карти и микросметки чрез интернет, посочена от Организатора;

(4) Средства в размер над 10 000 лева могат да бъдат прехвърляни от регистриран потребител от клиентската му сметка към неговата микросметка или по банков път, по банкова сметка с титуляр участника, удостоверено и с документ, издаден от банка, след заявяване на операцията лично, в сградата на Организатора, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, във всички официални работни дни, в интервала от 09.30 часа до 16.30, при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от настоящите Правила, а така също и на правилата, определени от собственика на системата за плащане с банкови карти и микросметки чрез интернет, посочена от Организатора. Когато последният денят за обработване е официален неработен ден за страната, приемането на документи приключва в непосредствено следващия първи работен ден.

(5) Организаторът извършва необходимите действия за изплащане на суми в размера по чл. 46, ал. 4, които не са печалба „Джакпот“, в срок до 5 работни дни, считано от деня следващ този на личното заявяване на операцията и представянето на документ за самоличност, съдържащ идентични данни с тези, посочени от регистрирания потребител в регистрационната му форма.

(6) Организаторът извършва необходимите действия за изплащане на печалба „Джакпот“ от Играта „Тото 2 – 6 от 49“ и „Тото Джокер“, след личното заявяване на операцията и представянето на документ за самоличност, съдържащ идентични данни с тези, посочени от регистрирания потребител в регистрационната му форма, както следва:

т. 1. сума в размер на до 200 000 лева, се изплаща в срок от 45 дни от деня, следващ този на провеждане на тиража, в който е определена печалбата, по реда на чл. 46, ал. 1, т. 2;

т. 2. сума в размер разликата между определената печалба „Джакпот“ и платената сума по т. 1, се изплаща на равни месечни вноски, за период не по-дълъг от четиринадесет календарни години, считано от месеца следващ този на изплащане на сумата по т. 1. Една месечна вноска е в размер на не по-малко от 20 000 лева, с изключение на последната дължима месечна вноска, представляваща остатък за изплащане.

т. 3. в случай, че печалба „Джакпот“ подлежи на разпределяне между двама и повече печеливши, то посоченият ред и суми за изплащането й в т. 1 и т. 2 се прилагат поделени по равно на броя на печелившите. /Например при печалба „Джакпот“ в размер на 4 020 000 лева, спечелена от двама печеливши, то всеки от тях ще получи по 2 010 000 лева, както следва: - първоначална сума по т. 1 в размер на 100 000 лева; - 127 месечни вноски по т. 2 /за период от 10 години и 7 месеца/ в размер на 15 000 лева; - последна месечна вноска по т. 2 в размер на 5 000 лева/.

т. 4. всеки участник, премиран с печалба „Джакпот“, получава от Организатора Удостоверение за печалба, в което се посочва точният размер на печалбата, идентифициращи лични данни на приносителя, в т.ч. и банкова сметка, реда и размера на изплащане на печалбата, определени съобразно правилата по-горе.

(7) Всеки регистриран потребител може чрез потребителския си профил да проверява по всяко време текущият баланс и историята на трансакциите по клиентската си сметката.

Чл. 47. (1) Обработването на документи за предаване на предметните награди от „Втори тото шанс” се извършва в срок до 45 дни, считано от деня следващ този на провеждането на тиража, в който печалбата е определена, в сградата на Организатора, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, във всички официални работни дни, в интервала от 09.30 часа до 16.30. Когато последният ден за обработване е официален неработен ден за страната, приемането на документи приключва в непосредствено следващия първи работен ден. Организаторът определя място, дата и час за предаване на предметната награда, когато същата е потърсена в срок от 45 дни, считано от деня, следващ този на провеждане на тиража, в който е определена. За определените дата и час при поискване от участника, се издава документ от Организатора и му се предава. За някои от предметните награди Организаторът може да определи обработването на документите да се извършва и в други негови административни офиси, като обявява това предварително и по подходящ начин.

(2) С изтичането на срока по ал.1 правата на участниците се погасяват. С печалбите, които не са потърсени в този срок, се постъпва по ред, определен от Устройствения правилник на Организатора.

Чл. 48. (1) Информация за всяка печалба се съхранява в Централната компютърна система на Организатора.

(2) Ако за дадена печалба в Централната компютърна система е регистрирано, че е изплатена и физическо лице предяви претенции върху нея въз основа на какъвто и да е документ или данни, то регистрираната като изплатена печалба не се изплаща.

Чл. 49. В случай, че има основателно предположение, че по незаконосъобразен начин е осъществена дейност, имаща за цел да предопредели изхода от дадено теглене или в случай че има съмнение за достоверността на проведено теглене, Организаторът си запазва правото да преустанови изплащането на печалби. В такива случаи Организаторът дължи единствено връщане на стойността на приет залог, но само след подробно проучване на случая и при липса на други разпореждания от компетентен орган. Организаторът не носи отговорност за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие на действията си и тези на служителите му по настоящата алинея. Сумата на преустановената за изплащане печалба се отнася с решение на Управителния съвет на Организатора към следващ тираж/и на играта за формиране на награден фонд.

ГЛАВА ШЕСТА

УСЛОВИЯ ЗА АБОНАМЕНТНО УЧАСТИЕ

Чл. 50. (1) В играта „Тото 2 - 6 от 49” и „Тото джокер“ се допуска и абонаментно участие.

(2) Абонаментът обхваща всички тиражи, за които е направен залог.

(3) При направен абонамент за играта „Тото 2 – 5 от 49“ се счита, че такъв има и за производните игри „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“.

Чл. 51. Абонаментно участие е налице, когато е маркирано в редовно подаден електронен фиш означенията „+1”, „2” или „5”, съответстващи на броя на тиражите, обхванати от абонамента.

Чл. 52. (1) Участникът избира броя на тиражите, за които е валиден абонаментът, като маркира съответното означение – „2” или „5”. Прогнозираната от него числова комбинация участва в съответния брой последователни тиражи на играта „Тото 2 – 6 от 49“ и/или „Тото джокер“.

(2) Когато участникът е маркирал означението „+ 1”, направеното от него прогнозиране и заплатен залог, участват за този тираж на играта „Тото 2 – 6 от 49“ и/или „Тото джокер“, който следва тиража, в периода на провеждане на който е направен залога.

Чл. 53. (1) Размерът на залога при абонаментно участие се определя като броят на направените комбинации в прогнозирането/предвиждането се умножи по сумата от размерите на залозите за една комбинация за всички тиражи, за които е валиден абонаментът.

(2) Размерът на залога при абонаментно участие се определя съобразно стойността на залозите за една комбинацията за играта „Тото 2 – 6 от 49“ и/или „Тото джокер“ в тиражите, обхванати от абонамента, които са в сила към датата на заплащането и не се влияят от изменения на цената на залога за една комбинация, настъпили впоследствие.

Чл. 54. Когато настоящите Правила се изменят след получаване на електронно съобщение за потвърждаване за направен залог за абонаментно участие, то спрямо непроведените тиражи, за които е направен залог, се прилагат изменените правила, без това да се отнася за случая, посочен в хипотезата на чл. 53, ал.2.

Чл. 55. За неуредените изрично въпроси, свързани с реда за абонаментно участие, се прилагат общите разпоредби на тези Правила.

ГЛАВА СЕДМА

РЕКЛАМАЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 56. (1) Участник в игра има право да направи рекламация пред Организатора при или по повод на провеждане или участието си в играта, в 50 дневен срок, считано от деня, следващ провеждането на тиража.

(2) Рекламации се правят в писмен вид, чрез подаване на заявление, което съдържа най-малко имената на участник, точен адрес за кореспонденция/електронна поща, изложение/точно описание на случая и в какво се състои искането му, към което се прилагат всички относими доказателства. Анонимни заявления или такива, в които липсват имена на участник или адрес за кореспонденция с него, не се разглеждат.

Чл. 57. (1) В 14 дневен срок от постъпване на рекламацията, Организаторът взема решение, на база предоставеното от участника, при спазване на приложимите нормативни разпоредби.

(2) Ако участникът не бъде намерен на адреса посочен в заявлението, се приема, че решението по рекламацията му е връчено с изтичане на срока за произнасяне.

(3) Когато възникналият спор не е разрешен в срок или когато участник не е съгласен с решението на Организатора, в срок от 7 дни от връчване на решението, следва да се яви в централното управление на Организатора за съставяне на протокол по чл. 72, ал. 2 от Наредбата за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи, като предостави изискуемите се за целта данни. .

Участникът може да поиска съставяне на протокола по предходното изречение като електронен документ, ако разполага с валиден електронен подпис и предостави електронен адрес за обмяна на документи; искането за такъв се отправя в 7-дневен срок от връчване на решението на електронен адрес: online@toto.bg.

(4) Със съставения протокол се процедира по реда на чл. 72, ал. 3 от Наредбата за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи, а участникът има правата по чл. 72, ал. 4 от същия нормативен акт.

Чл. 58. Всеки регистриран потребител е длъжен да се увери, че разбира напълно тези Правила и процедурите, посочени в тях, преди да придобие качеството на участник в игрите „Тото 2 – 6 от 49“, „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“.

Чл. 59. (1) Регистриран потребител няма право да залага с комерсиални цели или от името на друго лице – залагането от страна на регистриран потребител е само за негови лични цели.

(2) Физическо лице, желаещо да вземе участие в игрите „Тото 2 – 6 от 49“, „Тото джокер“, „Втори тото шанс“ не трябва да използва чуждо потребителско име и парола.

(3) Регистрираният потребител носи отговорност за всички трансакции, направени от и към клиентската му сметка, за която се получава достъп чрез съответните потребителско име и парола, с изключение на трансакциите направени от Организатора към клиентската сметка. Отговорността за всички операции и трансакции, извършени с потребителски номер и парола на регистриран потребител, както и за всички задължения, произтичащи от тези операции, е изцяло на този регистриран потребител, на когото принадлежат потребителското име и парола.

Чл. 60. (1) Организаторът не носи каквато и да е отговорност за компютърни неизправности, повреди в телекомуникационното обслужване или връзката с интернет, нито за опити от страна на регистрирани потребител за участва в игрите „Тото 2 – 6 от 49“, „Тото джокер“, „Втори тото шанс“, по начини и чрез средства, които не са предвидени в тези Правила.

(2) Организаторът предприема всички необходими мерки, за да се увери, че софтуерът и файловете не съдържат компютърни вируси, но не може и не гарантира, че софтуерът и файловете не съдържат такива проблеми.

(3) Организаторът има право временно да преустанови регистрирането и/или приемането на залози за участие в игрите „Тото 2 – 6 от 49“, „Тото джокер“, „Втори тото шанс“ онлайн и/или предоставянето на свързаните с тях услуги, поради каквато и да е причина, по негова собствена преценка, като при възможност уведомява по подходящ начин за това.

ГЛАВА ОСМА

СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 61. Организаторът осигурява възможност за участие онлайн в игрите „Тото 2 – 6 от 49“, „Тото джокер“, „Втори тото шанс“, посредством мрежи с висока сигурност, благодарение на криптирането на информацията и защита на залозите на участниците.

Чл. 62. (1) Регистриран потребител трябва да спазва поверителност на своето потребителско име и парола и да не ги разкрива на други лица.

(2) Организаторът използва съвременни методи за криптиране на потребителското име и паролата, както и всякаква друга поверителна информация, изпращана от и към регистрирания потребител, като по този начин осигурява защитата му от нерегламентиран достъп на трети лица.

(3) При всяко нарушение или заобикаляне, или опити за такива действия, на установените правила по отношение на сигурността, а така също и при опити за получаване на неоторизиран достъп до Софтуера от страна на регистриран потребител, Организаторът има право да прекрати достъпа на физическо лице до осъществяването на залози и регистрацията му и да информира компетентните органи.

Чл. 63. (1) Организаторът събира информация и лични данни от физическите лица, желаещи да вземат участие онлайн в игрите „Тото 2 – 6 от 49“, „Тото джокер“, „Втори тото шанс“, в обем и вид, изискуеми от закона.

(2) Организаторът има правото да разкрива събраната информация само в случаите, предвидени в закона.

Чл. 64. (1) С приемане на тези Правила, регистриран потребител декларира, че:

- не действа от името на друго лице;

- не депозира/залага пари, произхождащи от престъпна дейност и/или от акт на участие в такава дейност;

- не депозира/залага пари от банкова карта/сметка и/или микросметка, която не е упълномощено да използва и че не получава съзнателно средства от такива сметки и/или карти;

- не използва регистрацията и клиентската си сметката си за пране на пари по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари;

- е запознат с осъществяването на проверки на всички негови трансакции за извършване на пране на пари от страна на трети лица, осигуряващи или обработващи плащания и за това, че съмнителните трансакции/операции ще се довеждат до знанието на компетентните органи.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) В случай на възникване на форсмажорно обстоятелство, броят и датите на провеждане на тиражите на игрите, могат да се променят с решение, взето от представляващия Организатора, в т.ч. може и да бъде отложено провеждането на тиража, по време на който е възникнало такова обстоятелство.

(2) В случай на възникване на форсмажорно обстоятелство, в резултат на което провеждането на игрите и изплащането на печалби от тях стане невъзможно, Организаторът не носи отговорност спрямо участниците. В такъв случай Организаторът връща на участника стойността на залога. Върната стойност на залог не се включва и не се отчита като постъпление в тираж.

(3) Форсмажорно е всяко обстоятелство, независещо от Организатора, обективно непредвидимо и непредотвратимо, като например, но не само: стихийно бедствие, военни действия, блокада, ембарго, земетресение, пожар, стачка, наводнение, терористичен акт, пандемия и т.н.

§ 2. (1) Организаторът не носи отговорност спрямо физически лица, взели участие в игрите му за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие неполучаване на информация за залога, поради извършване на залога, по начин, несъответстващ на процедурите, определени от Организатора.

(2) Организаторът не носи отговорност спрямо физически лица, взели участие в игрите му за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие недобросъвестно негово или на друго лице поведение.

§ 3. По смисъла на настоящите правила:

т. 1. „регистриран потребител“ е физическо лице, което желае да вземе участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“ и е изпълнило указанията на чл. 9, чл. 11 и чл. 12 от Настоящите правила.

т. 2. „потребителски профил“ е персонална интернет страница на регистриран потребител, еднозначно асоциирана с регистрационните му данни, съдържаща цялата му активност, свързана с извършването на залози, получаването на печалби и операции по клиентска сметка, достъпът до която се осъществява само чрез персоналните му потребителско име и парола.

т. 3. „клиентска сметка“ е виртуална сметка, която се открива и поддържа от ДП „Български спортен тотализатор“, чрез сайта toto.bg.

т. 4. „микросметка“ е платежен инструмент, който се открива и поддържа от лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

т. 5. „залог, приет по наземен път“ е залог за участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“, заявен от получателя на залогоприемател /лице, приемащи залози от името и за сметка на ДП „Български спортен тотализатор“ – негови служители или контрагенти/ и за което участникът получава квитанция за направен залог.

т. 6. „залог, приет онлайн“ е залог за участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“, заявен директно по интернет от получателя, без да се минава през залогоприематели и за което участникът получава електронно съобщение за потвърждение за направен залог.

§ 4. Тези правила са приети от Управителния съвет на ДП „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 16, т. 5 от Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“.

§ 5. Промените в настоящите правила – Приложение № 1, т. I-2 , т. IV и т. V , са приети от Управителния съвет на ДП „Български спортен тотализатор“ с решение по т. 3 от Протокол № 17 / 1 7.0 9 .2021 г., на основание чл. 16, т. 5 от Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“ и влизат в сила за шестия тираж след от датата на получаване от Организатора на удостоверението за издаден лиценз за организиране на играта на изпълнителния директор на Националната агенция по приходите, с вписването им, но не по-рано от 01.01.2022 г.

..................................................................

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”


П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1

към ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ОНЛАЙН НА ИГРА „ТОТО 2 - 6 от 49”

І. „Тото 2 – 6 от 49”

т. 1. В играта „Тото 2 – 6 от 49”, се организират един, два или три тиража седмично – в предварително обявени от Организатора дни.

т. 2. Залогът за една комбинация е в размер на 1.20 лв. /един лев и двадесет стотинки/.

т. 3. Наградният фонд за играта „Тото 2 – 6 от 49“ възлиза на 50% от направените за нея залози, приети по наземен път и онлайн.

т. 4. Наградният фонд за всеки тираж се разпределя в едно теглене.

т. 4.1. В провеждащото се теглене се образуват четири печеливши групи.

а) първа група, включваща предвиждания, съдържащи шестте печеливши числа

б) втора група, включваща предвиждания, съдържащи пет от печелившите числа

в). трета група, включваща предвиждания, съдържащи четири от печелившите числа

г) четвърта група, включваща предвиждания, съдържащи три от печелившите числа.

т. 4.2. В провеждащото се теглене се определя натрупване на сума „Стартов джакпот“, от която се прибавят средства към наградния фонд в първа печеливша група /т. 4.3, б. а)/ във всеки тираж, следващ този в който има печелившо предвиждане в групата или във всеки друг тираж, посочен от Организатора. Размерът на сумата, която се прибавя, се определя с решение на Организатора, взето по реда на устройствения му правилник и обявено предварително по подходящ начин.

т. 4.3. Наградният фонд за провеждащото се теглене се разделя между четирите печеливши групи и за натрупване на сума за „Стартов джакпот“ в следното процентно съотношение:

а) 36.5 на сто за първа група

б) 9.5 на сто втора група

в) 10.5 на сто за трета група

г) 17 на сто за четвърта група,

д) 26.5 на сто за „Стартов джакпот“.

С решение на Организатора, взето по реда на устройствения му правилник и обявено предварително публично, по подходящ начин, размерът на процентите в букви а), б), в), г) и д) може да бъде изменян, при условие, че сумата на всичките е 100 процента.“

т. 4.4. При липсата за конкретния тираж на печеливши предвиждания в първа група, предвидената сумата се натрупва за следващия тираж под формата на джакпот. В хипотеза, в която има печеливши предвиждания в първа група и няма печеливши предвиждания в някоя/някои от другите групи, предвидената за тях сума се прехвърля в първа група. В хипотеза, в която няма печеливши предвиждания едновременно в първа група и в някоя/някои от другите групи, цялата сума предвидена за тях, се натрупва в първа група за следващия тираж, под формата на джакпот.

т. 4.5. Формирането на сумата „Стартов джакпот“ освен по реда на предходните точки, може да се извършва и чрез средства, предоставени от Организатора, с решение, взето по реда на устройствения му правилник. Така предоставените средства от Организатора могат да му се възстановяват, с решение, взето по реда на устройствения му правилник.

ІІ. „Тото джокер”

т. 1. В играта „Тото джокер” се организират един, два или три тиража седмично – в предварително обявени от Организатора дни.

т. 2. Залогът за една комбинация е в размер на 0.30 лв. /тридесет стотинки/.

т. 3. Наградният фонд за играта „Тото джокер“ възлиза на 50% от направените за нея залози, приети по наземен път и онлайн.

т. 4. Наградният фонд за всеки тираж се разпределя по равно между две печеливши групи.

т. 4.1. В първата печеливша група се включват прогнози, съдържащи три познати комбинации от позиция и цифра,

т. 4.2. Във втората печеливша група се включват прогнози, съдържащи две познати комбинации от позиция и цифра.

т. 5. В случай че няма печеливши прогнози в първа група, то сумата се натрупва за следващия тираж, за същата група под формата на джакпот. Когато за конкретния тираж няма печеливши прогнози във втора група, то сумата предвидена за печалби в нея се разпределя между печелившите прогнози от първа група. Когато няма печеливши прогнози и в двете групи, сумата предвидена за първа група се натрупва за същата група, за следващия тираж под формата на джакпот, а сумата предвидена за втора група се натрупва за разпределение в следващия тираж, по съществуващата за него схема.

ІІІ. „Втори тото шанс”

т. 1. В играта „Втори тото шанс” се организират един, два или три тиража седмично – в предварително обявени от Организатора дни.

т. 2. С решение на Организатора, взето по реда на устройствения му правилник и обявено предварително публично, по подходящ начин, се определя размерът на наградния фонд за „Втори тото шанс“ като твърда сума от формирания награден фонд за играта „Тото 2 – 6 от 49“.

т. 3. С решение на Организатора, взето по реда на устройствения му правилник и обявено предварително публично, по подходящ начин, се определя вида и разпределението на наградния фонд за редовни и специални тиражи на играта „Втори тото шанс“ в случаите, посочени в чл. 30, ал. 4 и ал. 5 от Правилата. Обявените видове награди не могат да бъдат заменяни.

IV. т. 1. През 2021 г. се провеждат 24 броя тиража на играта „Тото 2 - 6 от 49”, със залог за една комбинация, различен от посочения в т. I-2, по-горе, както следва:

2 тираж

10 януари

5 тираж

21 януари

12 тираж

14 февруари

16 тираж

28 февруари

18 тираж

7 март

22 тираж

21 март

28 тираж

11 април

32 тираж

25 април

36 тираж

9 май

40 тираж

23 май

46 тираж

13 юни

49 тираж

24 юни

54 тираж

11 юли

58 тираж

25 юли

64 тираж

15 август

68 тираж

29 август

73 тираж

16 септември

75 тираж

23 септември

80 тираж

10 октомври

84 тираж

24 октомври

88 тираж

7 ноември

92 тираж

21 ноември

97 тираж

9 декември

102 тираж

26 декември

т. 2. Размерът на залога за 1 комбинация за тиражи: 2, 5, 12, 16, 18, 22, 28, 32, 40, 46, 49, 54, 58, 68, 73, 75, 80, 84, 88, 92, 97 – посочени тук, в т. IV-1, се увеличава с 0.20 лв. от този, посочен в т. I-2 по-горе /от 1.10 лв. на 1.30 лв./.

т. 3. Размерът на залога за 1 комбинация за тиражи: 36, 64, 102 - посочени тук, в т. IV-1, се увеличава с 0.40 лв. от този, посочен в т. I-2 по-горе /от 1.10 лв. на 1.50 лв./.

V. т. 1. През 2022 г. се провеждат 25 броя тиража на играта „Тото 2 - 6 от 49”, със залог за една комбинация, различен от посочения в т. I-2 , по-горе, както следва:

0 тираж

2 януари

2 тираж

9 януари

4 тираж

16 януари

12 тираж

13 февруари

16 тираж

27 февруари

17 тираж

3 март

24 тираж

27 март

30 тираж

17 април

32 тираж

24 април

37 тираж

12 май

40 тираж

22 май

49 тираж

23 юни

51 тираж

30 юни

56 тираж

17 юли

57 тираж

21 юли

64 тираж

14 август

68 тираж

28 август

71 тираж

8 септември

75 тираж

22 септември

85 тираж

27 октомври

86 тираж

30 октомври

89 тираж

10 ноември

92 тираж

20 ноември

97 тираж

8 декември

102 тираж

25 декември

През 2023 г. се провежда 1 брой специален тираж на играта „Тото 2 - 6 от 49”, със залог за една комбинация, различен от посочения в т. I -2, по-горе, както следва:

0 тираж

2 януари

т. 2. Размерът на залога за 1 комбинация за тиражите посочени тук, в т. V- 1, се увеличава с 0.30 лв. от този, посочен в т. I-2 по-горе /от 1.20 лв. на 1.50 лв./.

...................................................................

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”

ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ОНЛАЙН НА ИГРА

„ТОТО 2 - 6 от 42”

ПРИЕТИ С РЕШЕНИЕ НА НАП No 000030-5444 от 09.11.2021 г.

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ТОТО 2 – 6 от 42“, „ТОТО ДЖОКЕР“ и „ВТОРИ ТОТО ШАНС“

Чл. 1. (1) Настоящите игрални условия и правила /наричани по-долу „Правила/Правилата“/ съдържат условията за провеждане и реда за участие онлайн в тото играта „Тото 2 - 6 от 42” и производните й игри: „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“, организирани от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ /наричано по-долу „Организатор/Организатора/Организаторът“/.

(2) Правилата се приемат от управителния орган на Организатора, утвърждават се от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите и се публикуват на Интернет страницата на Организатора. Изменения или допълнения на тези Правила се извършват по реда на предходното изречение.

Чл. 2. (1) За да вземе участие в играта „Тото 2 - 6 от 42” и производните й игри: „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“, организирани онлайн, физическо лице осъществява залог пряко, чрез интернет страницата на организатора, посредством потребителски профил, като избира числови комбинации, чрез маркирането им върху електронна бланка на удостоверителен знак /електронен фиш/, чийто образец е приет от управителния орган на Организатора и утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите; фишът е удостоверителен знак, който само подпомага участието в играта и не дава права на приносителя му за получаване на печалба.

(2) Размерът на залога за едно предвиждане в играта „Тото 2 - 6 от 42”, съответно за една комбинация в „Тото Джокер“ не може да бъде по-малък от определения такъв в приложение към настоящите Правила /наричано по-долу „Приложение №1/, а максималният - не може да надвишава 100 000 лева. Конкретният размер на залога се определя по реда, предвиден в устройствения правилник на Организатора и се отразява в Приложение № 1. Приемането, изменението или допълнения на/в Приложение № 1 се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите.

(3) Въз основа на настоящите Правила се определя и изплаща печалба /съответно се предава предметна награда/ на физическото лице – участник, направило залог, определен като печеливш.

Чл. 3. (1) Провеждането на играта „Тото 2 - 6 от 42” – теглене на печеливши числа, се извършва в тиражи, които са публични, в присъствието на комисия, определена от Организатора.

(2) Един тираж на играта „Тото 2 - 6 от 42” може да се състои от едно или повече тегления.

(3) Броят и периодичността на тиражите, броят на тегленията в тях, броят на печелившите групи и тяхното формиране, разпределението на наградният фонд за всяко теглене между печелившите групи формирани в него, размерът на залог за една комбинация за всяко едно от тегленията, се определят с решение на управителния орган на Организатора, в съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в Приложение № 1.

(4) Производните игри: „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“ се провеждат в съответствие с тиражите на играта „Тото 2 - 6 от 42”.

(5) В играта „Тото 2 – 6 от 42” и производните й игри „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“, Организаторът може да предоставя допълнителни парични и/или предметни печалби, средствата за които са формирани от постъпленията в нея за ДП „Български спортен тотализатор“ по реда на Устройствения му правилник.

(6) Периодите и сроковете, в които се предоставят допълнителни парични и/или предметни печалби; правилата и условията, по които се осъществява тяхното разпределение, се определят с решение, взето по реда на Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“ и се публикуват на интернет страницата на Организатора.

Чл. 4. (1) Залозите в играта „Тото 2 – 6 от 42“ и в производната й игри: „Тото джокер“ се обработват посредством Централна компютърна система, която осигурява непрекъснат дистанционен достъп на органите на Националната агенция за приходите и Държавна агенция "Национална сигурност" до контролния локален сървър по чл. 6, ал. 4 ЗХ, в това число и осигуряваща онлайн регистрация на всяка трансакция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредбите по чл. 17, ал. 3, т. 4 и т. 6 от Закона за хазарта.

(2) Тегленето на печелившите числа, определянето на печеливши позиции и определянето на печеливши електронни съобщения за потвърждения за направен залог, се извършва чрез игрално оборудване, вписано в регистъра по чл. 20, ал. 2 от Закона за хазарта и в издадения лиценз за Играта и което отговаря на изискванията по чл. 42, ал. 1 от Закона за хазарта, под контрол на комисията по чл. 3, ал. 1.

(3) Резултатите от тегленето на печеливши числа, определянето на печеливши позиции и определянето на печеливши електронни съобщения за потвърждения за направен залог, се обявяват публично.

Чл. 5. (1) Настоящите Правила имат характера и значението на общи условия по смисъла на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ по отношение на участниците в играта „Тото 2 - 6 от 42” и производните й игри: „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“. Договорът между Организатора и участника се смята за сключен, след като са спазени условията и процедурите за осъществяване на залози, определени в настоящите Правила.

(2) С решение, взето от управителния орган на Организатора по реда на устройствения му правилник, играта „Тото 2 - 6 от 42” и/или играта „Тото джокер“ и/или играта „Втори тото шанс“, могат да се прекратят временно или окончателно, като предварително се публикува съобщение за това на интернет страницата на Организатора и при спазване на законовите разпоредби.

ГЛАВА ВТОРА

РАЗДЕЛ І

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ТОТО 2 - 6 ОТ 42”, „ВТОРИ ТОТО ШАНС“ И „ТОТО ДЖОКЕР“

Чл. 6. (1) Участник в Играта „Тото 2 - 6 от 42”, „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, е физическо лице, което е направило залог за участие в играта „Тото 2 - 6 от 42” или в играта „Тото 2 - 6 от 42” и „Тото джокер“.

(2) В играта „Тото 2 - 6 от 42”, „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“ могат да участват само пълнолетни дееспособни физически лица, за които няма ограничения в Закона за хазарта или в други закони.

(3) Организаторът не носи отговорност за извършени залози чрез интернет от лица в юрисдикции, където това е незаконно.

Чл. 7. (1) Физическо лице, което отговаря на условията по чл. 6, ал. 1 и 2 и за което не съществуват пречките по чл. 6, ал. 2 и 3, придобива качеството на участник в определен тираж на Играта „Тото 2 - 6 от 42”, „Втори тото шанс“ или „Тото джокер“ и се ползва с правата и задълженията на такъв, само ако:

т. 1. е извършило първоначална регистрация в интернет страницата на Организатора, по реда, посочен в чл. 9, чл. 11 и чл. 12;и

т. 2. е направено съответно предвиждане чрез маркиране на избрана/и числова/и комбинация/и и/или позиция/и, определена/и самостоятелно от него или чрез предоставянето му на случаен принцип на случайна числова комбинация и/или числова комбинация и позиции; и

т. 3. е маркирало електронния фиш за съответното предвиждане според изискванията в настоящите Правила; и

т. 4. разполага с парични средства в клиентската си сметка, поддържана от Организатора, покриващи стойността на залога за направеното предвиждане; и

т. 5. в клиентската му сметка, поддържана от Организатора има налични парични средства на стойност равна или по-голяма от стойността на залога за направеното предвиждане; и

т. 6. информацията от електронния фиш за съответното предвиждане е въведена в Централната компютърна система; и

т. 7. е получено потвърждение от Централната компютърна система на Организатора за направения от залог чрез електронно съобщение в потребителския му профил.

Чл. 8. (1) Всяко физическо лице по чл. 6 трябва да бъде регистрирано и идентифицирано за да вземе участие в игрите „Тото 2 - 6 от 42”, „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“, организирани онлайн.

(2) Регистрацията и идентификацията на физическите лица, желаещи да участват в игрите „Тото 2 - 6 от 42”, „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, се извършва в Централна компютърна система на Организатора по чл. 4, ал. 1, на база локализиране на IP адреса, от който участникът се регистрира и предоставените от него лични данни.

(3) Физическо лице по чл. 6, което желае да вземе участие в игрите „Тото 2 - 6 от 42”, „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, е длъжно да се регистрира лично в системата на Организатора и носи пълна отговорност за верността на предоставените от него данни.

(4) Организаторът не носи отговорност за регистрации, които не са извършени лично, както и за регистрации, при които са въведени грешни, неверни или неактуални данни.

(5) Организаторът има право по всяко време, без да е необходима аргументация, да откаже регистрация и/или откриване на клиентска сметка, съответно да извърши дерегистрация и/или закриване на клиентска сметка.

Чл. 9. (1) Процедурата по регистрация започва като лицето, което желае да вземе участие в игрите „Тото 2 - 6 от 42”, „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, влезе в интернет страницата на организатора https://toto.bg. Страницата може да бъде намирана с търсене в интернет търсачки, или чрез изписване на URL адреса на страницата директно в полето на браузъра.

(2) От началната страница на Организатора трябва да бъде избрана секция „Регистрация“ и попълнена формата за регистрация.

(3) Формата за регистрация съдържа следната задължителна информация:

- гражданство; и

- имена по документ за самоличност; и

- идентификационен номер на лицето, който може да бъде единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ), личен номер (ЛН), служебен номер от регистъра (сл. номер на НАП), единен идентификационен код на чуждестранно физическо лице (ЕИК на ЧФЛ), личен идентификационен номер или друг номер или данни за идентификация съгласно съответното национално законодателство на лице, което не е български гражданин; за лицата без ЕГН или ЛНЧ/ЛН/сл. номер на НАП/ЕИК на ЧФЛ се изисква и адрес на временно или постоянно пребиваване в Република България или в друга държава, дата на раждане, номер, дата на издаване и издател на документ за самоличност; и

- потребителско име;

- парола;

- e-mail адрес.

(4) В случай на съмнение, че получената вече информация относно самоличността на регистриращото се лице не е достатъчна или достоверна, Организаторът не извършва регистрация и изисква, чрез съобщение на посочения e-mail адрес, телефонен номер за осъществяване на контакт с лицето и/или копия от документи, а при необходимост и личното му явяване в Централното управление с цел идентификация. Проверката на самоличността се извършва от Организатора при регистрацията, но не по-късно от извършване на първата транзакция.

(5) Всяко регистрирано лице е длъжно да регистрира и всички промени относно задължителните данни по алинея 3, настъпили след първоначалната му регистрация, чрез потребителския си профил.

Чл. 10. (1) Данните от регистрацията на физическите лица се вписват в специален регистър, който се води от Организатора и съдържа следната информация за: първоначална регистрация на физическото лице, идентификационните му данни, потребителско име за участие в игрите, IP адрес, от който е направена регистрацията, IP адресите, от които е предоставял достъп за участие в игрите, данни за постъпили от лицето рекламации или жалби.

(2) Личните данни на регистриралите се лица се събират, съхраняват и обработват, съгласно действащите на територията на страната разпоредби в областта на защита на личните данни.

(3) Данните от направената от Организатора регистрация се изпращат към Националната агенция по приходите, като тези данни обхващат информация за първоначални регистрации, промени в данните по регистрация, дерегистрация, данни за всяка проведена и приключила игра. При нарочно искане от държавен орган и/или по разпореждане на съда, Организаторът предоставя данни относно регистрирано лице, спазвайки законовите процедури.

Чл. 11. (1) След пълно и точно попълване на регистрационната форма по чл. 9, ал. 3, е необходимо потвърждение за приемане на съдържанието на документите, поместени в страницата „Общи условия“.

(2) Страницата „Общи условия“ съдържа утвърдените от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите „Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на игра „Тото 2 – 6 от 42“ , в сила към момента на извършване на регистрацията.

Чл. 12. (1) При точно изпълнение на указаното в чл. 9 и чл. 11, Централната компютърна система на Организатора изпраща на адреса на електронната поща на регистрираното лице, код за активиране на клиентската сметка. Кодът е под формата на линк и 12-знаков номер съставен от букви и цифри, с който лицето ще може да активира потребителския си профил и клиентската си сметка.

(2) Активирането на потребителски профил и клиентска сметка се извършва чрез натискане на линка, посочен в ал. 1, с което първоначалната регистрацията е завършена.

Чл. 13. В случай, че Организаторът има съмнения относно извършване на регистрация с направена с невярна информация, то тази регистрация и създадената с нея клиентска сметка се закриват. Регистрация може да бъде отказана или закрита по едностранно решение на Организатора, но възникналите преди това задължения ще бъдат уредени, съобразно изискванията на закона.

Чл. 14. (1) За да може да бъде взето участие в Играта „Тото 2 - 6 от 42”, „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, регистриран потребител трябва да е депозирал в клиентската си сметка парични средства в български лева.

(2) Депозиране в клиентска сметка се осъществява чрез използване на микросметка или банкова сметка, регистрирани в системи за плащане с банкови карти или микросметки, или външни устройства чрез интернет – посочени от Организатора и интегрирани в Централната му компютърна система.

(3) Регистрацията в посочените от Организатора системи по алинея 2, се осъществява съгласно правилата и политиките, приети от собственика на съответната система. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация в някоя от тези системи от страна на регистриран негов потребител.

(4) Всяка заявявана за депозиране сума в клиентска сметка чрез системите по алинея 2 трябва да е на стойност не по-малка от 10 (десет) лева.

(5) Организаторът не начислява такси при депозиране на суми в клиентската сметка чрез системите по алинея 2.

(6) При изтеглянето на средства от клиентска сметка, в зависимост от избрания метод на плащане и политиките на неговия собственик, може да бъде определена минимална сума за изтегляне и/или такса за използване на метода, която сума и/или такса ще бъдат определени с точност след конкретизиране на метода и размера на заявената за изтегляне сума. Дължимите суми и/или такси, ако има такива, се визуализират в клиентския профил на участника преди потвърждаване извършването на изтеглянето.

(7) Организаторът има право да наложи ограничения към изтеглянето на средства от клиентска сметка, които не се използват за залагане. Ако сумата на депозита не е заложена поне веднъж или не са направени залози на стойност сумата на депозита преди да е заявено изтегляне, Организаторът има правото да удържи такса, която да покрие всички административни разходи по депозита и тегленето. Организаторът има право да намали от сумата на заявеното теглене със съответните разходи. Анулирани/Неприети залози не се считат за реализирани/заложени.

(8) Организаторът има право да откаже изтеглянето на средства от клиентска сметка, в случай че в нея не са налични достатъчно суми, които да покрият заявената за изтегляне сума и таксата за използване на заявения метод за изтегляне, както и винаги когато: има образувано каквото и да е рекламационно производство по инициатива на собственика на използвания метод за извършване на залог/теглене на сума – до неговото приключване и съобразно резултата, когато има нареждане на компетентен орган – в съответствие с това разпореждане, когато у Организаторът са възникнали съмнения за злоупотреби със средствата в клиентската сметка – с цел тяхното предотвратяване и ограничаване.

Чл. 15. Всеки регистриран потребител e длъжен да пази в тайна данните за своята клиентска сметка, включително потребителско име и парола, както и да вземе всички необходими мерки срещу узнаването на тези данни от трети лица. Организаторът не носи отговорност при предоставянето от регистриран потребител, по какъвто и да е начин, на потребителското му име и парола на други лица. Организаторът не възстановява никакви загуби вследствие на използване на данните на регистрирания потребител от трети лица. Регистрираният потребител няма право да предявява претенции и черпи права спрямо Организатора, основани на отношенията му с трети лица.

РАЗДЕЛ ІI

РЕД ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „Тото 2 - 6 от 42”

Чл. 16. (1) В играта „Тото 2 - 6 от 42” се цели, чрез една или повече свободно избрани от участник числови комбинации, да се прогнозират шестте числа в числовата редица от 1 до 42, които ще бъдат изтеглени в тиража, за който се участва и които ще формират печеливши комбинации.

(2) Физическо лице, желаещо да направи залог за участие в тираж на играта „Тото 2 - 6 от 42”, маркира на електронен фиш избраните от него числа.

(3) При маркиране на електронния фиш символа „Отказ” в специалното поле при съответната област от числа /от 1 до 42/ се счита, че няма направен залог за участие в играта „Тото 2 - 6 от 42” в съответната област. При маркиране на електронния фиш символа „Автоматично” в специалното поле при съответната област от числа /от 1 до 42/, без да има маркиране на което и да е от квадратчетата, се счита, че участникът, иска да направи залог за участие с една комбинация от произволно избрани шест числа.

Чл. 17. (1) Направената прогноза по чл. 16 се въвежда в Централната компютърна система чрез натискане бутон „Приеми“, след чиято обработка се получава потвърждение за направения залог чрез електронно съобщение в потребителски профил.

(2) В електронното съобщение за потвърждаване за направен залог се съдържа информация за залога, предадена и съхранена в Централната компютърна система, прогнозите на участника, уникален идентификатор и друга информация, определена от Организатора.

(3) Участникът е длъжен да провери дали съдържанието на електронното съобщение за потвърждаване за направен залог съвпада с неговите предвиждания. Печалби се изплащат само и единствено въз основа на данните, съдържащи се в потвърждението за залог, след установяване на еднаквост на тази информация с информацията, съхранена в Централната компютърна система.

Чл. 18. Срокът за приемане на залози за участие в конкретен тираж на играта „Тото 2 - 6 от 42” се определя от Организатора.

Чл. 19. Участието в играта „Тото 2 - 6 от 42” може да се осъществява чрез попълване на електронни фишове със системи за съкратено записване, като в този случай трябва да бъдат спазени издадените от Организатора указания за участие чрез системи за съкратено записване, съобразено с разпоредбите на тези Правила.

Чл. 20. (1) Наградният фонд за играта „Тото 2 - 6 от 42” се формира от залозите за участие в тази игра, приети по наземен път и онлайн.

(2) Определянето и изплащането на печалби в играта „Тото 2 - 6 от 42” се извършва по реда, определен в Глава 5.

Чл. 21. В играта „Тото 2 - 6 от 42” се допуска и абонаментно участие по реда на Глава 6.

РАЗДЕЛ ІІІ

РЕД ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ТОТО ДЖОКЕР”

Чл. 22. (1) В производната игра „Тото джокер“ участникът цели чрез свободно избрани от него числа/позиции, да предвиди печелившите три двойки от позиции и цифри от номера на електронния фиш, попълван от него за участие в играта „Тото 2 - 6 от 42”.

(2) Номерът на електронен фиш се състои от девет цифри, като всяка цифра представлява самостоятелна позиция. Номерът на позицията се определя, като цифрите се броят от ляво на дясно и от 1 до 9.

Чл. 23. (1) Физическото лице, желаещо да направи залог за участие и в тираж на „Тото джокер“, маркира на електронния фиш избраните от него позиции, чиито брой може да бъде от три до девет.

(2) При маркиране на електронния фиш символа „ОТКАЗ” в специалното поле за „Тото джокер“ се счита, че няма направен залог за участие в „Тото Джокер“. При маркиране на електронния фиш символа „Автоматично” в специалното поле, без да има отбелязвания върху която и да е от позициите, се счита, че е направен залог за участие с една комбинация от произволно избрани три позиции.

Чл. 24. (1) Направената прогноза по реда на чл. 23 се въвежда в Централната компютърна система на Организатора чрез натискане на бутон „Приеми“, след чиято обработка се получава потвърждение за направения залог чрез електронно съобщение в потребителски профил.

(2) В електронното съобщение за потвърждение за направен залог се съдържа информация за залога, предадена и съхранена в Централната компютърна система, прогнозите на участника и друга информация, определена от Организатора.

(3) Участникът е длъжен да провери дали съдържанието на електронното съобщение за потвърждение за направен залог съвпада с неговите предвиждания. Печалби се изплащат само и единствено въз основа на данните, съдържащи се в потвърждението за залог, след установяване на еднаквост на тази информация с информацията, съхранена в Централната компютърна система.

Чл. 25. (1) Тегленето на числата за определяне на печелившите позиции и числа в играта „Тото Джокер“ се извършва по време на тегленето на съответен тираж за играта „Тото 2 - 6 от 42”, по следния начин:

т. 1. изтегляне на три топки с номера от 1 до 9, без връщане на изтеглените топки в игралното съоръжение, за определяне на печелившата позиция от цифровия номер;

т. 2. изтегляне на три топки с номера от 0 до 9 за определяне на печелившата цифра на съответната позиция, определена по реда на т.1. В този случай, след изтеглянето на всяка топка, тя се връща в игралното оборудване за попълване на набора, от който ще се изтегли следващата топка.

(2) В случаите на чл. 25, ал.1, т.1 при изтегляне на повече от необходимите числа, като печеливши се включват само първите три от тях по реда на изтеглянето им. При теглене по чл. 25, ал.1, т.2 ако бъдат изтеглени едновременно две и повече числа, при определяне на печелившите се взема предвид само първото от тях.

(3) След приключване на тегленето печелившите двойки се образуват като изтеглените позиции и цифри се групират съобразно последователността, в която са били изтеглени.

Чл. 26. Броят и периодичността на тиражите за играта „Тото джокер“, броят на тегленията в тях, броят на печелившите групи и тяхното формиране, размерът на залог за една комбинация за всяко едно от тегленията, се определят с решение на управителния орган на Организатора, в съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в Приложение № 1, чието приемане, изменение или допълнение се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите.

Чл. 27. (1) Наградният фонд за играта „Тото джокер“ се формира от залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн.

(2) Определянето и изплащането на печалби в играта „Тото джокер“ се извършва по реда, определен в Глава 5.

Чл. 28. В играта „Тото Джокер“ се допуска и абонаментно участие по реда на Глава 6.

РАЗДЕЛ ІV

РЕД ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ВТОРИ ТОТО ШАНС”

Чл. 29. В производната игра „Втори тото шанс“ участват всички комбинации, за които е направен залог за участие в играта „Тото 2 – 6 от 42“ по реда на чл. 2, ал. 1, за последния приключил тираж, до момента на определяне на печелившите във „Втори тото шанс“, без допълнителен залог. По решение на Организатора, обявено предварително по подходящ начин, в определен тираж на играта „Втори тото шанс“ могат да бъдат включени за участие и всички квитанции и електронни съобщения за потвърждение за направени залози, чрез които е направен залог за участие в играта „Тото 2 – 6 от 42“ по реда на чл. 2, ал. 1, за последния приключил тираж до момента на определяне на печелившите във „Втори тото шанс“, без допълнителен залог.

Чл. 30. С решение на управителния орган на Организатора, взето в съответствие с устройствения му правилник и обявено предварително по общодостъпен начин – най-малко на интернет страницата на Организатора, се определят: провеждането на „Втори тото шанс“; съответните тиражи на играта „Тото 2 – 6 от 42“, към които се провежда „Втори тото шанс“; размерът на наградния фонд за „Втори тото шанс“; броят, начинът на определяне на печелившите комбинации и/или квитанции/електронни съобщения за направени залози и тяхното публично обявяване; видът и размерът на печалбите.

Чл. 31. (1) Наградният фонд за „Втори тото шанс“ се формира като част от наградния фонд на Играта, формиран от приетите за нея залози по наземен път и онлайн.

(2) Начинът на разпределянето му се определя с решението по чл. 23.

(3) Когато бъде взето решение по чл. 23 за непровеждане на „Втори тото шанс“ и ако към датата на влизането му в сила в наградния фонд на „Втори тото шанс“ има неразпределена като печалби сума, то същата се натрупва за „Стартов джакпот“ на играта „Тото 2 – 6 от 42“, освен ако не бъде взето решение от управителния орган на Организатора в съответствие с устройствения му правилник, сумата да се натрупа в друга печеливша група на същата игра.

Чл. 32. Определянето и изплащането на печалби/предаването на предметни награди в „Втори тото шанс“ се извършва по реда, определен в Глава 5.

ГЛАВА ТРЕТА

ОБРАБОТКА НА ЗАЛОЗИТЕ

Чл. 33. (1) Информацията за числовите комбинации/позиции, върху които са направени залози за играта „Тото 2 - 6 от 42” и „Тото джокер“ се обработва от Централна компютърна система на Организатора.

(2) Централната компютърна система се състои от Основен и Резервен център, които съхраняват идентична информация.

Чл. 34. (1) В Централната компютърна система се съхранява и обработва следната информация:

т. 1. Индивидуализиращи данни за конкретен тираж, като например номер, дата на провеждане, период в който се приемат залози за него и др.;

т. 2. Определен размер на залог за една комбинация за участие в конкретен тираж на играта „Тото 2 - 6 от 42” и „Тото джокер“;

т. 3. Броят, видът и стойността на направените залози за участие в конкретен тираж на играта „Тото 2 - 6 от 42” и „Тото джокер“;

т. 4. Броят и идентификационни данни на издадените квитанции/ създадените електронни съобщения за потвърждение за направен залог за конкретен тираж на играта „Тото 2 – 6 от 42“ и „Тото джокер“;

т. 5. Изтеглените числа за конкретен тираж на играта „Тото 2 - 6 от 42”, за „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“ и номерата на изтеглените квитанции/ електронни съобщения за потвърждение за направен залог, премирани в играта „Втори тото шанс“;

т. 6. Друга информация, определена от Организатора.

(2) На база на информацията, съхранена в Централната компютърна система и в съответствие с изискванията на Закона за хазарта и настоящите правила, се определят:

т. 1. Наградният фонд в игрите „Тото 2 - 6 от 42”, „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“;

т. 2. Броят, видът и размерът на печалбите на участниците;

т. 3. Изплатените и неизплатени печалби;

т. 4. Други обстоятелства, определени от Организатора.

(3) За определяне валидността на залог и/или печалба се използва само информацията, заложена в Централната компютърна система.

Чл. 35. (1) Организаторът определя процедурата, по която се извършва залог за участие в играта „Тото 2 - 6 от 42” и „Тото Джокер“.

(2) Организаторът си запазва правото по всяко време, без да е необходима допълнителна аргументация, да приеме или да откаже да приеме даден залог, като не носи каквато и да е отговорност за това си действие. Даден залог се счита за приет само ако в потребителския профил на регистрирано лице е получено електронно съобщение за потвърждаване за направен залог.

(3) Регистрираният потребител е лично отговорен за операциите, чрез които извършва залог на суми от клиентската си сметка. Организаторът не носи отговорност за липсващи и/или дублирани залози, които могат да бъдат анулирани само в случаите и по реда, указани в чл. 36.

(4) В случаи когато Организаторът има съмнения, че даден залог се извършва в нарушение на закон, на тези Правила и/или има за цел да ги заобиколи, а така също и когато има съмнения, че средствата, с които залогът се извършва могат да са със съмнителен и/или неясен произход, то залогът няма да бъде приет, а ако вече е приет – същият няма да участва при формирането на наградния фонд и съответно – при разпределението на печалбите. В такива случаи Организаторът дължи единствено връщане на стойността на приет залог, но само след подробно проучване на случая и при липса на други разпореждания от компетентен орган. Организаторът не носи отговорност за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие на действията си и тези на служителите му по настоящата алинея.

Чл. 36. (1) Конкретен залог, потвърден с електронно съобщение за направен залог, може да бъде анулиран от участника в срок до 15 минути от осъществяването му, но не по-късно от крайния час за приемане на залози за тиража, за който е направен /в случаите на абонамент – не по-късно от крайния час за приемане на залози за тиража, включен като първи от абонамента/. Организаторът определя самостоятелно крайния час за приемане на залози онлайн за конкретен тираж и го оповестява предварително на интернет страницата си.

(2) В извънредни случаи, извън периода от време по ал. 1, конкретен залог, потвърден с електронно съобщение за направен залог може да бъде анулирана само по решение на Организатора и при спазване на определената от него за целта процедура.

(3) Анулирането се смята за осъществено само след потвърждение от Централната компютърна система и получаване в потребителския профил на електронно съобщение за потвърждение на анулиран залог.

(4) Стойността на сумите, върнати в резултат на анулиран залог, не се включва в определяне стойността от постъпленията за даден тираж, нито във формиране на наградния фонд.

(5) Връщане на сумите в резултат на анулиран залог се осъществява по реда на чл. 46, съответно.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТИРАЖИТЕ

Чл. 37. Определените по реда на чл. 3 тиражи се индивидуализира чрез посочване името на играта, дата на провеждане, пореден номер или наименование.

Чл. 38. Тегленето на числата за всеки тираж на игрите „Тото 2 - 6 от 42” и „Тото джокер“ и жребия за „Втори тото шанс“, се извършва публично пред комисия, чийто състав се определя от Организатора.

Чл. 39. Комисията по предходния член:

т.1. контролира изтеглянето на числата за всеки тираж и провеждането на жребия за „Втори тото шанс“, за което съставя протокол. Член на комисията не може да откаже да подпише протокола за изтеглянето на числата за тираж, на който е присъствал. Когато член на комисията счита, че в хода на процедурата са били допуснати нарушения на Закона за хазарта, актовете по неговото прилагане или на тези правила, той подписва протокола с особено мнение, заедно с което излага и мотивите си;

т.2. периодично измерва топките за теглене на печелившите числа и включва в комплектите за употреба само редовни топки.

т.3. при нарушаване нормалния режим на работа на игрално оборудване за организиране на игрите, комисията прекъсва тегленето и след отстраняване на причината, продължава изтеглянето на останалия брой печеливши числа;

Чл. 40. (1) Тегленето на числа започва след като всички проверени от комисията топки влязат в игралното оборудване. При изтегляне на числа от непълен комплект, те се анулират и след допълване на комплекта се извършва ново теглене.

(2) При изтегляне на повече от необходимите числа, като печеливши се включват само първите по реда на изтеглянето им, които са достатъчни да образуват печелившата комбинация.

(3) Осъществяването на жребия в „Втори тото шанс“ за определяне на печелившите удостоверителни знаци за потвърждение за направен залог се извършва чрез игрално оборудване, вписано в регистъра по чл. 20, ал. 2 от Закона за хазарта и в издадения лиценз за Играта, под контрол на комисията по чл. 3, ал. 1.

Чл. 41. До започване тегленето на печеливши числа, съответен тираж може да бъде отложен по нареждане на Организатора. Организаторът обявява по подходящ начин отлагането и едновременно с това посочва провеждането на отложения, който трябва да се проведе най-късно в деня преди следващия обявен тираж.

ГЛАВА ПЕТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

Чл. 42. (1) Наградният фонд за Играта „Тото 2 - 6 от 42” не може да възлиза на по-малко от 50 % от залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн, като конкретният размер се посочва в Приложение № 1.

(2) Преди извършване на разпределението на наградния фонд по тегления и печеливши групи в Играта „Тото 2 – 6 от 42 “, сумата за съответния тираж, се намалява със стойността на формирания по реда на чл. 22, ал. 2 фонд за „Втори тото шанс“ и определен съгласно т. III -2 от Приложение № 1.

(3) Наградният фонд на играта „Тото джокер“ не може да възлиза на по-малко от 50% от залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн, като конкретният размер се посочва в Приложение № 1.

Чл. 43. Печалбите се определят, изчисляват и изплащат само и единствено въз основа на информацията, която се съхранява в Централната компютърна система. Организаторът не носи отговорност за печатни грешки, които могат да се появят в интернет страници и печатни материали.

Чл. 44. Сумата за печалби във всяка група на играта „Тото 2 - 6 от 42” и „Тото джокер“ се разпределя по равно между печелившите комбинации в групата, за които е направен залог по наземен път и онлайн.

Чл. 45. При разпределението на печалбите между печелившите комбинации в една група, се извършва окръгляване, както следва:

т. 1. печалби с размер до 1 лев - на една стотинка;

т. 2. печалби в размер над 1 лев - на 10 стотинки.

Чл. 46. (1) Изплащането на парични печалби от игрите „Тото 2 - 6 от 42”, „Тото Джокер“ и „Втори тото шанс“ се извършва като:

т. 1. печалби в размер по-малък от 10 000 лева се изплащат чрез кредитиране на съответните клиентски сметки със стойността на определената печалба в срок до края на първия работен ден, следващ този на провеждането на тираж;

т. 2. печалби в размер по-голям или равен на 10 000 лева се изплащат след обработка на необходимите документи в сградата на Организатора, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, във всички официални работни дни, в интервала от 09.30 часа до 16.30, в срок до 45 дни, считано от деня следващ този на провеждането на тиража, в който печалбата е определена. Когато последният денят за обработване е официален неработен ден за страната, приемането на документи приключва в непосредствено следващия първи работен ден. Изплащането на сумата се извършва след заявяване на операцията лично от участника, по банков път, по банкова сметка с титуляр участника, удостоверено и с документ, издаден от банка.

(2) С изтичането на срока по ал.1, т. 2, правата на участниците се погасяват. С печалбите, които не са потърсени в този срок, се постъпва по ред, определен от Устройствения правилник на Организатора.

(3) Средства в размер до 10 000 лева могат да бъдат прехвърляни от регистриран потребител от клиентската му сметка към неговата микросметка или банкова сметка по всяко време, при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от настоящите Правила, а така също и на правилата, определени от собственика на системата за плащане с банкови карти и микросметки чрез интернет, посочена от Организатора;

(4) Средства в размер над 10 000 лева могат да бъдат прехвърляни от регистриран потребител от клиентската му сметка към неговата микросметка или по банков път, по банкова сметка с титуляр участника, удостоверено с документ, издаден от банка, след заявяване на операцията лично, в сградата на Организатора, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, във всички официални работни дни, в интервала от 09.30 часа до 16.30, при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от настоящите Правила, а така също и на правилата, определени от собственика на системата за плащане с банкови карти и микросметки чрез интернет, посочена от Организатора. Когато последният денят за обработване е официален неработен ден за страната, приемането на документи приключва в непосредствено следващия първи работен ден.

(5) Организаторът извършва необходимите действия за изплащане на суми в размера по чл. 46, ал. 4, които не са печалба „Джакпот“, в срок до 5 работни дни, считано от деня следващ този на личното заявяване на операцията и представянето на документ за самоличност, съдържащ идентични данни с тези, посочени от регистрирания потребител в регистрационната му форма.

(6) Организаторът извършва необходимите действия за изплащане на печалба „Джакпот“ от Играта „Тото 2 – 6 от 42“ и „Тото Джокер“, след личното заявяване на операцията и представянето на документ за самоличност, съдържащ идентични данни с тези, посочени от регистрирания потребител в регистрационната му форма, както следва:

т. 1. сума в размер на до 100 000 лева, се изплаща в срок от 45 дни от деня, следващ този на провеждане на тиража, в който е определена печалбата, по реда на чл. 46, ал. 1, т. 2;

т. 2. сума в размер разликата между определената печалба „Джакпот“ и платената сума по т. 1, се изплаща на равни месечни вноски, за период не по-дълъг от седем календарни години, считано от месеца следващ този на изплащане на сумата по т. 1. Една месечна вноска е в размер на не по-малко от 10 000 лева, с изключение на последната дължима месечна вноска, представляваща остатък за изплащане.

т. 3. в случай, че печалба „Джакпот“ подлежи на разпределяне между двама и повече печеливши, то посоченият ред и суми за изплащането й в т. 1 и т. 2 се прилагат поделени по равно на броя на печелившите. /Например при печалба „Джакпот“ в размер на 510 000 лева, спечелена от двама печеливши, то всеки от тях ще получи по 205 000 лева, както следва: - първоначална сума по т. 1 в размер на 50 000 лева; - 15 месечни вноски по т. 2 в размер на 10 000 лева; - последна месечна вноска по т. 2 в размер на 5 000 лева/.

т. 4. всеки участник, премиран с печалба „Джакпот“, получава от Организатора Удостоверение за печалба, в което се посочва точният размер на печалбата, идентифициращи лични данни на приносителя, в т.ч. и банкова сметка, реда и размера на изплащане на печалбата, определени съобразно правилата по-горе.

(7) Всеки регистриран потребител може чрез потребителския си профил да проверява по всяко време текущият баланс и историята на трансакциите по клиентската си сметката.
Чл. 47. (1) Обработването на документи за предаване на предметните награди от „Втори тото шанс” се извършва в срок до 45 дни, считано от деня следващ този на провеждането на тиража, в който печалбата е определена, в сградата на Организатора, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, във всички официални работни дни, в интервала от 09.30 часа до 16.30. Когато последният ден за обработване е официален неработен ден за страната, приемането на документи приключва в непосредствено следващия първи работен ден. Организаторът определя място, дата и час за предаване на предметната награда, когато същата е потърсена в срок от 45 дни, считано от деня, следващ този на провеждане на тиража, в който е определена. За определените дата и час при поискване от участника, се издава документ от Организатора и му се предава. За някои от предметните награди Организаторът може да определи обработването на документите да се извършва и в други негови административни офиси, като обявява това предварително и по подходящ начин.

(2) С изтичането на срока по ал.1 правата на участниците се погасяват. С печалбите, които не са потърсени в този срок, се постъпва по ред, определен от Устройствения правилник на Организатора.

Чл. 48. (1) Информация за всяка печалба се съхранява в Централната компютърна система на Организатора.

(2) Ако за дадена печалба в Централната компютърна система е регистрирано, че е изплатена и физическо лице предяви претенции върху нея въз основа на какъвто и да е документ или данни, то регистрираната като изплатена печалба не се изплаща.

Чл. 49. В случай, че има основателно предположение, че по незаконосъобразен начин е осъществена дейност, имаща за цел да предопредели изхода от дадено теглене или в случай че има съмнение за достоверността на проведено теглене, Организаторът си запазва правото да преустанови изплащането на печалби. В такива случаи Организаторът дължи единствено връщане на стойността на приет залог, но само след подробно проучване на случая и при липса на други разпореждания от компетентен орган. Организаторът не носи отговорност за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие на действията си и тези на служителите му по настоящата алинея.

ГЛАВА ШЕСТА

УСЛОВИЯ ЗА АБОНАМЕНТНО УЧАСТИЕ

Чл. 50. (1) В играта „Тото 2 - 6 от 42” и „Тото джокер“ се допуска и абонаментно участие.

(2) Абонаментът обхваща всички тиражи, за които е направен залог.

(3) При направен абонамент за играта „Тото 2 – 6 от 42“ се счита, че такъв има и за производните игри „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“.

Чл. 51. Абонаментно участие е налице, когато е маркирано в редовно подаден електронен фиш означенията „+1”, „2” или „5”, съответстващи на броя на тиражите, обхванати от абонамента.

Чл. 52. (1) Участникът избира броя на тиражите, за които е валиден абонаментът, като маркира съответното означение – „2” или „5”. Прогнозираната от него числова комбинация участва в съответния брой последователни тиражи на играта „Тото 2 - 6 от 42” и/или „Тото джокер“.

(2) Когато участникът е маркирал означението „+ 1”, направеното от него прогнозиране и заплатен залог, участват за този тираж на играта „Тото 2 - 6 от 42” и/или „Тото джокер“, който следва тиража, в периода на провеждане на който е направен залога.

Чл. 53. (1) Размерът на залога при абонаментно участие се определя като броят на направените комбинации в прогнозирането/предвиждането се умножи по сумата от размерите на залозите за една комбинация за всички тиражи, за които е валиден абонаментът.

(2) Размерът на залога при абонаментно участие се определя съобразно стойността на залозите за една комбинацията за играта „Тото 2 - 6 от 42” и/или „Тото джокер“ в тиражите, обхванати от абонамента, които са в сила към датата на заплащането и не се влияят от изменения на цената на залога за една комбинация, настъпили впоследствие.

Чл. 54. Когато настоящите Правила се изменят след получаване на електронно съобщение за потвърждаване за направен залог за абонаментно участие, то спрямо непроведените тиражи, за които е направен залог, се прилагат изменените правила, без това да се отнася за случая, посочен в хипотезата на чл. 53, ал.2.

Чл. 55. За неуредените изрично въпроси, свързани с реда за абонаментно участие, се прилагат общите разпоредби на тези Правила.

ГЛАВА СЕДМА

РЕКЛАМАЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 56. (1) Участник в игра има право да направи рекламация пред Организатора при или по повод на провеждане или участието си в играта, в 50 дневен срок, считано от деня, следващ провеждането на тиража.

(2) Рекламации се правят в писмен вид, чрез подаване на заявление, което съдържа най-малко имената на участник, точен адрес за кореспонденция/електронна поща, изложение/точно описание на случая и в какво се състои искането му, към което се прилагат всички относими доказателства. Анонимни заявления или такива, в които липсват имена на участник или адрес за кореспонденция с него, не се разглеждат.

Чл. 57. (1) В 14 дневен срок от постъпване на рекламацията, Организаторът взема решение, на база предоставеното от участника, при спазване на приложимите нормативни разпоредби.

(2) Ако участникът не бъде намерен на адреса посочен в заявлението, се приема, че решението по рекламацията му е връчено с изтичане на срока за произнасяне.

(3) Когато възникналият спор не е разрешен в срок или когато участник не е съгласен с решението на Организатора, в срок от 7 дни от връчване на решението, следва да се яви в централното управление на Организатора за съставяне на протокол по чл. 72, ал. 2 от Наредбата за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи, като предостави изискуемите се за целта данни. .

Участникът може да поиска съставяне на протокола по предходното изречение като електронен документ, ако разполага с валиден електронен подпис и предостави електронен адрес за обмяна на документи; искането за такъв се отправя в 7-дневен срок от връчване на решението на електронен адрес: online@toto.bg.

(4) Със съставения протокол се процедира по реда на чл. 72, ал. 3 от Наредбата за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи, а участникът има правата по чл. 72, ал. 4 от същия нормативен акт.

Чл. 58. Всеки регистриран потребител е длъжен да се увери, че разбира напълно тези Правила и процедурите, посочени в тях, преди да придобие качеството на участник в игрите „Тото 2 - 6 от 42”, „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“.

Чл. 59. (1) Регистриран потребител няма право да залага с комерсиални цели или от името на друго лице – залагането от страна на регистриран потребител е само за негови лични цели.

(2) Физическо лице, желаещо да вземе участие в игрите „Тото 2 - 6 от 42”, „Тото джокер“, „Втори тото шанс“ не трябва да използва чуждо потребителско име и парола.

(3) Регистрираният потребител носи отговорност за всички трансакции, направени от и към клиентската му сметка, за която се получава достъп чрез съответните потребителско име и парола, с изключение на трансакциите направени от Организатора към клиентската сметка. Отговорността за всички операции и трансакции, извършени с потребителски номер и парола на регистриран потребител, както и за всички задължения, произтичащи от тези операции, е изцяло на този регистриран потребител, на когото принадлежат потребителското име и парола.

Чл. 60. (1) Организаторът не носи каквато и да е отговорност за компютърни неизправности, повреди в телекомуникационното обслужване или връзката с интернет, нито за опити от страна на регистрирани потребител да участва в игрите „Тото 2 - 6 от 42”, „Тото джокер“, „Втори тото шанс“, по начини и чрез средства, които не са предвидени в тези Правила.

(2) Организаторът предприема всички необходими мерки, за да се увери, че софтуерът и файловете не съдържат компютърни вируси, но не може и не гарантира, че софтуерът и файловете не съдържат такива проблеми.

(3) Организаторът има право временно да преустанови регистрирането и/или приемането на залози за участие в игрите „Тото 2 - 6 от 42”, „Тото джокер“, „Втори тото шанс“ онлайн и/или предоставянето на свързаните с тях услуги, поради каквато и да е причина, по негова собствена преценка, като при възможност уведомява по подходящ начин за това.

ГЛАВА ОСМА

СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 61. Организаторът осигурява възможност за участие онлайн в игрите „Тото 2 - 6 от 42”, „Тото джокер“, „Втори тото шанс“, посредством мрежи с висока сигурност, благодарение на криптирането на информацията и защита на залозите на участниците.

Чл. 62. (1) Регистриран потребител трябва да спазва поверителност на своето потребителско име и парола и да не ги разкрива на други лица.

(2) Организаторът използва съвременни методи за криптиране на потребителското име и паролата, както и всякаква друга поверителна информация, изпращана от и към регистрирания потребител, като по този начин осигурява защитата му от нерегламентиран достъп на трети лица.

(3) При всяко нарушение или заобикаляне, или опити за такива действия, на установените правила по отношение на сигурността, а така също и при опити за получаване на неоторизиран достъп до Софтуера от страна на регистриран потребител, Организаторът има право да прекрати достъпа на физическо лице до осъществяването на залози и регистрацията му и да информира компетентните органи.

Чл. 63. (1) Организаторът събира информация и лични данни от физическите лица, желаещи да вземат участие онлайн в игрите „Тото 2 - 6 от 42”, „Тото джокер“, „Втори тото шанс“, в обем и вид, изискуеми от закона.

(2) Организаторът има правото да разкрива събраната информация само в случаите, предвидени в закона.

Чл. 64. (1) С приемане на тези Правила, регистриран потребител декларира, че:

- не действа от името на друго лице;

- не депозира/залага пари, произхождащи от престъпна дейност и/или от акт на участие в такава дейност;

- не депозира/залага пари от банкова карта/сметка и/или микросметка, която не е упълномощено да използва и че не получава съзнателно средства от такива сметки и/или карти;

- не използва регистрацията и клиентската си сметката си за пране на пари по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари;

- е запознат с осъществяването на проверки на всички негови трансакции за извършване на пране на пари от страна на трети лица, осигуряващи или обработващи плащания и за това, че съмнителните трансакции/операции ще се довеждат до знанието на компетентните органи.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) В случай на възникване на форсмажорно обстоятелство, броят и датите на провеждане на тиражите на игрите, могат да се променят с решение, взето от представляващия Организатора, в т.ч. може и да бъде отложено провеждането на тиража, по време на който е възникнало такова обстоятелство.

(2) В случай на възникване на форсмажорно обстоятелство, в резултат на което провеждането на игрите и изплащането на печалби от тях стане невъзможно, Организаторът не носи отговорност спрямо участниците. В такъв случай Организаторът връща на участника стойността на залога. Върната стойност на залог не се включва и не се отчита като постъпление в тираж.

(3) Форсмажорно е всяко обстоятелство, независещо от Организатора, обективно непредвидимо и непредотвратимо, като например, но не само: стихийно бедствие, военни действия, блокада, ембарго, земетресение, пожар, стачка, наводнение, терористичен акт, пандемия и т.н.

§ 2. (1) Организаторът не носи отговорност спрямо физически лица, взели участие в игрите му за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие неполучаване на информация за залога, поради извършване на залога, по начин, несъответстващ на процедурите, определени от Организатора.

(2) Организаторът не носи отговорност спрямо физически лица, взели участие в игрите му за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие недобросъвестно негово или на друго лице поведение.

§ 3. По смисъла на настоящите правила:

т. 1. „регистриран потребител“ е физическо лице, което желае да вземе участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“ и е изпълнило указанията на чл. 9, чл. 11 и чл. 12 от Настоящите правила.

т. 2. „потребителски профил“ е персонална интернет страница на регистриран потребител, еднозначно асоциирана с регистрационните му данни, съдържаща цялата му активност, свързана с извършването на залози, получаването на печалби и операции по клиентска сметка, достъпът до която се осъществява само чрез персоналните му потребителско име и парола.

т. 3. „клиентска сметка“ е виртуална сметка, която се открива и поддържа от ДП „Български спортен тотализатор“, чрез сайта toto.bg.

т. 4. „микросметка“ е платежен инструмент, който се открива и поддържа от лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

т. 5. „залог, приет по наземен път“ е залог за участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“, заявен от получателя на залогоприемател /лице, приемащи залози от името и за сметка на ДП „Български спортен тотализатор“ – негови служители или контрагенти/ и за което участникът получава квитанция за направен залог.

т. 6. „залог, приет онлайн“ е залог за участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“, заявен директно по интернет от получателя, без да се минава през залогоприематели и за което участникът получава електронно съобщение за потвърждение за направен залог.

§ 4. Тези правила са приети от Управителния съвет на ДП „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 16, т. 5 от Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“.

§ 5. Промените в настоящите правила – Приложение № 1, т. I-2 , са приети от Управителния съвет на ДП „Български спортен тотализатор“ с решение по т. 3 от Протокол № 17 / 1 7.0 9 .2021 г., на основание чл. 16, т. 5 от Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“ и влизат в сила за шестия тираж след от датата на получаване от Организатора на удостоверението за издаден лиценз за организиране на играта на изпълнителния директор на Националната агенция по приходите, с вписването им, но не по-рано от 01.01.2022 г.

..................................................................

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”


П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1

към ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ОНЛАЙН НА ИГРА „Тото 2 - 6 от 42”

І. „Тото 2 – 6 от 42”

т. 1. В играта „Тото 2 – 6 от 42”, се организират един, два или три тиража седмично – в предварително обявени от Организатора дни.

т. 2. Залогът за една комбинация е в размер на 0. 90 лв. /деветдесет стотинки/.

т. 3. Наградният фонд за играта „Тото 2 – 6 от 42“ възлиза на 50% от направените за нея залози, приети по наземен път и онлайн.

т. 4. Наградният фонд за всеки тираж се разпределя в едно теглене.

т. 4.1. В провеждащото се теглене се образуват четири печеливши групи.

а) първа група, включваща предвиждания, съдържащи шестте печеливши числа

б) втора група, включваща предвиждания, съдържащи пет от печелившите числа

в) трета група, включваща предвиждания, съдържащи четири от печелившите числа

г) четвърта група, включваща предвиждания, съдържащи три от печелившите числа.

т. 4.2. В провеждащото се теглене се определя натрупване на сума „Стартов джакпот“, от която се прибавят средства към наградния фонд в първа печеливша група /т. 4.3, б. а)/ във всеки тираж, следващ този в който има печелившо предвиждане в групата или във всеки друг тираж, посочен от Организатора. Размерът на сумата, която се прибавя, се определя с решение на Организатора, взето по реда на устройствения му правилник и обявено предварително по подходящ начин.

т. 4.3. Наградният фонд за провеждащото се теглене се разделя между четирите печеливши групи и за натрупване на сума за „Стартов джакпот“ в следното процентно съотношение:

а) 27.00 на сто за първа група

б) 17.50 на сто за втора група

в) 17.50 на сто за трета група

г) 25.00 на сто за четвърта група

д) 13 на сто за „Стартов джакпот“

С решение на Организатора, взето по реда на устройствения му правилник и обявено предварително публично, по подходящ начин, размерът на процентите в букви а), б), в), г) и д) може да бъде изменян, при условие, че сумата на всичките е 100 процента.

т. 4.4. При липсата за конкретния тираж на печеливши предвиждания в първа група, предвидената сумата се натрупва за следващия тираж под формата на джакпот. В хипотеза, в която има печеливши предвиждания в първа група и няма печеливши предвиждания в някоя/някои от другите групи, предвидената за тях сума се прехвърля в първа група. В хипотеза, в която няма печеливши предвиждания едновременно в първа група и в някоя/някои от другите групи, цялата сума предвидена за тях, се натрупва в първа група за следващия тираж, под формата на джакпот.

т. 4.5. Формирането на сумата „Стартов джакпот“ освен по реда на предходните точки, може да се извършва и чрез средства, предоставени от Организатора, с решение, взето по реда на устройствения му правилник. Така предоставените средства от Организатора могат да му се възстановяват, с решение, взето по реда на устройствения му правилник.

ІІ. „Тото джокер”

1. В играта „Тото джокер” се организират един, два или три тиража седмично – в предварително обявени от Организатора дни.

2. Залогът за една комбинация е в размер на 0.30 лв. /тридесет стотинки/.

3. Наградният фонд за играта „Тото джокер“ възлиза на 50% от направени за нея залози, приети по наземен път и онлайн.

4. Наградният фонд за всеки тираж се разпределя по равно между две печеливши групи.

4.1. В първата печеливша група се включват прогнози, съдържащи три познати комбинации от позиция и цифра,

4.2. Във втората печеливша група се включват прогнози, съдържащи две познати комбинации от позиция и цифра.

5. В случай че няма печеливши прогнози в първа група, то сумата се натрупва за следващия тираж, за същата група под формата на джакпот. Когато за конкретния тираж няма печеливши прогнози във втора група, то сумата предвидена за печалби в нея се разпределя между печелившите прогнози от първа група. Когато няма печеливши прогнози и в двете групи, сумата предвидена за първа група се натрупва за същата група, за следващия тираж под формата на джакпот, а сумата предвидена за втора група се натрупва за разпределение в следващия тираж, по съществуващата за него схема.

...................................................................

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”

ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ОНЛАЙН НА ИГРА

„ТОТО 2 - 5 от 35”

ПРИЕТИ С РЕШЕНИЕ НА НАП No 000030-2737/05.07.2021г

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ТОТО 2 – 5 от 35“, „ТОТО ДЖОКЕР“ и „ВТОРИ ТОТО ШАНС“

Чл. 1. (1) Настоящите игрални условия и правила /наричани по-долу „Правила/Правилата“/ съдържат условията за провеждане и реда за участие онлайн в тото играта „Тото 2 – 5 от 35“ и производните й игри: „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“, организирани от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ /наричано по-долу „Организатор/Организатора/Организаторът“/.

(2) Правилата се приемат от управителния орган на Организатора, утвърждават се от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите и се публикуват на Интернет страницата на Организатора. Изменения или допълнения на тези Правила се извършват по реда на предходното изречение.

Чл. 2. (1) За да вземе участие в играта „Тото 2 – 5 от 35“ и производните й игри: „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“, организирани онлайн, физическо лице осъществява залог пряко, чрез интернет страницата на организатора, посредством потребителски профил, като избира числови комбинации, чрез маркирането им върху електронна бланка на удостоверителен знак /електронен фиш/, чийто образец е приет от управителния орган на Организатора и утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите; фишът е удостоверителен знак, който само подпомага участието в играта и не дава права на приносителя му за получаване на печалба.

(2) Размерът на залога за едно предвиждане в играта „Тото 2 – 5 от 35“, съответно за една комбинация в „Тото Джокер“ не може да бъде по-малък от определения такъв в приложение към настоящите Правила /наричано по-долу „Приложение №1/, а максималният - не може да надвишава 100 000 лева. Конкретният размер на залога се определя по реда, предвиден в устройствения правилник на Организатора и се отразява в Приложение № 1. Приемането, изменението или допълнения на/в Приложение № 1 се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите .

(3) Въз основа на настоящите Правила се определя и изплаща печалба /съответно се предава предметна награда/ на физическото лице – участник, направило залог, определен като печеливш.

Чл. 3. (1) Провеждането на играта „Тото 2 – 5 от 35“ – теглене на печеливши числа, се извършва в тиражи, които са публични, в присъствието на комисия, определена от Организатора.

(2) Един тираж на играта „Тото 2 – 5 от 35“ може да се състои от едно или повече тегления.

(3) Броят и периодичността на тиражите, броят на тегленията в тях, броят на печелившите групи и тяхното формиране, разпределението на наградният фонд за всяко теглене между печелившите групи формирани в него, размерът на залог за една комбинация за всяко едно от тегленията, се определят с решение на управителния орган на Организатора, в съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в Приложение № 1.

(4) Производните игри: „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“ се провеждат в съответствие с тиражите на играта „Тото 2 – 5 от 35“.

(5) В играта „Тото 2 – 5 от 35” и производните й игри „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“, Организаторът може да предоставя допълнителни парични и/или предметни печалби, средствата за които са формирани от постъпленията в нея за ДП „Български спортен тотализатор“ по реда на Устройствения му правилник.

(6) Периодите и сроковете, в които се предоставят допълнителни парични и/или предметни печалби; правилата и условията, по които се осъществява тяхното разпределение, се определят с решение, взето по реда на Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“ и се публикуват на интернет страницата на Организатора.

Чл. 4. (1) Залозите в играта „Тото 2 – 5 от 35“ и в производната й игра „Тото джокер“ се обработват посредством Централна компютърна система, която осигурява непрекъснат дистанционен достъп на органите на Националната агенция за приходите и Държавна агенция "Национална сигурност" до контролния локален сървър по чл. 6, ал. 4 ЗХ , в това число и осигуряваща онлайн регистрация на всяка трансакция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредбите по чл. 17, ал. 3, т. 4 и т. 6 от Закона за хазарта.

(2) Тегленето на печелившите числа, определянето на печеливши позиции и определянето на печеливши електронни съобщения за потвърждения за направен залог, се извършва чрез игрално оборудване, вписано в регистъра по чл. 20, ал. 2 от Закона за хазарта и в издадения лиценз за Играта и което отговаря на изискванията по чл. 42, ал. 1 от Закона за хазарта , под контрол на комисията по чл. 3, ал. 1.

(3) Резултатите от тегленето на печеливши числа, определянето на печеливши позиции и определянето на печеливши електронни съобщения за потвърждения за направен залог, се обявяват публично.

Чл. 5. (1) Настоящите Правила имат характера и значението на общи условия по смисъла на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ по отношение на участниците в играта „Тото 2 – 5 от 35“ и производните й игри: „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“. Договорът между Организатора и участника се смята за сключен, след като са спазени условията и процедурите за осъществяване на залози, определени в настоящите Правила.

(2) С решение, взето от управителния орган на Организатора по реда на устройствения му правилник, играта „Тото 2 – 5 от 35“ и/или играта „Тото джокер“ и/или играта „Втори тото шанс“, могат да се прекратят временно или окончателно, като предварително се публикува съобщение за това на интернет страницата на Организатора и при спазване на законовите разпоредби.

ГЛАВА ВТОРА

РАЗДЕЛ І

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН ИГРАТА „Тото 2 – 5 от 35“, „ВТОРИ ТОТО ШАНС“ И „ТОТО ДЖОКЕР“

Чл. 6. (1) Участник в Играта „Тото 2 – 5 от 35“, „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, е физическо лице, което е направило залог за участие в играта „Тото 2 – 5 от 35“ или в играта „Тото 2 – 5 от 35“ и „Тото джокер“.

(2) В играта „Тото 2 – 5 от 35“, „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“ могат да участват само пълнолетни дееспособни физически лица, за които няма ограничения в Закона за хазарта или в други закони.

(3) Организаторът не носи отговорност за извършени залози чрез интернет от лица в юрисдикции, където това е незаконно.

Чл. 7. (1) Физическо лице, което отговаря на условията по чл. 6, ал. 1 и 2 и за което не съществуват пречките по чл. 6, ал. 2 и 3, придобива качеството на участник в определен тираж на Играта „Тото 2 – 5 от 35“, „Втори тото шанс“ или „Тото джокер“ и се ползва с правата и задълженията на такъв, само ако:

т. 1. е извършило първоначална регистрация в интернет страницата на Организатора, по реда, посочен в чл. 9, чл. 11 и чл. 12;и

т. 2. е направено съответно предвиждане чрез маркиране на избрана/и числова/и комбинация/и и/или позиция/и, определена/и самостоятелно от него или чрез предоставянето му на случаен принцип на случайна числова комбинация и/или числова комбинация и позиции; и

т. 3. е маркирало електронния фиш за съответното предвиждане според изискванията в настоящите Правила; и

т. 4. разполага с парични средства в клиентската си сметка, поддържана от Организатора, покриващи стойността на залога за направеното предвиждане; и

т. 5. в клиентската му сметка, поддържана от Организатора има налични парични средства на стойност равна или по-голяма от стойността на залога за направеното предвиждане; и

т. 6. информацията от електронния фиш за съответното предвиждане е въведена в Централната компютърна система; и

т. 7. е получено потвърждение от Централната компютърна система на Организатора за направения от залог чрез електронно съобщение в потребителския му профил.

Чл. 8. (1) Всяко физическо лице по чл. 6 трябва да бъде регистрирано и идентифицирано за да вземе участие в игрите „Тото 2 – 5 от 35“, „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“, организирани онлайн.

(2) Регистрацията и идентификацията на физическите лица, желаещи да участват в игрите „Тото 2 – 5 от 35“, „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, се извършва в Централна компютърна система на Организатора по чл. 4, ал. 1, на база локализиране на IP адреса, от който участникът се регистрира и предоставените от него лични данни.

(3) Физическо лице по чл. 6, което желае да вземе участие в игрите „Тото 2 – 5 от 35“, „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, е длъжно да се регистрира лично в системата на Организатора и носи пълна отговорност за верността на предоставените от него данни.

(4) Организаторът не носи отговорност за регистрации, които не са извършени лично, както и за регистрации, при които са въведени грешни, неверни или неактуални данни.

(5) Организаторът има право по всяко време, без да е необходима аргументация, да откаже регистрация и/или откриване на клиентска сметка, съответно да извърши дерегистрация и/или закриване на клиентска сметка.

Чл. 9. (1) Процедурата по регистрация започва като лицето, което желае да вземе участие в игрите „Тото 2 – 5 от 35“, „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, влезе в интернет страницата на организатораhttps://toto.bg . Страницата може да бъде намирана с търсене в интернет търсачки, или чрез изписване на URL адреса на страницата директно в полето на браузъра.

(2) От началната страница на Организатора трябва да бъде избрана секция „Регистрация“ и попълнена формата за регистрация.

(3) Формата за регистрация съдържа следната задължителна информация:

- гражданство; и

- имена по документ за самоличност; и

- идентификационен номер на лицето, който може да бъде единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ), личен номер (ЛН), служебен номер от регистъра (сл. номер на НАП), единен идентификационен код на чуждестранно физическо лице (ЕИК на ЧФЛ), личен идентификационен номер или друг номер или данни за идентификация съгласно съответното национално законодателство на лице, което не е български гражданин; за лицата без ЕГН или ЛНЧ/ЛН/сл. номер на НАП/ЕИК на ЧФЛ се изисква и адрес на временно или постоянно пребиваване в Република България или в друга държава, дата на раждане, номер, дата на издаване и издател на документ за самоличност; и

- потребителско име;

- парола;

- e-mail адрес.

(4) В случай на съмнение, че получената вече информация относно самоличността на регистриращото се лице не е достатъчна или достоверна, Организаторът не извършва регистрация и изисква, чрез съобщение на посочения e-mail адрес, телефонен номер за осъществяване на контакт с лицето и/или копия от документи, а при необходимост и личното му явяване в Централното управление с цел идентификация. Проверката на самоличността се извършва от Организатора при регистрацията, но не по-късно от извършване на първата транзакция.

(5) Всяко регистрирано лице е длъжен да регистрира и всички промени относно задължителните данни по алинея 2, настъпили след първоначалната му регистрация, чрез потребителския си профил.

Чл. 10. (1) Данните от регистрацията на физическите лица се вписват в специален регистър, който се води от Организатора и съдържа следната информация за: първоначална регистрация на физическото лице, идентификационните му данни, потребителско име за участие в игрите, IP адрес, от който е направена регистрацията, IP адресите, от които е предоставял достъп за участие в игрите, данни за постъпили от лицето рекламации или жалби.

(2) Личните данни на регистриралите се лица се събират, съхраняват и обработват, съгласно действащите на територията на страната разпоредби в областта на защита на личните данни.

(3) Данните от направената от Организатора регистрация се изпращат към Националната агенция по приходите, като тези данни обхващат информация за първоначални регистрации, промени в данните по регистрация, дерегистрация, данни за всяка проведена и приключила игра. При нарочно искане от държавен орган и/или по разпореждане на съда, Организаторът предоставя данни относно регистрирано лице, спазвайки законовите процедури.

Чл. 11. (1) След пълно и точно попълване на регистрационната форма по чл. 9, ал. 3, е необходимо потвърждение за приемане на съдържанието на документите, поместени в страницата „Общи условия“.

(2) Страницата „Общи условия“ съдържа утвърдените от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите „Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на игра „Тото 2 – 5 от 35“ , в сила към момента на извършване на регистрацията.

Чл. 12. (1) При точно изпълнение на указаното в чл. 9 и чл. 11, Централната компютърна система на Организатора изпраща на адреса на електронната поща на регистрираното лице, код за активиране на клиентската сметка. Кодът е под формата на линк и 12-знаков номер съставен от букви и цифри, с който лицето ще може да активира потребителския си профил и клиентската си сметка.

(2) Активирането на потребителски профил и клиентска сметка се извършва чрез натискане на линка, посочен в ал. 1, с което първоначалната регистрацията е завършена.

Чл. 13. В случай, че Организаторът има съмнения относно извършване на регистрация с направена с невярна информация, то тази регистрация и създадената с нея клиентска сметка се закриват. Регистрация може да бъде отказана или закрита по едностранно решение на Организатора, но възникналите преди това задължения ще бъдат уредени, съобразно изискванията на закона.

Чл. 14. (1) За да може да бъде взето участие в Играта „Тото 2 – 5 от 35“, „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, регистриран потребител трябва да е депозирал в клиентската си сметка парични средства в български лева.

(2) Депозиране в клиентска сметка се осъществява чрез използване на микросметка или банкова сметка, регистрирани в системи за плащане с банкови карти или микросметки, или външни устройства чрез интернет – посочени от Организатора и интегрирани в Централната му компютърна система.

(3) Регистрацията в посочените от Организатора системи по алинея 2, се осъществява съгласно правилата и политиките, приети от собственика на съответната система. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация в някоя от тези системи от страна на регистриран негов потребител.

(4) Всяка заявявана за депозиране сума в клиентска сметка чрез системите по алинея 2 трябва да е на стойност не по-малка от 10 (десет) лева.

(5) Организаторът не начислява такси при депозиране на суми в клиентската сметка чрез системите по алинея 2.

(6) При изтеглянето на средства от клиентска сметка, в зависимост от избрания метод на плащане и политиките на неговия собственик, може да бъде определена минимална сума за изтегляне и/или такса за използване на метода, която сума и/или такса ще бъдат определени с точност след конкретизиране на метода и размера на заявената за изтегляне сума. Дължимите суми и/или такси, ако има такива, се визуализират в клиентския профил на участника преди потвърждаване извършването на изтеглянето.

(7) Организаторът има право да наложи ограничения към изтеглянето на средства от клиентска сметка, които не се използват за залагане. Ако сумата на депозита не е заложена поне веднъж или не са направени залози на стойност сумата на депозита преди да е заявено изтегляне, Организаторът има правото да удържи такса, която да покрие всички административни разходи по депозита и тегленето. Организаторът има право да намали от сумата на заявеното теглене със съответните разходи. Анулирани/Неприети залози не се считат за реализирани/заложени.

(8) Организаторът има право да откаже изтеглянето на средства от клиентска сметка, в случай че в нея не са налични достатъчно суми, които да покрият заявената за изтегляне сума и таксата за използване на заявения метод за изтегляне, както и винаги когато: има образувано каквото и да е рекламационно производство по инициатива на собственика на използвания метод за извършване на залог/теглене на сума – до неговото приключване и съобразно резултата, когато има нареждане на компетентен орган – в съответствие с това разпореждане, когато у Организаторът са възникнали съмнения за злоупотреби със средствата в клиентската сметка – с цел тяхното предотвратяване и ограничаване.

Чл. 15. Всеки регистриран потребител e длъжен да пази в тайна данните за своята клиентска сметка, включително потребителско име и парола, както и да вземе всички необходими мерки срещу узнаването на тези данни от трети лица. Организаторът не носи отговорност при предоставянето от регистриран потребител, по какъвто и да е начин, на потребителското му име и парола на други лица. Организаторът не възстановява никакви загуби вследствие на използване на данните на регистрирания потребител от трети лица. Регистрираният потребител няма право да предявява претенции и черпи права спрямо Организатора, основани на отношенията му с трети лица.

РАЗДЕЛ ІI

РЕД ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „Тото 2 – 5 от 35“

Чл. 16. (1) В играта „Тото 2 – 5 от 35“ се цели, чрез една или повече свободно избрани от участник числови комбинации, да се прогнозират петте числа в числовата редица от 1 до 35, които ще бъдат изтеглени в тиража, за който се участва и които ще формират печеливши комбинации.

(2) Физическо лице, желаещо да направи залог за участие в тираж на играта „Тото 2 – 5 от 35“, маркира на електронен фиш избраните от него числа.

(3) При маркиране на електронния фиш символа „Отказ” в специалното поле при съответната област от числа /от 1 до 35/ се счита, че няма направен залог за участие в играта „Тото 2 – 5 от 35“ в съответната област. При маркиране на електронния фиш символа „Автоматично” в специалното поле при съответната област от числа /от 1 до 35/, без да има маркиране на което и да е от квадратчетата, се счита, че участникът, иска да направи залог за участие с една комбинация от произволно избрани пет числа.

Чл. 17. (1) Направената прогноза по чл. 16 се въвежда в Централната компютърна система чрез натискане бутон „Приеми“, след чиято обработка се получава потвърждение за направения залог чрез електронно съобщение в потребителски профил.

(2) В електронното съобщение за потвърждаване за направен залог се съдържа информация за залога, предадена и съхранена в Централната компютърна система, прогнозите на участника, уникален идентификатор и друга информация, определена от Организатора.

(3) Участникът е длъжен да провери дали съдържанието на електронното съобщение за потвърждаване за направен залог съвпада с неговите предвиждания. Печалби се изплащат само и единствено въз основа на данните, съдържащи се в потвърждението за залог, след установяване на еднаквост на тази информация с информацията, съхранена в Централната компютърна система.

Чл. 18. Срокът за приемане на залози за участие в конкретен тираж на играта „Тото 2 – 5 от 35“ се определя от Организатора.

Чл. 19. Участието в играта „Тото 2 – 5 от 35“ може да се осъществява чрез попълване на електронни фишове със системи за съкратено записване, като в този случай трябва да бъдат спазени издадените от Организатора указания за участие чрез системи за съкратено записване, съобразено с разпоредбите на тези Правила.

Чл. 20. (1) Наградният фонд за играта „Тото 2 – 5 от 35“ се формира от залозите за участие в тази игра, приети по наземен път и онлайн.

(2) Определянето и изплащането на печалби в играта „Тото 2 – 5 от 35“ се извършва по реда, определен в Глава 5.

Чл. 21. В играта „Тото 2 – 5 от 35“ се допуска и абонаментно участие по реда на Глава 6.

РАЗДЕЛ ІІІ

РЕД ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ТОТО ДЖОКЕР”

Чл. 22. (1) В производната игра „Тото джокер“ участникът цели чрез свободно избрани от него числа/позиции, да предвиди печелившите три двойки от позиции и цифри от номера на електронния фиш, попълван от него за участие в играта „Тото 2 – 5 от 35“.

(2) Номерът на електронен фиш се състои от девет цифри, като всяка цифра представлява самостоятелна позиция. Номерът на позицията се определя, като цифрите се броят от ляво на дясно и от 1 до 9.

Чл. 23. (1) Физическото лице, желаещо да направи залог за участие и в тираж на „Тото джокер“, маркира на електронния фиш избраните от него позиции, чиито брой може да бъде от три до девет.

(2) При маркиране на електронния фиш символа „ОТКАЗ” в специалното поле за „Тото джокер“ се счита, че няма направен залог за участие в „Тото Джокер“. При маркиране на електронния фиш символа „Автоматично” в специалното поле, без да има отбелязвания върху която и да е от позициите, се счита, че е направен залог за участие с една комбинация от произволно избрани три позиции.

Чл. 24. (1) Направената прогноза по реда на чл. 23 се въвежда в Централната компютърна система на Организатора чрез натискане на бутон „Приеми“, след чиято обработка се получава потвърждение за направения залог чрез електронно съобщение в потребителски профил.

(2) В електронното съобщение за потвърждение за направен залог се съдържа информация за залога, предадена и съхранена в Централната компютърна система, прогнозите на участника и друга информация, определена от Организатора.

(3) Участникът е длъжен да провери дали съдържанието на електронното съобщение за потвърждение за направен залог съвпада с неговите предвиждания. Печалби се изплащат само и единствено въз основа на данните, съдържащи се в потвърждението за залог, след установяване на еднаквост на тази информация с информацията, съхранена в Централната компютърна система.

Чл. 25. (1) Тегленето на числата за определяне на печелившите позиции и числа в играта „Тото Джокер“ се извършва по време на тегленето на съответен тираж за играта „Тото 2 – 5 от 35“, по следния начин:

т. 1. изтегляне на три топки с номера от 1 до 9, без връщане на изтеглените топки в игралното съоръжение, за определяне на печелившата позиция от цифровия номер;

т. 2. изтегляне на три топки с номера от 0 до 9 за определяне на печелившата цифра на съответната позиция, определена по реда на т.1. В този случай, след изтеглянето на всяка топка, тя се връща в игралното оборудване за попълване на набора, от който ще се изтегли следващата топка.

(2) В случаите на чл. 25, ал.1, т.1 при изтегляне на повече от необходимите числа, като печеливши се включват само първите три от тях по реда на изтеглянето им. При теглене по чл. 25, ал.1, т.2 ако бъдат изтеглени едновременно две и повече числа, при определяне на печелившите се взема предвид само първото от тях.

(3) След приключване на тегленето печелившите двойки се образуват като изтеглените позиции и цифри се групират съобразно последователността, в която са били изтеглени.

Чл. 26. Броят и периодичността на тиражите за играта „Тото джокер“, броят на тегленията в тях, броят на печелившите групи и тяхното формиране, размерът на залог за една комбинация за всяко едно от тегленията, се определят с решение на управителния орган на Организатора, в съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в Приложение № 1, чието приемане, изменение или допълнение се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите .

Чл. 27. (1) Наградният фонд за играта „Тото джокер“ се формира от залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн.

(2) Определянето и изплащането на печалби в играта „Тото джокер“ се извършва по реда, определен в Глава 5.

Чл. 28. В играта „Тото Джокер“ се допуска и абонаментно участие по реда на Глава 6.

РАЗДЕЛ ІV

РЕД ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ВТОРИ ТОТО ШАНС”

Чл. 29. (1) В производната игра „Втори тото шанс“, участват всички комбинации, за които е направен залог за участие в играта „Тото 2 – 5 от 35“ по реда на чл. 2, ал. 1, за последния приключил тираж до момента на определяне на печелившите във „Втори тото шанс“, без допълнителен залог. По решение на Организатора, обявено предварително по подходящ начин, в определен тираж на играта могат да бъдат включени за участие и всички квитанции и електронни съобщения за потвърждение за направени залози, чрез които е направен залог за участие в играта „Тото 2 – 5 от 35“ по реда на чл. 2, ал. 1, за последния приключил тираж до момента на определяне на печелившите във „Втори тото шанс“, без допълнителен залог.

(2) Наградният фонд за „Втори тото шанс“ се формира като част от наградния фонд на Играта „Тото 2 – 5 от 35“, формиран от приетите за нея залози по наземен път и онлайн, за последния приключил тираж до момента на определяне на печелившите във „Втори тото шанс“.

(3) Печалбите във „Втори тото шанс“ могат да бъдат предметни и/или парични.

Чл. 30. (1) Определянето на печеливши комбинации във „Втори тото шанс“ се извършва след приключване тегленето на тиража в играта „Тото 2 – 5 от 35“, посочени в чл. 29, ал. 1, но не по-късно от провеждане тегленето на следващ тираж на играта „Тото 2 – 5 от 35“, по следния начин:

т. 1. изтегляне на пет топки с номера от 1 до 35, без връщане на изтеглените топки в игралното съоръжение;

т. 2. изтегляне на две топки от комплект от 12 топки, от които: десет броя са обозначени с цифра „1“ /едно/, една е обозначена с цифра „3“ /три/ и една е обозначена с цифра „5“ /пет/.

(2) В случаите на чл. 30, ал.1, т.1 при изтегляне на повече от необходимите числа, като печеливши се включват само първите пет от тях. При теглене по чл. 30, ал.1, т.2 ако бъдат изтеглени повече от необходимите две числа, при определяне на печелившите се включват само първите две от тях.

(3) Печелившите комбинации във „Втори тото шанс“ са тези, в които са прогнозирани всички пет изтеглени числа съгласно чл. 30, ал. 1, т. 1.

(4) Размерът на печалбата на печелившите комбинации, определени по реда на предходната алинея, се определя в зависимост от резултата от тегленето по чл. 30, ал. 1, т. 2, който може да бъде:

т. 1. В случай че са изтеглени две топки обозначени с цифра „1“ /едно/;

т. 2. В случай че точно една от изтеглените две топки е обозначена с цифра „3“ /три/ или с цифра „5“ /пет/;

т. 3. В случай че изтеглените две топки са тези, обозначени с цифра „3“ /три/ и с цифра „5“ /пет/.

(5) Определянето на печеливши квитанции и електронни съобщения за потвърждение за направени залози, в случаите когато е взето решение от Организатора за това, се извършва чрез жребий, при което се изтеглят печеливши, които се премират с предметни или парични печалби. Броят на печелившите и тяхното премиране, се определят с решението на Организатора.

Чл. 31. (1) Размерът и разпределението на наградния фонд за „Втори тото шанс“ се посочват в Приложение № 1, чието приемане, изменение или допълнение се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите .

(2) Определянето и изплащането на печалби/предаването на предметни награди в играта „Втори тото шанс“ се извършва по реда, определен в Глава 5.

Чл. 32. При абонаментно участие в играта „Тото 2 – 5 от 35“, направените комбинации или получените в потребителския профил електронни съобщения за потвърждение за направен залог/при наличие на решение на Организатора по чл. 2 9, ал. 1, изр. второ/, участват в играта „Втори тото шанс“ за всички тиражи, за които е направен абонамента.

ГЛАВА ТРЕТА

ОБРАБОТКА НА ЗАЛОЗИТЕ

Чл. 33. (1) Информацията за числовите комбинации/позиции, върху които са направени залози за играта „Тото 2 – 5 от 35“ и „Тото джокер“ се обработва от Централна компютърна система на Организатора.

(2) Централната компютърна система се състои от Основен и Резервен център, които съхраняват идентична информация.

Чл. 34. (1) В Централната компютърна система се съхранява и обработва следната информация:

т. 1. Индивидуализиращи данни за конкретен тираж, като например номер, дата на провеждане, период в който се приемат залози за него и др.;

т. 2. Определен размер на залог за една комбинация за участие в конкретен тираж на играта „Тото 2 – 5 от 35“ и „Тото джокер“;

т. 3. Броят, видът и стойността на направените залози за участие в конкретен тираж на играта „Тото 2 – 5 от 35“ и „Тото джокер“;

т. 4. Броят и идентификационни данни на издадените квитанции/ създадените електронни съобщения за потвърждение за направен залог за конкретен тираж на играта „Тото 2 – 5 от 35“ и „Тото джокер“;

т. 5. Изтеглените числа за конкретен тираж на играта „Тото 2 – 5 от 35“, за „Втори тото шанс“ и „Тото джокер“;

т. 6. Печелившите квитанции във „Втори тото шанс“;

т. 7. Друга информация, определена от Организатора.

(2) На база на информацията, съхранена в Централната компютърна система и в съответствие с изискванията на Закона за хазарта и настоящите правила, се определят:

т. 1. Наградният фонд в игрите „Тото 2 – 5 от 35“, „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“;

т. 2. Броят, видът и размерът на печалбите на участниците;

т. 3. Изплатените и неизплатени печалби;

т. 4. Други обстоятелства, определени от Организатора.

(3) За определяне валидността на залог и/или печалба се използва само информацията, заложена в Централната компютърна система.

Чл. 35. (1) Организаторът определя процедурата, по която се извършва залог за участие в играта „Тото 2 – 5 от 35“ и „Тото Джокер“.

(2) Организаторът си запазва правото по всяко време, без да е необходима допълнителна аргументация, да приеме или да откаже да приеме даден залог, като не носи каквато и да е отговорност за това си действие. Даден залог се счита за приет само ако в потребителския профил на регистрирано лице е получено електронно съобщение за потвърждаване за направен залог.

(3) Регистрираният потребител е лично отговорен за операциите, чрез които извършва залог на суми от клиентската си сметка. Организаторът не носи отговорност за липсващи и/или дублирани залози, които могат да бъдат анулирани само в случаите и по реда, указани в чл. 36.

(4) В случаи когато Организаторът има съмнения, че даден залог се извършва в нарушение на закон, на тези Правила и/или има за цел да ги заобиколи, а така също и когато има съмнения, че средствата, с които залогът се извършва могат да са със съмнителен и/или неясен произход, то залогът няма да бъде приет, а ако вече е приет – същият няма да участва при формирането на наградния фонд и съответно – при разпределението на печалбите. В такива случаи Организаторът дължи единствено връщане на стойността на приет залог, но само след подробно проучване на случая и при липса на други разпореждания от компетентен орган. Организаторът не носи отговорност за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие на действията си и тези на служителите му по настоящата алинея.

Чл. 36. (1) Конкретен залог, потвърден с електронно съобщение за направен залог, може да бъде анулиран от участника в срок до 15 минути от осъществяването му, но не по-късно от крайния час за приемане на залози за тиража, за който е направен /в случаите на абонамент – не по-късно от крайния час за приемане на залози за тиража, включен като първи от абонамента/. Организаторът определя самостоятелно крайния час за приемане на залози онлайн за конкретен тираж и го оповестява предварително на интернет страницата си.

(2) В извънредни случаи, извън периода от време по ал. 1, конкретен залог, потвърден с електронно съобщение за направен залог може да бъде анулирана само по решение на Организатора и при спазване на определената от него за целта процедура.

(3) Анулирането се смята за осъществено само след потвърждение от Централната компютърна система и получаване в потребителския профил на електронно съобщение за потвърждение на анулиран залог.

(4) Стойността на сумите, върнати в резултат на анулиран залог, не се включва в определяне стойността от постъпленията за даден тираж, нито във формиране на наградния фонд.

(5) Връщане на сумите в резултат на анулиран залог се осъществява по реда на чл. 46, съответно.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТИРАЖИТЕ

Чл. 37. Определените по реда на чл. 3 тиражи се индивидуализират чрез посочване името на играта, дата на провеждане, пореден номер или наименование.

Чл. 38. Тегленето на числата за всеки тираж се извършва публично пред комисия, чийто състав се определя от Организатора.

Чл. 39. Комисията по предходния член:

т.1. контролира изтеглянето на числата за всеки тираж, за което съставя протокол. Член на комисията не може да откаже да подпише протокола за изтеглянето на числата за тираж, на който е присъствал. Когато член на комисията счита, че в хода на процедурата са били допуснати нарушения на Закона за хазарта, актовете по неговото прилагане или на тези правила, той подписва протокола с особено мнение, заедно с което излага и мотивите си;

т.2. периодично измерва топките за теглене на печелившите числа и включва в комплектите за употреба само редовни топки.

т.3. при нарушаване нормалния режим на работа на игрално оборудване за организиране на игрите, комисията прекъсва тегленето и след отстраняване на причината, продължава изтеглянето на останалия брой печеливши числа;

Чл. 40. (1) Тегленето на числа започва след като всички проверени от комисията топки влязат в игралното оборудване. При изтегляне на числа от непълен комплект, те се анулират и след допълване на комплекта се извършва ново теглене.

(2) При изтегляне на повече от необходимите числа в игра, като печеливши се включват само първите по реда на изтеглянето им, които са достатъчни да образуват печелившата комбинация .

(3) Осъществяването на жребия в „Втори тото шанс“ за определяне на печелившите удостоверителни знаци за потвърждение за направен залог се извършва чрез игрално оборудване, вписано в регистъра по чл. 20, ал. 2 от Закона за хазарта и в издадения лиценз за Играта, под контрол на комисията по чл. 3, ал. 1.

Чл. 41. До започване тегленето на печеливши числа, съответен тираж може да бъде отложен по нареждане на Организатора. Организаторът обявява по подходящ начин отлагането и едновременно с това посочва провеждането на отложения, който трябва да се проведе най-късно в деня преди следващия обявен тираж.

ГЛАВА ПЕТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

Чл. 42. (1) Наградният фонд за Играта „Тото 2 – 5 от 35“ не може да възлиза на по-малко от 50 % от залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн, като конкретният размер се посочва в Приложение № 1.

(2) Преди извършване на разпределението на наградния фонд по тегления и печеливши групи в Играта „Тото 2 – 5 от 35“, сумата за съответния тираж, се намалява със стойността на формирания по реда на чл. 29, ал. 2 фонд за „Втори тото шанс“ и определен съгласно т. III -2 от Приложение № 1.

(3) Наградният фонд на играта „Тото джокер“ не може да възлиза на по-малко от 50% от залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн, като конкретният размер се посочва в Приложение № 1.

Чл. 43. Печалбите се определят, изчисляват и изплащат само и единствено въз основа на информацията, която се съхранява в Централната компютърна система. Организаторът не носи отговорност за печатни грешки, които могат да се появят в интернет страници и печатни материали.

Чл. 44. (1) Сумата за печалби във всяка група на играта „Тото 2 – 5 от 35“ и „Тото джокер“ се разпределя по равно между печелившите комбинации в групата, за които е направен залог по наземен път и онлайн.

(2) При разпределението на печалбите между печелившите комбинации в една група, се извършва окръгляване, както следва:

т. 1. печалби с размер до 1 лев - на една стотинка;

т. 2. печалби в размер над 1 лев - на 10 стотинки.

Чл. 45. Наградният фонд за „Втори тото шанс“ се разпределя съгласно т. III -2 от Приложение № 1.

Чл. 46. (1) Изплащането на парични печалби от игрите „Тото 2 – 5 от 35“, „Тото Джокер“ и „Втори тото шанс“ се извършва като:

т. 1. печалби в размер по-малък от 10 000 лева се изплащат чрез кредитиране на съответните клиентски сметки със стойността на определената печалба в срок до края на първия работен ден, следващ този на провеждането на тираж;

т. 2. печалби в размер по-голям или равен на 10 000 лева се изплащат след обработка на необходимите документи в сградата на Организатора, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, във всички официални работни дни, в интервала от 09.30 часа до 16.30 , в срок до 45 дни, считано от деня следващ този на провеждането на тиража, в който печалбата е определена. Когато последният денят за обработване е официален неработен ден за страната, приемането на документи приключва в непосредствено следващия първи работен ден. Изплащането на сумата се извършва след заявяване на операцията лично от участника, по банков път, по банкова сметка с титуляр участника, удостоверено и с документ, издаден от банка.

(2) С изтичането на срока по ал.1, т. 2, правата на участниците се погасяват. С печалбите, които не са потърсени в този срок, се постъпва по ред, определен от Устройствения правилник на Организатора.

(3) Средства в размер до 10 000 лева могат да бъдат прехвърляни от регистриран потребител от клиентската му сметка към неговата микросметка или банкова сметка по всяко време, при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от настоящите Правила, а така също и на правилата, определени от собственика на системата за плащане с банкови карти и микросметки чрез интернет, посочена от Организатора;

(4) Средства в размер над 10 000 лева могат да бъдат прехвърляни от регистриран потребител от клиентската му сметка към неговата микросметка или по банков път, по банкова сметка с титуляр участника, удостоверено с документ, издаден от банка, след заявяване на операцията лично, в сградата на Организатора, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, във всички официални работни дни, в интервала от 09.30 часа до 16.30 , при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от настоящите Правила, а така също и на правилата, определени от собственика на системата за плащане с банкови карти и микросметки чрез интернет, посочена от Организатора. Когато последният денят за обработване е официален неработен ден за страната, приемането на документи приключва в непосредствено следващия първи работен ден.

(5) Организаторът извършва необходимите действия за изплащане на суми в размера по чл. 46, ал. 4, в срок до 5 работни дни, считано от деня следващ този на личното заявяване на операцията и представянето на документ за самоличност, съдържащ идентични данни с тези, посочени от регистрирания потребител в регистрационната му форма.

(6) Всеки регистриран потребител може чрез потребителския си профил да проверява по всяко време текущият баланс и историята на трансакциите по клиентската си сметката.
Чл. 47. (1) Обработването на документи за предаване на предметните награди от „Втори тото шанс” се извършва в срок до 45 дни, считано от деня следващ този на провеждането на тиража, в който печалбата е определена, в сградата на Организатора, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, във всички официални работни дни, в интервала от 09.30 часа до 16.30. Когато последният ден за обработване е официален неработен ден за страната, приемането на документи приключва в непосредствено следващия първи работен ден. Организаторът определя място, дата и час за предаване на предметната награда, когато същата е потърсена в срок от 45 дни, считано от деня, следващ този на провеждане на тиража, в който е определена. За определените дата и час при поискване от участника, се издава документ от Организатора и му се предава. За някои от предметните награди Организаторът може да определи обработването на документите да се извършва и в други негови административни офиси, като обявява това предварително и по подходящ начин.

(2) С изтичането на срока по ал.1 правата на участниците се погасяват. С печалбите, които не са потърсени в този срок, се постъпва по ред, определен от Устройствения правилник на Организатора.

Чл. 48. (1) Информация за всяка печалба се съхранява в Централната компютърна система на Организатора.

(2) Ако за дадена печалба в Централната компютърна система е регистрирано, че е изплатена и физическо лице предяви претенции върху нея въз основа на какъвто и да е документ или данни, то регистрираната като изплатена печалба не се изплаща.

Чл. 49. В случай, че има основателно предположение, че по незаконосъобразен начин е осъществена дейност, имаща за цел да предопредели изхода от дадено теглене или в случай че има съмнение за достоверността на проведено теглене, Организаторът си запазва правото да преустанови изплащането на печалби. В такива случаи Организаторът дължи единствено връщане на стойността на приет залог, но само след подробно проучване на случая и при липса на други разпореждания от компетентен орган. Организаторът не носи отговорност за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие на действията си и тези на служителите му по настоящата алинея.

ГЛАВА ШЕСТА

УСЛОВИЯ ЗА АБОНАМЕНТНО УЧАСТИЕ

Чл. 50. (1) В играта „Тото 2 – 5 от 35“ и „Тото джокер“ се допуска и абонаментно участие.

(2) Абонаментът обхваща всички тиражи, за които е направен залог.

(3) При направен абонамент за играта „Тото 2 – 5 от 35“ се счита, че такъв има и за производните игри „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“.

Чл. 51. Абонаментно участие е налице, когато е маркирано в редовно подаден електронен фиш означенията „+1”, „2” или „5”, съответстващи на броя на тиражите, обхванати от абонамента.

Чл. 52. (1) Участникът избира броя на тиражите, за които е валиден абонаментът, като маркира съответното означение – „2” или „5”. Прогнозираната от него числова комбинация участва в съответния брой последователни тиражи на играта „Тото 2 – 5 от 35“ и/или „Тото джокер“.

(2) Когато участникът е маркирал означението „+ 1”, направеното от него прогнозиране и заплатен залог, участват за този тираж на играта „Тото 2 – 5 от 35“ и/или „Тото джокер“, който следва тиража, в периода на провеждане на който е направен залога.

Чл. 53. (1) Размерът на залога при абонаментно участие се определя като броят на направените комбинации в прогнозирането/предвиждането се умножи по сумата от размерите на залозите за една комбинация за всички тиражи, за които е валиден абонаментът.

(2) Размерът на залога при абонаментно участие се определя съобразно стойността на залозите за една комбинацията за играта „Тото 2 – 5 от 35“ и/или „Тото джокер“ в тиражите, обхванати от абонамента, които са в сила към датата на заплащането и не се влияят от изменения на цената на залога за една комбинация, настъпили впоследствие.

Чл. 54. Когато настоящите Правила се изменят след получаване на електронно съобщение за потвърждаване за направен залог за абонаментно участие, то спрямо непроведените тиражи, за които е направен залог, се прилагат изменените правила, без това да се отнася за случая, посочен в хипотезата на чл. 53, ал.2.

Чл. 55. За неуредените изрично въпроси, свързани с реда за абонаментно участие, се прилагат общите разпоредби на тези Правила.

ГЛАВА СЕДМА

РЕКЛАМАЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 56. (1) Участник в игра има право да направи рекламация пред Организатора при или по повод на провеждане или участието си в играта, в 50 дневен срок, считано от деня, следващ провеждането на тиража.

(2) Рекламации се правят в писмен вид, чрез подаване на заявление, което съдържа най-малко имената на участник, точен адрес за кореспонденция/електронна поща, изложение/точно описание на случая и в какво се състои искането му, към което се прилагат всички относими доказателства. Анонимни заявления или такива, в които липсват имена на участник или адрес за кореспонденция с него, не се разглеждат.

Чл. 57. (1) В 14 дневен срок от постъпване на рекламацията, Организаторът взема решение, на база предоставеното от участника, при спазване на приложимите нормативни разпоредби.

(2) Ако участникът не бъде намерен на адреса посочен в заявлението, се приема, че решението по рекламацията му е връчено с изтичане на срока за произнасяне.

(3) Когато възникналият спор не е разрешен в срок или когато участник не е съгласен с решението на Организатора, в срок от 7 дни от връчване на решението, следва да се яви в централното управление на Организатора за съставяне на протокол по чл. 72, ал. 2 от Наредбата за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи, като предостави изискуемите се за целта данни. .

Участникът може да поиска съставяне на протокола по предходното изречение като електронен документ, ако разполага с валиден електронен подпис и предостави електронен адрес за обмяна на документи; искането за такъв се отправя в 7-дневен срок от връчване на решението на електронен адрес: online@toto.bg .

(4) Със съставения протокол се процедира по реда на чл. 72, ал. 3 от Наредбата за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи, а участникът има правата по чл. 72, ал. 4 от същия нормативен акт.

Чл. 58. Всеки регистриран потребител е длъжен да се увери, че разбира напълно тези Правила и процедурите, посочени в тях, преди да придобие качеството на участник в игрите „Тото 2 – 5 от 35“, „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“.

Чл. 59. (1) Регистриран потребител няма право да залага с комерсиални цели или от името на друго лице – залагането от страна на регистриран потребител е само за негови лични цели.

(2) Физическо лице, желаещо да вземе участие в игрите „Тото 2 – 5 от 35“, „Тото джокер“, „Втори тото шанс“ не трябва да използва чуждо потребителско име и парола.

(3) Регистрираният потребител носи отговорност за всички трансакции, направени от и към клиентската му сметка, за която се получава достъп чрез съответните потребителско име и парола, с изключение на трансакциите направени от Организатора към клиентската сметка. Отговорността за всички операции и трансакции, извършени с потребителски номер и парола на регистриран потребител, както и за всички задължения, произтичащи от тези операции, е изцяло на този регистриран потребител, на когото принадлежат потребителското име и парола.

Чл. 60. (1) Организаторът не носи каквато и да е отговорност за компютърни неизправности, повреди в телекомуникационното обслужване или връзката с интернет, нито за опити от страна на регистрирани потребител да участва в игрите „Тото 2 – 5 от 35“, „Тото джокер“, „Втори тото шанс“, по начини и чрез средства, които не са предвидени в тези Правила.

(2) Организаторът предприема всички необходими мерки, за да се увери, че софтуерът и файловете не съдържат компютърни вируси, но не може и не гарантира, че софтуерът и файловете не съдържат такива проблеми.

(3) Организаторът има право временно да преустанови регистрирането и/или приемането на залози за участие в игрите „Тото 2 – 5 от 35“, „Тото джокер“, „Втори тото шанс“ онлайн и/или предоставянето на свързаните с тях услуги, поради каквато и да е причина, по негова собствена преценка, като при възможност уведомява по подходящ начин за това.

ГЛАВА ОСМА

СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 61. Организаторът осигурява възможност за участие онлайн в игрите „Тото 2 – 5 от 35“, „Тото джокер“, „Втори тото шанс“, посредством мрежи с висока сигурност, благодарение на криптирането на информацията и защита на залозите на участниците.

Чл. 62. (1) Регистриран потребител трябва да спазва поверителност на своето потребителско име и парола и да не ги разкрива на други лица.

(2) Организаторът използва съвременни методи за криптиране на потребителското име и паролата, както и всякаква друга поверителна информация, изпращана от и към регистрирания потребител, като по този начин осигурява защитата му от нерегламентиран достъп на трети лица.

(3) При всяко нарушение или заобикаляне, или опити за такива действия, на установените правила по отношение на сигурността, а така също и при опити за получаване на неоторизиран достъп до Софтуера от страна на регистриран потребител, Организаторът има право да прекрати достъпа на физическо лице до осъществяването на залози и регистрацията му и да информира компетентните органи.

Чл. 63. (1) Организаторът събира информация и лични данни от физическите лица, желаещи да вземат участие онлайн в игрите „Тото 2 – 5 от 35“, „Тото джокер“, „Втори тото шанс“, в обем и вид, изискуеми от закона.

(2) Организаторът има правото да разкрива събраната информация само в случаите, предвидени в закона.

Чл. 64. (1) С приемане на тези Правила, регистриран потребител декларира, че:

- не действа от името на друго лице;

- не депозира/залага пари, произхождащи от престъпна дейност и/или от акт на участие в такава дейност;

- не депозира/залага пари от банкова карта/сметка и/или микросметка, която не е упълномощено да използва и че не получава съзнателно средства от такива сметки и/или карти;

- не използва регистрацията и клиентската си сметката си за пране на пари по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари;

- е запознат с осъществяването на проверки на всички негови трансакции за извършване на пране на пари от страна на трети лица, осигуряващи или обработващи плащания и за това, че съмнителните трансакции/операции ще се довеждат до знанието на компетентните органи.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) В случай на възникване на форсмажорно обстоятелство, броят и датите на провеждане на тиражите на игрите, могат да се променят с решение, взето от представляващия Организатора, в т.ч. може и да бъде отложено провеждането на тиража, по време на който е възникнало такова обстоятелство.

(2) В случай на възникване на форсмажорно обстоятелство, в резултат на което провеждането на игрите и изплащането на печалби от тях стане невъзможно, Организаторът не носи отговорност спрямо участниците. В такъв случай Организаторът връща на участника стойността на залога. Върната стойност на залог не се включва и не се отчита като постъпление в тираж.

(3) Форсмажорно е всяко обстоятелство, независещо от Организатора, обективно непредвидимо и непредотвратимо, като например, но не само: стихийно бедствие, военни действия, блокада, ембарго, земетресение, пожар, стачка, наводнение, терористичен акт, пандемия и т.н.

§ 2. (1) Организаторът не носи отговорност спрямо физически лица, взели участие в игрите му за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие неполучаване на информация за залога, поради извършване на залога, по начин, несъответстващ на процедурите, определени от Организатора.

(2) Организаторът не носи отговорност спрямо физически лица, взели участие в игрите му за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие недобросъвестно негово или на друго лице поведение.

§ 3. По смисъла на настоящите правила:

т. 1. „регистриран потребител“ е физическо лице, което желае да вземе участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“ и е изпълнило указанията на чл. 9, чл. 11 и чл. 12 от Настоящите правила.

т. 2. „потребителски профил“ е персонална интернет страница на регистриран потребител, еднозначно асоциирана с регистрационните му данни, съдържаща цялата му активност, свързана с извършването на залози, получаването на печалби и операции по клиентска сметка, достъпът до която се осъществява само чрез персоналните му потребителско име и парола.

т. 3. „клиентска сметка“ е виртуална сметка, която се открива и поддържа от ДП „Български спортен тотализатор“, чрез сайта toto.bg.

т. 4. „микросметка“ е платежен инструмент, който се открива и поддържа от лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

т. 5. „залог, приет по наземен път“ е залог за участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“, заявен от получателя на залогоприемател /лице, приемащи залози от името и за сметка на ДП „Български спортен тотализатор“ – негови служители или контрагенти/ и за което участникът получава квитанция за направен залог.

т. 6. „залог, приет онлайн“ е залог за участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“, заявен директно по интернет от получателя, без да се минава през залогоприематели и за което участникът получава електронно съобщение за потвърждение за направен залог.

§ 4. Тези правила са приети от Управителния съвет на ДП „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 16, т. 5 от Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“.

§ 5. Промените в настоящите правила – Глава Първа – Глава Седма, вкл., §1 - ал.1 и ал. 3, Приложение № 1, са приети от Управителния съвет на Български спортен тотализатор с решение по т. 1 - 1 от Протокол № 5/07.05.2021 г., на основание чл. 16, т. 5 от Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“ и влизат в сила за шестия тираж след влизане в сила на решението на изпълнителния директор на Националната агенция по приходите, с което ги утвърждава.

..................................................................

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”
П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1

към ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ОНЛАЙН НА ИГРА „Тото 2 – 5 от 35“

І. „Тото 2 – 5 от 35”

1. В играта „Тото 2 – 5 от 35”, се организират един, два или три тиража седмично – в предварително обявени от Организатора дни.

2. Залогът за една комбинация е в размер на 0.80 лв. /осемдесет стотинки/.

3. Наградният фонд за играта „Тото 2 – 5 от 35“ възлиза на 50% от направените за нея залози, приети по наземен път и онлайн, намален със сумата за награден фонд, определена за „Втори тото шанс“.

4. Наградният фонд за всеки тираж се разпределя по равно между провеждащи се две тегления.

4.1.В първо теглене се образуват три печеливши групи:

а) първа група, включваща предвиждания, съдържащи петте печеливши числа;

б) втора група, включваща предвиждания, съдържащи четири от печелившите числа;

в) трета група, включваща предвиждания, съдържащи три от печелившите числа.

4.1.1 Наградният фонд за първо теглене се разделя между трите печеливши групи в следното процентно съотношение:

а) 23 на сто за първа група;

б) 30 на сто втора група;

в) 47 на сто за трета група.

С решение на Организатора, взето по реда на устройствения му правилник и обявено предварително публично, по подходящ начин, размерът на процентите в букви а), б) и в) може да бъде изменян, при условие, че сумата на всичките е 100 процента.

4.1.2. Ако за даден тираж няма печеливши предвиждания в някоя от групите, сумата предвидена за дадената група, се разпределя по равно между останалите две групи, в които има печеливши предвиждания. Когато няма печеливши предвиждания в две от групите, то сумата се разпределя само в групата, в която има печеливши предвиждания. Ако няма печеливши предвиждания в никоя от групите, сумата се натрупва за разпределение в следващия тираж на същото теглене, по съществуващата за него схема.

4.2. Във второ теглене се образуват три печеливши групи, като относно тяхното формиране и разпределение на наградния фонд, се прилага реда на т.4.1, т. 4.1.1 и т. 4.1.2.

ІІ. „Тото джокер”

1. В играта „Тото джокер” се организират един, два или три тиража седмично – в предварително обявени от Организатора дни.

2. Залогът за една комбинация е в размер на 0.30 лв. /тридесет стотинки/.

3. Наградният фонд за играта „Тото джокер“ възлиза на 50% от направените за нея залози, приети по наземен път и онлайн.

4. Наградният фонд за всеки тираж се разпределя по равно между две печеливши групи.

4.1. В първата печеливша група се включват прогнози, съдържащи три познати комбинации от позиция и цифра,

4.2. Във втората печеливша група се включват прогнози, съдържащи две познати комбинации от позиция и цифра.

5. В случай че няма печеливши прогнози в първа група, то сумата се натрупва за следващия тираж, за същата група под формата на джакпот. Когато за конкретния тираж няма печеливши прогнози във втора група, то сумата предвидена за печалби в нея се разпределя между печелившите прогнози от първа група. Когато няма печеливши прогнози и в двете групи, сумата предвидена за първа група се натрупва за същата група, за следващия тираж под формата на джакпот, а сумата предвидена за втора група се натрупва за разпределение в следващия тираж, по съществуващата за него схема.

ІІІ. „Втори тото шанс”

т. 1. В играта „Втори тото шанс” се организират един, два или три тиража седмично – в предварително обявени от Организатора дни.

т. 2. С решение на Организатора, взето по реда на устройствения му правилник и обявено предварително публично, по подходящ начин, се определя размерът на наградния фонд за „Втори тото шанс“ като твърда сума от формирания награден фонд за играта „Тото 2 – 5 от 35“.

т. 3. С решение на Организатора, взето по реда на устройствения му правилник и обявено предварително публично, по подходящ начин, се определя вида и разпределението на наградния фонд за „Втори тото шанс“ в случаите, посочени в чл. 30, ал. 4 и ал. 5 от Правилата. Обявените видове награди не могат да бъдат заменяни.

...................................................................

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”

ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ОНЛАЙН НА ИГРА

„ТОТО 2 - ЗОДИАК”

ПРИЕТИ С РЕШЕНИЕ НА НАП No 000030-2737/05.07.2021г

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ТОТО 2 – ЗОДИАК“ И „ТОТО ДЖОКЕР“

Чл. 1. (1) Настоящите игрални условия и правила /наричани по-долу „Правила/Правилата“/ съдържат условията за провеждане и реда за участие онлайн в тото играта „Тото 2 - Зодиак” и производната й игра „Тото джокер“, организирани от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ /наричано по-долу „Организатор/Организатора/Организаторът“/.

(2) Правилата се приемат от управителния орган на Организатора, утвърждават се от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите и се публикуват на Интернет страницата на Организатора. Изменения или допълнения на тези Правила се извършват по реда на предходното изречение.

Чл. 2. (1) За да вземе участие в играта „Тото 2 - Зодиак” и производната й игра „Тото джокер“ онлайн, физическо лице осъществява залог пряко, чрез интернет страницата на организатора, посредством потребителски профил, като избира числови комбинации, чрез маркирането им върху електронна бланка на удостоверителен знак /електронен фиш/, чийто образец е приет от управителния орган на Организатора и утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите; фишът е удостоверителен знак, който само подпомага участието в играта и не дава права на приносителя му за получаване на печалба.

(2) Размерът на залога за едно предвиждане в играта „Тото 2 - Зодиак”, съответно за една комбинация в „Тото Джокер“ не може да бъде по малък от определеният такъв в приложение към настоящите Правила /наричано по-долу „Приложение №1/, а максималният - не може да надвишава 100 000 лева. Конкретният размер на залога се определя по реда, предвиден в устройствения правилник на Организатора и се отразява в Приложение № 1. Приемането, изменението или допълнения на/в Приложение № 1 се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите .

(3) Въз основа на настоящите Правила се определя и изплаща печалба /съответно се предава предметна награда/ на физическото лице – участник, направило залог, определен като печеливш.

Чл. 3. (1) Провеждането на играта „Тото 2 - Зодиак” – теглене на печеливши числа, се извършва в тиражи, които са публични, в присъствието на комисия, определена от Организатора.

(2) Един тираж на играта „Тото 2 – Зодиак“ може да се състои от едно или повече тегления.

(3) Броят и периодичността на тиражите, броят на тегленията в тях, броят на печелившите групи и тяхното формиране, разпределението на наградният фонд за всяко теглене между печелившите групи формирани в него, размерът на залог за една комбинация за всяко едно от тегленията, се определят с решение на управителния орган на Организатора, в съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в Приложение № 1.

(4) Производната игра „Тото джокер“ се провежда в съответствие с тиражите на играта „Тото 2 – Зодиак“.

(5) В играта „Тото 2 – ЗОДИАК” и производната й игра „Тото джокер“, Организаторът може да предоставя допълнителни парични и/или предметни печалби, средствата за които са формирани от постъпленията в нея за ДП „Български спортен тотализатор“ по реда на Устройствения му правилник.

(6) Периодите и сроковете, в които се предоставят допълнителни парични и/или предметни печалби; правилата и условията, по които се осъществява тяхното разпределение, се определят с решение, взето по реда на Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“ и се публикуват на интернет страницата на Организатора.

Чл. 4. (1) Залозите в играта „Тото 2 – Зодиак“ и в производната й игра „Тото джокер“ се обработват посредством Централна компютърна система, която осигурява непрекъснат дистанционен достъп на органите на Националната агенция за приходите и Държавна агенция "Национална сигурност" до контролния локален сървър по чл. 6, ал. 4 ЗХ , в това число и осигуряваща онлайн регистрация на всяка трансакция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредбите по чл. 17, ал. 3, т. 4 и т. 6 от Закона за хазарта.

(2) Тегленето на печелившите числа, определянето на печеливши позиции и определянето на печеливши електронни съобщения за потвърждения за направен залог, се извършва чрез игрално оборудване, вписано в регистъра по чл. 20, ал. 2 от Закона за хазарта и в издадения лиценз за Играта и което отговаря на изискванията по чл. 42, ал. 1 от Закона за хазарта , под контрол на комисията по чл. 3, ал. 1.

(3) Резултатите от тегленето на печеливши числа, определянето на печеливши позиции и определянето на печеливши електронни съобщения за потвърждения за направен залог, се обявяват публично.

Чл. 5. (1) Настоящите Правила имат характера и значението на общи условия по смисъла на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ по отношение на участниците в играта „Тото 2 – Зодиак“ и производната й игра „Тото джокер“. Договорът между Организатора и участника се смята за сключен, след като са спазени условията и процедурите за осъществяване на залози, определени в настоящите Правила.

(2) С решение, взето от управителния орган на Организатора по реда на устройствения му правилник, играта „Тото 2 – Зодиак“ и/или играта „Тото джокер“, могат да се прекратят временно или окончателно, като предварително се публикува съобщение за това на интернет страницата на Организатора и при спазване на законовите разпоредби.

ГЛАВА ВТОРА

РАЗДЕЛ І

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ТОТО 2 – ЗОДИАК“ И „ТОТО ДЖОКЕР“

Чл. 6. (1) Участник в Играта „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото джокер“, организирани онлайн е физическо лице, което е направило залог за участие в играта „Тото 2 – Зодиак“ или в играта „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото джокер“.

(2) В играта „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото джокер“ могат да участват само пълнолетни дееспособни физически лица, за които няма ограничения в Закона за хазарта или в други закони.

(3) Организаторът не носи отговорност за извършени залози чрез интернет от лица в юрисдикции, където това е незаконно.

Чл. 7. (1) Физическо лице, което отговаря на условията по чл. 6, ал. 1 и 2 и за което не съществуват пречките по чл. 6, ал. 2 и 3, придобива качеството на участник в определен тираж на Играта „Тото 2 – Зодиак“ или „Тото джокер“ и се ползва с правата и задълженията на такъв, само ако:

т. 1. е извършило първоначална регистрация в интернет страницата на Организатора, по реда, посочен в чл. 9, чл. 11 и чл. 12;и

т. 2. е направено съответно предвиждане чрез маркиране на избрана/и числова/и комбинация/и и/или позиция/и, определена/и самостоятелно от него или чрез предоставянето му на случаен принцип на случайна числова комбинация и/или числова комбинация и позиции; и

т. 3. е маркирало електронния фиш за съответното предвиждане според изискванията в настоящите Правила; и

т. 4. разполага с парични средства в клиентската си сметка, поддържана от Организатора, покриващи стойността на залога за направеното предвиждане; и

т. 5. в клиентската му сметка, поддържана от Организатора има налични парични средства на стойност равна или по-голяма от стойността на залога за направеното предвиждане; и

т. 6. информацията от електронния фиш за съответното предвиждане е въведена в Централната компютърна система; и

т. 7. е получено потвърждение от Централната компютърна система на Организатора за направения от залог чрез електронно съобщение в потребителския му профил.

Чл. 8. (1) Всяко физическо лице по чл. 6 трябва да бъде регистрирано и идентифицирано за да вземе участие в игрите „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото джокер“, организирани чрез интернет.

(2) Регистрацията и идентификацията на физическите лица, желаещи да участват в игрите „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото джокер“, организирани чрез интернет, се извършва в Централна компютърна система на Организатора по чл. 4, ал. 1, на база локализиране на IP адреса, от който участникът се регистрира и предоставените от него лични данни.

(3) Физическо лице по чл. 6, което желае да вземе участие в игрите „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, е длъжно да се регистрира лично в системата на Организатора и носи пълна отговорност за верността на предоставените от него данни.

(4) Организаторът не носи отговорност за регистрации, които не са извършени лично, както и за регистрации, при които са въведени грешни, неверни или неактуални данни.

(5) Организаторът има право по всяко време, без да е необходима аргументация, да откаже регистрация и/или откриване на клиентска сметка, съответно да извърши дерегистрация и/или закриване на клиентска сметка.

Чл. 9. (1) Процедурата по регистрация започва като лицето, което желае да вземе участие в игрите „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, влезе в интернет страницата на организатора https://toto.bg. Страницата може да бъде намирана с търсене в интернет търсачки, или чрез изписване на URL адреса на страницата директно в полето на браузъра.

(2) От началната страница на Организатора трябва да бъде избрана секция „Регистрация“ и попълнена формата за регистрация.

(3) Формата за регистрация съдържа следната задължителна информация:

- гражданство; и

- имена по документ за самоличност; и

- идентификационен номер на лицето, който може да бъде единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ), личен номер (ЛН), служебен номер от регистъра (сл. номер на НАП), единен идентификационен код на чуждестранно физическо лице (ЕИК на ЧФЛ), личен идентификационен номер или друг номер или данни за идентификация съгласно съответното национално законодателство на лице, което не е български гражданин; за лицата без ЕГН или ЛНЧ/ЛН/сл. номер на НАП/ЕИК на ЧФЛ се изисква и адрес на временно или постоянно пребиваване в Република България или в друга държава, дата на раждане, номер, дата на издаване и издател на документ за самоличност; и

- потребителско име;

- парола;

- e-mail адрес.

(4) В случай на съмнение, че получената вече информация относно самоличността на регистриращото се лице не е достатъчна или достоверна, Организаторът не извършва регистрация и изисква, чрез съобщение на посочения e-mail адрес, телефонен номер за осъществяване на контакт с лицето и/или копия от документи, а при необходимост и личното му явяване в Централното управление с цел идентификация. Проверката на самоличността се извършва от Организатора при регистрацията, но не по-късно от извършване на първата транзакция.

(5) Всяко регистрирано лице е длъжен да регистрира и всички промени относно задължителните данни по алинея 2, настъпили след първоначалната му регистрация, чрез потребителския си профил.

Чл. 10. (1) Данните от регистрацията на физическите лица се вписват в специален регистър, който се води от Организатора и съдържа следната информация за: първоначална регистрация на физическото лице, идентификационните му данни, потребителско име за участие в игрите, IP адрес, от който е направена регистрацията, IP адресите, от които е предоставял достъп за участие в игрите, данни за постъпили от лицето рекламации или жалби.

(2) Личните данни на регистриралите се лица се събират, съхраняват и обработват, съгласно действащите на територията на страната разпоредби в областта на защита на личните данни.

(3) Данните от направената от Организатора регистрация се изпращат към Националната агенция по приходите, като тези данни обхващат информация за първоначални регистрации, промени в данните по регистрация, дерегистрация, данни за всяка проведена и приключила игра. При нарочно искане от държавен орган и/или по разпореждане на съда, Организаторът предоставя данни относно регистрирано лице, спазвайки законовите процедури.

Чл. 11. (1) След пълно и точно попълване на регистрационната форма по чл. 9, ал. 3, е необходимо потвърждение за приемане на съдържанието на документите, поместени в страницата „Общи условия“

(2) Страницата „Общи условия“ съдържа утвърдените от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите „Игрални условия и правила за организиране и провеждане на онлайн игра „Тото 2 – Зодиак“, в сила към момента на извършване на регистрацията.

Чл. 12. (1) При точно изпълнение на указаното в чл. 9 и чл. 11, Централната компютърна система на Организатора изпраща на адреса на електронната поща на регистрираното лице, код за активиране на клиентската сметка. Кодът е под формата на линк и 12-знаков номер съставен от букви и цифри, с който лицето ще може да активира потребителския си профил и клиентската си сметка.

(2) Активирането на потребителски профил и клиентска сметка се извършва чрез натискане на линка, посочен в ал. 1, с което първоначалната регистрацията е завършена.

Чл. 13. В случай, че Организаторът има съмнения относно извършване на регистрация с направена с невярна информация, то тази регистрация и създадената с нея клиентска сметка се закриват. Регистрация може да бъде отказана или закрита по едностранно решение на Организатора, но възникналите преди това задължения ще бъдат уредени, съобразно изискванията на закона.

Чл. 14. (1) За да може да бъде взето участие в Играта „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, регистриран потребител трябва да е депозирал в клиентската си сметка парични средства в български лева.

(2) Депозиране в клиентска сметка се осъществява чрез използване на микросметка или банкова сметка, регистрирани в системи за плащане с банкови карти и микросметки, или външни устройства чрез интернет – посочени от Организатора и интегрирани в Централната му компютърна система.

(3) Регистрацията в посочените от Организатора системи по алинея 2, се осъществява съгласно правилата и политиките, приети от собственика на съответната система. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация в някои от тези системи от страна на регистриран негов потребител.

(4) Всяка заявявана за депозиране на сума в клиентска сметка чрез системите по алинея 2 трябва да е на стойност не по-малка от 10 (десет) лева.

(5) Организаторът не начислява такси при депозиране на суми в клиентска смета чрез системите по алинея 2.

(6) При изтеглянето на средства от клиентска сметка, в зависимост от избрания метод на плащане и политиките на неговия собственик, може да бъде определена минимална сума за изтегляне и/или такса за използване на метода, която сума и/или такса ще бъдат определени с точност след конкретизиране на метода и размера на заявената за изтегляне сума. Дължимите суми и/или такси, ако има такива, се визуализират в клиентския профил на участника преди потвърждаване извършването на изтеглянето.

(7) Организаторът има право да наложи ограничения към изтеглянето на средства от клиентска сметка, които не се използват за залагане. Ако сумата на депозита не е заложена поне веднъж или не са направени залози на стойност сумата на депозита преди да е заявено изтегляне, Организаторът има правото да удържи такса, която да покрие всички административни разходи по депозита и тегленето. Организаторът има право да намали от сумата на заявеното теглене със съответните разходи. Анулирани/Неприети залози не се считат за реализирани/заложени.

(8) Организаторът има право да откаже изтеглянето на средства от клиентска сметка, в случай че в нея не са налични достатъчно суми, които да покрият заявената за изтегляне сума и таксата за използване на заявения метод за изтегляне, както и винаги когато: има образувано каквото и да е рекламационно производство по инициатива на собственика на използвания метод за извършване на залог/теглене на сума – до неговото приключване и съобразно резултата, когато има нареждане на компетентен орган – в съответствие с това разпореждане, когато у Организаторът са възникнали съмнения за злоупотреби със средствата в клиентската сметка – с цел тяхното предотвратяване и ограничаване.

Чл. 15. Всеки регистриран потребител e длъжен да пази в тайна данните за своята клиентска сметка, включително потребителско име и парола, както и да вземе всички необходими мерки срещу узнаването на тези данни от трети лица. Организаторът не носи отговорност при предоставянето от регистриран потребител, по какъвто и да е начин, на потребителското му име и парола на други лица. Организаторът не възстановява никакви загуби вследствие на използване на данните на регистрирания потребител от трети лица. Регистрираният потребител няма право да предявява претенции и черпи права спрямо Организатора, основани на отношенията му с трети лица.

РАЗДЕЛ ІI

РЕД ЗА УЧАСТИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ИГРАТА „ТОТО 2 – ЗОДИАК“

Чл. 16. (1) В играта „Тото 2 - Зодиак” се цели, чрез една или повече свободно избрани от участник числови комбинации, да се прогнозират петте числа в числовата редица от 1 до 50 и едно число в числовата редица от 1 до 12, които ще бъдат изтеглени в тиража, за който се участва и които ще формират печеливши комбинации.

(2) Физическо лице, желаещо да направи залог за участие в тираж на играта „Тото 2 - Зодиак”, маркира на електронен фиш избраните от него числа.

(3) При маркиране на електронния фиш символа „Отказ” в специалното поле при съответната област от числа /от 1 до 50/ се счита, че няма направен залог за участие в играта „Тото 2 - Зодиак” в съответната област. При маркиране на електронния фиш символа „Автоматично” в специалното поле при съответната област от числа /от 1 до 50/, без да има маркиране на което и да е от квадратчетата, се счита, че участникът, иска да направи залог за участие с една комбинация от произволно избрани пет числа от едно до петдесет и едно число от едно до дванадесет.

Чл. 17. (1) Направената прогноза по чл. 16 се въвежда в Централната компютърна система чрез натискане бутон „Приеми“, след чиято обработка се получава потвърждение за направения залог чрез електронно съобщение в потребителски профил.

(2) В електронното съобщение за потвърждаване за направен залог се съдържа информация за залога, предадена и съхранена в Централната компютърна система, прогнозите на участника, уникален идентификатор и друга информация, определена от Организатора.

(3) Участникът е длъжен да провери дали съдържанието на електронното съобщение за потвърждаване за направен залог съвпада с неговите предвиждания. Печалби се изплащат само и единствено въз основа на данните, съдържащи се в потвърждението за залог, след установяване на еднаквост на тази информация с информацията, съхранена в Централната компютърна система.

Чл. 18. Срокът за приемане на залози за участие в конкретен тираж на играта „Тото 2 - Зодиак” се определя от Организатора.

Чл. 19. Участието в играта „Тото 2 - Зодиак” може да се осъществява и чрез попълване на електронни фишове със системи за пълно комбиниране – попълване на повече от пет числа от числовата редица от 1 до 50 и/или попълване на повече от едно число в числовата редица от 1 до 12, като в този случай всяка комбинация от пет от всички попълнени числа от числовата редица от 1 до 50 се считат за прогнозирани заедно с всяко едно попълнено число от числовата редица от 1 до 12..

Чл. 20. (1) Наградният фонд за играта „Тото 2 – Зодиак“ се формира от залозите за участие в тази игра, приети по наземен път и онлайн.

(2) Определянето и изплащането на печалби в играта „Тото 2 – Зодиак“ се извършва по реда, определен в Глава 5.

Чл. 21. В играта „Тото 2 – Зодиак“ се допуска и абонаментно участие по реда на Глава 6.

РАЗДЕЛ ІІІ

РЕД ЗА УЧАСТИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ИГРАТА „ТОТО ДЖОКЕР”

Чл. 22. (1) В производната игра „Тото джокер“ участникът цели чрез свободно избрани от него числа/позиции, да предвиди печелившите три двойки от позиции и цифри от номера на електронния фиш, попълван от него за участие в играта „Тото 2 – Зодиак“.

(2) Номерът на електронен фиш се състои от девет цифри, като всяка цифра представлява самостоятелна позиция. Номерът на позицията се определя, като цифрите се броят от ляво на дясно и от 1 до 9.

Чл. 23. (1) Физическото лице, желаещо да направи залог за участие и в тираж на „Тото джокер“, маркира на електронния фиш избраните от него позиции, чиито брой може да бъде от три до девет.

(2) При маркиране на електронния фиш символа „ОТКАЗ” в специалното поле за „Тото джокер“ се счита, че няма направен залог за участие в „Тото Джокер“. При маркиране на електронния фиш символа „Автоматично” в специалното поле, без да има отбелязвания върху която и да е от позициите, се счита, че е направен залог за участие с една комбинация от произволно избрани три позиции.

Чл. 24. (1) Направената прогноза по реда на чл. 23 се въвежда в Централната компютърна система на Организатора чрез натискане на бутон „Приеми“, след чиято обработка се получава потвърждение за направения залог чрез електронно съобщение в потребителски профил.

(2) В електронното съобщение за потвърждение за направен залог се съдържа информация за залога, предадена и съхранена в Централната компютърна система, прогнозите на участника и друга информация, определена от Организатора.

(3) Участникът е длъжен да провери дали съдържанието на електронното съобщение за потвърждение за направен залог съвпада с неговите предвиждания. Печалби се изплащат само и единствено въз основа на данните, съдържащи се в потвърждението за залог, след установяване на еднаквост на тази информация с информацията, съхранена в Централната компютърна система.

Чл. 25. (1) Тегленето на числата за определяне на печелившите позиции и числа в играта „Тото Джокер“ се извършва по време на тегленето на съответен тираж за играта „Тото 2 – Зодиак“, по следния начин:

т. 1. изтегляне на три топки с номера от 1 до 9, без връщане на изтеглените топки в игралното съоръжение, за определяне на печелившата позиция от цифровия номер;

т. 2. изтегляне на три топки с номера от 0 до 9 за определяне на печелившата цифра на съответната позиция, определена по реда на т.1. В този случай, след изтеглянето на всяка топка, тя се връща в игралното оборудване за попълване на набора, от който ще се изтегли следващата топка.

(2) В случаите на чл. 25, ал.1, т.1 при изтегляне на повече от необходимите числа, като печеливши се включват само първите три от тях по реда на изтеглянето им. При теглене по чл. 25, ал.1, т.2 ако бъдат изтеглени едновременно две и повече числа, при определяне на печелившите се взема предвид само първото от тях.

(3) След приключване на тегленето печелившите двойки се образуват като изтеглените позиции и цифри се групират съобразно последователността, в която са били изтеглени.

Чл. 26. Броят и периодичността на тиражите за играта „Тото джокер“, броят на тегленията в тях, броят на печелившите групи и тяхното формиране, размерът на залог за една комбинация за всяко едно от тегленията, се определят с решение на управителния орган на Организатора, в съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в Приложение № 1, чието приемане, изменение или допълнение се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите .

Чл. 27. (1) Наградният фонд за играта „Тото джокер“ се формира от залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и чрез интернет.

(2) Определянето и изплащането на печалби в играта „Тото джокер“ се извършва по реда, определен в Глава 5.

Чл. 28. В играта „Тото Джокер“ се допуска и абонаментно участие по реда на Глава 6.

ГЛАВА ТРЕТА

ОБРАБОТКА НА ЗАЛОЗИТЕ

Чл. 29. (1) Информацията за числовите комбинации/позиции, върху които са направени залози за играта „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото джокер“ се обработва от Централна компютърна система на Организатора.

(2) Централната компютърна система се състои от Основен и Резервен център, които съхраняват идентична информация.

Чл. 30. (1) В Централната компютърна система се съхранява и обработва следната информация:

т. 1. Индивидуализиращи данни за конкретен тираж, като например номер, дата на провеждане, период в който се приемат залози за него и др.;

т. 2. Определен размер на залог за една комбинация за участие в конкретен тираж на играта „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото джокер“;

т. 3. Броят, видът и стойността на направените залози за участие в конкретен тираж на играта „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото джокер“;

т. 4. Броят и идентификационни данни на издадените квитанции/ създадените електронни съобщения за потвърждение за направен залог за конкретен тираж на играта „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото джокер“;

т. 5. Изтеглените числа за конкретен тираж на играта „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото джокер“;

т. 6. Друга информация, определена от Организатора.

(2) На база на информацията, съхранена в Централната компютърна система и в съответствие с изискванията на Закона за хазарта и настоящите правила, се определят:

т. 1. Наградният фонд в игрите „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото джокер“;

т. 2. Броят, видът и размерът на печалбите на участниците;

т. 3. Изплатените и неизплатени печалби;

т. 4. Други обстоятелства, определени от Организатора.

(3) За определяне валидността на залог и/или печалба се използва само информацията, заложена в Централната компютърна система.

Чл. 31. (1) Организаторът определя процедурата, по която се извършва залог за участие в играта „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото Джокер“.

(2) Организаторът си запазва правото по всяко време, без да е необходима допълнителна аргументация, да приеме или да откаже да приеме даден залог, като не носи каквато и да е отговорност за това си действие. Даден залог се счита за приет само ако в потребителския профил на регистрирано лице е получено електронно съобщение за потвърждаване за направен залог.

(3) Регистрираният потребител е лично отговорен за операциите, чрез които извършва залог на суми от клиентската си сметка. Организаторът не носи отговорност за липсващи и/или дублирани залози, които могат да бъдат анулирани само в случаите и по реда, указани в чл. 32.

(4) В случаи когато Организаторът има съмнения, че даден залог се извършва в нарушение на закон, на тези Правила и/или има за цел да ги заобиколи, а така също и когато има съмнения, че средствата, с които залогът се извършва могат да са със съмнителен и/или неясен произход, то залогът няма да бъде приет, а ако вече е приет – същият няма да участва при формирането на наградния фонд и съответно – при разпределението на печалбите. В такива случаи Организаторът дължи единствено връщане на стойността на приет залог, но само след подробно проучване на случая и при липса на други разпореждания от компетентен орган. Организаторът не носи отговорност за претърпени загуби и/или пропуснати ползи в следствие на действията си и тези на служителите му по настоящата алинея.

Чл. 32. (1) Конкретен залог, потвърден с електронно съобщение за направен залог, може да бъде анулиран от участника в срок до 15 минути от осъществяването му, но не по-късно от крайния час за приемане на залози за тиража, за който е направен /в случаите на абонамент – не-по късно от крайния час за приемане на залози за тиража, включен като първи от абонамента/. Организаторът определя самостоятелно крайния час за приемане на залози чрез интернет за конкретен тираж и го оповестява предварително на интернет страницата си.

(2) В извънредни случаи, извън периода от време по ал. 1, конкретен залог, потвърден с електронно съобщение за направен залог може да бъде анулирана само по решение на Организатора и при спазване на определената от него за целта процедура.

(3) Анулирането се смята за осъществено само след потвърждение от Централната компютърна система и получаване в потребителския профил на електронно съобщение за потвърждение на анулиран залог.

(4) Стойността на сумите, върнати в резултат на анулиран залог, не се включва в определяне стойността от постъпленията за даден тираж, нито във формиране на наградния фонд.

(5) Връщане на сумите в резултат на анулиран залог се осъществява по реда на чл. 42, съответно.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТИРАЖИТЕ

Чл. 33. Определените по реда на чл. 3 тиражи се индивидуализират чрез посочване името на играта, дата на провеждане, пореден номер или наименование.

Чл. 34. Тегленето на числата за всеки тираж на игрите „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото джокер“ се извършва публично пред комисия, чийто състав се определя от Организатора.

Чл. 35. Комисията по предходния член:

т.1. контролира изтеглянето на числата за всеки тираж, за което съставя протокол. Член на комисията не може да откаже да подпише протокола за изтеглянето на числата за тираж, на който е присъствал. Когато член на комисията счита, че в хода на процедурата са били допуснати нарушения на Закона за хазарта, актовете по неговото прилагане или на тези правила, той подписва протокола с особено мнение, заедно с което излага и мотивите си;

т.2. периодично измерва топките за теглене на печелившите числа и включва в комплектите за употреба само редовни топки.

т.3. при нарушаване нормалния режим на работа на игрално оборудване за организиране на игрите, комисията прекъсва тегленето и след отстраняване на причината, продължава изтеглянето на останалия брой печеливши числа;

Чл. 36. (1) Тегленето на числа започва след като всички проверени от комисията топки влязат в игралното оборудване. При изтегляне на числа от непълен комплект, те се анулират и след допълване на комплекта се извършва ново теглене.

(2) При изтегляне на повече от необходимите числа за определяне на печелившите комбинации в игра, като печеливши се включват само първите по реда на изтеглянето им, които са достатъчни да образуват печелившата комбинация .

Чл. 37. До започване тегленето на печеливши числа, съответен тираж може да бъде отложен по нареждане на Организатора. Организаторът обявява по подходящ начин отлагането и едновременно с това посочва провеждането на отложения, който трябва да се проведе най-късно в деня преди следващия обявен тираж.

ГЛАВА ПЕТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

Чл. 38. (1) Наградният фонд за играта „Тото 2 - Зодиак” не може да възлиза на по-малко от 50 % от залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн, като конкретният размер се посочва в Приложение № 1.

(2) Наградният фонд на играта „Тото джокер“ не може да възлиза на по-малко от 50% от залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн, като конкретният размер се посочва в Приложение № 1.

Чл. 39. Печалбите се определят, изчисляват и изплащат само и единствено въз основа на информацията, която се съхранява в Централната компютърна система. Организаторът не носи отговорност за печатни грешки, които могат да се появят в интернет страници и печатни материали.

Чл. 40. Сумата за печалби във всяка група на играта „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото джокер“ се разпределя по равно между печелившите комбинации в групата, за които е направен залог по наземен път и онлайн.

Чл. 41. При разпределението на печалбите между печелившите комбинации в една група, се извършва окръгляване, както следва:

т. 1. печалби с размер до 1 лев - на една стотинка;

т. 2. печалби в размер над 1 лев - на 10 стотинки.

Чл. 42. (1) Изплащането на парични печалби от игрите „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото Джокер“ се извършва като:

т. 1. печалби в размер по-малък от 10 000 лева се изплащат чрез кредитиране на съответните клиентски сметки със стойността на определената печалба в срок до края на първия работен ден, следващ този на провеждането на тираж;

т. 2. печалби в размер по-голям или равен на 10 000 лева се изплащат след обработка на необходимите документи в сградата на Организатора, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, във всички официални работни дни, в интервала от 09.30 часа до 16.30 , в срок до 45 дни, считано от деня следващ този на провеждането на тиража, в който печалбата е определена. Когато последният денят за обработване е официален неработен ден за страната, приемането на документи приключва в непосредствено следващия първи работен ден. Изплащането на сумата се извършва след заявяване на операцията лично от участника, по банков път, по банкова сметка с титуляр участника, удостоверено и с документ, издаден от банка.

(2) С изтичането на срока по ал.1, т. 2, правата на участниците се погасяват. С печалбите, които не са потърсени в този срок, се постъпва по ред, определен от Устройствения правилник на Организатора.

(3) Средства в размер до 10 000 лева могат да бъдат прехвърляни от регистриран потребител от клиентската му сметка към неговата микросметка или банкова сметка по всяко време, при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от настоящите Правила, а така също и на правилата, определени от собственика на системата за плащане с банкови карти и микросметки чрез интернет, посочена от Организатора;

(4) Средства в размер над 10 000 лева могат да бъдат прехвърляни от регистриран потребител от клиентската му сметка към неговата микросметка или по банков път, по банкова сметка с титуляр участника, удостоверено и с документ, издаден от банка, след заявяване на операцията лично, в сградата на Организатора, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, във всички официални работни дни, в интервала от 09.30 часа до 16.30 , при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от настоящите Правила, а така също и на правилата, определени от собственика на системата за плащане с банкови карти и микросметки чрез интернет, посочена от Организатора. Когато последният денят за обработване е официален неработен ден за страната, приемането на документиприключва в непосредствено следващия първи работен ден.

(5) Организаторът извършва необходимите действия за изплащане на суми в размера по чл. 42, ал. 4, които не са печалба „Джакпот“, в срок до 5 работни дни, считано от деня следващ този на личното заявяване на операцията и представянето на документ за самоличност, съдържащ идентични данни с тези, посочени от регистрирания потребител в регистрационната му форма.

(6) Организаторът извършва необходимите действия за изплащане на печалба „Джакпот“ от Играта „Тото 2 – Зодиак“ (първа печеливша група, съгласно Приложение №1) и „Тото Джокер“, след личното заявяване на операцията и представянето на документ за самоличност, съдържащ идентични данни с тези, посочени от регистрирания потребител в регистрационната му форма, както следва:

т. 1. сума в размер на до 200 000 лева, се изплаща в срок от 45 дни от деня, следващ този на провеждане на тиража, в който е определена печалбата, по реда на чл. 42, ал. 1, т. 2;

т. 2. сума в размер разликата между определената печалба „Джакпот“ и платената сума по т. 1, се изплаща на равни месечни вноски, за период не по-дълъг от четиринадесет календарни години, считано от месеца следващ този на изплащане на сумата по т. 1. Една месечна вноска е в размер на не по-малко от 20 000 лева, с изключение на последната дължима месечна вноска, представляваща остатък за изплащане.

т. 3. всеки участник, премиран с печалба „Джакпот“, получава от Организатора Удостоверение за печалба, в което се посочва точният размер на печалбата, идентифициращи лични данни на приносителя, в т.ч. и банкова сметка, реда и размера на изплащане на печалбата, определени съобразно правилата по-горе.

(7) Всеки регистриран потребител може чрез потребителския си профил да проверява по всяко време текущият баланс и историята на транзакциите по клиентската си сметката.
Чл. 43. (1) Информация за всяка печалба се съхранява в Централната компютърна система на Организатора.

(2) Ако за дадена печалба в Централната компютърна система е регистрирано, че е изплатена и физическо лице предяви претенции върху нея въз основа на какъвто и да е документ или данни, то регистрираната като изплатена печалба не се изплаща.

Чл. 44. В случай, че има основателно предположение, че по незаконосъобразен начин е осъществена дейност, имаща за цел да предопредели изхода от дадено теглене или в случай че има съмнение за достоверността на проведено теглене, Организаторът си запазва правото да преустанови изплащането на печалби. В такива случаи Организаторът дължи единствено връщане на стойността на приет залог, но само след подробно проучване на случая и при липса на други разпореждания от компетентен орган. Организаторът не носи отговорност за претърпени загуби и/или пропуснати ползи в следствие на действията си и тези на служителите му по настоящата алинея.

ГЛАВА ШЕСТА

УСЛОВИЯ ЗА АБОНАМЕНТНО УЧАСТИЕ

Чл. 45. (1) В играта „Тото 2 - Зодиак” и „Тото джокер“ се допуска и абонаментно участие.

(2) Абонаментът обхваща всички тиражи, за които е направен залог.

(3) При направен абонамент за играта „Тото 2 – Зодиак“ се счита, че такъв има и за производната игра „Тото джокер“.

Чл. 46. Абонаментно участие е налице, когато е маркирано в редовно подаден електронен фиш означенията „+1”, „2” или „5”, съответстващи на броя на тиражите, обхванати от абонамента.

Чл. 47. (1) Участникът избира броя на тиражите, за които е валиден абонаментът, като маркира съответното означение – „2” или „5”. Прогнозираната от него числова комбинация участва в съответния брой последователни тиражи на играта „Тото 2 – Зодиак“, съответно в „Тото джокер“.

(2) Когато участникът е маркирал означението „+ 1”, направеното от него прогнозиране и заплатен залог, участват за този тираж на играта „Тото 2 – Зодиак“, съответно в „Тото джокер“, който следва тиража, в периода на провеждане на който е направен залога.

Чл. 48. (1) Размерът на залога при абонаментно участие се определя като броят на направените комбинации в прогнозирането/предвиждането се умножи по сумата от размерите на залозите за една комбинация за всички тиражи, за които е валиден абонаментът.

(2) Размерът на залога при абонаментно участие се определя съобразно стойността на залозите за една комбинацията за играта „Тото 2 – Зодиак“, съответно в „Тото джокер“ в тиражите, обхванати от абонамента, които са в сила към датата на заплащането и не се влияят от изменения на цената на залога за една комбинация, настъпили в последствие.

Чл. 49. Когато настоящите Правила се изменят след получаване на електронно съобщение за потвърждаване за направен залог за абонаментно участие, то спрямо непроведените тиражи, за които е направен залог, се прилагат изменените правила, без това да се отнася за случая, посочен в хипотезата на чл. 48, ал.2.

Чл. 50. За неуредените изрично въпроси, свързани с реда за абонаментно участие, се прилагат общите разпоредби на тези Правила.

ГЛАВА СЕДМА

РЕКЛАМАЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 51. (1) Участник в игра има право да направи рекламация пред Организатора при или по повод на провеждане или участието си в играта, в 50 дневен срок, считано от деня, следващ провеждането на тиража.

(2) Рекламации се правят в писмен вид, чрез подаване на заявление, което съдържа най-малко имената на участник, точен адрес за кореспонденция/електронна поща, изложение/точно описание на случая и в какво се състои искането му, към което се прилагат всички относими доказателства. Анонимни заявления или такива, в които липсват имена на участник или адрес за кореспонденция с него, не се разглеждат.

Чл. 52. (1) В 14 дневен срок от постъпване на рекламацията, Организаторът взема решение, на база предоставеното от участника, при спазване на приложимите нормативни разпоредби.

(2) Ако участникът не бъде намерен на адреса посочен в заявлението, се приема, че решението по рекламацията му е връчено с изтичане на срока за произнасяне.

(3) Когато възникналият спор не е разрешен в срок или когато участник не е съгласен с решението на Организатора, в срок от 7 дни от връчване на решението, следва да се яви в централното управление на Организатора за съставяне на протокол по чл. 72, ал. 2 от Наредбата за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи, като предостави изискуемите се за целта данни. .

Участникът може да поиска съставяне на протокола по предходното изречение като електронен документ, ако разполага с валиден електронен подпис и предостави електронен адрес за обмяна на документи; искането за такъв се отправя в 7-дневен срок от връчване на решението на електронен адрес: online@toto.bg .

(4) Със съставения протокол се процедира по реда на чл. 72, ал. 3 от Наредбата за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи, а участникът има правата по чл. 72, ал. 4 от същия нормативен акт.

Чл. 53. Всеки регистриран потребител е длъжен да се увери, че разбира напълно тези Правила и процедурите, посочени в тях, преди да придобие качеството на участник в игрите „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото джокер“.

Чл. 54. (1) Регистриран потребител няма право да залага с комерсиални цели или от името на друго лице – залагането от страна на регистриран потребител е само за негови лични цели.

(2) Физическо лице, желаещо да вземе участие в игрите „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото джокер“ не трябва да използва чуждо потребителско име и парола.

(3) Регистрираният потребител носи отговорност за всички транзакции, направени от и към клиентската му сметка, за която се получава достъп чрез съответните потребителско име и парола, с изключение на транзакциите направени от Организатора към клиентската сметка. Отговорността за всички операции и транзакции, извършени с потребителски номер и парола на регистриран потребител, както и за всички задължения, произтичащи от тези операции, е изцяло на този регистриран потребител, на кото принадлежат потребителското име и парола.

Чл. 55. (1) Организаторът не носи каквато и да е отговорност за компютърни неизправности, повреди в телекомуникационното обслужване или връзката с интернет, нито за опити от страна на регистрирани потребител за участва в игрите „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото джокер“, по начини и чрез средства, които не са предвидени в тези Правила.

(2) Организаторът предприема всички необходими мерки, за да се увери, че софтуерът и файловете не съдържат компютърни вируси, но не може и не гарантира, че софтуерът и файловете не съдържат такива проблеми.

(3) Организаторът има право временно да преустанови регистрирането и/или приемането на залози за участие в игритеа „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото джокер“ чрез интерет и/или предоставяненот на свързаните с тях услуги, поради каквато и да е причина, по негова собствена преценка, като при възможност уведомява по подходящ начин за това.

ГЛАВА ОСМА

СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 56. Организаторът осигурява възможност за участие онлайн в игрите „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото джокер“, посредством мрежи с висока сигурност, благодарение на криптирането на информацията и защита на залозите на участниците.

Чл. 57. (1) Регистриран потребител трябва да спазва поверителност на своето потребителско име и парола и да не ги разкрива на други лица.

(2) Организаторът използва съвременни методи за криптиране на потребителското име и паролата, както и всякаква друга поверителна информация, изпращана от и към регистрирания потребител, като по този начин осигурява защитата му от нерегламентиран достъп на трети лица.

(3) При всяко нарушение или заобикаляне, или опити за такива действия, на установените правила по отношение на сигурността, а така също и при опити за получаване на неоторизиран достъп до Софтуера от страна на регистриран потребител, Организаторът има право да прекрати достъпа на физическо лице до осъществяването на залози и регистрацията му и да информира компетентните органи.

Чл. 58. (1) Организаторът събира информация и лични данни от физическите лица, желаещи да вземат участие от разстояние, чрез интернет в игрите „Тото 2 – Зодиак“ и „Тото джокер“, в обем и вид, изискуеми от закона.

(2) Организаторът има правото да разкрива събраната информация само в случаите, предвидени в закона.

Чл. 59. (1) С приемане на тези Правила, регистриран потребител декларира, че:

-не действа от името на друго лице;

-не депозира/залага пари, произхождащи от престъпна дейност и/или от акт на участие в такава дейност;

-не депозира/залага пари от банкова карта/сметка и/или микросметка, която не е упълномощено да използва и че не получава съзнателно средства от такива сметки и/или карти;

-не използва регистрацията и клиентската си сметката си за пране на пари по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари;

-е запознат с осъществяването на проверки на всички негови транзакции за извършване на пране на пари от страна на трети лица, осигуряващи или обработващи плащания и за това, че съмнителните транзакции/операции ще се довеждат до знанието на компетентните органи.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) В случай на възникване на форсмажорно обстоятелство, броят и датите на провеждане на тиражите на игрите, могат да се променят с решение, взето от представляващия Организатора, в т.ч. може и да бъде отложено провеждането на тиража, по време на който е възникнало такова обстоятелство.

(2) В случай на възникване на форсмажорно обстоятелство, в резултат на което провеждането на игрите и изплащането на печалби от тях стане невъзможно, Организаторът не носи отговорност спрямо участниците. В такъв случай Организаторът връща на участника стойността на залога. Върната стойност на залог не се включва и не се отчита като постъпление в тираж.

(3) Форсмажорно е всяко обстоятелство, независещо от Организатора, обективно непредвидимо и непредотвратимо, като например, но не само: стихийно бедствие, военни действия, блокада, ембарго, земетресение, пожар, стачка, наводнение, терористичен акт, пандемия и т.н.

§ 2. (1) Организаторът не носи отговорност спрямо физически лица, взели участие в игрите му за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие неполучаване на информация за залога, поради извършване на залога, по начин, несъответстващ на процедурите, определени от Организатора.

(2) Организаторът не носи отговорност спрямо физически лица, взели участие в игрите му за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие недобросъвестно негово или на друго лице поведение.

§ 3. По смисъла на настоящите правила:

т. 1. „регистриран потребител“ е физическо лице, което желае да вземе участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“ и е изпълнило указанията на чл. 9, чл. 11 и чл. 12 от Настоящите правила.

т. 2. „потребителски профил“ е персонална интернет страница на регистриран потребител, еднозначно асоциирана с регистрационнните му данни, съдържаща цялата му активност, свързана с извършването на залози, получаването на печалби и операции по клентска сметка, достъпът до която се осъществява само чрез персоналните му потребителско име и парола.

т. 3. „клиентска сметка“ е виртуална сметка, която се открива и поддържа от ДП „Български спортен тотализатор“, чрез сайта toto.bg.

т. 4. „микросметка“ е платежен инструмент, който се открива и поддържа от лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

т. 5. „залог, приет по наземен път“ е залог за участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“, заявен от получателя на залогоприемател /лице, приемащи залози от името и за сметка на ДП „Български спортен тотализатор“ – негови служители или контрагенти/ и за което участникът получава квитанция за направен залог.

т. 6. „залог, приет онлайн“ е залог за участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“, заявен директно по интернет от получателя, без да се минава през залогоприематели и за което участникът получава електронно съобщение за потвърждение за направен залог.

§ 4. Тези правила са приети от Управителния съвет на ДП „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 16, т. 5 от Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“.

§ 5. Промените в настоящите правила – Глава Първа – Глава Седма, вкл., §1 - ал.1 и ал. 3, Приложение № 1, са приети от Управителния съвет на Български спортен тотализатор с решение по т. 1 - 1 от Протокол № 5/07.05.2021 г., на основание чл. 16, т. 5 от Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“ и влизат в сила за шестия тираж след влизане в сила на решението на изпълнителния директор на Националната агенция по приходите, с което ги утвърждава.

..................................................................

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”


П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1

към ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ОНЛАЙН НА ИГРА „ТОТО 2 - ЗОДИАК”

І. „Тото 2 – Зодиак”

1. В играта „Тото 2 – Зодиак”, се организират един, два или три тиража седмично – в предварително обявени от Организатора дни.

2. Залогът за една комбинация е в размер на 0.80 /нула цяло и осемдесет/ лева.

3. Наградният фонд за играта „Тото 2 – Зодиак“ възлиза на 50% от направените за нея залози, приети по наземен път и чрез интернет.

4. Наградният фонд за всеки тираж се разпределя за провеждащото се едно теглене.

4.1. В тегленето се образуват десет печеливши групи.

а) първа група („Джакпот“), включваща предвиждания, съдържащи петте печеливши числа от 1 до 50 и печелившото число от 1 до 12;

б) втора група, включваща предвиждания, съдържащи петте печеливши числа от 1 до 50;

в) трета група, включваща предвиждания, съдържащи четири от печелившите числа от 1 до 50 и печелившото число от 1 до 12;

г) четвърта група, включваща предвиждания, съдържащи четири от печелившите числа от 1 до 50;

д) пета група, включваща предвиждания, съдържащи три от печелившите числа от 1 до 50 и печелившото число от 1 до 12;

е) шеста група, включваща предвиждания, съдържащи три от печелившите числа от 1 до 50;

ж). седма група, включваща предвиждания, съдържащи две от печелившите числа от 1 до 50 и печелившото число от 1 до 12;

з) осма група, включваща предвиждания, съдържащи едно от печелившите числа от 1 до 50 и печелившото число от 1 до 12.

и) девета група, включваща предвиждания, съдържащи две от печелившите числа от 1 до 50;

й) десета група, включваща предвиждания, съдържащи печелившото число от 1 до 12.

4.2. В провеждащото се теглене се определя натрупване на сума „Стартов джакпот“, от която се прибавят средства към наградния фонд в първа печеливша група /т. 4.3, б. й)/ във всеки тираж, следващ този в който има печелившо предвиждане в групата или във всеки друг тираж, посочен от Организатора.

4.3. Наградният фонд за тегленето се разделя между десетте печеливши групи и за натрупване на „Стартов джакпот“ по следния начин:

а) за десета група печалбата е в размер на 1.00 /един/ лев;

б) за девета група печалбата е в размер на 0.80 /нула цяло и осемдесет/ лева;

в) за осма група печалбата е в размер на 1.50 /един лев и петдесет стотинки/ лева,;

г) за седма група печалбата е в размер на 5.00 /пет/ лева;

д) за шеста група печалбата е в размер на 10.00 /десет/ лева;

е) за пета група печалбата е в размер на 100.00 /сто/ лева;

ж) за четвърта група печалбата е в размер на 500.00 /петстотин/ лева;

з) за трета група печалбата е в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева;

и) за втора група печалбата е в размер на 30 000.00 /тридесет хиляди/ лева;

й) за първа група („Джакпот“) печалбата е в размер на 1 000 000 /един милион/ лева, ако печелившите комбинации са до три на брой, включително, а ако печелившите комбинации са повече от три, сума в размер на 3 000 000 /три милиона/ лева се разпределя като печалба по равно между тях;

к) за „Стартов джакпот“ се заделя сума в размер на наградния фонд за тегленето, намален със сумата от печалбите за втора, трета, четвърта, пета, шеста, седма осма, девета и десета групи.

ІІ. „Тото джокер”

1. В играта „Тото джокер” се организират един, два или три тиража седмично – в предварително обявени от Организатора дни.

2. Залогът за една комбинация е в размер на 0.20 лв. /двадесет стотинки/.

3. Наградният фонд за играта „Тото джокер“ възлиза на 50% от направените за нея залози, приети по наземен път и чрез интернет.

4. Наградният фонд за всеки тираж се разпределя по равно между две печеливши групи.

4.1. В първата печеливша група се включват прогнози, съдържащи три познати комбинации от позиция и цифра,

4.2. Във втората печеливша група се включват прогнози, съдържащи две познати комбинации от позиция и цифра.

5. В случай че няма печеливши прогнози в първа група, то сумата се натрупва за следващия тираж, за същата група под формата на джакпот. Когато за конкретния тираж няма печеливши прогнози във втора група, то сумата предвидена за печалби в нея се разпределя между печелившите прогнози от първа група. Когато няма печеливши прогнози и в двете групи, сумата предвидена за първа група се натрупва за същата група, за следващия тираж под формата на джакпот, а сумата предвидена за втора група се натрупва за разпределение в следващия тираж, по съществуващата за него схема.

..................................................................

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”

ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ОНЛАЙН НА ИГРА

„ТОТО 2 - РОЖДЕН ДЕН”

ПРИЕТИ С РЕШЕНИЕ НА НАП No 000030-2737/05.07.2021г

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ТОТО 2 – РОЖДЕН ДЕН“ и „ВТОРИ ТОТО ШАНС“

Чл. 1. (1) Настоящите игрални условия и правила /наричани по-долу „Правила/Правилата“/ съдържат условията за провеждане и реда за участие онлайн в тото играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” и производната й игра „Втори тото шанс“, организирани от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ /наричано по-долу „Организатор/Организатора/Организаторът“/.

(2) Правилата се приемат от управителния орган на Организатора, утвърждават се от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите и се публикуват на Интернет страницата на Организатора. Изменения или допълнения на тези Правила се извършват по реда на предходното изречение.

Чл. 2. (1) За да вземе участие в играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” и производната й игра „Втори тото шанс“, организирани онлайн, физическо лице осъществява залог пряко, чрез интернет страницата на организатора, посредством потребителски профил, като избира числови комбинации, чрез маркирането им върху електронна бланка на удостоверителен знак /електронен фиш/, чийто образец е приет от управителния орган на Организатора и утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите; фишът е удостоверителен знак, който само подпомага участието в играта и не дава права на приносителя му за получаване на печалба.

(2) Размерът на залога за едно предвиждане в играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” не може да бъде по-малък от определения такъв в приложение към настоящите Правила /наричано по-долу „Приложение №1/, а максималният - не може да надвишава 100 000 лева. Конкретният размер на залога се определя по реда, предвиден в устройствения правилник на Организатора и се отразява в Приложение № 1. Приемането, изменението или допълнения на/в Приложение № 1 се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите .

(3) Въз основа на настоящите Правила се определя и изплаща печалба /съответно се предава предметна награда/ на физическото лице – участник, направило залог, определен като печеливш.

Чл. 3. (1) Провеждането на играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” – теглене/определяне на печеливши числа, се извършва в тиражи, които са публични, в присъствието на комисия, определена от Организатора.

(2) Един тираж на играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” може да се състои от едно или повече тегления.

(3) Броят и периодичността на тиражите, броят на тегленията в тях, броят на печелившите групи и тяхното формиране, разпределението на наградният фонд за всяко теглене между печелившите групи формирани в него, размерът на залог за една комбинация за всяко едно от тегленията, се определят с решение на управителния орган на Организатора, в съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в Приложение № 1.

(4) Производната игра „Втори тото шанс“ се провежда в съответствие с тиражите на играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН”.

(5) В играта „Тото 2 – РОЖДЕН ДЕН” и производната й игра „Втори тото шанс“, Организаторът може да предоставя допълнителни парични и/или предметни печалби, средствата за които са формирани от постъпленията в нея за ДП „Български спортен тотализатор“ по реда на Устройствения му правилник.

(6) Периодите и сроковете, в които се предоставят допълнителни парични и/или предметни печалби; правилата и условията, по които се осъществява тяхното разпределение, се определят с решение, взето по реда на Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“ и се публикуват на интернет страницата на Организатора.

Чл. 4. (1) Залозите в играта „Тото 2 – РОЖДЕН ДЕН “ и в производната и игра: „Втори тото шанс“ се обработват посредством Централна компютърна система, която осигурява непрекъснат дистанционен достъп на органите на Националната агенция за приходите и Държавна агенция "Национална сигурност" до контролния локален сървър по чл. 6, ал. 4 ЗХ , в това число и осигуряваща онлайн регистрация на всяка трансакция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредбите по чл. 17, ал. 3, т. 4 и т. 6 от Закона за хазарта.

(2) Тегленето на печелившите числа, определянето на печеливши позиции и определянето на печеливши електронни съобщения за потвърждения за направен залог, се извършва чрез игрално оборудване, вписано в регистъра по чл. 20, ал. 2 от Закона за хазарта и в издадения лиценз за Играта и което отговаря на изискванията по чл. 42, ал. 1 от Закона за хазарта , под контрол на комисията по чл. 3, ал. 1.

(3) Резултатите от тегленето/определянето на печеливши числа и определянето на печеливши електронни съобщения за потвърждения за направен залог, се обявяват публично.

Чл. 5. (1) Настоящите Правила имат характера и значението на общи условия по смисъла на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ по отношение на участниците в играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” и производната й игра „Втори тото шанс“. Договорът между Организатора и участника се смята за сключен, след като са спазени условията и процедурите за осъществяване на залози, определени в настоящите Правила.

(2) С решение, взето от управителния орган на Организатора по реда на устройствения му правилник, играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” и/или играта „Втори тото шанс“, могат да се прекратят временно или окончателно, като предварително се публикува съобщение за това на интернет страницата на Организатора и при спазване на законовите разпоредби.

ГЛАВА ВТОРА

РАЗДЕЛ І

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ТОТО 2 - РОЖДЕН ДЕН” И „ВТОРИ ТОТО ШАНС“

Чл. 6. (1) Участник в Играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” и „Втори тото шанс“, организирани онлайн, е физическо лице, което е направило залог за участие в играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН”.

(2) В играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” и „Втори тото шанс“ могат да участват само пълнолетни дееспособни физически лица, за които няма ограничения в Закона за хазарта или в други закони.

(3) Организаторът не носи отговорност за извършени залози чрез интернет от лица в юрисдикции, където това е незаконно.

Чл. 7. (1) Физическо лице, което отговаря на условията по чл. 6, ал. 1 и 2 и за което не съществуват пречките по чл. 6, ал. 2 и 3, придобива качеството на участник в определен тираж на Играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” и „Втори тото шанс“ и се ползва с правата и задълженията на такъв, само ако:

т. 1. е извършило първоначална регистрация в интернет страницата на Организатора, по реда, посочен в чл. 9, чл. 11 и чл. 12;и

т. 2. е направено съответно предвиждане чрез маркиране на избрана/и числова/и комбинация/и, определена/и самостоятелно от него или чрез предоставянето му на случаен принцип на случайна числова комбинация; и

т. 3. е маркирало електронния фиш за съответното предвиждане според изискванията в настоящите Правила; и

т. 4. разполага с парични средства в клиентската си сметка, поддържана от Организатора, покриващи стойността на залога за направеното предвиждане; и

т. 5. в клиентската му сметка, поддържана от Организатора има налични парични средства на стойност равна или по-голяма от стойността на залога за направеното предвиждане; и

т. 6. информацията от електронния фиш за съответното предвиждане е въведена в Централната компютърна система; и

т. 7. е получено потвърждение от Централната компютърна система на Организатора за направения от залог чрез електронно съобщение в потребителския му профил.

Чл. 8. (1) Всяко физическо лице по чл. 6 трябва да бъде регистрирано и идентифицирано за да вземе участие в игрите „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” и „Втори тото шанс“, организирани онлайн.

(2) Регистрацията и идентификацията на физическите лица, желаещи да участват в игрите „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” и „Втори тото шанс“, организирани онлайн, се извършва в Централна компютърна система на Организатора по чл. 4, ал. 1, на база локализиране на IP адреса, от който участникът се регистрира и предоставените от него лични данни.

(3) Физическо лице по чл. 6, което желае да вземе участие в игрите „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” и „Втори тото шанс“, организирани онлайн, е длъжно да се регистрира лично в системата на Организатора и носи пълна отговорност за верността на предоставените от него данни.

(4) Организаторът не носи отговорност за регистрации, които не са извършени лично, както и за регистрации, при които са въведени грешни, неверни или неактуални данни.

(5) Организаторът има право по всяко време, без да е необходима аргументация, да откаже регистрация и/или откриване на клиентска сметка, съответно да извърши дерегистрация и/или закриване на клиентска сметка.

Чл. 9. (1) Процедурата по регистрация започва като лицето, което желае да вземе участие в игрите „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” и „Втори тото шанс“, организирани онлайн, влезе в интернет страницата на организатора https://toto.bg. Страницата може да бъде намирана с търсене в интернет търсачки, или чрез изписване на URL адреса на страницата директно в полето на браузъра.

(2) От началната страница на Организатора трябва да бъде избрана секция „Регистрация“ и попълнена формата за регистрация.

(3) Формата за регистрация съдържа следната задължителна информация:

- гражданство; и

- имена по документ за самоличност; и

- идентификационен номер на лицето, който може да бъде единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ), личен номер (ЛН), служебен номер от регистъра (сл. номер на НАП), единен идентификационен код на чуждестранно физическо лице (ЕИК на ЧФЛ), личен идентификационен номер или друг номер или данни за идентификация съгласно съответното национално законодателство на лице, което не е български гражданин; за лицата без ЕГН или ЛНЧ/ЛН/сл. номер на НАП/ЕИК на ЧФЛ се изисква и адрес на временно или постоянно пребиваване в Република България или в друга държава, дата на раждане, номер, дата на издаване и издател на документ за самоличност; и

- потребителско име;

- парола;

- e-mail адрес.

(4) В случай на съмнение, че получената вече информация относно самоличността на регистриращото се лице не е достатъчна или достоверна, Организаторът не извършва регистрация и изисква, чрез съобщение на посочения e-mail адрес, телефонен номер за осъществяване на контакт с лицето и/или копия от документи, а при необходимост и личното му явяване в Централното управление с цел идентификация. Проверката на самоличността се извършва от Организатора при регистрацията, но не по-късно от извършване на първата транзакция.

(5) Всяко регистрирано лице е длъжно да регистрира и всички промени относно задължителните данни по алинея 3, настъпили след първоначалната му регистрация, чрез потребителския си профил.

Чл. 10. (1) Данните от регистрацията на физическите лица се вписват в специален регистър, който се води от Организатора и съдържа следната информация за: първоначална регистрация на физическото лице, идентификационните му данни, потребителско име за участие в игрите, IP адрес, от който е направена регистрацията, IP адресите, от които е предоставял достъп за участие в игрите, данни за постъпили от лицето рекламации или жалби.

(2) Личните данни на регистриралите се лица се събират, съхраняват и обработват, съгласно действащите на територията на страната разпоредби в областта на защита на личните данни.

(3) Данните от направената от Организатора регистрация се изпращат към Националната агенция по приходите, като тези данни обхващат информация за първоначални регистрации, промени в данните по регистрация, дерегистрация, данни за всяка проведена и приключила игра. При нарочно искане от държавен орган и/или по разпореждане на съда, Организаторът предоставя данни относно регистрирано лице, спазвайки законовите процедури.

Чл. 11. (1) След пълно и точно попълване на регистрационната форма по чл. 9, ал. 3, е необходимо потвърждение за приемане на съдържанието на документите, поместени в страницата „Общи условия“.

(2) Страницата „Общи условия“ съдържа утвърдените от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите „Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на игра „Тото 2 – РОЖДЕН ДЕН“, в сила към момента на извършване на регистрацията.

Чл. 12. (1) При точно изпълнение на указаното в чл. 9 и чл. 11, Централната компютърна система на Организатора изпраща на адреса на електронната поща на регистрираното лице, код за активиране на клиентската сметка. Кодът е под формата на линк и 12-знаков номер съставен от букви и цифри, с който лицето ще може да активира потребителския си профил и клиентската си сметка.

(2) Активирането на потребителски профил и клиентска сметка се извършва чрез натискане на линка, посочен в ал. 1, с което първоначалната регистрацията е завършена.

Чл. 13. В случай, че Организаторът има съмнения относно извършване на регистрация с направена с невярна информация, то тази регистрация и създадената с нея клиентска сметка се закриват. Регистрация може да бъде отказана или закрита по едностранно решение на Организатора, но възникналите преди това задължения ще бъдат уредени, съобразно изискванията на закона.

Чл. 14. (1) За да може да бъде взето участие в Играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” и „Втори тото шанс“, организирани онлайн, регистриран потребител трябва да е депозирал в клиентската си сметка парични средства в български лева.

(2) Депозиране в клиентска сметка се осъществява чрез използване на микросметка или банкова сметка, регистрирани в системи за плащане с банкови карти или микросметки, или външни устройства чрез интернет – посочени от Организатора и интегрирани в Централната му компютърна система.

(3) Регистрацията в посочените от Организатора системи по алинея 2, се осъществява съгласно правилата и политиките, приети от собственика на съответната система. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация в някоя от тези системи от страна на регистриран негов потребител.

(4) Всяка заявявана за депозиране сума в клиентска сметка чрез системите по алинея 2 трябва да е на стойност не по-малка от 10 (десет) лева.

(5) Организаторът не начислява такси при депозиране на суми в клиентската сметка чрез системите по алинея 2.

(6) При изтеглянето на средства от клиентска сметка, в зависимост от избрания метод на плащане и политиките на неговия собственик, може да бъде определена минимална сума за изтегляне и/или такса за използване на метода, която сума и/или такса ще бъдат определени с точност след конкретизиране на метода и размера на заявената за изтегляне сума. Дължимите суми и/или такси, ако има такива, се визуализират в клиентския профил на участника преди потвърждаване извършването на изтеглянето.

(7) Организаторът има право да наложи ограничения към изтеглянето на средства от клиентска сметка, които не се използват за залагане. Ако сумата на депозита не е заложена поне веднъж или не са направени залози на стойност сумата на депозита преди да е заявено изтегляне, Организаторът има правото да удържи такса, която да покрие всички административни разходи по депозита и тегленето. Организаторът има право да намали от сумата на заявеното теглене със съответните разходи. Анулирани/Неприети залози не се считат за реализирани/заложени.

(8) Организаторът има право да откаже изтеглянето на средства от клиентска сметка, в случай че в нея не са налични достатъчно суми, които да покрият заявената за изтегляне сума и таксата за използване на заявения метод за изтегляне, както и винаги когато: има образувано каквото и да е рекламационно производство по инициатива на собственика на използвания метод за извършване на залог/теглене на сума – до неговото приключване и съобразно резултата, когато има нареждане на компетентен орган – в съответствие с това разпореждане, когато у Организаторът са възникнали съмнения за злоупотреби със средствата в клиентската сметка – с цел тяхното предотвратяване и ограничаване.

Чл. 15. Всеки регистриран потребител e длъжен да пази в тайна данните за своята клиентска сметка, включително потребителско име и парола, както и да вземе всички необходими мерки срещу узнаването на тези данни от трети лица. Организаторът не носи отговорност при предоставянето от регистриран потребител, по какъвто и да е начин, на потребителското му име и парола на други лица. Организаторът не възстановява никакви загуби вследствие на използване на данните на регистрирания потребител от трети лица. Регистрираният потребител няма право да предявява претенции и черпи права спрямо Организатора, основани на отношенията му с трети лица.

РАЗДЕЛ ІI

РЕД ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН”

Чл. 16. (1) В играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” се цели, чрез една или повече свободно избрани от участник числови комбинации, да се прогнозира в съвкупност (представляваща една игрална комбинация): 2 цифри (всяка от 0 до 9, отговарящи на последните две цифри на календарна година) и число в числовата редица от 1 до 12 (отговарящо на избран месец в годината от януари до декември), и число в числовата редица от 1 до 31 (отговарящо на ден в месеца, като допустими такива са само действителни дати, съобразявайки се с високосни години и съответствие между календарен месец и дните в него), и число в числовата редица от 1 до 7 (отговарящо на ден от седмицата от понеделник до неделя), които ще бъдат изтеглени в тиража, за който участва и които ще формират печеливши комбинации.

(2) Физическо лице, желаещо да направи залог за участие в тираж на играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН”, маркира на електронен фиш избраните от него числа.

(3) При маркиране на електронния фиш символа „Отказ” в специалното поле при съответната област от числа се счита, че няма направен залог за участие в играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” в съответната област. При маркиране на електронния фиш символа „Автоматично” в специалното поле при съответната област от числа, без да има маркиране на което и да е от квадратчетата, се счита, че участникът, иска да направи залог за участие с една комбинация от произволно избрани числа, образуващи игрална комбинация.

Чл. 17. (1) Направената прогноза по чл. 16 се въвежда в Централната компютърна система чрез натискане бутон „Приеми“, след чиято обработка се получава потвърждение за направения залог чрез електронно съобщение в потребителски профил.

(2) В електронното съобщение за потвърждаване за направен залог се съдържа информация за залога, предадена и съхранена в Централната компютърна система, прогнозите на участника, уникален идентификатор и друга информация, определена от Организатора.

(3) Участникът е длъжен да провери дали съдържанието на електронното съобщение за потвърждаване за направен залог съвпада с неговите предвиждания. Печалби се изплащат само и единствено въз основа на данните, съдържащи се в потвърждението за залог, след установяване на еднаквост на тази информация с информацията, съхранена в Централната компютърна система.

Чл. 18. Срокът за приемане на залози за участие в конкретен тираж на играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” се определя от Организатора.

Чл. 19. (1) Наградният фонд за играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” се формира от залозите за участие в тази игра, приети по наземен път и онлайн.

(2) Определянето и изплащането на печалби в играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” се извършва по реда, определен в Глава 5.

РАЗДЕЛ І II

РЕД ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ВТОРИ ТОТО ШАНС”

Чл. 20. В производната игра „Втори тото шанс“, измежду издадените за участие в на играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” квитанции и електронни съобщения за потвърждение за направени залози, чрез жребий, се изтеглят печеливши, които се премират с предметни или парични печалби.

Чл. 21. (1) Броят и периодичността на тиражите, броят на тегленията в тях, броят на печелившите квитанции/електронни съобщения за направени залози и тяхното премиране, се определят с решение на управителния орган на Организатора, в съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в Приложение № 1, чието приемане, изменение или допълнение се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите .

(2) Наградният фонд за играта „Втори тото шанс“ се формира като част от наградния фонд на играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН”.

Чл. 22. (1) Провеждането на жребия за разпределяне на предметните и парични печалби се извършва по време на тегленето на съответния тираж за играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН”.

(2) Определянето и изплащането на печалби/предаването на предметни награди в играта „Втори тото шанс“ се извършва по реда, определен в Глава 5.

ГЛАВА ТРЕТА

ОБРАБОТКА НА ЗАЛОЗИТЕ

Чл. 23. (1) Информацията за числовите комбинации/позиции, върху които са направени залози за играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” се обработва от Централна компютърна система на Организатора.

(2) Централната компютърна система се състои от Основен и Резервен център, които съхраняват идентична информация.

Чл. 24. (1) В Централната компютърна система се съхранява и обработва следната информация:

т. 1. Индивидуализиращи данни за конкретен тираж, като например номер, дата на провеждане, период в който се приемат залози за него и др.;

т. 2. Определен размер на залог за една комбинация за участие в конкретен тираж на играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН”;

т. 3. Броят, видът и стойността на направените залози за участие в конкретен тираж на играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН”;

т. 4. Броят и идентификационни данни на издадените квитанции/ създадените електронни съобщения за потвърждение за направен залог за конкретен тираж на играта „Тото 2 – РОЖДЕН ДЕН“;

т. 5. Изтеглените/определени числа за конкретен тираж на играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” и номерата на изтеглените квитанции/ електронни съобщения за потвърждение за направен залог, премирани в играта „Втори тото шанс“;

т. 6. Друга информация, определена от Организатора.

(2) На база на информацията, съхранена в Централната компютърна система и в съответствие с изискванията на Закона за хазарта и настоящите правила, се определят:

т. 1. Наградният фонд в игрите „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” и „Втори тото шанс“;

т. 2. Броят, видът и размерът на печалбите на участниците;

т. 3. Изплатените и неизплатени печалби;

т. 4. Други обстоятелства, определени от Организатора.

(3) За определяне валидността на залог и/или печалба се използва само информацията, заложена в Централната компютърна система.

Чл. 25. (1) Организаторът определя процедурата, по която се извършва залог за участие в играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН”.

(2) Организаторът си запазва правото по всяко време, без да е необходима допълнителна аргументация, да приеме или да откаже да приеме даден залог, като не носи каквато и да е отговорност за това си действие. Даден залог се счита за приет само ако в потребителския профил на регистрирано лице е получено електронно съобщение за потвърждаване за направен залог.

(3) Регистрираният потребител е лично отговорен за операциите, чрез които извършва залог на суми от клиентската си сметка. Организаторът не носи отговорност за липсващи и/или дублирани залози, които могат да бъдат анулирани само в случаите и по реда, указани в чл. 26.

(4) В случаи когато Организаторът има съмнения, че даден залог се извършва в нарушение на закон, на тези Правила и/или има за цел да ги заобиколи, а така също и когато има съмнения, че средствата, с които залогът се извършва могат да са със съмнителен и/или неясен произход, то залогът няма да бъде приет, а ако вече е приет – същият няма да участва при формирането на наградния фонд и съответно – при разпределението на печалбите. В такива случаи Организаторът дължи единствено връщане на стойността на приет залог, но само след подробно проучване на случая и при липса на други разпореждания от компетентен орган. Организаторът не носи отговорност за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие на действията си и тези на служителите му по настоящата алинея.

Чл. 26. (1) Конкретен залог, потвърден с електронно съобщение за направен залог, може да бъде анулиран от участника в срок до 15 минути от осъществяването му, но не по-късно от крайния час за приемане на залози за тиража, за който е направен /в случаите на абонамент – не по-късно от крайния час за приемане на залози за тиража, включен като първи от абонамента/. Организаторът определя самостоятелно крайния час за приемане на залози онлайн за конкретен тираж и го оповестява предварително на интернет страницата си.

(2) В извънредни случаи, извън периода от време по ал. 1, конкретен залог, потвърден с електронно съобщение за направен залог може да бъде анулирана само по решение на Организатора и при спазване на определената от него за целта процедура.

(3) Анулирането се смята за осъществено само след потвърждение от Централната компютърна система и получаване в потребителския профил на електронно съобщение за потвърждение на анулиран залог.

(4) Стойността на сумите, върнати в резултат на анулиран залог, не се включва в определяне стойността от постъпленията за даден тираж, нито във формиране на наградния фонд.

(5) Връщане на сумите в резултат на анулиран залог се осъществява по реда на чл. 36, съответно.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТИРАЖИТЕ

Чл. 27. Определените по реда на чл. 3 тиражи се индивидуализира чрез посочване името на играта, дата на провеждане, пореден номер или наименование.

Чл. 28. Тегленето/определянето на числата за всеки тираж на играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” и жребия за „Втори тото шанс“, се извършва публично пред комисия, чийто състав се определя от Организатора.

Чл. 29. Комисията по предходния член:

т.1. контролира изтеглянето/определянето на числата за всеки тираж и провеждането на жребия за „Втори тото шанс“, за което съставя протокол. Член на комисията не може да откаже да подпише протокола за изтеглянето/определянето на числата за тираж, на който е присъствал. Когато член на комисията счита, че в хода на процедурата са били допуснати нарушения на Закона за хазарта, актовете по неговото прилагане или на тези правила, той подписва протокола с особено мнение, заедно с което излага и мотивите си;

т.2. периодично измерва топките за теглене на печелившите числа и включва в комплектите за употреба само редовни топки.

т.3. при нарушаване нормалния режим на работа на игрално оборудване за организиране на игрите, комисията прекъсва тегленето и след отстраняване на причината, продължава изтеглянето на останалия брой печеливши числа;

Чл. 30. (1) Определянето на печелившите последни две цифри на годината, месеца в годината и деня в месеца се извършва чрез игрално оборудване, вписано в регистъра по чл. 20, ал. 2 от Закона за хазарта и в издадения лиценз за Играта, под контрол на комисията по чл. 3, ал. 1. Същото гарантира изтегляне на действителни дати, съобразявайки се с високосни години и съответствие между календарен месец и дните в него.

(2) Тегленето на числата, съответстващи на ден от седмицата, започва след като всички проверени от комисията седем топки влязат в игралното оборудване. При изтегляне на числа от непълен комплект, те се анулират и след допълване на комплекта се извършва ново теглене. При изтегляне на повече числа, от необходимите за определяне на печеливша комбинация в игра, се вземат предвид само първите по реда на изтеглянето им, които са достатъчни да образуват печелившата комбинация .

(3) Осъществяването на жребия в „Втори тото шанс“ за определяне на печелившите удостоверителни знаци за потвърждение за направен залог се извършва чрез игрално оборудване, вписано в регистъра по чл. 20, ал. 2 от Закона за хазарта и в издадения лиценз за Играта, под контрол на комисията по чл. 3, ал. 1.

Чл. 31. До започване тегленето на печеливши числа, съответен тираж може да бъде отложен по нареждане на Организатора. Организаторът обявява по подходящ начин отлагането и едновременно с това посочва провеждането на отложения, който трябва да се проведе най-късно в деня преди следващия обявен тираж.

ГЛАВА ПЕТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

Чл. 32. (1) Наградният фонд за Играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” не може да възлиза на по-малко от 50 % от залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн, като конкретният размер се посочва в Приложение № 1.

(2) Преди извършване на разпределението на наградния фонд по тегления и печеливши групи в Играта „Тото 2 – РОЖДЕН ДЕН“, сумата за съответния тираж, се намалява със стойността на предметните и парични печалби по чл. 20.

Чл. 33. (1) Броят и периодичността на тиражите, броят на тегленията в тях, броят на печелившите групи и тяхното формиране, разпределението на наградния фонд за всяко теглене между печелившите групи формирани в него, размерът на залог за една комбинация за всяко едно от тегленията, се определят с решение на управителния орган на Организатора, в съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в Приложение №1, чието приемане, изменение или допълнение се утвърждават от Държавната комисия по хазарта.

(2) Печалбите се определят, изчисляват и изплащат само и единствено въз основа на информацията, която се съхранява в Централната компютърна система. Организаторът не носи отговорност за печатни грешки, които могат да се появят в интернет страници и печатни материали.

Чл. 34. Сумата за печалби във всяка група на играта „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” се разпределя по равно между печелившите комбинации в групата, за които е направен залог по наземен път и онлайн.

Чл. 35. При разпределението на печалбите между печелившите комбинации в една група, се извършва окръгляване, както следва:

т. 1. печалби с размер до 1 лев - на една стотинка;

т. 2. печалби в размер над 1 лев - на 10 стотинки.

Чл. 36. (1) Изплащането на парични печалби от игрите „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” и „Втори тото шанс“ се извършва като:

т. 1. печалби в размер по-малък от 10 000 лева се изплащат чрез кредитиране на съответните клиентски сметки със стойността на определената печалба в срок до края на първия работен ден, следващ този на провеждането на тираж;

т. 2. печалби в размер по-голям или равен на 10 000 лева се изплащат след обработка на необходимите документи в сградата на Организатора, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, във всички официални работни дни, в интервала от 09.30 часа до 16.30 , в срок до 45 дни, считано от деня следващ този на провеждането на тиража, в който печалбата е определена. Когато последният денят за обработване е официален неработен ден за страната, приемането на документи приключва в непосредствено следващия първи работен ден. Изплащането на сумата се извършва след заявяване на операцията лично от участника, по банков път, по банкова сметка с титуляр участника, удостоверено и с документ, издаден от банка.

(2) С изтичането на срока по ал.1, т. 2, правата на участниците се погасяват. С печалбите, които не са потърсени в този срок, се постъпва по ред, определен от Устройствения правилник на Организатора.

(3) Средства в размер до 10 000 лева могат да бъдат прехвърляни от регистриран потребител от клиентската му сметка към неговата микросметка или банкова сметка по всяко време, при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от настоящите Правила, а така също и на правилата, определени от собственика на системата за плащане с банкови карти и микросметки чрез интернет, посочена от Организатора;

(4) Средства в размер над 10 000 лева могат да бъдат прехвърляни от регистриран потребител от клиентската му сметка към неговата микросметка или по банков път, по банкова сметка с титуляр участника, удостоверено и с документ, издаден от банка, след заявяване на операцията лично, в сградата на Организатора, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, във всички официални работни дни, в интервала от 09.30 часа до 16.30 , при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от настоящите Правила, а така също и на правилата, определени от собственика на системата за плащане с банкови карти и микросметки чрез интернет, посочена от Организатора. Когато последният денят за обработване е официален неработен ден за страната, приемането на документиприключва в непосредствено следващия първи работен ден.

(5) Организаторът извършва необходимите действия за изплащане на суми в размера по чл. 36, ал. 4, които не са печалба „Джакпот“, в срок до 5 работни дни, считано от деня следващ този на личното заявяване на операцията и представянето на документ за самоличност, съдържащ идентични данни с тези, посочени от регистрирания потребител в регистрационната му форма.

(6) Организаторът извършва необходимите действия за изплащане на печалба „Джакпот“ от Играта „Тото 2 – РОЖДЕН ДЕН“, след личното заявяване на операцията и представянето на документ за самоличност, съдържащ идентични данни с тези, посочени от регистрирания потребител в регистрационната му форма, както следва:

т. 1. сума в размер на до 200 000 лева, се изплаща в срок от 45 дни от деня, следващ този на провеждане на тиража, в който е определена печалбата, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2;

т. 2. сума в размер разликата между определената печалба „Джакпот“ и платената сума по т. 1, се изплаща на равни месечни вноски, за период не по-дълъг от седем календарни години, считано от месеца следващ този на изплащане на сумата по т. 1. Една месечна вноска е в размер на не по-малко от 30 000 лева, с изключение на последната дължима месечна вноска, представляваща остатък за изплащане.

т. 3. в случай, че печалба „Джакпот“ подлежи на разпределяне между двама и повече печеливши, то посоченият ред и суми за изплащането й в т. 1 и т. 2 се прилагат поделени по равно на броя на печелившите. /Например при печалба „Джакпот“ в размер на 2 020 000 лева, спечелена от двама печеливши, то всеки от тях ще получи по 1 010 000 лева, както следва: - първоначална сума по т. 1 в размер на 100 000 лева; - 60 месечни вноски по т. 2 /за период от 5 години/ в размер на 15 000 лева; - последна месечна вноска по т. 2 в размер на 10 000 лева/.

т. 4. всеки участник, премиран с печалба „Джакпот“, получава от Организатора Удостоверение за печалба, в което се посочва точният размер на печалбата, идентифициращи лични данни на приносителя, в т.ч. и банкова сметка, реда и размера на изплащане на печалбата, определени съобразно правилата по-горе.

(7) Всеки регистриран потребител може чрез потребителския си профил да проверява по всяко време текущият баланс и историята на трансакциите по клиентската си сметката.
Чл. 37. (1) Обработването на документи за предаване на предметните награди от „Втори тото шанс” се извършва в срок до 45 дни, считано от деня следващ този на провеждането на тиража, в който печалбата е определена, в сградата на Организатора, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, във всички официални работни дни, в интервала от 09.30 часа до 16.30. Когато последният ден за обработване е официален неработен ден за страната, приемането на документи приключва в непосредствено следващия първи работен ден. Организаторът определя място, дата и час за предаване на предметната награда, когато същата е потърсена в срок от 45 дни, считано от деня, следващ този на провеждане на тиража, в който е определена. За определените дата и час при поискване от участника, се издава документ от Организатора и му се предава. За някои от предметните награди Организаторът може да определи обработването на документите да се извършва и в други негови административни офиси, като обявява това предварително и по подходящ начин.

(2) С изтичането на срока по ал.1 правата на участниците се погасяват. С печалбите, които не са потърсени в този срок, се постъпва по ред, определен от Устройствения правилник на Организатора.

Чл. 38. (1) Информация за всяка печалба се съхранява в Централната компютърна система на Организатора.

(2) Ако за дадена печалба в Централната компютърна система е регистрирано, че е изплатена и физическо лице предяви претенции върху нея въз основа на какъвто и да е документ или данни, то регистрираната като изплатена печалба не се изплаща.

Чл. 39. В случай, че има основателно предположение, че по незаконосъобразен начин е осъществена дейност, имаща за цел да предопредели изхода от дадено теглене или в случай че има съмнение за достоверността на проведено теглене, Организаторът си запазва правото да преустанови изплащането на печалби. В такива случаи Организаторът дължи единствено връщане на стойността на приет залог, но само след подробно проучване на случая и при липса на други разпореждания от компетентен орган. Организаторът не носи отговорност за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие на действията си и тези на служителите му по настоящата алинея.

ГЛАВА ШЕСТА

РЕКЛАМАЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 40. (1) Участник в игра има право да направи рекламация пред пред Организатора при или по повод на провеждане или участието си в играта, в 50 дневен срок, считано от деня, следващ провеждането на тиража.

(2) Рекламации се правят в писмен вид, чрез подаване на заявление, което съдържа най-малко имената на участник, точен адрес за кореспонденция/електронна поща, изложение/точно описание на случая и в какво се състои искането му, към което се прилагат всички относими доказателства. Анонимни заявления или такива, в които липсват имена на участник или адрес за кореспонденция с него, не се разглеждат.

Чл. 41. (1) В 14 дневен срок от постъпване на рекламацията, Организаторът взема решение, на база предоставеното от участника, при спазване на приложимите нормативни разпоредби.

(2) Ако участникът не бъде намерен на адреса посочен в заявлението, се приема, че решението по рекламацията му е връчено с изтичане на срока за произнасяне.

(3) Когато възникналият спор не е разрешен в срок или когато участник не е съгласен с решението на Организатора, в срок от 7 дни от връчване на решението, следва да се яви в централното управление на Организатора за съставяне на протокол по чл. 72, ал. 2 от Наредбата за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи, като предостави изискуемите се за целта данни.

Участникът може да поиска съставяне на протокола по предходното изречение като електронен документ, ако разполага с валиден електронен подпис и предостави електронен адрес за обмяна на документи; искането за такъв се отправя в 7-дневен срок от връчване на решението на електронен адрес: online@toto.bg .

(4) Със съставения протокол се процедира по реда на чл. 72, ал. 3 от Наредбата за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи, а участникът има правата по чл. 72, ал. 4 от същия нормативен акт.

Чл. 42. Всеки регистриран потребител е длъжен да се увери, че разбира напълно тези Правила и процедурите, посочени в тях, преди да придобие качеството на участник в игрите „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” и „Втори тото шанс“.

Чл. 43. (1) Регистриран потребител няма право да залага с комерсиални цели или от името на друго лице – залагането от страна на регистриран потребител е само за негови лични цели.

(2) Физическо лице, желаещо да вземе участие в игрите „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” и „Втори тото шанс“ не трябва да използва чуждо потребителско име и парола.

(3) Регистрираният потребител носи отговорност за всички трансакции, направени от и към клиентската му сметка, за която се получава достъп чрез съответните потребителско име и парола, с изключение на трансакциите направени от Организатора към клиентската сметка. Отговорността за всички операции и трансакции, извършени с потребителски номер и парола на регистриран потребител, както и за всички задължения, произтичащи от тези операции, е изцяло на този регистриран потребител, на когото принадлежат потребителското име и парола.

Чл. 44. (1) Организаторът не носи каквато и да е отговорност за компютърни неизправности, повреди в телекомуникационното обслужване или връзката с интернет, нито за опити от страна на регистрирани потребител да участва в игрите „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” и „Втори тото шанс“, по начини и чрез средства, които не са предвидени в тези Правила.

(2) Организаторът предприема всички необходими мерки, за да се увери, че софтуерът и файловете не съдържат компютърни вируси, но не може и не гарантира, че софтуерът и файловете не съдържат такива проблеми.

(3) Организаторът има право временно да преустанови регистрирането и/или приемането на залози за участие в игрите „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” и „Втори тото шанс“ онлайн и/или предоставянето на свързаните с тях услуги, поради каквато и да е причина, по негова собствена преценка, като при възможност уведомява по подходящ начин за това.

ГЛАВА СЕДМА

СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 45. Организаторът осигурява възможност за участие онлайн в игрите „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” и „Втори тото шанс“, посредством мрежи с висока сигурност, благодарение на криптирането на информацията и защита на залозите на участниците.

Чл. 46. (1) Регистриран потребител трябва да спазва поверителност на своето потребителско име и парола и да не ги разкрива на други лица.

(2) Организаторът използва съвременни методи за криптиране на потребителското име и паролата, както и всякаква друга поверителна информация, изпращана от и към регистрирания потребител, като по този начин осигурява защитата му от нерегламентиран достъп на трети лица.

(3) При всяко нарушение или заобикаляне, или опити за такива действия, на установените правила по отношение на сигурността, а така също и при опити за получаване на неоторизиран достъп до Софтуера от страна на регистриран потребител, Организаторът има право да прекрати достъпа на физическо лице до осъществяването на залози и регистрацията му и да информира компетентните органи.

Чл. 47. (1) Организаторът събира информация и лични данни от физическите лица, желаещи да вземат участие онлайн в игрите „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН” и „Втори тото шанс“, в обем и вид, изискуеми от закона.

(2) Организаторът има правото да разкрива събраната информация само в случаите, предвидени в закона.

Чл. 48. (1) С приемане на тези Правила, регистриран потребител декларира, че:

- не действа от името на друго лице;

- не депозира/залага пари, произхождащи от престъпна дейност и/или от акт на участие в такава дейност;

- не депозира/залага пари от банкова карта/сметка и/или микросметка, която не е упълномощено да използва и че не получава съзнателно средства от такива сметки и/или карти;

- не използва регистрацията и клиентската си сметката си за пране на пари по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари;

- е запознат с осъществяването на проверки на всички негови трансакции за извършване на пране на пари от страна на трети лица, осигуряващи или обработващи плащания и за това, че съмнителните трансакции/операции ще се довеждат до знанието на компетентните органи.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1 ) В случай на възникване на форсмажорно обстоятелство, броят и датите на провеждане на тиражите на игрите, могат да се променят с решение, взето от представляващия Организатора, в т.ч. може и да бъде отложено провеждането на тиража, по време на който е възникнало такова обстоятелство.

(2) В случай на възникване на форсмажорно обстоятелство, в резултат на което провеждането на игрите и изплащането на печалби от тях стане невъзможно, Организаторът не носи отговорност спрямо участниците и/или приносителите на удостоверителен знак за потвърждение за направен залог, материализиращ печалба. В такъв случай Организаторът връща на приносител на квитанция, материализиращ печалба, стойността на залога, ако е възможно разпознаване на информацията за залозите в Централната компютърна система. Върната стойност на залог не се включва и не се отчита като постъпление в тираж.

(3) Форсмажорно е всяко обстоятелство, независещо от Организатора, обективно непредвидимо и непредотвратимо, като например, но не само: стихийно бедствие, военни действия, блокада, ембарго, земетресение, пожар, стачка, наводнение, терористичен акт, пандемия и т.н.

§ 2. (1) Организаторът не носи отговорност спрямо физически лица, взели участие в игрите му за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие неполучаване на информация за залога, поради извършване на залога, по начин, несъответстващ на процедурите, определени от Организатора.

(2) Организаторът не носи отговорност спрямо физически лица, взели участие в игрите му за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие недобросъвестно негово или на друго лице поведение.

§ 3. По смисъла на настоящите правила:

т. 1. „регистриран потребител“ е физическо лице, което желае да вземе участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“ и е изпълнило указанията на чл. 9, чл. 11 и чл. 12 от Настоящите правила.

т. 2. „потребителски профил“ е персонална интернет страница на регистриран потребител, еднозначно асоциирана с регистрационните му данни, съдържаща цялата му активност, свързана с извършването на залози, получаването на печалби и операции по клиентска сметка, достъпът до която се осъществява само чрез персоналните му потребителско име и парола.

т. 3. „клиентска сметка“ е виртуална сметка, която се открива и поддържа от ДП „Български спортен тотализатор“, чрез сайта toto.bg.

т. 4. „микросметка“ е платежен инструмент, който се открива и поддържа от лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

т. 5. „залог, приет по наземен път“ е залог за участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“, заявен от получателя на залогоприемател /лице, приемащи залози от името и за сметка на ДП „Български спортен тотализатор“ – негови служители или контрагенти/ и за което участникът получава квитанция за направен залог.

т. 6. „залог, приет онлайн“ е залог за участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“, заявен директно по интернет от получателя, без да се минава през залогоприематели и за което участникът получава електронно съобщение за потвърждение за направен залог.

§ 4. Тези правила са приети от Управителния съвет на ДП „Български спортен тотализатор“, на основание чл. 16, т. 5 от Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“.

§ 5. Промените в настоящите правила – Глава Първа – Глава Шеста, вкл., §1 - ал.1 и ал. 3, Приложение № 1, са приети от Управителния съвет на Български спортен тотализатор с решение по т. 1 - 1 от Протокол № 5/07.05.2021 г., на основание чл. 16, т. 5 от Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“ и влизат в сила за шестия тираж след влизане в сила на решението на изпълнителния директор на Националната агенция по приходите, с което ги утвърждава.

..................................................................

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”


П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1

към ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ОНЛАЙН НА ИГРА „Тото 2 - РОЖДЕН ДЕН”

І. „Тото 2 – РОЖДЕН ДЕН ”

т. 1. В играта „Тото 2 – РОЖДЕН ДЕН“ се организират един, два или три тиража седмично – в предварително обявени от Организатора дни.

т. 2. Залогът за една игрална комбинация е в размер на 1.00 лв. /един лев/.

т. 3. Наградният фонд за играта „Тото 2 – РОЖДЕН ДЕН“ възлиза на 50% от направените за нея залози, приети по наземен път и онлайн.

т. 4. Наградният фонд за всеки тираж се разпределя в едно теглене.

т. 4.1. В провеждащото се теглене се образуват петнадесет печеливши групи.

а) първа група, включваща предвиждания, съдържащи печелившите 2 цифри за година, печелившия номер на месеца в годината, печелившия номер на деня в месеца и печелившия номер на деня в седмицата;

б) втора група, включваща предвиждания, съдържащи печелившите 2 цифри за година, печелившия номер на месеца в годината и печелившия номер на деня в месеца;

в) трета група, включваща предвиждания, съдържащи печелившите 2 цифри за година, печелившия номер на деня в месеца и печелившия номер на деня в седмицата;

г) четвърта група, включваща предвиждания, съдържащи печелившите 2 цифри за година, печелившия номер на месеца в годината и печелившия номер на деня в седмицата;

д) пета група, включваща предвиждания, съдържащи печелившите 2 цифри за година и печелившия номер на деня в месеца;

е) шеста група, включваща предвиждания, съдържащи печелившия номер на месеца в годината, печелившия номер на деня в месеца и печелившия номер на деня в седмицата;

ж) седма група, включваща предвиждания, съдържащи печелившите 2 цифри за година и печелившия номер на месеца в годината;

з) осма група, включваща предвиждания, съдържащи печелившите 2 цифри за година и печелившия номер на деня в седмицата;

и) девета група, включваща предвиждания, съдържащи печелившия номер на месеца в годината и печелившия номер на деня в месеца;

й) десета група, включваща предвиждания, съдържащи печелившия номер на деня в месеца и печелившия номер на деня в седмицата;

к) единадесета група, включваща предвиждания, съдържащи печелившите 2 цифри за година;

л) дванадесета група, включваща предвиждания, съдържащи печелившия номер на месеца в годината и печелившия номер на деня в седмицата;

м) тринадесета група, включваща предвиждания, съдържащи печелившия номер на деня в месеца;

н) четиринадесета група, включваща предвиждания, съдържащи печелившия номер на месеца в годината;

о) петнадесета група, включваща предвиждания, съдържащи печелившия номер на деня в седмицата.

т. 4.2. Наградният фонд за провеждащото се теглене се разделя между четирите печеливши групи в следното процентно съотношение:

а) 8.50 на сто за първа група

б) 5 на сто за втора група

в) 4 на сто за трета група

г) 2.50 на сто за четвърта група

д) 2.50 на сто за пета група

е) 2 на сто за шеста група

ж) 2.50 на сто за седма група

з) 2 на сто за осма група

и) 3 на сто за девета група

й) 3.50 на сто за десета група

к) 4 на сто за единадесета група

л) 5 на сто за дванадесета група

м) 10.50 на сто за тринадесета група

н) 17 на сто за четиринадесета група

о) 28 на сто за петнадесета група

т. 4.3. При липсата за конкретния тираж на печеливши предвиждания в първа група, предвидената сумата се натрупва за следващия тираж под формата на джакпот. В хипотеза, в която има печеливши предвиждания в първа група и няма печеливши предвиждания в някоя/някои от другите групи, предвидената за тях сума се прехвърля в първа група. В хипотеза, в която няма печеливши предвиждания едновременно в първа група и в някоя/някои от другите групи, цялата сума предвидена за тях, се натрупва в първа група за следващия тираж, под формата на джакпот.

...................................................................

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”

ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ОНЛАЙН НА ИГРА

„СПОРТ ТОТО 1 – 13 СРЕЩИ”

ПРИЕТИ С РЕШЕНИЕ НА НАП No 000030-2739/05.07.2021г

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „СПОРТ ТОТО 1 - 13 СРЕЩИ“ И „ТОТО ДЖОКЕР“

Чл. 1. (1) Настоящите игрални условия и правила /наричани по-долу „Правила/Правилата“/ съдържат условията за провеждане и реда за участие онлайн в тото играта „Спорт тото 1 – 13 срещи” и производната й игра „Тото джокер“, организирани от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ /наричано по-долу „Организатор/Организатора/Организаторът“/.

(2) Правилата се приемат от управителния орган на Организатора, утвърждават се от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите и се публикуват на Интернет страницата на Организатора. Изменения или допълнения на тези Правила се извършват по реда на предходното изречение.

Чл. 2. (1) За да вземе участие в играта „Спорт тото 1 – 13 срещи” и производната й игра „Тото джокер“, организирани онлайн, физическо лице осъществява залог пряко, чрез интернет страницата на организатора, посредством потребителски профил, като избира прогноза за резултата, чрез маркирането й върху електронна бланка на удостоверителен знак /електронен фиш/, чийто образец е приет от управителния орган на Организатора и утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите; фишът е удостоверителен знак, който само подпомага участието в играта и не дава права на приносителя му за получаване на печалба.

(2) Размерът на залога за предвиждане на резултатите от състезанията/обособени техни части, в една колонка в играта „Спорт тото 1 – 13 срещи”, съответно за една комбинация в „Тото Джокер“ не може да бъде по-малък от определения такъв в приложение към настоящите Правила /наричано по-долу „Приложение №1/, а максималният - не може да надвишава 100 000 лева. Конкретният размер на залога се определя по реда, предвиден в устройствения правилник на Организатора и се отразява в Приложение № 1. Приемането, изменението или допълнения на/в Приложение № 1 се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите .

(3) Въз основа на настоящите Правила се определя и изплаща печалба на физическото лице – участник, направило залог, определен като печеливш.

Чл. 3. (1) Програмата за конкретен тираж, заедно със служебното предвиждане, се изготвя, публикува се на Интернет сайта на Организатора и се разпространява на хартиен носител в приемателната му мрежа. След приключване на състезанията/обособени техни части, включени в програмата, резултатите от тях и съответните печалби се обявяват на Интернет страницата на Организатора и в приемателната му мрежа.

(2) Броят и периодичността на тиражите, броят на печелившите групи и тяхното формиране, разпределението на наградният фонд между печелившите групи формирани в конкретен тираж, залога за предвиждане на резултатите от състезанията/обособени техни части, в една колонка (включващ залагане на всяко едно от 13 състезания/обособени техни части с по един знак –„1“, „X“, „2“), се определят с решение на управителния орган на Организатора, в съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в приложение към настоящите Правила /наричано по-долу „Приложение №1/, чието приемане, изменение или допълнение се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите .

(3) Производната игра „Тото джокер“ се провежда в съответствие с тиражите за играта „Спорт тото 1 – 13 срещи”.

(4) В играта „Спорт тото 1 – 13 срещи” и производната й игра „Тото джокер“, Организаторът може да предоставя допълнителни парични и/или предметни печалби, средствата за които са формирани от постъпленията в нея за ДП „Български спортен тотализатор“ по реда на Устройствения му правилник.

(5) Периодите и сроковете, в които се предоставят допълнителни парични и/или предметни печалби; правилата и условията, по които се осъществява тяхното разпределение, се определят с решение, взето по реда на Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“ и се публикуват на интернет страницата на Организатора.

Чл. 4. (1) Залозите в играта „Спорт тото 1 – 13 срещи” и в производната й игра „Тото джокер“ се обработват посредством Централна компютърна система, която осигурява подаване на информация към сървър на Националната агенция за приходите, в това число и осигуряваща онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредбите по чл. 17, ал. 3, т. 4 и т. 6 от Закона за хазарта.

(2) За защита и контрол на достъпа до Централната компютърна система са създадени нарочни процедури и политики от Организатора, които са част от внедрената от него, интегрирана система за управление на сигурността на информацията по стандартите ISO 27001:2013 и WLA-SCS:2016. Процедурите определят нивата на достъп, реда за осъществяването му и отнемането му.

(3) Залаганията върху резултати от спортни състезания/обособени техни части, се извършват по предварително обявена програма - тираж. Предварително обявената програма съдържа като минимум пореден номер на тиража; дата на провеждане на всеки тираж; състезанията/обособени техни части и възможните резултати от тях, на които може да се залага; както и друга информация, определена от Организатора.

(4) Тегленето на печелившите числа за „Тото Джокер“ се извършва чрез игрално оборудване, вписано в регистъра по чл. 20, ал. 2 от Закона за хазарта и в издадения лиценз за Играта и което отговаря на изискванията по чл. 42, ал. 1 от Закона за хазарта, под контрол на комисията по чл. 3, ал. 1. Чрез същото оборудване се определят и служебните резултати от Играта.

Чл. 5. (1) Настоящите Правила имат характера и значението на общи условия по смисъла на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ по отношение на участниците в играта „Спорт тото 1 – 13 срещи” и производната й игра „Тото джокер“. Договорът между Организатора и участника се смята за сключен, след като са спазени условията и процедурите за осъществяване на залози, определени в настоящите Правила.

(2) С решение, взето от управителния орган на Организатора по реда на устройствения му правилник, играта „Спорт тото 1 – 13 срещи” и/или играта „Тото джокер“, могат да се прекратят временно или окончателно, като предварително се публикува съобщение за това на интернет страницата на Организатора, при спазване на законовите разпоредби.

ГЛАВА ВТОРА

РАЗДЕЛ І

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ОТ ОНЛАЙН В ИГРАТА „СПОРТ ТОТО 1 - 13 СРЕЩИ“ И „ТОТО ДЖОКЕР“

Чл. 6. (1) Участник в играта „Спорт тото 1 – 13 срещи” и „Тото джокер“, организирана онлайн, е физическо лице, което е направило залог за участие в играта„Спорт тото 1 – 13 срещи” или в играта „Спорт тото 1 – 13 срещи” и „Тото джокер“.

(2) В играта „Спорт тото 1 – 13 срещи” и „Тото джокер“ могат да участват само пълнолетни дееспособни физически лица, за които няма ограничения в Закона за хазарта или в други закони.

(3) Организаторът не носи отговорност за извършени залози чрез интернет от лица в юрисдикции, където това е незаконно.

Чл. 7. (1) Физическо лице, което отговаря на условията по чл. 6, ал. 1 и 2 и за което не съществуват пречките по чл. 6, ал. 2 и 3, придобива качеството на участник в определен тираж на играта „Спорт тото 1 – 13 срещи” или „Тото джокер“ и се ползва с правата и задълженията на такъв, само ако:

т. 1. е извършило първоначална регистрация в интернет страницата на Организатора, по реда, посочен в чл. 9, чл. 11 и чл. 12;и

т. 2. е направено съответно предвиждане чрез маркиране на всяко едно от 13 -те състезания/обособени техни части, от изготвената от Организатора програма с по един знак –„1“, „X“, „2“, определена/и самостоятелно от него; и

т. 3. е направено съответно предвиждане чрез маркиране на избрана/и числова/и комбинация/и и позиция/и, определена/и самостоятелно от него или чрез предоставянето му на случаен принцип на случайна числова комбинация и позиции – за производната игра „Тото джокер“; и

т. 4. е маркирало електронния фиш за съответното предвиждане според изискванията в настоящите Правила; и

т. 5. разполага с парични средства в клиентската си сметка, поддържана от Организатора, покриващи стойността на залога за направеното предвиждане; и

т. 6. в клиентската му сметка, поддържана от Организатора има налични парични средства на стойност равна или по-голяма от стойността на залога за направеното предвиждане; и

т. 7. информацията от електронния фиш за съответното предвиждане е въведена в Централната компютърна система; и

т. 8. е получено потвърждение от Централната компютърна система на Организатора за направения от залог чрез електронно съобщение в потребителския му профил.

Чл. 8. (1) Всяко физическо лице по чл. 6 трябва да бъде регистрирано и идентифицирано за да вземе участие в игрите „Спорт тото 1 – 13 срещи” и „Тото джокер“, организирани онлайн.

(2) Регистрацията и идентификацията на физическите лица, желаещи да участват в игрите „Спорт тото 1 – 13 срещи” и „Тото джокер“, организирани онлайн, се извършва в Централна компютърна система на Организатора по чл. 4, ал. 1, на база локализиране на IP адреса, от който участникът се регистрира и предоставените от него лични данни.

(3) Физическо лице по чл. 6, което желае да вземе участие в игрите „Спорт тото 1 – 13 срещи” и „Тото джокер“, организирани онлайн, е длъжно да се регистрира лично в системата на Организатора и носи пълна отговорност за верността на предоставените от него данни.

(4) Организаторът не носи отговорност за регистрации, които не са извършени лично, както и за регистрации, при които са въведени грешни, неверни или неактуални данни.

(5) Организаторът има право по всяко време, без да е необходима аргументация, да откаже регистрация и/или откриване на клиентска сметка, съответно да извърши дерегистрация и/или закриване на клиентска сметка.

Чл. 9. (1) Процедурата по регистрация започва като лицето, което желае да вземе участие в игрите „Спорт тото 1 – 13 срещи” и „Тото джокер“, организирани онлайн, влезе в интернет страницата на организатора https://toto.bg. Страницата може да бъде намирана с търсене в интернет търсачки, или чрез изписване на URL адреса на страницата директно в полето на браузъра.

(2) От началната страница на Организатора трябва да бъде избрана секция „Регистрация“ и попълнена формата за регистрация.

(3) Формата за регистрация съдържа следната задължителна информация:

- гражданство; и

- имена по документ за самоличност; и

- идентификационен номер на лицето, който може да бъде единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ), личен номер (ЛН), служебен номер от регистъра (сл. номер на НАП), единен идентификационен код на чуждестранно физическо лице (ЕИК на ЧФЛ), личен идентификационен номер или друг номер или данни за идентификация съгласно съответното национално законодателство на лице, което не е български гражданин; за лицата без ЕГН или ЛНЧ/ЛН/сл. номер на НАП/ЕИК на ЧФЛ се изисква и адрес на временно или постоянно пребиваване в Република България или в друга държава, дата на раждане, номер, дата на издаване и издател на документ за самоличност; и

- потребителско име;

- парола;

- e-mail адрес.

(4) В случай на съмнение, че получената вече информация относно самоличността на регистриращото се лице не е достатъчна или достоверна, Организаторът не извършва регистрация и изисква, чрез съобщение на посочения e-mail адрес, телефонен номер за осъществяване на контакт с лицето и/или копия от документи, а при необходимост и личното му явяване в Централното управление с цел идентификация. Проверката на самоличността се извършва от Организатора при регистрацията, но не по-късно от извършване на първата транзакция.

(5) Всяко регистрирано лице е длъжно да регистрира и всички промени относно задължителните данни по алинея 3, настъпили след първоначалната му регистрация, чрез потребителския си профил.

Чл. 10. (1) Данните от регистрацията на физическите лица се вписват в специален регистър, който се води от Организатора и съдържа следната информация за: първоначална регистрация на физическото лице, идентификационните му данни, потребителско име за участие в игрите, IP адрес, от който е направена регистрацията, IP адресите, от които е предоставял достъп за участие в игрите, данни за постъпили от лицето рекламации или жалби.

(2) Личните данни на регистриралите се лица се събират, съхраняват и обработват, съгласно действащите на територията на страната разпоредби в областта на защита на личните данни.

(3) Данните от направената от Организатора регистрация се изпращат към Националната агенция по приходите, като тези данни обхващат информация за първоначални регистрации, промени в данните по регистрация, дерегистрация, данни за всяка проведена и приключила игра. При нарочно искане от държавен орган и/или по разпореждане на съда, Организаторът предоставя данни относно регистрирано лице, спазвайки законовите процедури.

Чл. 11. (1) След пълно и точно попълване на регистрационната форма по чл. 9, ал. 3, е необходимо потвърждение за приемане на съдържанието на документите, поместени в страницата „Общи условия“.

(2) Страницата „Общи условия“ съдържа утвърдените от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите .

„Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на играта „Спорт тото 1 – 13 срещи”, в сила към момента на извършване на регистрацията.

Чл. 12. (1) При точно изпълнение на указаното в чл. 9 и чл. 11, Централната компютърна система на Организатора изпраща на адреса на електронната поща на регистрираното лице, код за активиране на клиентската сметка. Кодът е под формата на линк и 12-знаков номер съставен от букви и цифри, с който лицето ще може да активира потребителския си профил и клиентската си сметка.

(2) Активирането на потребителски профил и клиентска сметка се извършва чрез натискане на линка, посочен в ал. 1, с което първоначалната регистрацията е завършена.

Чл. 13. В случай, че Организаторът има съмнения относно извършване на регистрация с направена с невярна информация, то тази регистрация и създадената с нея клиентска сметка се закриват. Регистрация може да бъде отказана или закрита по едностранно решение на Организатора, но възникналите преди това задължения ще бъдат уредени, съобразно изискванията на закона.

Чл. 14. (1) За да може да бъде взето участие в игрите „Спорт тото 1 – 13 срещи” и „Тото джокер“, организирани онлайн, регистриран потребител трябва да е депозирал в клиентската си сметка парични средства в български лева.

(2) Депозиране в клиентска сметка се осъществява чрез използване на микросметка или банкова сметка, регистрирани в системи за плащане с банкови карти или микросметки, или външни устройства чрез интернет – посочени от Организатора и интегрирани в Централната му компютърна система.

(3) Регистрацията в посочените от Организатора системи по алинея 2, се осъществява съгласно правилата и политиките, приети от собственика на съответната система. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация в някоя от тези системи от страна на регистриран негов потребител.

(4) Всяка заявявана за депозиране сума в клиентска сметка чрез системите по алинея 2 трябва да е на стойност не по-малка от 10 (десет) лева.

(5) Организаторът не начислява такси при депозиране на суми в клиентската сметка чрез системите по алинея 2.

(6) При изтеглянето на средства от клиентска сметка, в зависимост от избрания метод на плащане и политиките на неговия собственик, може да бъде определена минимална сума за изтегляне и/или такса за използване на метода, която сума и/или такса ще бъдат определени с точност след конкретизиране на метода и размера на заявената за изтегляне сума. Дължимите суми и/или такси, ако има такива, се визуализират в клиентския профил на участника преди потвърждаване извършването на изтеглянето.

(7) Организаторът има право да наложи ограничения към изтеглянето на средства от клиентска сметка, които не се използват за залагане. Ако сумата на депозита не е заложена поне веднъж или не са направени залози на стойност сумата на депозита преди да е заявено изтегляне, Организаторът има правото да удържи такса, която да покрие всички административни разходи по депозита и тегленето. Организаторът има право да намали от сумата на заявеното теглене със съответните разходи. Анулирани/Неприети залози не се считат за реализирани/заложени.

(8) Организаторът има право да откаже изтеглянето на средства от клиентска сметка, в случай че в нея не са налични достатъчно суми, които да покрият заявената за изтегляне сума и таксата за използване на заявения метод за изтегляне, както и винаги когато: има образувано каквото и да е рекламационно производство по инициатива на собственика на използвания метод за извършване на залог/теглене на сума – до неговото приключване и съобразно резултата, когато има нареждане на компетентен орган – в съответствие с това разпореждане, когато у Организаторът са възникнали съмнения за злоупотреби със средствата в клиентската сметка – с цел тяхното предотвратяване и ограничаване.

Чл. 15. Всеки регистриран потребител e длъжен да пази в тайна данните за своята клиентска сметка, включително потребителско име и парола, както и да вземе всички необходими мерки срещу узнаването на тези данни от трети лица. Организаторът не носи отговорност при предоставянето от регистриран потребител, по какъвто и да е начин, на потребителското му име и парола на други лица. Организаторът не възстановява никакви загуби вследствие на използване на данните на регистрирания потребител от трети лица. Регистрираният потребител няма право да предявява претенции и черпи права спрямо Организатора, основани на отношенията му с трети лица.

РАЗДЕЛ ІI

РЕД ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „СПОРТ ТОТО 1 - 13 СРЕЩИ“

Чл. 16. (1) В играта „Спорт тото 1 – 13 срещи” се цели, чрез една или повече свободно избрани от участник прогнози да се предвидят резултатите от състезанията/обособени техни части в играта „Спорт тото 1 – 13 срещи”, които са включени в тиража, за който се участва и които ще формират печеливши прогнози.

(2) Физическо лице, желаещо да направи залог за участие в тираж на играта „Спорт тото 1 – 13 срещи”, маркира на електронен фиш за всяко едно от 13-те състезания/обособени техни части, с по един знак –„1“, „X“, „2“.

Чл. 17. (1) Направените предвиждания по чл. 16 се въвеждат в Централната компютърна система чрез натискане бутон „Приеми“, след чиято обработка се получава потвърждение за направения залог чрез електронно съобщение в потребителски профил.

(2) В електронното съобщение за потвърждаване за направен залог се съдържа информация за залога, предадена и съхранена в Централната компютърна система, прогнозите на участника, уникален идентификатор и друга информация, определена от Организатора.

(3) Участникът е длъжен да провери дали съдържанието на електронното съобщение за потвърждаване за направен залог съвпада с неговите предвиждания. Печалби се изплащат само и единствено въз основа на данните, съдържащи се в потвърждението за залог, след установяване на еднаквост на тази информация с информацията, съхранена в Централната компютърна система.

Чл. 18. Срокът за приемане на залози за участие в конкретен тираж на играта „Спорт тото 1 – 13 срещи” се определя от Организатора.

Чл. 19. (1) Спортните състезания/обособени техни части, за които се приемат залози в съответния тираж, се определят от Организатора и се публикуват по подходящ начин най-малко един ден преди провеждането първото по време състезание/обособена негова част.

(2) Участниците могат да правят предвиждания единствено според обявената от Организатора програма, независимо от това къде се провежда спортното състезание.

Чл. 20. (1) Физическото лице, желаещо да направи залог за участие в тираж на играта „Спорт тото 1 – 13 срещи”, прави предвижданията си за всяко от включените в програмата състезание/обособена негова част, като маркира върху електронния фиш избрания от него символ.

(2) Предвижданията се маркират, както следва:

т. 1. Предвиждане за победа на отбора, вписан първи в програмата - върху знака „1”;

т. 2. Предвиждане за победа на отбора, вписан втори в програмата - върху знака „2”;

т. 3. Предвиждане за равен резултат - върху знака „Х”.

(3) Чрез маркиране на число от полето „ФАКТОР“, се счита, че попълнените от участника колонки с предвиждания са направени толкова пъти, каквото число е отбелязано. В този случай стойността на залога се определя като стойността на залога за предвиждане на резултатите от състезанията/обособени техни части в една колонка се умножи по числото, отбелязано в полето „ФАКТОР“ и така получените стойности на залози по колонки се сумират.

(4) Участието в играта „Спорт тото 1 – 13 срещи” може да се осъществява чрез попълване на електронни фишове със системи за съкратено записване, като в този случай трябва да бъдат спазени издадените от организатора указания за участие чрез системи за съкратено записване, съобразени с разпоредбите на тези правила.

Чл. 21. (1) Наградният фонд за играта „Спорт тото 1 – 13 срещи” се формира от залозите за участие в тази игра, приети по наземен път и онлайн.

(2) Определянето и изплащането на печалби в играта „Спорт тото 1 – 13 срещи” се извършва по реда, определен в Глава 5.

РАЗДЕЛ ІІІ

РЕД ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ТОТО ДЖОКЕР”

Чл. 22. (1) В производната игра „Тото джокер“ участникът цели чрез свободно избрани от него числа/позиции, да предвиди печелившите три двойки от позиции и цифри от номера на електронния фиш, попълван от него за участие в играта „Спорт тото 1 – 13 срещи”.

(2) Номерът на електронен фиш се състои от девет цифри, като всяка цифра представлява самостоятелна позиция. Номерът на позицията се определя, като цифрите се броят от ляво на дясно и от 1 до 9.

Чл. 23. (1) Физическото лице, желаещо да направи залог за участие и в тираж на „Тото джокер“, маркира на електронния фиш избраните от него позиции, чиито брой може да бъде от три до девет.

(2) При маркиране на електронния фиш символа „ОТКАЗ” в специалното поле за „Тото джокер“ се счита, че няма направен залог за участие в „Тото Джокер“. При маркиране на електронния фиш символа „Автоматично” в специалното поле, без да има отбелязвания върху която и да е от позициите, се счита, че е направен залог за участие с една комбинация от произволно избрани три позиции.

Чл. 24. (1) Направената прогноза по реда на чл. 23 се въвежда в Централната компютърна система на Организатора чрез натискане на бутон „Приеми“, след чиято обработка се получава потвърждение за направения залог чрез електронно съобщение в потребителски профил.

(2) В електронното съобщение за потвърждение за направен залог се съдържа информация за залога, предадена и съхранена в Централната компютърна система, прогнозите на участника и друга информация, определена от Организатора.

(3) Участникът е длъжен да провери дали съдържанието на електронното съобщение за потвърждение за направен залог съвпада с неговите предвиждания. Печалби се изплащат само и единствено въз основа на данните, съдържащи се в потвърждението за залог, след установяване на еднаквост на тази информация с информацията, съхранена в Централната компютърна система.

Чл. 25. (1) Тегленето на числата за определяне на печелившите позиции и числа в играта „Тото 2“, които съвпадат с тираж на играта „Спорт тото 1 – 13 срещи”, по следния начин:

т. 1. изтегляне на три топки с номера от 1 до 9, без връщане на изтеглените топки в игралното съоръжение, за определяне на печелившата позиция от цифровия номер;

т. 2. изтегляне на три топки с номера от 0 до 9 за определяне на печелившата цифра на съответната позиция, определена по реда на т.1. В този случай, след изтеглянето на всяка топка, тя се връща в игралното оборудване за попълване на набора, от който ще се изтегли следващата топка.

(2) В случаите на чл. 25, ал.1, т.1 при изтегляне на повече от необходимите числа, като печеливши се включват само първите три от тях по реда на изтеглянето им. При теглене по чл. 25, ал.1, т.2 ако бъдат изтеглени едновременно две и повече числа, при определяне на печелившите се взема предвид само първото от тях.

(3) След приключване на тегленето печелившите двойки се образуват като изтеглените позиции и цифри се групират съобразно последователността, в която са били изтеглени.

Чл. 26. Броят и периодичността на тиражите за играта „Тото джокер“, броят на тегленията в тях, броят на печелившите групи и тяхното формиране, размерът на залог за една комбинация за всяко едно от тегленията, се определят с решение на управителния орган на Организатора, в съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в Приложение № 1, чието приемане, изменение или допълнение се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите .

Чл. 27. (1) Наградният фонд за играта „Тото джокер“ се формира от залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн.

(2) Определянето и изплащането на печалби в играта „Тото джокер“ се извършва по реда, определен в Глава 5.

ГЛАВА ТРЕТА

ОБРАБОТКА НА ЗАЛОЗИТЕ

Чл. 28. (1) Информацията за предвижданията, съответно числовите комбинации и позиции, върху които са направени залози за игрите „Спорт тото 1 – 13 срещи” и „Тото джокер“ се обработва от Централна компютърна система на Организатора.

(2) Централната компютърна система се състои от Основен и Резервен център, които съхраняват идентична информация.

Чл. 29. (1) В Централната компютърна система се съхранява и обработва следната информация:

т. 1. Индивидуализиращи данни за конкретен тираж, като например номер, дата на провеждане, период в който се приемат залози за него и др.;

т. 2. Определен размер на залога за предвиждане на резултатите от състезанията/обособени техни части, в една колонка за участие в конкретен тираж на играта „Спорт тото 1 – 13 срещи” и определен размер на залог за една комбинация в „Тото Джокер“;

т. 3. Броят, видът и стойността на направените залози за участие в конкретен тираж на игрите „Спорт тото 1 – 13 срещи” и „Тото джокер“;

т. 4. Броят и идентификационни данни на издадените квитанции/ създадените електронни съобщения за потвърждение за направен залог за конкретен тираж на игрите играта „Спорт тото 1 – 13 срещи” и „Тото джокер“;

т. 5. Резултатите от завършилите състезания/обособени техни части, включени в конкретен тираж на играта „Спорт тото 1 – 13 срещи” и изтеглените числа за конкретен тираж на играта „Тото джокер“;

т. 6. Друга информация, определена от Организатора.

(2) На база на информацията, съхранена в Централната компютърна система и в съответствие с изискванията на Закона за хазарта и настоящите правила, се определят:

т. 1. Наградният фонд в игрите „Спорт тото 1 – 13 срещи” и „Тото джокер“;

т. 2. Броят, видът и размерът на печалбите на участниците;

т. 3. Изплатените и неизплатени печалби;

т. 4. Други обстоятелства, определени от Организатора.

(3) За определяне валидността на залог и/или печалба се използва само информацията, заложена в Централната компютърна система.

Чл. 30. (1) Организаторът определя процедурата, по която се извършва залог за участие в игрите „Спорт тото 1 – 13 срещи” и „Тото Джокер“.

(2) Организаторът си запазва правото по всяко време, без да е необходима допълнителна аргументация, да приеме или да откаже да приеме даден залог, като не носи каквато и да е отговорност за това си действие. Даден залог се счита за приет само ако в потребителския профил на регистрирано лице е получено електронно съобщение за потвърждаване за направен залог.

(3) Регистрираният потребител е лично отговорен за операциите, чрез които извършва залог на суми от клиентската си сметка. Организаторът не носи отговорност за липсващи и/или дублирани залози, които могат да бъдат анулирани само в случаите и по реда, указани в чл. 31.

(4) В случаи когато Организаторът има съмнения, че даден залог се извършва в нарушение на закон, на тези Правила и/или има за цел да ги заобиколи, а така също и когато има съмнения, че средствата, с които залогът се извършва могат да са със съмнителен и/или неясен произход, то залогът няма да бъде приет, а ако вече е приет – същият няма да участва при формирането на наградния фонд и съответно – при разпределението на печалбите. В такива случаи Организаторът дължи единствено връщане на стойността на приет залог, но само след подробно проучване на случая и при липса на други разпореждания от компетентен орган. Организаторът не носи отговорност за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие на действията си и тези на служителите му по настоящата алинея.

Чл. 31. (1) Конкретен залог, потвърден с електронно съобщение за направен залог, може да бъде анулиран от участника в срок до 15 минути от осъществяването му, но не по-късно от крайния час за приемане на залози за тиража, за който е направен. Организаторът определя самостоятелно крайния час за приемане на залози онлайн за конкретен тираж и го оповестява предварително на интернет страницата си.

(2) В извънредни случаи, извън периода от време по ал. 1, конкретен залог, потвърден с електронно съобщение за направен залог може да бъде анулирана само по решение на Организатора и при спазване на определената от него за целта процедура.

(3) Анулирането се смята за осъществено само след потвърждение от Централната компютърна система и получаване в потребителския профил на електронно съобщение за потвърждение на анулиран залог.

(4) Стойността на сумите, върнати в резултат на анулиран залог, не се включва в определяне стойността от постъпленията за даден тираж, нито във формиране на наградния фонд.

(5) Връщане на сумите в резултат на анулиран залог се осъществява по реда на чл. 39, съответно.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТИРАЖИТЕ

Чл. 32. Определените по реда на чл. 3 тиражи се индивидуализират чрез посочване името на играта, дата на провеждане, пореден номер или наименование.

Чл. 33. (1) Всеки тираж на играта „Спорт тото 1 – 13 срещи” приключва след завършване на всички състезания/обособени техни части, включени в програмата за него, съответно след изтегляне на служебни резултати, по реда, посочен в чл. 34.

(2) Резултатите от неиграните, незавършилите (прекъснати), отложените, играните в ден и час, предхождащи приключването приемането на залози за участие в тиража състезания/обособени техни части, в програмата на който са включени, се определят чрез теглене на служебни резултати по предварително обявено служебно предвиждане, изразяващо съотношението на вероятните резултати.

Чл. 34. (1) Тегленето на числата за всеки тираж на играта „Тото джокер“ и определянето на служебни резултати се извършва публично, пред комисия, чийто състав се определя от Организатора, като един от членовете й по възможност е представител на Държавната комисия по хазарта.

(2) Комисията по предходния член:

т. 1. контролира изтеглянето на числата за тираж на играта „Тото Джокер“ и/или знаците за определяне на служебните резултати за играта „Спорт тото 1 – 13 срещи”, за което съставя протокол. Член на комисията не може да откаже да подпише протокола за изтеглянето на числата за тираж, на който е присъствал. Когато член на комисията счита, че в хода на процедурата са били допуснати нарушения на Закона за хазарта, актовете по неговото прилагане или на тези правила, той подписва протокола с особено мнение, заедно с което излага и мотивите си;

т. 2. периодично измерва топките за теглене на печелившите числа и включва в комплектите за употреба само редовни топки.

т. 3. при нарушаване нормалния режим на работа на игрално оборудване за организиране на игрите, комисията прекъсва тегленето и след отстраняване на причината, продължава изтеглянето на останалия брой печеливши числа/знаци.

(3) Тегленето на числа и/или знаци започва след като всички проверени от комисията топки влязат в игралното оборудване. При изтегляне на числа и/или знаци от непълен комплект, те се анулират и след допълване на комплекта се извършва ново теглене.

(4) При изтегляне на повече от необходимите числа/знаци, като печеливши се включват само първите изтеглени числа/знаци по реда на изтеглянето им, чийто брой е съобразно правилата на съответната игра.

(5) До започване тегленето на печеливши числа/знаци, съответен тираж може да бъде отложен по нареждане на Организатора. Организаторът обявява по подходящ начин отлагането и едновременно с това посочва провеждането на отложения, който трябва да се проведе най-късно в деня преди следващия обявен тираж.

ГЛАВА ПЕТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

Чл. 35. (1) Наградният фонд за играта „Спорт тото 1 – 13 срещи” не може да възлиза на по-малко от 50 % от залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн, като конкретният размер се посочва в Приложение № 1.

(2) Наградният фонд на играта „Тото джокер“ не може да възлиза на по-малко от 50% от залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн, като конкретният размер се посочва в Приложение № 1.

(3) Печалбите се определят, изчисляват и изплащат само и единствено въз основа на информацията, която се съхранява в Централната компютърна система. Организаторът не носи отговорност за печатни грешки, които могат да се появят в интернет страници и печатни материали.

Чл. 36. (1) Сумата за печалби във всяка група на играта „Спорт тото 1 – 13 срещи” и „Тото джокер“ се разпределя по равно между печелившите комбинации в групата, за които е направен залог по наземен път и онлайн.

(2) При разпределението на печалбите между печелившите предвиждания или комбинации в една група, се извършва окръгляване, както следва:

т. 1. печалби с размер до 1 лев - на една стотинка.

т. 2. печалби в размер над 1 лев - на 10 стотинки;

Чл. 37. Когато размерът на отделната печалба от по-ниска печеливша група е по-голям от този на по-високата група, сумите за печалби на двете групи, както и на групите между тях се събират и се разпределят по равно между печелившите от тези групи.

Чл. 38. (1) При определяне на печелившите предвиждания се вземат предвид само резултатите, получени в редовното време на спортното състезание/обособена негова част. Редовно е игровото време от 45/90 минути и евентуално определените към тях минути като добавено време, съгласно правилата на съответното спортно състезание/обособена негова част.

(2) Промените в резултата, извършени след приключване редовното време на състезанията/обособени техни части (продължения, дузпи за определяне на победител, присъждане на служебен резултат, анулиране на резултата и други), не се вземат в предвид при определяне на печалбите.

Чл. 39. (1) Изплащането на парични печалби от игрите „Спорт тото 1 – 13 срещи” и „Тото Джокер“ се извършва като:

т. 1. печалби в размер по-малък от 10 000 лева се изплащат чрез кредитиране на съответните клиентски сметки със стойността на определената печалба в срок до края на първия работен ден, следващ този на провеждането на тираж;

т. 2. печалби в размер по-голям или равен на 10 000 лева се изплащат след обработка на необходимите документи в сградата на Организатора, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, във всички официални работни дни, в интервала от 09.30 часа до 16.30 , в срок до 45 дни, считано от деня следващ този на провеждането на тиража, в който печалбата е определена. Когато последният денят за обработване е официален неработен ден за страната, приемането на документи приключва в непосредствено следващия първи работен ден. Изплащането на сумата се извършва след заявяване на операцията лично от участника, по банков път, по банкова сметка с титуляр участника, удостоверено и с документ, издаден от банка.

(2) С изтичането на срока по ал.1, т. 2, правата на участниците се погасяват. С печалбите, които не са потърсени в този срок, се постъпва по ред, определен от Устройствения правилник на Организатора.

(3) Средства в размер до 10 000 лева могат да бъдат прехвърляни от регистриран потребител от клиентската му сметка към неговата микросметка или банкова сметка по всяко време, при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от настоящите Правила, а така също и на правилата, определени от собственика на системата за плащане с банкови карти и микросметки чрез интернет, посочена от Организатора;

(4) Средства в размер над 10 000 лева могат да бъдат прехвърляни от регистриран потребител от клиентската му сметка към неговата микросметка или по банков път, по банкова сметка с титуляр участника, удостоверено и с документ, издаден от банка, след заявяване на операцията лично, в сградата на Организатора, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, във всички официални работни дни, в интервала от 09.30 часа до 16.30 , при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от настоящите Правила, а така също и на правилата, определени от собственика на системата за плащане с банкови карти и микросметки чрез интернет, посочена от Организатора. Когато последният денят за обработване е официален неработен ден за страната, приемането на документиприключва в непосредствено следващия първи работен ден.

(5) Организаторът извършва необходимите действия за изплащане на суми в размера по чл. 39, ал. 4, в срок до 5 работни дни, считано от деня следващ този на личното заявяване на операцията и представянето на документ за самоличност, съдържащ идентични данни с тези, посочени от регистрирания потребител в регистрационната му форма.

(6) Всеки регистриран потребител може чрез потребителския си профил да проверява по всяко време текущият баланс и историята на трансакциите по клиентската си сметката.
Чл. 40. (1) Информация за всяка печалба се съхранява в Централната компютърна система на Организатора.

(2) Ако за дадена печалба в Централната компютърна система е регистрирано, че е изплатена и физическо лице предяви претенции върху нея въз основа на какъвто и да е документ или данни, то регистрираната като изплатена печалба не се изплаща.

Чл. 41. В случай, че има основателно предположение, че по незаконосъобразен начин е осъществена дейност, имаща за цел да предопредели изхода от дадено състезание/обособена негова част/теглене или в случай че има съмнение за достоверността на проведено състезание/обособена негова част/теглене, Организаторът си запазва правото да преустанови изплащането на печалби. В такива случаи Организаторът дължи единствено връщане на стойността на приет залог, но само след подробно проучване на случая и при липса на други разпореждания от компетентен орган. Организаторът не носи отговорност за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие на действията си и тези на служителите му по настоящата алинея.

ГЛАВА ШЕСТА

РЕКЛАМАЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 42. (1) Участник в игра има право да направи рекламация пред Организатора при или по повод на провеждане или участието си в игрите, в 50 дневен срок, считано от деня, следващ провеждането на тиража.

(2) Рекламации се правят в писмен вид, чрез подаване на заявление на хартиен носител или по електронна поща: online@toto.bg , което съдържа най-малко имената на участник, точен адрес за кореспонденция/електронна поща, изложение/точно описание на случая и в какво се състои искането му, към което се прилагат всички относими доказателства. Анонимни заявления или такива, в които липсват имена на участник или адрес за кореспонденция с него, не се разглеждат.

Чл. 43. (1) В 14 дневен срок от постъпване на рекламацията, Организаторът взема решение, на база предоставеното от участника, при спазване на приложимите нормативни разпоредби.

(2) Ако участникът не бъде намерен на адреса посочен в заявлението, се приема, че решението по рекламацията му е връчено с изтичане на срока за произнасяне.

(3) Когато възникналият спор не е разрешен в срок или когато участник не е съгласен с решението на Организатора, в срок от 7 дни от връчване на решението, може да подаде писмено оплакване до Националната агенция по приходите в съответствие с чл. 54, ал. 3 от Наредбата за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи.

Чл. 44. Всеки регистриран потребител е длъжен да се увери, че разбира напълно тези Правила и процедурите, посочени в тях, преди да придобие качеството на участник в игрите „Спорт тото 1 – 13 срещи” и „Тото джокер“.

Чл. 45. (1) Регистриран потребител няма право да залага с комерсиални цели или от името на друго лице – залагането от страна на регистриран потребител е само за негови лични цели.

(2) Физическо лице, желаещо да вземе участие в игрите „Спорт тото 1 – 13 срещи” и „Тото джокер“ не трябва да използва чуждо потребителско име и парола.

(3) Регистрираният потребител носи отговорност за всички трансакции, направени от и към клиентската му сметка, за която се получава достъп чрез съответните потребителско име и парола, с изключение на трансакциите направени от Организатора към клиентската сметка. Отговорността за всички операции и трансакции, извършени с потребителски номер и парола на регистриран потребител, както и за всички задължения, произтичащи от тези операции, е изцяло на този регистриран потребител, на когото принадлежат потребителското име и парола.

Чл. 46. (1) Организаторът не носи каквато и да е отговорност за компютърни неизправности, повреди в телекомуникационното обслужване или връзката с интернет, нито за опити от страна на регистрирани потребител да участва в игрите играта „Спорт тото 1 – 13 срещи” и „Тото джокер“, по начини и чрез средства, които не са предвидени в тези Правила.

(2) Организаторът предприема всички необходими мерки, за да се увери, че софтуерът и файловете не съдържат компютърни вируси, но не може и не гарантира, че софтуерът и файловете не съдържат такива проблеми.

(3) Организаторът има право временно да преустанови регистрирането и/или приемането на залози за участие в игрите „Спорт тото 1 – 13 срещи” и „Тото джокер“ онлайн и/или предоставянето на свързаните с тях услуги, поради каквато и да е причина, по негова собствена преценка, като при възможност уведомява по подходящ начин за това.

ГЛАВА СЕДМА

СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 47. Организаторът осигурява възможност за участие онлайн в игрите „Спорт тото 1 – 13 срещи” и „Тото джокер“, посредством мрежи с висока сигурност, благодарение на криптирането на информацията и защита на залозите на участниците.

Чл. 48. (1) Регистриран потребител трябва да спазва поверителност на своето потребителско име и парола и да не ги разкрива на други лица.

(2) Организаторът използва съвременни методи за криптиране на потребителското име и паролата, както и всякаква друга поверителна информация, изпращана от и към регистрирания потребител, като по този начин осигурява защитата му от нерегламентиран достъп на трети лица.

(3) При всяко нарушение или заобикаляне, или опити за такива действия, на установените правила по отношение на сигурността, а така също и при опити за получаване на неоторизиран достъп до Софтуера от страна на регистриран потребител, Организаторът има право да прекрати достъпа на физическо лице до осъществяването на залози и регистрацията му и да информира компетентните органи.

Чл. 49. (1) Организаторът събира информация и лични данни от физическите лица, желащи да вземат участие онлайн в игрите „Спорт тото 1 – 13 срещи” и „Тото джокер“, в обем и вид, изискуеми от закона.

(2) Организаторът има правото да разкрива събраната информация само в случаите, предвидени в закона.

Чл. 50. (1) С приемане на тези Правила, регистриран потребител декларира, че:

- не действа от името на друго лице;

- не депозира/залага пари, произхождащи от престъпна дейност и/или от акт на участие в такава дейност;

- не депозира/залага пари от банкова карта/сметка и/или микросметка, която не е упълномощено да използва и че не получава съзнателно средства от такива сметки и/или карти;

- не използва регистрацията и клиентската си сметката си за пране на пари по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари;

- е запознат с осъществяването на проверки на всички негови трансакции за извършване на пране на пари от страна на трети лица, осигуряващи или обработващи плащания и за това, че съмнителните трансакции/операции ще се довеждат до знанието на компетентните органи.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) В случай на възникване на форсмажорно обстоятелство, броят и датите на провеждане на тиражите на игрите, могат да се променят с решение, взето от представляващия Организатора, в т.ч. може и да бъде отложено провеждането на тиража, по време на който е възникнало такова обстоятелство.

(2) В случай на възникване на форсмажорно обстоятелство, в резултат на което провеждането на игрите и изплащането на печалби от тях стане невъзможно, Организаторът не носи отговорност спрямо участниците и/или приносителите на удостоверителен знак за потвърждение за направен залог, материализиращ печалба. В такъв случай Организаторът връща на приносител на квитанция, материализиращ печалба, стойността на залога, ако е възможно разпознаване на информацията за залозите в Централната компютърна система. Върната стойност на залог не се включва и не се отчита като постъпление в тираж.

(3) Форсмажорно е всяко обстоятелство, независещо от Организатора, обективно непредвидимо и непредотвратимо, като например, но не само: стихийно бедствие, военни действия, блокада, ембарго, земетресение, пожар, стачка, наводнение, терористичен акт, пандемия и т.н.

§ 2. (1) Организаторът не носи отговорност спрямо физически лица, взели участие в игрите му за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие неполучаване на информация за залога, поради извършване на залога, по начин, несъответстващ на процедурите, определени от Организатора.

(2) Организаторът не носи отговорност спрямо физически лица, взели участие в игрите му за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие недобросъвестно негово или на друго лице поведение.

§ 3. По смисъла на настоящите правила:

т. 1. „регистриран потребител“ е физическо лице, което желае да вземе участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“ и е изпълнило указанията на чл. 9, чл. 11 и чл. 12 от Настоящите правила.

т. 2. „потребителски профил“ е персонална интернет страница на регистриран потребител, еднозначно асоциирана с регистрационните му данни, съдържаща цялата му активност, свързана с извършването на залози, получаването на печалби и операции по клиентска сметка, достъпът до която се осъществява само чрез персоналните му потребителско име и парола.

т. 3. „клиентска сметка“ е виртуална сметка, която се открива и поддържа от ДП „Български спортен тотализатор“, чрез сайта toto.bg.

т. 4. „микросметка“ е платежен инструмент, който се открива и поддържа от лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

т. 5. „залог, приет по наземен път“ е залог за участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“, заявен от получателя на залогоприемател /лице, приемащи залози от името и за сметка на ДП „Български спортен тотализатор“ – негови служители или контрагенти/ и за което участникът получава квитанция за направен залог.

т. 6. „залог, приет онлайн“ е залог за участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“, заявен директно по интернет от получателя, без да се минава през залогоприематели и за което участникът получава електронно съобщение за потвърждение за направен залог.

§ 4. Тези правила са приети от Управителния съвет на ДП „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 16, т. 5 от Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“.

§ 5. Промените в настоящите правила – Глава Първа – Глава Седма, вкл., §1 - ал.1 и ал. 3, Приложение № 1, са приети от Управителния съвет на Български спортен тотализатор с решение по т. 1 - 1 от Протокол № 5/07.05.2021 г., на основание чл. 16, т. 5 от Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“ и влизат в сила за шестия тираж след влизане в сила на решението на изпълнителния директор на Националната агенция по приходите, с което ги утвърждава.

..................................................................

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”


П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1

към ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ОНЛАЙН НА ИГРА „СПОРТ ТОТО 1 – 13 СРЕЩИ”

І. „Спорт тото 1 – 13 срещи”

1. В играта „Спорт тото 1 – 13 срещи”, се организират един или два тиража седмично, съобразно изготвена от Организатора програма.

2. Залогът за предвиждане на резултатите от състезанията/обособени техни части в една колонка (включващ залагане на всяко едно от 13 състезания/обособена негова част с по един знак –„1“, „X“, „2“), е в размер на 0.20 лв. /двадесет/ стотинки.

3. Наградният фонд за играта „Спорт тото 1 – 13 срещи” възлиза на 50% от направените за нея залози, приети по наземен път и онлайн.

4. Образуват се четири печеливши групи.

4.1. В първа група се включват предвиждания, съдържащи правилно прогнозирани тринадесет резултата от спортните състезания/обособени техни части, поместени в програмата за съответния тираж.

4.2. Във втора група се включват предвиждания, съдържащи правилно прогнозирани дванадесет резултата от спортните състезания/обособени техни части, поместени в програмата за съответния тираж.

4.3. В трета група се включват предвиждания, съдържащи правилно прогнозирани единадесет резултата от спортните състезания/обособени техни части, поместени в програмата за съответния тираж.

4.4. В четвърта група се включват предвиждания, съдържащи правилно прогнозирани десет резултата от спортните състезания/обособени техни части, поместени в програмата за съответния тираж.

5. Наградният фонд се разделя между четирите печеливши групи в следното процентно съотношение:

5.1. 20 на сто за първа група

5.2. 20 на сто втора група

5.3. 25 на сто за трета група

5.4. 35 на сто за четвърта група

При липсата за конкретния тираж на печеливши предвиждания в първа група, предвидената сумата се натрупва за следващия тираж в същата група под формата на джакпот.

В хипотеза, в която няма печеливши предвиждания във втора, трета или четвърта група, или едновременно в две или повече групи измежду изброените, предвидената за тях сума се прибавя към сумата за първа група за съответния тираж.

ІІ. „Тото джокер”

1. В играта „Тото джокер” се организират един или два тиража седмично, в съответствие с тиражите на играта „Спорт тото 1 – 13 срещи”.

2. Залогът за една комбинация е в размер на 0.30 лв. /тридесет стотинки/.

3. Наградният фонд за играта „Тото джокер“ възлиза на 50% от направените за нея залози, приети по наземен път и онлайн.

4. Наградният фонд за всеки тираж се разпределя по равно между две печеливши групи.

4.1. В първата печеливша група се включват прогнози, съдържащи три познати комбинации от позиция и цифра,

4.2. Във втората печеливша група се включват прогнози, съдържащи две познати комбинации от позиция и цифра.

5. В случай че няма печеливши прогнози в първа група, то сумата се натрупва за следващия тираж, за същата група под формата на джакпот. Когато за конкретния тираж няма печеливши прогнози във втора група, то сумата предвидена за печалби в нея се разпределя между печелившите прогнози от първа група. Когато няма печеливши прогнози и в двете групи, сумата предвидена за първа група се натрупва за същата група, за следващия тираж под формата на джакпот, а сумата предвидена за втора група се натрупва за разпределение в следващия тираж, по съществуващата за него схема.

..................................................................

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”

ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ОНЛАЙН НА ИГРА

„СПОРТ ТОТО 1 - 10 от 10“

ПРИЕТИ С РЕШЕНИЕ НА НАП No 000030-2739/05.07.2021г

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „СПОРТ ТОТО 1 – 10 от 10“ И „ТОТО ДЖОКЕР“

Чл. 1. (1) Настоящите игрални условия и правила /наричани по-долу „Правила/Правилата“/ съдържат условията за провеждане и реда за участие онлайн в тото играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и производната й игра „Тото джокер“, организирани от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ /наричано по-долу „Организатор/Организатора/Организаторът“/.

(2) Правилата се приемат от управителния орган на Организатора, утвърждават се от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите и се публикуват на Интернет страницата на Организатора. Изменения или допълнения на тези Правила се извършват по реда на предходното изречение.

Чл. 2. (1) За да вземе участие в играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и производната й игра „Тото джокер“ организирани онлайн, физическо лице осъществява залог пряко, чрез интернет страницата на организатора, посредством потребителски профил, като избира прогноза за резултата, чрез маркирането й върху електронна бланка на удостоверителен знак /електронен фиш/, чийто образец е приет от управителния орган на Организатора и утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите; фишът е удостоверителен знак, който само подпомага участието в играта и не дава права на приносителя му за получаване на печалба.

(2) Размерът на залога за предвиждане на резултатите отсъстезанията/обособени техни части в една колонка в играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ , съответно за една комбинация в „Тото Джокер“ не може да бъде по-малък от определения такъв в приложение към настоящите Правила /наричано по-долу „Приложение №1/, а максималният - не може да надвишава 100 000 лева. Конкретният размер на залога се определя по реда, предвиден в устройствения правилник на Организатора и се отразява в Приложение № 1. Приемането, изменението или допълнения на/в Приложение № 1 се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите .

(3) Въз основа на настоящите Правила се определя и изплаща печалба на физическото лице – участник, направило залог, определен като печеливш.

Чл. 3. (1) Програмата за конкретен тираж, заедно със служебното предвиждане, се изготвя, публикува се на Интернет сайта на Организатора и се разпространява на хартиен носител в приемателната му мрежа. След приключване на включените в програмата състезания или обособени части от тях, резултатите от тях и съответните печалби се обявяват на Интернет страницата на Организатора и в приемателната му мрежа.

(2) Броят и периодичността на тиражите, броят на печелившите групи и тяхното формиране, разпределението на наградният фонд между печелившите групи формирани в конкретен тираж, залога за предвиждане на резултатите от състезанията/обособени техни части в една колонка (включващ залагане на всяка една от 10-те състезания/обособени техни части с по един знак –„1“, „X“, „2“), се определят с решение на управителния орган на Организатора, в съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в приложение към настоящите Правила /наричано по-долу „Приложение №1/, чието приемане, изменение или допълнение се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите .

(3) Производната игра „Тото джокер“ се провежда в съответствие с тиражите за играта „Спорт тото 1 – 10 от 10“.

(4) В играта „Спорт тото 1 – 10 от 10“ и производната й игра „Тото джокер“, Организаторът може да предоставя допълнителни парични и/или предметни печалби, средствата за които са формирани от постъпленията в нея за ДП „Български спортен тотализатор“ по реда на Устройствения му правилник.

(5) Периодите и сроковете, в които се предоставят допълнителни парични и/или предметни печалби; правилата и условията, по които се осъществява тяхното разпределение, се определят с решение, взето по реда на Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“ и се публикуват на интернет страницата на Организатора.

Чл. 4. (1) Залозите в играта „Спорт тото 1 – 10 от 10“ и в производната й игра „Тото джокер“ се обработват посредством Централна компютърна система, която осигурява подаване на информация към сървър на Националната агенция за приходите, в това число и осигуряваща онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредбите по чл. 17, ал. 3, т. 4 и т. 6 от Закона за хазарта.

(2) За защита и контрол на достъпа до Централната компютърна система са създадени нарочни процедури и политики от Организатора, които са част от внедрената от него, интегрирана система за управление на сигурността на информацията по стандартите ISO 27001:2013 и WLA-SCS:2016. Процедурите определят нивата на достъп, реда за осъществяването му и отнемането му.

(3) Залаганията върху резултати от спортни състезания/обособени техни части се извършват по предварително обявена програма - тираж. Предварително обявената програма съдържа като минимум пореден номер на тиража; дата на провеждане на всеки тираж; състезанията/обособени техни части и възможните резултати от тези състезания/обособени техни части, на които може да се залага; както и друга информация, определена от Организатора.

(4) Тегленето на печелившите числа за „Тото Джокер“ се извършва чрез игрално оборудване, вписано в регистъра по чл. 20, ал. 2 от Закона за хазарта и в издадения лиценз за Играта и което отговаря на изискванията по чл. 42, ал. 1 от Закона за хазарта, под контрол на комисията по чл. 3, ал. 1. Чрез същото оборудване се определят и служебните резултати от Играта.

Чл. 5. (1) Настоящите Правила имат характера и значението на общи условия по смисъла на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ по отношение на участниците в играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и производната й игра „Тото джокер“. Договорът между Организатора и участника се смята за сключен, след като са спазени условията и процедурите за осъществяване на залози, определени в настоящите Правила.

(2) С решение, взето от управителния орган на Организатора по реда на устройствения му правилник, играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и/или играта „Тото джокер“, могат да се прекратят временно или окончателно, като предварително се публикува съобщение за това на интернет страницата на Организатора.

(3) Прекратяването на провеждане на играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и производната й игра „Тото джокер“, става по реда предвиден в ЗХ.

ГЛАВА ВТОРА

РАЗДЕЛ І

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „Спорт тото 1 - 10 от 10“ И „ТОТО ДЖОКЕР“

Чл. 6. (1) Участник в Играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и „Тото джокер“, организирана онлайн е физическо лице, което е направило залог за участие в играта„Спорт тото 1 - 10 от 10“ или в играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и „Тото джокер“.

(2) В играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и „Тото джокер“ могат да участват само пълнолетни дееспособни физически лица, за които няма ограничения в Закона за хазарта или в други закони.

(3) Организаторът не носи отговорност за извършени залози чрез интернет от лица в юрисдикции, където това е незаконно.

Чл. 7. (1) Физическо лице, което отговаря на условията по чл. 6, ал. 1 и 2 и за което не съществуват пречките по чл. 6, ал. 2 и 3, придобива качеството на участник в определен тираж на играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ или „Тото джокер“ и се ползва с правата и задълженията на такъв, само ако:

т. 1. е извършило първоначална регистрация в интернет страницата на Организатора, по реда, посочен в чл. 9, чл. 11 и чл. 12;и

т. 2. е направено съответно предвиждане чрез маркиране на всяко едно от 10 -те състезания/обособени техни части от изготвената от Организатора програма с по един знак –„1“, „X“, „2“, определена/и самостоятелно от него; и

т. 3. е направено съответно предвиждане чрез маркиране на избрана/и числова/и комбинация/и и позиция/и, определена/и самостоятелно от него или чрез предоставянето му на случаен принцип на случайна числова комбинация и позиции – за производната игра „Тото джокер“; и

т. 4. е маркирало електронния фиш за съответното предвиждане според изискванията в настоящите Правила; и

т. 5. разполага с парични средства в клиентската си сметка, поддържана от Организатора, покриващи стойността на залога за направеното предвиждане; и

т. 6. в клиентската му сметка, поддържана от Организатора има налични парични средства на стойност равна или по-голяма от стойността на залога за направеното предвиждане; и

т. 7. информацията от електронния фиш за съответното предвиждане е въведена в Централната компютърна система; и

т. 8. е получено потвърждение от Централната компютърна система на Организатора за направения от залог чрез електронно съобщение в потребителския му профил.

Чл. 8. (1) Всяко физическо лице по чл. 6 трябва да бъде регистрирано и идентифицирано за да вземе участие в игрите „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и „Тото джокер“, организирани онлайн.

(2) Регистрацията и идентификацията на физическите лица, желаещи да участват в игрите „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, се извършва в Централна компютърна система на Организатора по чл. 4, ал. 1, на база локализиране на IP адреса, от който участникът се регистрира и предоставените от него лични данни.

(3) Физическо лице по чл. 6, което желае да вземе участие в игрите „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, е длъжно да се регистрира лично в системата на Организатора и носи пълна отговорност за верността на предоставените от него данни.

(4) Организаторът не носи отговорност за регистрации, които не са извършени лично, както и за регистрации, при които са въведени грешни, неверни или неактуални данни.

(5) Организаторът има право по всяко време, без да е необходима аргументация, да откаже регистрация и/или откриване на клиентска сметка, съответно да извърши дерегистрация и/или закриване на клиентска сметка.

Чл. 9. (1) Процедурата по регистрация започва като лицето, което желае да вземе участие в игрите „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, влезе в интернет страницата на организатора https://toto.bg. Страницата може да бъде намирана с търсене в интернет търсачки, или чрез изписване на URL адреса на страницата директно в полето на браузъра.

(2) От началната страница на Организатора трябва да бъде избрана секция „Регистрация“ и попълнена формата за регистрация.

(3) Формата за регистрация съдържа следната задължителна информация:

- гражданство; и

- имена по документ за самоличност; и

- идентификационен номер на лицето, който може да бъде единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ), личен номер (ЛН), служебен номер от регистъра (сл. номер на НАП), единен идентификационен код на чуждестранно физическо лице (ЕИК на ЧФЛ), личен идентификационен номер или друг номер или данни за идентификация съгласно съответното национално законодателство на лице, което не е български гражданин; за лицата без ЕГН или ЛНЧ/ЛН/сл. номер на НАП/ЕИК на ЧФЛ се изисква и адрес на временно или постоянно пребиваване в Република България или в друга държава, дата на раждане, номер, дата на издаване и издател на документ за самоличност; и

- потребителско име;

- парола;

- e-mail адрес.

(4) В случай на съмнение, че получената вече информация относно самоличността на регистриращото се лице не е достатъчна или достоверна, Организаторът не извършва регистрация и изисква, чрез съобщение на посочения e-mail адрес, телефонен номер за осъществяване на контакт с лицето и/или копия от документи, а при необходимост и личното му явяване в Централното управление с цел идентификация. Проверката на самоличността се извършва от Организатора при регистрацията, но не по-късно от извършване на първата транзакция.

(5) Всяко регистрирано лице е длъжно да регистрира и всички промени относно задължителните данни по алинея 3, настъпили след първоначалната му регистрация, чрез потребителския си профил.

Чл. 10. (1) Данните от регистрацията на физическите лица се вписват в специален регистър, който се води от Организатора и съдържа следната информация за: първоначална регистрация на физическото лице, идентификационните му данни, потребителско име за участие в игрите, IP адрес, от който е направена регистрацията, IP адресите, от които е предоставял достъп за участие в игрите, данни за постъпили от лицето рекламации или жалби.

(2) Личните данни на регистриралите се лица се събират, съхраняват и обработват, съгласно действащите на територията на страната разпоредби в областта на защита на личните данни.

(3) Данните от направената от Организатора регистрация се изпращат към Националната агенция по приходите, като тези данни обхващат информация за първоначални регистрации, промени в данните по регистрация, дерегистрация, данни за всяка проведена и приключила игра. При нарочно искане от държавен орган и/или по разпореждане на съда, Организаторът предоставя данни относно регистрирано лице, спазвайки законовите процедури.

Чл. 11. (1) След пълно и точно попълване на регистрационната форма по чл. 9, ал. 3, е необходимо потвърждение за приемане на съдържанието на документите, поместени в страницата „Общи условия“.

(2) Страницата „Общи условия“ съдържа утвърдените от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите .

„Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на игра „Спорт тото 1 - 10 от 10“ , в сила към момента на извършване на регистрацията.

Чл. 12. (1) При точно изпълнение на указаното в чл. 9 и чл. 11, Централната компютърна система на Организатора изпраща на адреса на електронната поща на регистрираното лице, код за активиране на клиентската сметка. Кодът е под формата на линк и 12-знаков номер съставен от букви и цифри, с който лицето ще може да активира потребителския си профил и клиентската си сметка.

(2) Активирането на потребителски профил и клиентска сметка се извършва чрез натискане на линка, посочен в ал. 1, с което първоначалната регистрацията е завършена.

Чл. 13. В случай, че Организаторът има съмнения относно извършване на регистрация с направена с невярна информация, то тази регистрация и създадената с нея клиентска сметка се закриват. Регистрация може да бъде отказана или закрита по едностранно решение на Организатора, но възникналите преди това задължения ще бъдат уредени, съобразно изискванията на закона.

Чл. 14. (1) За да може да бъде взето участие в игрите „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, регистриран потребител трябва да е депозирал в клиентската си сметка парични средства в български лева.

(2) Депозиране в клиентска сметка се осъществява чрез използване на микросметка или банкова сметка, регистрирани в системи за плащане с банкови карти или микросметки, или външни устройства чрез интернет – посочени от Организатора и интегрирани в Централната му компютърна система.

(3) Регистрацията в посочените от Организатора системи по алинея 2, се осъществява съгласно правилата и политиките, приети от собственика на съответната система. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация в някоя от тези системи от страна на регистриран негов потребител.

(4) Всяка заявявана за депозиране сума в клиентска сметка чрез системите по алинея 2 трябва да е на стойност не по-малка от 10 (десет) лева.

(5) Организаторът не начислява такси при депозиране на суми в клиентската сметка чрез системите по алинея 2.

(6) При изтеглянето на средства от клиентска сметка, в зависимост от избрания метод на плащане и политиките на неговия собственик, може да бъде определена минимална сума за изтегляне и/или такса за използване на метода, която сума и/или такса ще бъдат определени с точност след конкретизиране на метода и размера на заявената за изтегляне сума. Дължимите суми и/или такси, ако има такива, се визуализират в клиентския профил на участника преди потвърждаване извършването на изтеглянето.

(7) Организаторът има право да наложи ограничения към изтеглянето на средства от клиентска сметка, които не се използват за залагане. Ако сумата на депозита не е заложена поне веднъж или не са направени залози на стойност сумата на депозита преди да е заявено изтегляне, Организаторът има правото да удържи такса, която да покрие всички административни разходи по депозита и тегленето. Организаторът има право да намали от сумата на заявеното теглене със съответните разходи. Анулирани/Неприети залози не се считат за реализирани/заложени.

(8) Организаторът има право да откаже изтеглянето на средства от клиентска сметка, в случай че в нея не са налични достатъчно суми, които да покрият заявената за изтегляне сума и таксата за използване на заявения метод за изтегляне, както и винаги когато: има образувано каквото и да е рекламационно производство по инициатива на собственика на използвания метод за извършване на залог/теглене на сума – до неговото приключване и съобразно резултата, когато има нареждане на компетентен орган – в съответствие с това разпореждане, когато у Организаторът са възникнали съмнения за злоупотреби със средствата в клиентската сметка – с цел тяхното предотвратяване и ограничаване.

Чл. 15. Всеки регистриран потребител e длъжен да пази в тайна данните за своята клиентска сметка, включително потребителско име и парола, както и да вземе всички необходими мерки срещу узнаването на тези данни от трети лица. Организаторът не носи отговорност при предоставянето от регистриран потребител, по какъвто и да е начин, на потребителското му име и парола на други лица. Организаторът не възстановява никакви загуби вследствие на използване на данните на регистрирания потребител от трети лица. Регистрираният потребител няма право да предявява претенции и черпи права спрямо Организатора, основани на отношенията му с трети лица.

РАЗДЕЛ ІI

РЕД ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „СПОРТ ТОТО 1 – 10 от 10“

Чл. 16. (1) В играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ се цели, чрез една или повече свободно избрани от участник прогнози да се предвидят резултатите от състезанията/обособени техни части в играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“, които са включени в тиража, за който се участва и които ще формират печеливши прогнози.

(2) Физическо лице, желаещо да направи залог за участие в тираж на играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“, маркира на електронен фиш за всяко едно от 10-те състезания/обособени техни части с по един знак –„1“, „X“, „2“.

Чл. 17. (1) Направените предвиждания по чл. 16 се въвеждат в Централната компютърна система чрез натискане бутон „Приеми“, след чиято обработка се получава потвърждение за направения залог чрез електронно съобщение в потребителски профил.

(2) В електронното съобщение за потвърждаване за направен залог се съдържа информация за залога, предадена и съхранена в Централната компютърна система, прогнозите на участника, уникален идентификатор и друга информация, определена от Организатора.

(3) Участникът е длъжен да провери дали съдържанието на електронното съобщение за потвърждаване за направен залог съвпада с неговите предвиждания. Печалби се изплащат само и единствено въз основа на данните, съдържащи се в потвърждението за залог, след установяване на еднаквост на тази информация с информацията, съхранена в Централната компютърна система.

Чл. 18. Срокът за приемане на залози за участие в конкретен тираж на играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ се определя от Организатора.

Чл. 19. (1) Спортните състезания/обособени техни части, за които се приемат залози в съответния тираж, се определят от Организатора и се публикуват по подходящ начин най-малко един ден преди провеждането първото по време състезание/обособена негова част.

(2) Участниците могат да правят предвиждания единствено според обявената от Организатора програма, независимо от това къде се провежда спортното състезание.

Чл. 20. (1) Физическото лице, желаещо да направи залог за участие в тираж на играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“, прави предвижданията си за всяко от включените в програмата състезание/обособена негова част, като маркира върху електронния фиш избрания от него символ.

(2) Предвижданията се маркират, както следва:

т. 1. Предвиждане за победа на отбора, вписан първи в програмата - върху знака „1”;

т. 2. Предвиждане за победа на отбора, вписан втори в програмата - върху знака „2”;

т. 3. Предвиждане за равен резултат - върху знака „Х”.

(3) Чрез маркиране на число от полето „ФАКТОР“, се счита, че попълнените от участника колонки с предвиждания са направени толкова пъти, каквото число е отбелязано. В този случай стойността на залога се определя като стойността на залога за предвиждане на резултатите от състезанията/обособени техни части в една колонка се умножи по числото, отбелязано в полето „ФАКТОР“ и така получените стойности на залози по колонки се сумират.

(4) Участието в играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ може да се осъществява чрез попълване на електронни фишове със системи за съкратено записване, като в този случай трябва да бъдат спазени издадените от организатора указания за участие чрез системи за съкратено записване, съобразени с разпоредбите на тези правила.

Чл. 21. (1) Наградният фонд за играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ се формира от залозите за участие в тази игра, приети по наземен път и онлайн.

(2) Определянето и изплащането на печалби в играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ се извършва по реда, определен в Глава 5.

РАЗДЕЛ ІІІ

РЕД ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ТОТО ДЖОКЕР”

Чл. 22. (1) В производната игра „Тото джокер“ участникът цели чрез свободно избрани от него числа/позиции, да предвиди печелившите три двойки от позиции и цифри от номера на електронния фиш, попълван от него за участие в играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“.

(2) Номерът на електронен фиш се състои от девет цифри, като всяка цифра представлява самостоятелна позиция. Номерът на позицията се определя, като цифрите се броят от ляво на дясно и от 1 до 9.

Чл. 23. (1) Физическото лице, желаещо да направи залог за участие и в тираж на „Тото джокер“, маркира на електронния фиш избраните от него позиции, чиито брой може да бъде от три до девет.

(2) При маркиране на електронния фиш символа „ОТКАЗ” в специалното поле за „Тото джокер“ се счита, че няма направен залог за участие в „Тото Джокер“. При маркиране на електронния фиш символа „Автоматично” в специалното поле, без да има отбелязвания върху която и да е от позициите, се счита, че е направен залог за участие с една комбинация от произволно избрани три позиции.

Чл. 24. (1) Направената прогноза по реда на чл. 23 се въвежда в Централната компютърна система на Организатора чрез натискане на бутон „Приеми“, след чиято обработка се получава потвърждение за направения залог чрез електронно съобщение в потребителски профил.

(2) В електронното съобщение за потвърждение за направен залог се съдържа информация за залога, предадена и съхранена в Централната компютърна система, прогнозите на участника и друга информация, определена от Организатора.

(3) Участникът е длъжен да провери дали съдържанието на електронното съобщение за потвърждение за направен залог съвпада с неговите предвиждания. Печалби се изплащат само и единствено въз основа на данните, съдържащи се в потвърждението за залог, след установяване на еднаквост на тази информация с информацията, съхранена в Централната компютърна система.

Чл. 25. (1) Тегленето на числата за определяне на печелившите позиции и числа в играта „Тото Джокер“ се извършва по време на тегленето на съответен тираж за игрите „Тото 2“, които съвпадат с тираж на „Спорт тото 1 – 10 от 10“ , по следния начин:

т. 1. изтегляне на три топки с номера от 1 до 9, без връщане на изтеглените топки в игралното съоръжение, за определяне на печелившата позиция от цифровия номер;

т. 2. изтегляне на три топки с номера от 0 до 9 за определяне на печелившата цифра на съответната позиция, определена по реда на т.1. В този случай, след изтеглянето на всяка топка, тя се връща в игралното оборудване за попълване на набора, от който ще се изтегли следващата топка.

(2) В случаите на чл. 25, ал.1, т.1 при изтегляне на повече от необходимите числа, като печеливши се включват само първите три от тях по реда на изтеглянето им. При теглене по чл. 25, ал.1, т.2 ако бъдат изтеглени едновременно две и повече числа, при определяне на печелившите се взема предвид само първото от тях.

(3) След приключване на тегленето печелившите двойки се образуват като изтеглените позиции и цифри се групират съобразно последователността, в която са били изтеглени.

Чл. 26. Броят и периодичността на тиражите за играта „Тото джокер“, броят на тегленията в тях, броят на печелившите групи и тяхното формиране, размерът на залог за една комбинация за всяко едно от тегленията, се определят с решение на управителния орган на Организатора, в съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в Приложение № 1, чието приемане, изменение или допълнение се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите .

Чл. 27. (1) Наградният фонд за играта „Тото джокер“ се формира от залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн.

(2) Определянето и изплащането на печалби в играта „Тото джокер“ се извършва по реда, определен в Глава 5.

ГЛАВА ТРЕТА

ОБРАБОТКА НА ЗАЛОЗИТЕ

Чл. 28. (1) Информацията за предвижданията, съответно числовите комбинации и позиции, върху които са направени залози за играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и „Тото джокер“ се обработва от Централна компютърна система на Организатора.

(2) Централната компютърна система се състои от Основен и Резервен център, които съхраняват идентична информация.

Чл. 29. (1) В Централната компютърна система се съхранява и обработва следната информация:

т. 1. Индивидуализиращи данни за конкретен тираж, като например номер, дата на провеждане, период в който се приемат залози за него и др.;

т. 2. Определен размер на залога за предвиждане на резултатите от състезанията/обособени техни части в една колонка за участие в конкретен тираж на играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и определен размер на залог за една комбинация в „Тото Джокер“;

т. 3. Броят, видът и стойността на направените залози за участие в конкретен тираж на играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и „Тото джокер“;

т. 4. Броят и идентификационни данни на издадените квитанции/ създадените електронни съобщения за потвърждение за направен залог за конкретен тираж на играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и „Тото джокер“;

т. 5. Резултатите от завършилите състезания/обособени техни части, включени в конкретен тираж на играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и изтеглените числа за конкретен тираж на играта „Тото джокер“;

т. 6. Друга информация, определена от Организатора.

(2) На база на информацията, съхранена в Централната компютърна система и в съответствие с изискванията на Закона за хазарта и настоящите правила, се определят:

т. 1. Наградният фонд в игрите „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и „Тото джокер“;

т. 2. Броят, видът и размерът на печалбите на участниците;

т. 3. Изплатените и неизплатени печалби;

т. 4. Други обстоятелства, определени от Организатора.

(3) За определяне валидността на залог и/или печалба се използва само информацията, заложена в Централната компютърна система.

Чл. 30. (1) Организаторът определя процедурата, по която се извършва залог за участие в играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и „Тото Джокер“.

(2) Организаторът си запазва правото по всяко време, без да е необходима допълнителна аргументация, да приеме или да откаже да приеме даден залог, като не носи каквато и да е отговорност за това си действие. Даден залог се счита за приет само ако в потребителския профил на регистрирано лице е получено електронно съобщение за потвърждаване за направен залог.

(3) Регистрираният потребител е лично отговорен за операциите, чрез които извършва залог на суми от клиентската си сметка. Организаторът не носи отговорност за липсващи и/или дублирани залози, които могат да бъдат анулирани само в случаите и по реда, указани в чл. 31.

(4) В случаи когато Организаторът има съмнения, че даден залог се извършва в нарушение на закон, на тези Правила и/или има за цел да ги заобиколи, а така също и когато има съмнения, че средствата, с които залогът се извършва могат да са със съмнителен и/или неясен произход, то залогът няма да бъде приет, а ако вече е приет – същият няма да участва при формирането на наградния фонд и съответно – при разпределението на печалбите. В такива случаи Организаторът дължи единствено връщане на стойността на приет залог, но само след подробно проучване на случая и при липса на други разпореждания от компетентен орган. Организаторът не носи отговорност за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие на действията си и тези на служителите му по настоящата алинея.

Чл. 31. (1) Конкретен залог, потвърден с електронно съобщение за направен залог, може да бъде анулиран от участника в срок до 15 минути от осъществяването му, но не по-късно от крайния час за приемане на залози за тиража, за който е направен. Организаторът определя самостоятелно крайния час за приемане на залози онлайн за конкретен тираж и го оповестява предварително на интернет страницата си.

(2) В извънредни случаи, извън периода от време по ал. 1, конкретен залог, потвърден с електронно съобщение за направен залог може да бъде анулирана само по решение на Организатора и при спазване на определената от него за целта процедура.

(3) Анулирането се смята за осъществено само след потвърждение от Централната компютърна система и получаване в потребителския профил на електронно съобщение за потвърждение на анулиран залог.

(4) Стойността на сумите, върнати в резултат на анулиран залог, не се включва в определяне стойността от постъпленията за даден тираж, нито във формиране на наградния фонд.

(5) Връщане на сумите в резултат на анулиран залог се осъществява по реда на чл. 39, съответно.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТИРАЖИТЕ

Чл. 32. Определените по реда на чл. 3 тиражи се индивидуализират чрез посочване името на играта, дата на провеждане, пореден номер или наименование.

Чл. 33. (1) Всеки тираж на играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ приключва след завършване на всички състезания/обособени техни части, включени в програмата, съответно след изтегляне на служебни резултати, по реда, посочен в чл. 34.

(2) Резултатите от неиграните, незавършилите (прекъснати), отложените, играните в ден и час, предхождащи приключването приемането на залози за участие в тиража, в програмата на който са включени, се определят чрез теглене на служебни резултати по предварително обявено служебно предвиждане, изразяващо съотношението на вероятните резултати.

Чл. 34. (1) Тегленето на числата за всеки тираж на играта „Тото джокер“ и определянето на служебни резултати се извършва публично, пред комисия, чийто състав се определя от Организатора, като един от членовете й по възможност е представител на Държавната комисия по хазарта.

(2) Комисията по предходния член:

т.1. контролира изтеглянето на числата за тираж на играта „Тото Джокер“ и/или знаците за определяне на служебните резултати за играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“, за което съставя протокол. Член на комисията не може да откаже да подпише протокола за изтеглянето на числата за тираж, на който е присъствал. Когато член на комисията счита, че в хода на процедурата са били допуснати нарушения на Закона за хазарта, актовете по неговото прилагане или на тези правила, той подписва протокола с особено мнение, заедно с което излага и мотивите си;

т. 2. периодично измерва топките за теглене на печелившите числа и включва в комплектите за употреба само редовни топки.

т. 3. при нарушаване нормалния режим на работа на игрално оборудване за организиране на игрите, комисията прекъсва тегленето и след отстраняване на причината, продължава изтеглянето на останалия брой печеливши числа/знаци.

(3) Тегленето на числа и/или знаци започва след като всички проверени от комисията топки влязат в игралното оборудване. При изтегляне на числа и/или знаци от непълен комплект, те се анулират и след допълване на комплекта се извършва ново теглене.

(4) При изтегляне на повече от необходимите числа/знаци, като печеливши се включват само първите изтеглени числа/знаци по реда на изтеглянето им, чийто брой е съобразно правилата на съответната игра.

(5) До започване тегленето на печеливши числа/знаци, съответен тираж може да бъде отложен по нареждане на Организатора. Организаторът обявява по подходящ начин отлагането и едновременно с това посочва провеждането на отложения, който трябва да се проведе най-късно в деня преди следващия обявен тираж.

ГЛАВА ПЕТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

Чл. 35. (1) Наградният фонд за Играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ не може да възлиза на по-малко от 50 % от залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн, като конкретният размер се посочва в Приложение № 1.

(2) Наградният фонд на играта „Тото джокер“ не може да възлиза на по-малко от 50% от залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн, като конкретният размер се посочва в Приложение № 1.

(3) Печалбите се определят, изчисляват и изплащат само и единствено въз основа на информацията, която се съхранява в Централната компютърна система. Организаторът не носи отговорност за печатни грешки, които могат да се появят в интернет страници и печатни материали.

Чл. 36. (1) Сумата за печалби във всяка група на играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и „Тото джокер“ се разпределя по равно между печелившите комбинации в групата, за които е направен залог по наземен път и онлайн.

(2) При разпределението на печалбите между печелившите предвиждания или комбинации в една група, се извършва окръгляване, както следва:

т. 1. печалби с размер до 1 лев - на една стотинка;

т. 2. печалби в размер над 1 лев - на 10 стотинки.

Чл. 37. Когато размерът на отделната печалба от по-ниска печеливша група е по-голям от този на по-високата група, сумите за печалби на двете групи, както и на групите между тях се събират и се разпределят по равно между печелившите от тези групи.

Чл. 38. (1) При определяне на печелившите предвиждания се вземат предвид само резултатите, получени в редовното време на спортното състезание/обособена негова част. Редовно е игровото време от 45/90 минути и евентуално определените към тях минути като добавено време, съгласно правилата на съответното спортно състезание.

(2) Промените в резултата, извършени след приключване редовното време на състезанието/обособени негови части (продължения, дузпи за определяне на победител, присъждане на служебен резултат, анулиране на резултата и други) не се вземат в предвид при определяне на печалбите.

Чл. 39. (1) Изплащането на парични печалби от игрите „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и „Тото Джокер“ се извършва като:

т. 1. печалби в размер по-малък от 10 000 лева се изплащат чрез кредитиране на съответните клиентски сметки със стойността на определената печалба в срок до края на първия работен ден, следващ този на провеждането на тираж;

т. 2. печалби в размер по-голям или равен на 10 000 лева се изплащат след обработка на необходимите документи в сградата на Организатора, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, във всички официални работни дни, в интервала от 09.30 часа до 16.30 , в срок до 45 дни, считано от деня следващ този на провеждането на тиража, в който печалбата е определена. Когато последният денят за обработване е официален неработен ден за страната, приемането на документи приключва в непосредствено следващия първи работен ден. Изплащането на сумата се извършва след заявяване на операцията лично от участника, по банков път, по банкова сметка с титуляр участника, удостоверено и с документ, издаден от банка.

(2) С изтичането на срока по ал.1, т. 2, правата на участниците се погасяват. С печалбите, които не са потърсени в този срок, се постъпва по ред, определен от Устройствения правилник на Организатора.

(3) Средства в размер до 10 000 лева могат да бъдат прехвърляни от регистриран потребител от клиентската му сметка към неговата микросметка или банкова сметка по всяко време, при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от настоящите Правила, а така също и на правилата, определени от собственика на системата за плащане с банкови карти и микросметки чрез интернет, посочена от Организатора;

(4) Средства в размер над 10 000 лева могат да бъдат прехвърляни от регистриран потребител от клиентската му сметка към неговата микросметка или по банков път, по банкова сметка с титуляр участника, удостоверено и с документ, издаден от банка, след заявяване на операцията лично, в сградата на Организатора, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, във всички официални работни дни, в интервала от 09.30 часа до 16.30 , при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от настоящите Правила, а така също и на правилата, определени от собственика на системата за плащане с банкови карти и микросметки чрез интернет, посочена от Организатора. Когато последният денят за обработване е официален неработен ден за страната, приемането на документиприключва в непосредствено следващия първи работен ден.

(5) Организаторът извършва необходимите действия за изплащане на суми в размера по чл. 39, ал. 4, в срок до 5 работни дни, считано от деня следващ този на личното заявяване на операцията и представянето на документ за самоличност, съдържащ идентични данни с тези, посочени от регистрирания потребител в регистрационната му форма.

(6) Всеки регистриран потребител може чрез потребителския си профил да проверява по всяко време текущият баланс и историята на трансакциите по клиентската си сметката.
Чл. 40. (1) Информация за всяка печалба се съхранява в Централната компютърна система на Организатора.

(2) Ако за дадена печалба в Централната компютърна система е регистрирано, че е изплатена и физическо лице предяви претенции върху нея въз основа на какъвто и да е документ или данни, то регистрираната като изплатена печалба не се изплаща.

Чл. 41. В случай, че има основателно предположение, че по незаконосъобразен начин е осъществена дейност, имаща за цел да предопредели изхода от дадено състезание/обособена негова част/теглене или в случай че има съмнение за достоверността на проведено състезание/обособена негова част/теглене, Организаторът си запазва правото да преустанови изплащането на печалби. В такива случаи Организаторът дължи единствено връщане на стойността на приет залог, но само след подробно проучване на случая и при липса на други разпореждания от компетентен орган. Организаторът не носи отговорност за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие на действията си и тези на служителите му по настоящата алинея.

ГЛАВА ШЕСТА

РЕКЛАМАЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 42. (1) Участник в игра има право да направи рекламация пред Организатора при или по повод на провеждане или участието си в играта, в 50 дневен срок, считано от деня, следващ провеждането на тиража.

(2) Рекламации се правят в писмен вид, чрез подаване на заявление на хартиен носител или по електронна поща: online@toto.bg , което съдържа най-малко имената на участник, точен адрес за кореспонденция/електронна поща, изложение/точно описание на случая и в какво се състои искането му, към което се прилагат всички относими доказателства. Анонимни заявления или такива, в които липсват имена на участник или адрес за кореспонденция с него, не се разглеждат.

Чл. 43. (1) В 14 дневен срок от постъпване на рекламацията, Организаторът взема решение, на база предоставеното от участника, при спазване на приложимите нормативни разпоредби.

(2) Ако участникът не бъде намерен на адреса посочен в заявлението, се приема, че решението по рекламацията му е връчено с изтичане на срока за произнасяне.

(3) Когато възникналият спор не е разрешен в срок или когато участник не е съгласен с решението на Организатора, в срок от 7 дни от връчване на решението, може да подаде писмено оплакване до Националната агенция по приходите в съответствие с чл. 54, ал. 3 от Наредбата за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи.

Чл. 44. Всеки регистриран потребител е длъжен да се увери, че разбира напълно тези Правила и процедурите, посочени в тях, преди да придобие качеството на участник в игрите „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и „Тото джокер“.

Чл. 45. (1) Регистриран потребител няма право да залага с комерсиални цели или от името на друго лице – залагането от страна на регистриран потребител е само за негови лични цели.

(2) Физическо лице, желаещо да вземе участие в игрите „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и „Тото джокер“ не трябва да използва чуждо потребителско име и парола.

(3) Регистрираният потребител носи отговорност за всички трансакции, направени от и към клиентската му сметка, за която се получава достъп чрез съответните потребителско име и парола, с изключение на трансакциите направени от Организатора към клиентската сметка. Отговорността за всички операции и трансакции, извършени с потребителски номер и парола на регистриран потребител, както и за всички задължения, произтичащи от тези операции, е изцяло на този регистриран потребител, на когото принадлежат потребителското име и парола.

Чл. 46. (1) Организаторът не носи каквато и да е отговорност за компютърни неизправности, повреди в телекомуникационното обслужване или връзката с интернет, нито за опити от страна на регистрирани потребител да участва в игрите „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и „Тото джокер“, по начини и чрез средства, които не са предвидени в тези Правила.

(2) Организаторът предприема всички необходими мерки, за да се увери, че софтуерът и файловете не съдържат компютърни вируси, но не може и не гарантира, че софтуерът и файловете не съдържат такива проблеми.

(3) Организаторът има право временно да преустанови регистрирането и/или приемането на залози за участие в игрите „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и „Тото джокер“ онлайн и/или предоставянето на свързаните с тях услуги, поради каквато и да е причина, по негова собствена преценка, като при възможност уведомява по подходящ начин за това.

ГЛАВА СЕДМА

СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 47. Организаторът осигурява възможност за участие онлайн в игрите „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и „Тото джокер“, посредством мрежи с висока сигурност, благодарение на криптирането на информацията и защита на залозите на участниците.

Чл. 48. (1) Регистриран потребител трябва да спазва поверителност на своето потребителско име и парола и да не ги разкрива на други лица.

(2) Организаторът използва съвременни методи за криптиране на потребителското име и паролата, както и всякаква друга поверителна информация, изпращана от и към регистрирания потребител, като по този начин осигурява защитата му от нерегламентиран достъп на трети лица.

(3) При всяко нарушение или заобикаляне, или опити за такива действия, на установените правила по отношение на сигурността, а така също и при опити за получаване на неоторизиран достъп до Софтуера от страна на регистриран потребител, Организаторът има право да прекрати достъпа на физическо лице до осъществяването на залози и регистрацията му и да информира компетентните органи.

Чл. 49. (1) Организаторът събира информация и лични данни от физическите лица, желаещи да вземат участие онлайн в игрите „Спорт тото 1 - 10 от 10“ и „Тото джокер“, в обем и вид, изискуеми от закона.

(2) Организаторът има правото да разкрива събраната информация само в случаите, предвидени в закона.

Чл. 50. (1) С приемане на тези Правила, регистриран потребител декларира, че:

- не действа от името на друго лице;

- не депозира/залага пари, произхождащи от престъпна дейност и/или от акт на участие в такава дейност;

- не депозира/залага пари от банкова карта/сметка и/или микросметка, която не е упълномощено да използва и че не получава съзнателно средства от такива сметки и/или карти;

- не използва регистрацията и клиентската си сметката си за пране на пари по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари;

- е запознат с осъществяването на проверки на всички негови трансакции за извършване на пране на пари от страна на трети лица, осигуряващи или обработващи плащания и за това, че съмнителните трансакции/операции ще се довеждат до знанието на компетентните органи.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) В случай на възникване на форсмажорно обстоятелство, броят и датите на провеждане на тиражите на игрите, могат да се променят с решение, взето от представляващия Организатора, в т.ч. може и да бъде отложено провеждането на тиража, по време на който е възникнало такова обстоятелство.

(2) В случай на възникване на форсмажорно обстоятелство, в резултат на което провеждането на игрите и изплащането на печалби от тях стане невъзможно, Организаторът не носи отговорност спрямо участниците и/или приносителите на удостоверителен знак за потвърждение за направен залог, материализиращ печалба. В такъв случай Организаторът връща на приносител на квитанция, материализиращ печалба, стойността на залога, ако е възможно разпознаване на информацията за залозите в Централната компютърна система. Върната стойност на залог не се включва и не се отчита като постъпление в тираж.

(3) Форсмажорно е всяко обстоятелство, независещо от Организатора, обективно непредвидимо и непредотвратимо, като например, но не само: стихийно бедствие, военни действия, блокада, ембарго, земетресение, пожар, стачка, наводнение, терористичен акт, пандемия и т.н.

§ 2. (1) Организаторът не носи отговорност спрямо физически лица, взели участие в игрите му за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие неполучаване на информация за залога, поради извършване на залога, по начин, несъответстващ на процедурите, определени от Организатора.

(2) Организаторът не носи отговорност спрямо физически лица, взели участие в игрите му за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие недобросъвестно негово или на друго лице поведение.

§ 3. По смисъла на настоящите правила:

т. 1. „регистриран потребител“ е физическо лице, което желае да вземе участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“ и е изпълнило указанията на чл. 9, чл. 11 и чл. 12 от Настоящите правила.

т. 2. „потребителски профил“ е персонална интернет страница на регистриран потребител, еднозначно асоциирана с регистрационните му данни, съдържаща цялата му активност, свързана с извършването на залози, получаването на печалби и операции по клиентска сметка, достъпът до която се осъществява само чрез персоналните му потребителско име и парола.

т. 3. „клиентска сметка“ е виртуална сметка, която се открива и поддържа от ДП „Български спортен тотализатор“, чрез сайта toto.bg.

т. 4. „микросметка“ е платежен инструмент, който се открива и поддържа от лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

т. 5. „залог, приет по наземен път“ е залог за участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“, заявен от получателя на залогоприемател /лице, приемащи залози от името и за сметка на ДП „Български спортен тотализатор“ – негови служители или контрагенти/ и за което участникът получава квитанция за направен залог.

т. 6. „залог, приет онлайн“ е залог за участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“, заявен директно по интернет от получателя, без да се минава през залогоприематели и за което участникът получава електронно съобщение за потвърждение за направен залог.

§ 4. Тези правила са приети от Управителния съвет на ДП „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 16, т. 5 от Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“.

§ 5. Промените в настоящите правила – Глава Първа – Глава Седма, вкл., §1 - ал.1 и ал. 3, Приложение № 1, са приети от Управителния съвет на Български спортен тотализатор с решение по т. 1 - 1 от Протокол № 5/07.05.2021 г., на основание чл. 16, т. 5 от Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“ и влизат в сила за шестия тираж след влизане в сила на решението на изпълнителния директор на Националната агенция по приходите, с което ги утвърждава.

..................................................................

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”


П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1

към ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ОНЛАЙН НА ИГРА „СПОРТ ТОТО 1 - 10 от 10“

І. „Спорт тото 1 – 10 от 10“

1. В играта „Спорт тото 1 – 10 от 10“, се организира един тираж седмично.

2. Залогът за предвиждане на резултатите от състезанията/обособени техни части в една колонка (включващ залагане на всяко едно от 10-те състезания/обособени техни части с по един знак –„1“, „X“, „2“), е в размер на 0.20 лв. /двадесет/ стотинки.

3. Наградният фонд за играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“ възлиза на 50% от направените за нея залози, приети по наземен път и онлайн.

4. Наградният фонд за всеки тираж се разпределя по равно между прогнозите, съдържащи десетте правилно прогнозирани резултата от спортните състезания/обособени техни части, поместени в програмата за съответния тираж.

5. В случай, че за даден тираж няма печеливши прогнози, то сумата, определена като награден фонд, се натрупва за следващия тираж.

ІІ. „Тото джокер”

1. В играта „Тото джокер” се организира един тиража седмично, в съответствие с тиражите на играта „Спорт тото 1 - 10 от 10“.

2. Залогът за една комбинация е в размер на 0.30 лв. /тридесет стотинки/.

3. Наградният фонд за играта „Тото джокер“ възлиза на 50% от направените за нея залози, приети по наземен път и онлайн.

4. Наградният фонд за всеки тираж се разпределя по равно между две печеливши групи.

4.1. В първата печеливша група се включват прогнози, съдържащи три познати комбинации от позиция и цифра,

4.2. Във втората печеливша група се включват прогнози, съдържащи две познати комбинации от позиция и цифра.

5. В случай че няма печеливши прогнози в първа група, то сумата се натрупва за следващия тираж, за същата група под формата на джакпот. Когато за конкретния тираж няма печеливши прогнози във втора група, то сумата предвидена за печалби в нея се разпределя между печелившите прогнози от първа група. Когато няма печеливши прогнози и в двете групи, сумата предвидена за първа група се натрупва за същата група, за следващия тираж под формата на джакпот, а сумата предвидена за втора група се натрупва за разпределение в следващия тираж, по съществуващата за него схема.

..................................................................

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”

ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ОНЛАЙН

„СПОРТ ТОТО 1 – 12 ТИП 1х2”

ПРИЕТИ С РЕШЕНИЕ НА НАП No 000030-2739/05.07.2021г

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „СПОРТ ТОТО 1 - 12 ТИП 1х2“ И „ТОТО ДЖОКЕР“

Чл. 1. (1) Настоящите игрални условия и правила /наричани по-долу „Правила/Правилата“/ съдържат условията за провеждане и реда за участие онлайн в тото играта „Спорт тото 1 - 12 тип 1х2“ и производната й игра „Тото джокер“, организирани от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ /наричано по-долу „Организатор/Организатора/Организаторът“/.

(2) Правилата се приемат от управителния орган на Организатора, утвърждават се от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите и се публикуват на Интернет страницата на Организатора. Изменения или допълнения на тези Правила се извършват по реда на предходното изречение.

Чл. 2. (1) За да вземе участие в играта „Спорт тото 1 - 12 тип 1х2“ и производната й игра „Тото джокер“, организирана онлайн, физическо лице осъществява залог пряко, чрез интернет страницата на организатора, посредством потребителски профил, като избира прогноза за резултата, чрез маркирането й върху електронна бланка на удостоверителен знак /електронен фиш/, чийто образец е приет от управителния орган на Организатора и утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите; фишът е удостоверителен знак, който само подпомага участието в играта и не дава права на приносителя му за получаване на печалба.

(2) Размерът на залога за предвиждане на резултатите отсъстезанията/обособени техни части в една колонка в играта „Спорт тото 1 - 12 тип 1х2“, съответно за една комбинация в „Тото Джокер“ не може да бъде по-малък от определения такъв в приложение към настоящите Правила /наричано по-долу „Приложение №1/, а максималният - не може да надвишава 100 000 лева. Конкретният размер на залога се определя по реда, предвиден в устройствения правилник на Организатора и се отразява в Приложение № 1. Приемането, изменението или допълнения на/в Приложение № 1 се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите .

(3) Въз основа на настоящите Правила се определя и изплаща печалба на физическото лице – участник, направило залог, определен като печеливш.

Чл. 3. (1) Програмата за конкретен тираж, заедно със служебното предвиждане, се изготвя, публикува се на Интернет сайта на Организатора и се разпространява на хартиен носител в приемателната му мрежа. След приключване на състезанията/обособени техни части, включени в програмата, резултатите от тях и съответните печалби се обявяват на Интернет страницата на Организатора и в приемателната му мрежа.

(2) Броят и периодичността на тиражите, броят на печелившите групи и тяхното формиране, разпределението на наградният фонд между печелившите групи формирани в конкретен тираж, залога за предвиждане на резултатите от състезанията/обособени техни части в една колонка (включващ залагане на всяко едно от 12 състезания/обособени техни части с по един знак –„1“, „X“, „2“), се определят с решение на управителния орган на Организатора, в съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в приложение към настоящите Правила /наричано по-долу „Приложение №1/, чието приемане, изменение или допълнение се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите .

(3) Производната игра „Тото джокер“ се провежда в съответствие с тиражите за игрите „Спорт тото 1 - 12 тип 1х2“.

(4) В играта „Спорт тото 1 - 12 тип 1х2“ и производната й игра „Тото джокер“, Организаторът може да предоставя допълнителни парични и/или предметни печалби, средствата за които са формирани от постъпленията в нея за ДП „Български спортен тотализатор“ по реда на Устройствения му правилник.

(5) Периодите и сроковете, в които се предоставят допълнителни парични и/или предметни печалби; правилата и условията, по които се осъществява тяхното разпределение, се определят с решение, взето по реда на Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“ и се публикуват на интернет страницата на Организатора.

Чл. 4. (1) Залозите в играта „Спорт тото 1 - 12 тип 1х2“ и в производната й игра „Тото джокер се обработват посредством Централна компютърна система, която осигурява подаване на информация към сървър на Националната агенция за приходите, в това число и осигуряваща онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредбите по чл. 17, ал. 3, т. 4 и т. 6 от Закона за хазарта.

(2) За защита и контрол на достъпа до Централната компютърна система са създадени нарочни процедури и политики от Организатора, които са част от внедрената от него, интегрирана система за управление на сигурността на информацията по стандартите ISO 27001:2013 и WLA-SCS:2016. Процедурите определят нивата на достъп, реда за осъществяването му и отнемането му.

(3) Залаганията върху резултати от спортни състезанията/обособени техни части се извършват по предварително обявена програма - тираж. Предварително обявената програма съдържа като минимум пореден номер на тиража; дата на провеждане на всеки тираж; състезанията и възможните резултати от тези състезанията/обособени техни части, на които може да се залага; както и друга информация, определена от Организатора.

(4) Тегленето на печелившите числа за „Тото Джокер“ се извършва чрез игрално оборудване, вписано в регистъра по чл. 20, ал. 2 от Закона за хазарта и в издадения лиценз за Играта и което отговаря на изискванията по чл. 42, ал. 1 от Закона за хазарта, под контрол на комисията по чл. 3, ал. 1. Чрез същото оборудване се определят и служебните резултати от Играта.

Чл. 5. (1) Настоящите Правила имат характера и значението на общи условия по смисъла на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ по отношение на участниците в играта „Спорт тото 1 - 12 тип 1х2“ и производната й игра „Тото джокер“. Договорът между Организатора и участника се смята за сключен, след като са спазени условията и процедурите за осъществяване на залози, определени в настоящите Правила.

(2) С решение, взето от управителния орган на Организатора по реда на устройствения му правилник, играта „Спорт тото 1 - 12 тип 1х2“ и/или играта „Тото джокер“, могат да се прекратят временно или окончателно, като предварително се публикува съобщение за това на интернет страницата на Организатора.

(3) Прекратяването на провеждане на играта „Спорт тото 1 - 12 тип 1х2“ и производната й игра „Тото джокер“, става по реда предвиден в ЗХ.

ГЛАВА ВТОРА

РАЗДЕЛ І

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „СПОРТ ТОТО 1 - 12 ТИП 1х2“ И „ТОТО ДЖОКЕР“

Чл. 6. (1) Участник в играта „Спорт тото 1 - 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“, организирана онлайн, е физическо лице, което е направило залог за участие в играта„Спорт тото 1 - 12 тип 1х2“ или в играта „Спорт тото 1 - 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“.

(2) В играта „Спорт тото 1 - 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“ могат да участват само пълнолетни дееспособни физически лица, за които няма ограничения в Закона за хазарта или в други закони.

(3) Организаторът не носи отговорност за извършени залози чрез интернет от лица в юрисдикции, където това е незаконно.

Чл. 7. (1) Физическо лице, което отговаря на условията по чл. 6, ал. 1 и 2 и за което не съществуват пречките по чл. 6, ал. 2 и 3, придобива качеството на участник в определен тираж на играта „Спорт тото 1 - 12 тип 1х2“ или „Тото джокер“ и се ползва с правата и задълженията на такъв, само ако:

т. 1. е извършило първоначална регистрация в интернет страницата на Организатора, по реда, посочен в чл. 9, чл. 11 и чл. 12;и

т. 2. е направено съответно предвиждане чрез маркиране на всяко едно от 12 -те състезания/обособени техни части от изготвената от Организатора програма с по един знак –„1“, „X“, „2“, определена/и самостоятелно от него; и

т. 3. е направено съответно предвиждане чрез маркиране на избрана/и числова/и комбинация/и и позиция/и, определена/и самостоятелно от него или чрез предоставянето му на случаен принцип на случайна числова комбинация и позиции – за производната игра „Тото джокер“; и

т. 4. е маркирало електронния фиш за съответното предвиждане според изискванията в настоящите Правила; и

т. 5. разполага с парични средства в клиентската си сметка, поддържана от Организатора, покриващи стойността на залога за направеното предвиждане; и

т. 6. в клиентската му сметка, поддържана от Организатора има налични парични средства на стойност равна или по-голяма от стойността на залога за направеното предвиждане; и

т. 7. информацията от електронния фиш за съответното предвиждане е въведена в Централната компютърна система; и

т. 8. е получено потвърждение от Централната компютърна система на Организатора за направения от залог чрез електронно съобщение в потребителския му профил.

Чл. 8. (1) Всяко физическо лице по чл. 6 трябва да бъде регистрирано и идентифицирано за да вземе участие в игрите „Спорт тото 1 - 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“, организирани онлайн.

(2) Регистрацията и идентификацията на физическите лица, желаещи да участват в игрите „Спорт тото 1 - 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, се извършва в Централна компютърна система на Организатора по чл. 4, ал. 1, на база локализиране на IP адреса, от който участникът се регистрира и предоставените от него лични данни.

(3) Физическо лице по чл. 6, което желае да вземе участие в игрите „Спорт тото 1 - 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, е длъжно да се регистрира лично в системата на Организатора и носи пълна отговорност за верността на предоставените от него данни.

(4) Организаторът не носи отговорност за регистрации, които не са извършени лично, както и за регистрации, при които са въведени грешни, неверни или неактуални данни.

(5) Организаторът има право по всяко време, без да е необходима аргументация, да откаже регистрация и/или откриване на клиентска сметка, съответно да извърши дерегистрация и/или закриване на клиентска сметка.

Чл. 9. (1) Процедурата по регистрация започва като лицето, което желае да вземе участие в игрите „Спорт тото 1 - 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, влезе в интернет страницата на организатора https://toto.bg. Страницата може да бъде намирана с търсене в интернет търсачки, или чрез изписване на URL адреса на страницата директно в полето на браузъра.

(2) От началната страница на Организатора трябва да бъде избрана секция „Регистрация“ и попълнена формата за регистрация.

(3) Формата за регистрация съдържа следната задължителна информация:

- гражданство; и

- имена по документ за самоличност; и

- идентификационен номер на лицето, който може да бъде единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ), личен номер (ЛН), служебен номер от регистъра (сл. номер на НАП), единен идентификационен код на чуждестранно физическо лице (ЕИК на ЧФЛ), личен идентификационен номер или друг номер или данни за идентификация съгласно съответното национално законодателство на лице, което не е български гражданин; за лицата без ЕГН или ЛНЧ/ЛН/сл. номер на НАП/ЕИК на ЧФЛ се изисква и адрес на временно или постоянно пребиваване в Република България или в друга държава, дата на раждане, номер, дата на издаване и издател на документ за самоличност; и

- потребителско име;

- парола;

- e-mail адрес.

(4) В случай на съмнение, че получената вече информация относно самоличността на регистриращото се лице не е достатъчна или достоверна, Организаторът не извършва регистрация и изисква, чрез съобщение на посочения e-mail адрес, телефонен номер за осъществяване на контакт с лицето и/или копия от документи, а при необходимост и личното му явяване в Централното управление с цел идентификация. Проверката на самоличността се извършва от Организатора при регистрацията, но не по-късно от извършване на първата транзакция.

(5) Всяко регистрирано лице е длъжно да регистрира и всички промени относно задължителните данни по алинея 3, настъпили след първоначалната му регистрация, чрез потребителския си профил.

Чл. 10. (1) Данните от регистрацията на физическите лица се вписват в специален регистър, който се води от Организатора и съдържа следната информация за: първоначална регистрация на физическото лице, идентификационните му данни, потребителско име за участие в игрите, IP адрес, от който е направена регистрацията, IP адресите, от които е предоставял достъп за участие в игрите, данни за постъпили от лицето рекламации или жалби.

(2) Личните данни на регистриралите се лица се събират, съхраняват и обработват, съгласно действащите на територията на страната разпоредби в областта на защита на личните данни.

(3) Данните от направената от Организатора регистрация се изпращат към Националната агенция по приходите, като тези данни обхващат информация за първоначални регистрации, промени в данните по регистрация, дерегистрация, данни за всяка проведена и приключила игра. При нарочно искане от държавен орган и/или по разпореждане на съда, Организаторът предоставя данни относно регистрирано лице, спазвайки законовите процедури.

Чл. 11. (1) След пълно и точно попълване на регистрационната форма по чл. 9, ал. 3, е необходимо потвърждение за приемане на съдържанието на документите, поместени в страницата „Общи условия“.

(2) Страницата „Общи условия“ съдържа утвърдените от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите „Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на игра „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“, в сила към момента на извършване на регистрацията.

Чл. 12. (1) При точно изпълнение на указаното в чл. 9 и чл. 11, Централната компютърна система на Организатора изпраща на адреса на електронната поща на регистрираното лице, код за активиране на клиентската сметка. Кодът е под формата на линк и 12-знаков номер съставен от букви и цифри, с който лицето ще може да активира потребителския си профил и клиентската си сметка.

(2) Активирането на потребителски профил и клиентска сметка се извършва чрез натискане на линка, посочен в ал. 1, с което първоначалната регистрацията е завършена.

Чл. 13. В случай, че Организаторът има съмнения относно извършване на регистрация с направена с невярна информация, то тази регистрация и създадената с нея клиентска сметка се закриват. Регистрация може да бъде отказана или закрита по едностранно решение на Организатора, но възникналите преди това задължения ще бъдат уредени, съобразно изискванията на закона.

Чл. 14. (1) За да може да бъде взето участие в игрите „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, регистриран потребител трябва да е депозирал в клиентската си сметка парични средства в български лева.

(2) Депозиране в клиентска сметка се осъществява чрез използване на микросметка или банкова сметка, регистрирани в системи за плащане с банкови карти или микросметки, или външни устройства чрез интернет – посочени от Организатора и интегрирани в Централната му компютърна система.

(3) Регистрацията в посочените от Организатора системи по алинея 2, се осъществява съгласно правилата и политиките, приети от собственика на съответната система. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация в някоя от тези системи от страна на регистриран негов потребител.

(4) Всяка заявявана за депозиране сума в клиентска сметка чрез системите по алинея 2 трябва да е на стойност не по-малка от 10 (десет) лева.

(5) Организаторът не начислява такси при депозиране на суми в клиентската сметка чрез системите по алинея 2.

(6) При изтеглянето на средства от клиентска сметка, в зависимост от избрания метод на плащане и политиките на неговия собственик, може да бъде определена минимална сума за изтегляне и/или такса за използване на метода, която сума и/или такса ще бъдат определени с точност след конкретизиране на метода и размера на заявената за изтегляне сума. Дължимите суми и/или такси, ако има такива, се визуализират в клиентския профил на участника преди потвърждаване извършването на изтеглянето.

(7) Организаторът има право да наложи ограничения към изтеглянето на средства от клиентска сметка, които не се използват за залагане. Ако сумата на депозита не е заложена поне веднъж или не са направени залози на стойност сумата на депозита преди да е заявено изтегляне, Организаторът има правото да удържи такса, която да покрие всички административни разходи по депозита и тегленето. Организаторът има право да намали от сумата на заявеното теглене със съответните разходи. Анулирани/Неприети залози не се считат за реализирани/заложени.

(8) Организаторът има право да откаже изтеглянето на средства от клиентска сметка, в случай че в нея не са налични достатъчно суми, които да покрият заявената за изтегляне сума и таксата за използване на заявения метод за изтегляне, както и винаги когато: има образувано каквото и да е рекламационно производство по инициатива на собственика на използвания метод за извършване на залог/теглене на сума – до неговото приключване и съобразно резултата, когато има нареждане на компетентен орган – в съответствие с това разпореждане, когато у Организаторът са възникнали съмнения за злоупотреби със средствата в клиентската сметка – с цел тяхното предотвратяване и ограничаване.

Чл. 15. Всеки регистриран потребител e длъжен да пази в тайна данните за своята клиентска сметка, включително потребителско име и парола, както и да вземе всички необходими мерки срещу узнаването на тези данни от трети лица. Организаторът не носи отговорност при предоставянето от регистриран потребител, по какъвто и да е начин, на потребителското му име и парола на други лица. Организаторът не възстановява никакви загуби вследствие на използване на данните на регистрирания потребител от трети лица. Регистрираният потребител няма право да предявява претенции и черпи права спрямо Организатора, основани на отношенията му с трети лица.

РАЗДЕЛ ІI

РЕД ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „СПОТ ТОТО 1 – 12 ТИП 1х2“

Чл. 16. (1) В играта „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ се цели, чрез една или повече свободно избрани от участник прогнози да се предвидят резултатите от състезанията/обособени техни части в играта „Тото 1 – 12 тип 1х2”, които са включени в тиража, за който се участва и които ще формират печеливши прогнози.

(2) Физическо лице, желаещо да направи залог за участие в тираж на играта „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“, маркира на електронен фиш за всяко едно от 12-те състезания/обособени техни части, с по един знак –„1“, „X“, „2“.

Чл. 17. (1) Направените предвиждания по чл. 16 се въвеждат в Централната компютърна система чрез натискане бутон „Приеми“, след чиято обработка се получава потвърждение за направения залог чрез електронно съобщение в потребителски профил.

(2) В електронното съобщение за потвърждаване за направен залог се съдържа информация за залога, предадена и съхранена в Централната компютърна система, прогнозите на участника, уникален идентификатор и друга информация, определена от Организатора.

(3) Участникът е длъжен да провери дали съдържанието на електронното съобщение за потвърждаване за направен залог съвпада с неговите предвиждания. Печалби се изплащат само и единствено въз основа на данните, съдържащи се в потвърждението за залог, след установяване на еднаквост на тази информация с информацията, съхранена в Централната компютърна система.

Чл. 18. Срокът за приемане на залози за участие в конкретен тираж на играта „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ се определя от Организатора.

Чл. 19. (1) Спортните състезанията/обособени техни части, за които се приемат залози в съответния тираж, се определят от Организатора и се публикуват по подходящ начин най-малко един ден преди провеждането първото по време състезание/обособена негова част.

(2) Участниците могат да правят предвиждания единствено според обявената от Организатора програма, независимо от това къде се провежда спортното състезание.

Чл. 20. (1) Физическото лице, желаещо да направи залог за участие в тираж на играта „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“, прави предвижданията си за всяко от включените в програмата състезание/обособена негова част, като маркира върху електронния фиш избрания от него символ.

(2) Предвижданията се маркират, както следва:

т. 1. Предвиждане за победа на отбора, вписан първи в програмата - върху знака „1”;

т. 2. Предвиждане за победа на отбора, вписан втори в програмата - върху знака „2”;

т. 3. Предвиждане за равен резултат - върху знака „Х”.

(3) Чрез маркиране на число от полето „ФАКТОР“, се счита, че попълнените от участника колонки с предвиждания са направени толкова пъти, каквото число е отбелязано. В този случай стойността на залога се определя като стойността на залога за предвиждане на резултатите от състезанията/обособени техни части, в една колонка се умножи по числото, отбелязано в полето „ФАКТОР“ и така получените стойности на залози по колонки се сумират.

(4) Участието в играта „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ може да се осъществява чрез попълване на електронни фишове със системи за съкратено записване, като в този случай трябва да бъдат спазени издадените от организатора указания за участие чрез системи за съкратено записване, съобразени с разпоредбите на тези правила.

Чл. 21. (1) Наградният фонд за играта „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ се формира от залозите за участие в тази игра, приети по наземен път и онлайн.

(2) Определянето и изплащането на печалби в играта „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ се извършва по реда, определен в Глава 5.

РАЗДЕЛ ІІІ

РЕД ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ТОТО ДЖОКЕР”

Чл. 22. (1) В производната игра „Тото джокер“ участникът цели чрез свободно избрани от него числа/позиции, да предвиди печелившите три двойки от позиции и цифри от номера на електронния фиш, попълван от него за участие в играта „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“.

(2) Номерът на електронен фиш се състои от девет цифри, като всяка цифра представлява самостоятелна позиция. Номерът на позицията се определя, като цифрите се броят от ляво на дясно и от 1 до 9.

Чл. 23. (1) Физическото лице, желаещо да направи залог за участие и в тираж на „Тото джокер“, маркира на електронния фиш избраните от него позиции, чиито брой може да бъде от три до девет.

(2) При маркиране на електронния фиш символа „ОТКАЗ” в специалното поле за „Тото джокер“ се счита, че няма направен залог за участие в „Тото Джокер“. При маркиране на електронния фиш символа „Автоматично” в специалното поле, без да има отбелязвания върху която и да е от позициите, се счита, че е направен залог за участие с една комбинация от произволно избрани три позиции.

Чл. 24. (1) Направената прогноза по реда на чл. 23 се въвежда в Централната компютърна система на Организатора чрез натискане на бутон „Приеми“, след чиято обработка се получава потвърждение за направения залог чрез електронно съобщение в потребителски профил.

(2) В електронното съобщение за потвърждение за направен залог се съдържа информация за залога, предадена и съхранена в Централната компютърна система, прогнозите на участника и друга информация, определена от Организатора.

(3) Участникът е длъжен да провери дали съдържанието на електронното съобщение за потвърждение за направен залог съвпада с неговите предвиждания. Печалби се изплащат само и единствено въз основа на данните, съдържащи се в потвърждението за залог, след установяване на еднаквост на тази информация с информацията, съхранена в Централната компютърна система.

Чл. 25. (1) Тегленето на числата за определяне на печелившите позиции и числа в играта „Тото 2“, които съвпадат с тираж на „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ , по следния начин:

т. 1. изтегляне на три топки с номера от 1 до 9, без връщане на изтеглените топки в игралното съоръжение, за определяне на печелившата позиция от цифровия номер;

т. 2. изтегляне на три топки с номера от 0 до 9 за определяне на печелившата цифра на съответната позиция, определена по реда на т.1. В този случай, след изтеглянето на всяка топка, тя се връща в игралното оборудване за попълване на набора, от който ще се изтегли следващата топка.

(2) В случаите на чл. 25, ал.1, т.1 при изтегляне на повече от необходимите числа, като печеливши се включват само първите три от тях по реда на изтеглянето им. При теглене по чл. 25, ал.1, т.2 ако бъдат изтеглени едновременно две и повече числа, при определяне на печелившите се взема предвид само първото от тях.

(3) След приключване на тегленето печелившите двойки се образуват като изтеглените позиции и цифри се групират съобразно последователността, в която са били изтеглени.

Чл. 26. Броят и периодичността на тиражите за играта „Тото джокер“, броят на тегленията в тях, броят на печелившите групи и тяхното формиране, размерът на залог за една комбинация за всяко едно от тегленията, се определят с решение на управителния орган на Организатора, в съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в Приложение № 1, чието приемане, изменение или допълнение се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите .

Чл. 27. (1) Наградният фонд за играта „Тото джокер“ се формира от залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн.

(2) Определянето и изплащането на печалби в играта „Тото джокер“ се извършва по реда, определен в Глава 5.

ГЛАВА ТРЕТА

ОБРАБОТКА НА ЗАЛОЗИТЕ

Чл. 28. (1) Информацията за предвижданията, съответно числовите комбинации и позиции, върху които са направени залози за играта „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“ се обработва от Централна компютърна система на Организатора.

(2) Централната компютърна система се състои от Основен и Резервен център, които съхраняват идентична информация.

Чл. 29. (1) В Централната компютърна система се съхранява и обработва следната информация:

т. 1. Индивидуализиращи данни за конкретен тираж, като например номер, дата на провеждане, период в който се приемат залози за него и др.;

т. 2. Определен размер на залога за предвиждане на резултатите от състезанията/обособени техни части в една колонка за участие в конкретен тираж на играта „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ и определен размер на залог за една комбинация в „Тото Джокер“;

т. 3. Броят, видът и стойността на направените залози за участие в конкретен тираж на играта „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“;

т. 4. Броят и идентификационни данни на издадените квитанции/ създадените електронни съобщения за потвърждение за направен залог за конкретен тираж на играта „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“;

т. 5. Резултатите от завършилите състезанията/обособени техни части, включени в конкретен тираж на играта „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ и изтеглените числа за конкретен тираж на играта „Тото джокер“;

т. 6. Друга информация, определена от Организатора.

(2) На база на информацията, съхранена в Централната компютърна система и в съответствие с изискванията на Закона за хазарта и настоящите правила, се определят:

т. 1. Наградният фонд в игрите „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“;

т. 2. Броят, видът и размерът на печалбите на участниците;

т. 3. Изплатените и неизплатени печалби;

т. 4. Други обстоятелства, определени от Организатора.

(3) За определяне валидността на залог и/или печалба се използва само информацията, заложена в Централната компютърна система.

Чл. 30. (1) Организаторът определя процедурата, по която се извършва залог за участие в играта „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ и „Тото Джокер“.

(2) Организаторът си запазва правото по всяко време, без да е необходима допълнителна аргументация, да приеме или да откаже да приеме даден залог, като не носи каквато и да е отговорност за това си действие. Даден залог се счита за приет само ако в потребителския профил на регистрирано лице е получено електронно съобщение за потвърждаване за направен залог.

(3) Регистрираният потребител е лично отговорен за операциите, чрез които извършва залог на суми от клиентската си сметка. Организаторът не носи отговорност за липсващи и/или дублирани залози, които могат да бъдат анулирани само в случаите и по реда, указани в чл. 31.

(4) В случаи когато Организаторът има съмнения, че даден залог се извършва в нарушение на закон, на тези Правила и/или има за цел да ги заобиколи, а така също и когато има съмнения, че средствата, с които залогът се извършва могат да са със съмнителен и/или неясен произход, то залогът няма да бъде приет, а ако вече е приет – същият няма да участва при формирането на наградния фонд и съответно – при разпределението на печалбите. В такива случаи Организаторът дължи единствено връщане на стойността на приет залог, но само след подробно проучване на случая и при липса на други разпореждания от компетентен орган. Организаторът не носи отговорност за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие на действията си и тези на служителите му по настоящата алинея.

Чл. 31. (1) Конкретен залог, потвърден с електронно съобщение за направен залог, може да бъде анулиран от участника в срок до 15 минути от осъществяването му, но не по-късно от крайния час за приемане на залози за тиража, за който е направен. Организаторът определя самостоятелно крайния час за приемане на залози онлайн за конкретен тираж и го оповестява предварително на интернет страницата си.

(2) В извънредни случаи, извън периода от време по ал. 1, конкретен залог, потвърден с електронно съобщение за направен залог може да бъде анулирана само по решение на Организатора и при спазване на определената от него за целта процедура.

(3) Анулирането се смята за осъществено само след потвърждение от Централната компютърна система и получаване в потребителския профил на електронно съобщение за потвърждение на анулиран залог.

(4) Стойността на сумите, върнати в резултат на анулиран залог, не се включва в определяне стойността от постъпленията за даден тираж, нито във формиране на наградния фонд.

(5) Връщане на сумите в резултат на анулиран залог се осъществява по реда на чл. 39, съответно.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТИРАЖИТЕ

Чл. 32. Определените по реда на чл. 3 тиражи се индивидуализират чрез посочване името на играта, дата на провеждане, пореден номер или наименование.

Чл. 33. (1) Всеки тираж на играта „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ приключва след завършване на всички състезания/обособени техни части, включени в програмата, съответно след изтегляне на служебни резултати по реда, посочен в чл. 34.

(2) Резултатите от неиграните, незавършилите (прекъснати), отложените, играните в ден и час, предхождащи приключването приемането на залози за участие в тиража, в програмата на който са включени, се определят чрез теглене на служебни резултати по предварително обявено служебно предвиждане, изразяващо съотношението на вероятните резултати.

Чл. 34. (1) Тегленето на числата за всеки тираж на играта „Тото джокер“ и определянето на служебни резултати се извършва публично, пред комисия, чийто състав се определя от Организатора, като един от членовете й по възможност е представител на Държавната комисия по хазарта.

(2) Комисията по предходния член:

т. 1. контролира изтеглянето на числата за тираж на играта „Тото Джокер“ и/или знаците за определяне на служебните резултати за играта „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ за което съставя протокол. Член на комисията не може да откаже да подпише протокола за изтеглянето на числата за тираж, на който е присъствал. Когато член на комисията счита, че в хода на процедурата са били допуснати нарушения на Закона за хазарта, актовете по неговото прилагане или на тези правила, той подписва протокола с особено мнение, заедно с което излага и мотивите си;

т. 2. периодично измерва топките за теглене на печелившите числа и включва в комплектите за употреба само редовни топки.

т. 3. при нарушаване нормалния режим на работа на игрално оборудване за организиране на игрите, комисията прекъсва тегленето и след отстраняване на причината, продължава изтеглянето на останалия брой печеливши числа/знаци.

(3) Тегленето на числа и/или знаци започва след като всички проверени от комисията топки влязат в игралното оборудване. При изтегляне на числа и/или знаци от непълен комплект, те се анулират и след допълване на комплекта се извършва ново теглене.

(4) При изтегляне на повече от необходимите числа/знаци, като печеливши се включват само първите изтеглени числа/знаци по реда на изтеглянето им, чийто брой е съобразно правилата на съответната игра.

(5) До започване тегленето на печеливши числа/знаци, съответен тираж може да бъде отложен по нареждане на Организатора. Организаторът обявява по подходящ начин отлагането и едновременно с това посочва провеждането на отложения, който трябва да се проведе най-късно в деня преди следващия обявен тираж.

ГЛАВА ПЕТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

Чл. 35. (1) Наградният фонд за играта „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ не може да възлиза на по-малко от 50 % от залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн, като конкретният размер се посочва в Приложение № 1.

(2) Наградният фонд на играта „Тото джокер“ не може да възлиза на по-малко от 50% от залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн, като конкретният размер се посочва в Приложение № 1.

(3) Печалбите се определят, изчисляват и изплащат само и единствено въз основа на информацията, която се съхранява в Централната компютърна система. Организаторът не носи отговорност за печатни грешки, които могат да се появят в интернет страници и печатни материали.

Чл. 36. (1) Сумата за печалби във всяка група на играта „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“ се разпределя по равно между печелившите комбинации в групата, за които е направен залог по наземен път и онлайн.

(2) При разпределението на печалбите между печелившите предвиждания или комбинации в една група, се извършва окръгляване, както следва:

т. 1. печалби с размер до 1 лев - на една стотинка;

т. 2. печалби в размер над 1 лев - на 10 стотинки.

Чл. 37. Когато размерът на отделната печалба от по-ниска печеливша група е по-голям от този на по-високата група, сумите за печалби на двете групи, както и на групите между тях се събират и се разпределят по равно между печелившите от тези групи.

Чл. 38. (1) При определяне на печелившите предвиждания се вземат предвид само резултатите, получени в редовното време на спортното състезание/обособена негова част. Редовно е игровото време от 45/90 минути и евентуално определените към тях минути като добавено време, съгласно правилата на съответното спортно състезание/обособена негова част.

(2) Промените в резултата, извършени след приключване редовното време на състезанията/обособена негова част (продължения, дузпи за определяне на победител, присъждане на служебен резултат, анулиране на резултата и други) не се вземат в предвид при определяне на печалбите.

Чл. 39. (1) Изплащането на парични печалби от игрите „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ и „Тото Джокер“ се извършва като:

т. 1. печалби в размер по-малък от 10 000 лева се изплащат чрез кредитиране на съответните клиентски сметки със стойността на определената печалба в срок до края на първия работен ден, следващ този на провеждането на тираж;

т. 2. печалби в размер по-голям или равен на 10 000 лева се изплащат след обработка на необходимите документи в сградата на Организатора, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, във всички официални работни дни, в интервала от 09.30 часа до 16.30 , в срок до 45 дни, считано от деня следващ този на провеждането на тиража, в който печалбата е определена. Когато последният денят за обработване е официален неработен ден за страната, приемането на документи приключва в непосредствено следващия първи работен ден. Изплащането на сумата се извършва след заявяване на операцията лично от участника, по банков път, по банкова сметка с титуляр участника, удостоверено и с документ, издаден от банка.

(2) С изтичането на срока по ал.1, т. 2, правата на участниците се погасяват. С печалбите, които не са потърсени в този срок, се постъпва по ред, определен от Устройствения правилник на Организатора.

(3) Средства в размер до 10 000 лева могат да бъдат прехвърляни от регистриран потребител от клиентската му сметка към неговата микросметка или банкова сметка по всяко време, при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от настоящите Правила, а така също и на правилата, определени от собственика на системата за плащане с банкови карти и микросметки чрез интернет, посочена от Организатора;

(4) Средства в размер над 10 000 лева могат да бъдат прехвърляни от регистриран потребител от клиентската му сметка към неговата микросметка или по банков път, по банкова сметка с титуляр участника, удостоверено и с документ, издаден от банка, след заявяване на операцията лично, в сградата на Организатора, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, във всички официални работни дни, в интервала от 09.30 часа до 16.30 , при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от настоящите Правила, а така също и на правилата, определени от собственика на системата за плащане с банкови карти и микросметки чрез интернет, посочена от Организатора. Когато последният денят за обработване е официален неработен ден за страната, приемането на документиприключва в непосредствено следващия първи работен ден.

(5) Организаторът извършва необходимите действия за изплащане на суми в размера по чл. 39, ал. 4, в срок до 5 работни дни, считано от деня следващ този на личното заявяване на операцията и представянето на документ за самоличност, съдържащ идентични данни с тези, посочени от регистрирания потребител в регистрационната му форма.

(6) Всеки регистриран потребител може чрез потребителския си профил да проверява по всяко време текущият баланс и историята на трансакциите по клиентската си сметката.
Чл. 40. (1) Информация за всяка печалба се съхранява в Централната компютърна система на Организатора.

(2) Ако за дадена печалба в Централната компютърна система е регистрирано, че е изплатена и физическо лице предяви претенции върху нея въз основа на какъвто и да е документ или данни, то регистрираната като изплатена печалба не се изплаща.

Чл. 41. В случай, че има основателно предположение, че по незаконосъобразен начин е осъществена дейност, имаща за цел да предопредели изхода от дадено състезание/обособена негова част/теглене или в случай че има съмнение за достоверността на проведено състезание/обособена негова част/теглене, Организаторът си запазва правото да преустанови изплащането на печалби. В такива случаи Организаторът дължи единствено връщане на стойността на приет залог, но само след подробно проучване на случая и при липса на други разпореждания от компетентен орган. Организаторът не носи отговорност за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие на действията си и тези на служителите му по настоящата алинея.

ГЛАВА ШЕСТА

РЕКЛАМАЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 42. (1) Участник в игра има право да направи рекламация пред Организатора при или по повод на провеждане или участието си в играта, в 50 дневен срок, считано от деня, следващ провеждането на тиража.

(2) Рекламации се правят в писмен вид, чрез подаване на заявление на хартиен носител или по електронна поща: online@toto.bg , което съдържа най-малко имената на участник, точен адрес за кореспонденция/електронна поща, изложение/точно описание на случая и в какво се състои искането му, към което се прилагат всички относими доказателства. Анонимни заявления или такива, в които липсват имена на участник или адрес за кореспонденция с него, не се разглеждат.

Чл. 43. (1) В 14 дневен срок от постъпване на рекламацията, Организаторът взема решение, на база предоставеното от участника, при спазване на приложимите нормативни разпоредби.

(2) Ако участникът не бъде намерен на адреса посочен в заявлението, се приема, че решението по рекламацията му е връчено с изтичане на срока за произнасяне.

(3) Когато възникналият спор не е разрешен в срок или когато участник не е съгласен с решението на Организатора, в срок от 7 дни от връчване на решението, може да подаде писмено оплакване до Националната агенция по приходите в съответствие с чл. 54, ал. 3 от Наредбата за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи.

Чл. 44. Всеки регистриран потребител е длъжен да се увери, че разбира напълно тези Правила и процедурите, посочени в тях, преди да придобие качеството на участник в игрите „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“.

Чл. 45. (1) Регистриран потребител няма право да залага с комерсиални цели или от името на друго лице – залагането от страна на регистриран потребител е само за негови лични цели.

(2) Физическо лице, желаещо да вземе участие в игрите „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“ не трябва да използва чуждо потребителско име и парола.

(3) Регистрираният потребител носи отговорност за всички трансакции, направени от и към клиентската му сметка, за която се получава достъп чрез съответните потребителско име и парола, с изключение на трансакциите направени от Организатора към клиентската сметка. Отговорността за всички операции и трансакции, извършени с потребителски номер и парола на регистриран потребител, както и за всички задължения, произтичащи от тези операции, е изцяло на този регистриран потребител, на когото принадлежат потребителското име и парола.

Чл. 46. (1) Организаторът не носи каквато и да е отговорност за компютърни неизправности, повреди в телекомуникационното обслужване или връзката с интернет, нито за опити от страна на регистрирани потребител да участва в игрите „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“, по начини и чрез средства, които не са предвидени в тези Правила.

(2) Организаторът предприема всички необходими мерки, за да се увери, че софтуерът и файловете не съдържат компютърни вируси, но не може и не гарантира, че софтуерът и файловете не съдържат такива проблеми.

(3) Организаторът има право временно да преустанови регистрирането и/или приемането на залози за участие в игрите „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“ чрез интерет и/или предоставянето на свързаните с тях услуги, поради каквато и да е причина, по негова собствена преценка, като при възможност уведомява по подходящ начин за това.

ГЛАВА СЕДМА

СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 47. Организаторът осигурява възможност за участие онлайн в игрите „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“, посредством мрежи с висока сигурност, благодарение на криптирането на информацията и защита на залозите на участниците.

Чл. 48. (1) Регистриран потребител трябва да спазва поверителност на своето потребителско име и парола и да не ги разкрива на други лица.

(2) Организаторът използва съвременни методи за криптиране на потребителското име и паролата, както и всякаква друга поверителна информация, изпращана от и към регистрирания потребител, като по този начин осигурява защитата му от нерегламентиран достъп на трети лица.

(3) При всяко нарушение или заобикаляне, или опити за такива действия, на установените правила по отношение на сигурността, а така също и при опити за получаване на неоторизиран достъп до Софтуера от страна на регистриран потребител, Организаторът има право да прекрати достъпа на физическо лице до осъществяването на залози и регистрацията му и да информира компетентните органи.

Чл. 49. (1) Организаторът събира информация и лични данни от физическите лица, желаещи да вземат участие онлайн в игрите „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“, в обем и вид, изискуеми от закона.

(2) Организаторът има правото да разкрива събраната информация само в случаите, предвидени в закона.

Чл. 50. (1) С приемане на тези Правила, регистриран потребител декларира, че:

- не действа от името на друго лице;

- не депозира/залага пари, произхождащи от престъпна дейност и/или от акт на участие в такава дейност;

- не депозира/залага пари от банкова карта/сметка и/или микросметка, която не е упълномощено да използва и че не получава съзнателно средства от такива сметки и/или карти;

- не използва регистрацията и клиентската си сметката си за пране на пари по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари;

- е запознат с осъществяването на проверки на всички негови трансакции за извършване на пране на пари от страна на трети лица, осигуряващи или обработващи плащания и за това, че съмнителните трансакции/операции ще се довеждат до знанието на компетентните органи.

-

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) В случай на възникване на форсмажорно обстоятелство, броят и датите на провеждане на тиражите на игрите, могат да се променят с решение, взето от представляващия Организатора, в т.ч. може и да бъде отложено провеждането на тиража, по време на който е възникнало такова обстоятелство.

(2) В случай на възникване на форсмажорно обстоятелство, в резултат на което провеждането на игрите и изплащането на печалби от тях стане невъзможно, Организаторът не носи отговорност спрямо участниците и/или приносителите на удостоверителен знак за потвърждение за направен залог, материализиращ печалба. В такъв случай Организаторът връща на приносител на квитанция, материализиращ печалба, стойността на залога, ако е възможно разпознаване на информацията за залозите в Централната компютърна система. Върната стойност на залог не се включва и не се отчита като постъпление в тираж.

(3) Форсмажорно е всяко обстоятелство, независещо от Организатора, обективно непредвидимо и непредотвратимо, като например, но не само: стихийно бедствие, военни действия, блокада, ембарго, земетресение, пожар, стачка, наводнение, терористичен акт, пандемия и т.н.

§ 2. (1) Организаторът не носи отговорност спрямо физически лица, взели участие в игрите му за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие неполучаване на информация за залога, поради извършване на залога, по начин, несъответстващ на процедурите, определени от Организатора.

(2) Организаторът не носи отговорност спрямо физически лица, взели участие в игрите му за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие недобросъвестно негово или на друго лице поведение.

§ 3. По смисъла на настоящите правила:

т. 1. „регистриран потребител“ е физическо лице, което желае да вземе участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“ и е изпълнило указанията на чл. 9, чл. 11 и чл. 12 от Настоящите правила.

т. 2. „потребителски профил“ е персонална интернет страница на регистриран потребител, еднозначно асоциирана с регистрационните му данни, съдържаща цялата му активност, свързана с извършването на залози, получаването на печалби и операции по клиентска сметка, достъпът до която се осъществява само чрез персоналните му потребителско име и парола.

т. 3. „клиентска сметка“ е виртуална сметка, която се открива и поддържа от ДП „Български спортен тотализатор“, чрез сайта toto.bg.

т. 4. „микросметка“ е платежен инструмент, който се открива и поддържа от лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

т. 5. „залог, приет по наземен път“ е залог за участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“, заявен от получателя на залогоприемател /лице, приемащи залози от името и за сметка на ДП „Български спортен тотализатор“ – негови служители или контрагенти/ и за което участникът получава квитанция за направен залог.

т. 6. „залог, приет онлайн“ е залог за участие в игрите, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“, заявен директно по интернет от получателя, без да се минава през залогоприематели и за което участникът получава електронно съобщение за потвърждение за направен залог.

§ 4. Тези правила са приети от Управителния съвет на Български спортен тотализатор на основание чл. 16, т. 5 от Устройствения правилник на Български спортен тотализатор.

§ 5. Промените в настоящите правила – Глава Първа – Глава Седма, вкл., §1 - ал.1 и ал. 3, Приложение № 1, са приети от Управителния съвет на Български спортен тотализатор с решение по т. 1 - 1 от Протокол № 5/07.05.2021 г., на основание чл. 16, т. 5 от Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“ и влизат в сила за шестия тираж след влизане в сила на решението на изпълнителния директор на Националната агенция по приходите, с което ги утвърждава.

..................................................................

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”


П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1

към ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ОНЛАЙН НА ИГРА „СПОРТ ТОТО 1 – 12 ТИП 1х2”

І. „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“

1. В играта „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“, се организират един тираж седмично

2. Залогът за предвиждане на резултатите от състезанията/обособени техни части, в една колонка (включващ залагане на всяка една от 12-те състезания/обособени техни части с по един знак –„1“, „X“, „2“), е в размер на 0.20 лв. /двадесет/ стотинки.

3. Наградният фонд за играта „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“ възлиза на 50% от направените за нея залози, приети по наземен път и онлайн.

4. Наградният фонд за всеки тираж се разпределя по равно между две печеливши групи.

4.1. В първа група се включват прогнозите, съдържащи правилно прогнозирани дванадесетте резултата от спортните състезанията/обособени техни части, поместени в програмата за съответния тираж.

4.2. Във втора група се включват прогнозите, съдържащи правилно прогнозирани единадесет резултата от спортните състезанията/обособени техни части, поместени в програмата за съответния тираж.

5. Когато за конкретен тираж няма печеливши прогнози в първа група, то определената сума се натрупва за същата група за следващия тираж под формата на джакпот, а когато няма печеливши прогнози във втора група сумата, предвидена за нея, се разпределя между печелившите прогнози от първа група. Ако няма печеливши прогнози в първа и втора група, то сумата, определена за премии, се натрупва за следващия тираж като джакпот за първа група.

ІІ. „Тото джокер”

1. В играта „Тото джокер” се организира един тиража седмично, в съответствие с тиражите на играта „Спорт тото 1 – 12 тип 1х2“.

2. Залогът за една комбинация е в размер на 0.30 лв. /тридесет стотинки/.

3. Наградният фонд за играта „Тото джокер“ възлиза на 50% от направените за нея залози, приети по наземен път и онлайн.

4. Наградният фонд за всеки тираж се разпределя по равно между две печеливши групи.

4.1. В първата печеливша група се включват прогнози, съдържащи три познати комбинации от позиция и цифра,

4.2. Във втората печеливша група се включват прогнози, съдържащи две познати комбинации от позиция и цифра.

5. В случай че няма печеливши прогнози в първа група, то сумата се натрупва за следващия тираж, за същата група под формата на джакпот. Когато за конкретния тираж няма печеливши прогнози във втора група, то сумата предвидена за печалби в нея се разпределя между печелившите прогнози от първа група. Когато няма печеливши прогнози и в двете групи, сумата предвидена за първа група се натрупва за същата група, за следващия тираж под формата на джакпот, а сумата предвидена за втора група се натрупва за разпределение в следващия тираж, по съществуващата за него схема.

..................................................................

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”

Общи правила и условия за участие и разпределяне на допълнителни печалби по програма за лоялни клиенти „Тото клуб“ в игрите, организираните от ДП „Български спортен тотализатор“ стр. 1

Одобрени с решение по т. 1 от

Протокол № 102/20.05.2019 г. на УС на ДП БСТ

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

ЗА УЧАСТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ ПО ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ „ТОТО КЛУБ“ В ИГРИТЕ, ОРГАНИЗИРАНИТЕ ОТ ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“

РАЗДЕЛ 1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ „ТОТО КЛУБ“

Чл. 1. ДП „Български спортен тотализатор“ организира като програма за лоялни клиенти, кампанийни игри за разпределяне на допълнителни печалби за участниците в организираните от него хазартни игри, за провеждането на които има издадени лицензи от Държавната комисия по хазарта, на основание:

- чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на игра „Тото 2 – 5 от 35”;

- чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на игра „Тото 2 – 6 от 42”;

- чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на игра „Тото 2 – 6 от 49”;

- чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на игра „Тото 2 – Зодиак”;

- чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на игра „Тото 2 – Рожден ден”;

- чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане онлайн на игра „Тото 2 – 5 от 35”;

- чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане онлайн на игра „Тото 2 – 6 от 42”;

- чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане онлайн на игра „Тото 2 – 6 от 49”;

- чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане онлайн на игра „Тото 2 – Зодиак”;

- чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане онлайн на игра „Тото 2 – Рожден ден”;

- чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на игра „Тото 1 – 10 от 10”;

- чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на игра „Тото 1 – 12 тип 1х2”;

- чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на игра „Тото 1 – 13 срещи”;

- чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане онлайн на игра „Тото 1 – 10 от 10”;

Общи правила и условия за участие и разпределяне на допълнителни печалби по програма за лоялни клиенти „Тото клуб“ в игрите, организираните от ДП „Български спортен тотализатор“ стр. 2

- чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане онлайн на игра „Тото 1 – 12 тип 1х2”;

- чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане онлайн на игра „Тото 1 – 13 срещи”; и

- чл. 14, ал. 4 и ал. 5 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Тото шанс за всички“.

Чл. 2. (1) Настоящите Общи правила и условия за участие и разпределяне на допълнителни печалби по програмата за лоялни клиенти „Тото клуб“ в игрите, организираните от ДП „Български спортен тотализатор“ /наричани само Общи правила и условия/, определят основните характеристики на програмата за лоялни клиенти „Тото клуб“, регистрацията, условията и начина за участие в кампанийните игри за нея и общите видове допълнителни печалби.

(2) Конкретните условия за участие в различните видове кампанийни игри за разпределяне на допълнителни печалби, организирани за участниците в програмата за лоялни клиенти „Тото клуб“, вид и механизъм на играта, начина на участие в тях /онлайн или по друг начин/, времето на тяхното провеждане, конкретните видове допълнителните печалби, които могат да бъдат спечелени в тях, срока и начина на получаването им, и други специфични разпоредби, се определят в нарочни, индивидуални специални правила и условия, които са неразделна част от настоящите Общи правила и условия.

(3) Разпоредбите на специалните правила и условия имат приоритет пред тези на настоящите Общи правила и условия.

(4) За неуредените с настоящите Общи правила и условия въпроси, приложение намират утвърдените от Държавната комисия по хазарта игралните условия и правила за организиране и провеждане на игри от ДП БСТ, посочени в чл. 1, част от които са настоящите Общи правила и условия.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 3. (1) Организатор на кампанийните игри за разпределяне на допълнителни печалби за участниците в организираните от ДП БСТ хазартни игри, които са част от програмата за лоялни клиенти „Тото клуб“, е ДП „Български спортен тотализатор” /наричано тук ДП БСТ или Организатора/, ЕИК: 202766380, със седалище и адрес на управление: гр. София – п.к. 1618, ул. „Хайдушко изворче” № 28.

(2) Всички авторски права и други права на интелектуална собственост върху Общите и специални правила и условия, върху игрите по чл. 1 и кампанийните игри за разпределяне на допълнителни печалби за участниците в организираните от ДП БСТ хазартни игри, които са част от програмата за лоялни клиенти „Тото клуб“, принадлежат на ДП БСТ и могат да се упражняват само от него.

Чл. 4. (1) Общите и специални правила и условия се приемат, изменят и прекратяват с решение на ДП БСТ, взето самостоятелно, по реда на Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“. По същия ред може да се прекрати всяка или всички кампанийни игри за допълнителни печалби по програмата за лоялни клиенти „Тото клуб“, организирани от ДП БСТ за участниците в игрите му по чл. 1, както и самата програма. Общи правила и условия за участие и разпределяне на допълнителни печалби по програма за лоялни клиенти „Тото клуб“ в игрите, организираните от ДП „Български спортен тотализатор“ стр. 3

(2) Общите и специални правила и условия се обявяват и са достъпни на интернет адрес: www.toto.bg, както и във всеки един пункт на ДП БСТ.

(3) Измененията в общите и специални правила и условия, влизат в сила само след оповестяването им интернет адрес: www.toto.bg.

Чл. 5. (1) Участниците в програмата за лоялни клиенти „Тото клуб“, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите общи и на специалните правила и условия, в противен случай Организатора може да прекрати участието му в програмата, като обяви това на интернет адрес: www.toto.bg. При прекратяването се извършва и дерегистрация на потребителския профил на този участник и всички негови права се погасяват.

(2) С извършването на действия по регистрация за участие в програмата за лоялни клиенти „Тото клуб“, съответен участник потвърждава, че се е запознал, разбрал и приел Общите правила и условия.

(3) С извършването на действия по събиране на бонус точки за участие в разпределяне на допълнителни печалби в кампанийна игра, включена в програмата за лоялни клиенти „Тото клуб“, съответен участник потвърждава, че се е запознал, разбрал и приел съответните специални правила и условия.

РАЗДЕЛ 3. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЙНИТЕ ИГРИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ „ТОТО КЛУБ“

Чл. 6. Право на участие в кампанийните игри за разпределяне на допълнителни печалби по програмата за лоялни клиенти „Тото клуб“ имат:

т. 1. всички физически лица, навършили 18 г., за които не съществува законова забрана за участие в хазартни игри; и

т. 2. които физически лица, са се регистрирали за участие в програмата за лоялност „Тото клуб“, по един от начините, посочен по-долу; и

т. 3. които физически лица, след като са изпълнили т. 2, са извършили плащане за поне един залог/талон за участие в някоя от игрите, посочени в чл. 1 от настоящите Общи правила и условия, като или са представили специално издадената им клиентска карта /при участие в тото-пункт/ или са извършили плащане през интернет сайта на Организатора https://www.toto.bg.

Чл. 7. (1) Регистрация за участие в кампанийните игри за разпределяне на допълнителни печалби по програмата за лоялност „Тото клуб“, се извършва онлайн, на сайта на Организатора https://www.toto.bg или във тото-пункт на Организатора, в който е инсталирано терминално устройство.

(2) Онлайн регистрация се извършва след като физическо лице попълни посочените данни и представи изискуемите се съгласия и след което, чрез своя потребителски профил в Централната компютърна система на Организатора, натисне бутон „Регистрация лоялност“/бутонът се избира от меню: “Средства/Програма Лоялност“/.

(3) Регистрация в тото-пункт на Организатора се извършва след като физическото лице попълни посочените данни на хартиен носител и представи изискуемите се съгласия на касиер - служител в тото-пункт. На всеки регистриран участник в тото-пункт се създава Общи правила и условия за участие и разпределяне на допълнителни печалби по програма за лоялни клиенти „Тото клуб“ в игрите, организираните от ДП „Български спортен тотализатор“ стр. 4

потребителски профил в Централната компютърна система на Организатора и той получава клиентска карта – „Тото клуб“.

Чл. 8. (1) С регистрацията си за участие в кампанийните игри за допълнително разпределяне на печалби по програмата за лоялни клиенти „Тото клуб“, се счита, че участник предоставя доброволно на ДП БСТ личните си данни за обработка за цели, свързани с провеждането на играта, нейното отразяване и маркетинг, а така също се съгласява тези данни да се съхраняват и обработват, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Всеки участник получава изискуемата се информация по чл. 13, ал. 1, б. „а“, „б“, „в“, „д“, ал. 2, „а“, „б“, „г“, „д“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета – на хартиен носител, в тото-пунктовете на ДП БСТ или онлайн, на интернет страницата на Организатора www.toto.bg.

(2) В допълнение на горното, за целите на индивидуализирането на печелившите участници и тяхното своевременно информиране за получаването на печалба, всеки участник се съгласява името му да бъде обявявано в случай, че същият бъде определен като печеливш, а ако печалбата е на стойност над 500 лева – ще даде съгласието си да бъде заснет и записан, при свободно използване на записите от Организатора, както и да участва в публични прояви на Организатора, без за това да получава допълнително възнаграждение.

Чл. 9. (1) Всеки участник в игрите на ДП БСТ, може да упражнява правата си по програмата за лоялни клиенти „Тото клуб“ онлайн и в тото-пункт, като има само един потребителски профил.

(2) Участник в игрите на ДП БСТ, който имат регистрация само онлайн, но иска да упражняват правата си по програмата за лоялни клиенти „Тото клуб“ и в тото-пункт, следва да извърши регистрация и в тото-пункт, съгласно чл. 7, ал. 3.

(3) Участник в игрите на ДП БСТ, който имат регистрация в програмата за лоялни клиенти „Тото-клуб“ само чрез тото-пункт, но иска да упражнява правата си и онлайн, следва да извърши регистрация и онлайн, съгласно чл. 7, ал. 2.

(4) Само при точно съвпадение на данните от регистрациите в тото-пункт и онлайн, правата на участник в програмата за лоялни клиенти „Тото пункт“, придобити преди втората регистрация, се запазват и потребителският профил онлайн се слива/обединява с този, създаден в тото-пункт.

РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЙНИТЕ ИГРИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ „ТОТО КЛУБ“. КЛИЕНТСКА КАРТА „ТОТО КЛУБ“

Чл. 10. (1) Участието в кампанийните игри за разпределяне на допълнителни печалби по програмата за лоялни клиенти „Тото клуб“ на регистриран участник онлайн, се осъществява автоматично, при извършване на плащане за залог/талон за участие в някоя от игрите, посочени в чл. 1, ако същата е включена в активна към този момент игра.

(2) Участието в кампанийните игри за разпределяне на допълнителни печалби по програмата за лоялни клиенти „Тото клуб“ на регистриран участник в тото-пункт, се осъществява само чрез клиентската му карта „Тото клуб“, която се представя за маркиране от касиер на ДП БСТ, при извършване на плащане за залог/талон за участие в някоя от Общи правила и условия за участие и разпределяне на допълнителни печалби по програма за лоялни клиенти „Тото клуб“ в игрите, организираните от ДП „Български спортен тотализатор“ стр. 5

игрите, посочени в чл. 1, ако същата е включена в активна към този момент игра за разпределяне на допълнителни печалби.

(3) „Активна към този момент игра за разпределяне на допълнителни печалби“, означава игра по чл. 1, за която извършването на плащане за залог/талон за участие в нея, е включено в кампанийна игра за разпределяне на допълнителни печалби в някои специални правила и условия, които имат действие към момента на съответното плащане и при което плащане, в потребителския профил на участник се събират бонус точки.

(4) Всяко участието в кампанийните игри за разпределяне на допълнителни печалби по програмата за лоялни клиенти „Тото клуб“, може да бъде доброволно прекратено от участник, като той извърши заявка за дерегистриране на потребителския си профил онлайн и/или поиска анулирането на клиентската си карта „Тото клуб“ от организатора. Заявката се подава писмено, в свободна форма с посочване на идентификационни данни за профила/клиентската карта. При извършване на дерегистрация, всички права на участника се погасяват.

Чл. 11. (1) Клиентска карта „Тото клуб“ се издава без заплащане, на всеки участник в игрите на ДП БСТ, който се е регистрирал се за участие в кампанийните игри за разпределяне на допълнителни печалби по програмата за лоялни клиенти „Тото клуб“, по реда на чл. 7, ал. 3.

(2) Клиентската карта „Тото клуб“ е собственост на Организатора и се предоставя само за лично ползване от участник в игрите на ДП БСТ. Всеки касиер на ДП БСТ има право да изисква представянето на документ за самоличност от всяко физическо лице, искащо да упражни права чрез карта „Тото клуб“, както и да откаже да извърши маркиране чрез нея, ако такъв не му бъде представен или имената, изписани върху документа и тези в потребителския му профил, към който е издадена картата, се различават.

(3) Клиентската карта „Тото клуб“ дава на физическото лице, за което е издадена, само посочените права в настоящите общи правила и условия и в съответните специални правила и условия и които права са идентични с тези, на участващите онлайн в игрите на ДП БСТ. Картата не е средство за разплащане, не е банкова карта, не предоставя кредит на притежателя й, нито пък има качеството и функциите на какъвто и да е финансов инструмент.

(4) Едно физическо лице има право да получи една клиентската карта „Тото клуб“. Ако картата бъде загубена, повредена, открадната, или др. под., физическото лице, на което е предоставена трябва да съобщи за това в максимално кракът срок, в тото-пункт на Организатора, с цел същата да бъде анулирана. Организаторът не носи каквато и да е отговорност за правата на участник, в случай, че не бъде поискано анулирането й.

(5) Участник, който поиска анулиране на картата си „Тото клуб“, може да получи нова такава /т.е. същата се преиздава/, при изразено желание от него за това, като представи документ за самоличност на касиер в тото-пункт на Организатора. Издадената нова карта „Тото клуб“ се асоциира със съществуващият потребителски профил на участник и той получава всички права от този профил, които съществуват по него към момента на преиздаването, при условие, че ЕГН в документа за самоличност съвпада с ЕГН на участника, въведено в Централната компютърна система на организатора при предходно издаване на карта. Общи правила и условия за участие и разпределяне на допълнителни печалби по програма за лоялни клиенти „Тото клуб“ в игрите, организираните от ДП „Български спортен тотализатор“ стр. 6

РАЗДЕЛ 5. БОНУС ТОЧКИ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЙНИТЕ ИГРИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ „ТОТО КЛУБ“

Чл. 12. (1) Всеки регистриран участник в програмата за лоялни клиенти „Тото клуб“, при плащане за залог/талон за участие в някоя игра от тези, посочени в чл. 1 и ако същата е включена в активна към този момент кампанийна игра за разпределяне на допълнителни печалби, независимо дали плащането се извършва онлайн или в тото-пункт с представяне на клиентска карта „Тото клуб“, получава бонус точки, които се събират /отбелязват/ в потребителския му профил.

(2) Всяко плащане за залог/талон за участие в някоя игра от тези, посочени в чл. 1 и ако същата е включена в активна към този момент кампанийна игра за разпределяне на допълнителни печалби, носи определен от Организатора брой бонус точки в съответните специални правила и условия.

(3) Бонус точките се събират, натрупват и използват от участниците, съобразно установените от Организатора общи и специални правила и условия. Използвани бонус точки се изтеглят незабавно от съответния потребителски профил и броят на събраните бонус точки в профила, се намалява с броя на използваните такива.

(4) Събраните и натрупани бонус точки съобразно съответни специални правила и условия, се използват единствено за кампанийната игра, за която Организатора е определил, че се събират и натрупват – т.е. участник няма възможност самостоятелно да определя как да използва събраните от него бонус точки/, освен ако обратното не бъде изрично оповестено от Организатора.

(5) Събраните и натрупани бонус точки съобразно съответни специални правила и условия, които не са използвани от участниците в съответната кампанийна игра за допълнително разпределяне на печалби в срока на нейното провеждане, не могат да бъдат прехвърляни, използвани и др., в друга или следваща кампанийна игра за допълнително разпределяне на печалби, освен ако обратното не бъде изрично оповестено от Организатора.

(6) Събраните и натрупани бонус точки съобразно съответни специални правила и условия в даден потребителски профил, не могат да се прехвърлят в друг такъв, освен ако обратното не бъде изрично разрешено от Организатора. Преценката за това се взема самостоятелно и според обстоятелствата.

Чл. 13. Всяко регистрирано физическо лице за участие в кампанийните игри за допълнително разпределяне на печалби по програмата за лоялни клиенти „Тото клуб“, може да получи информация за състоянието на потребителския си профил /данни за лицето, което се идентифицира с профила, кампанийни игри, натрупани бонус точки/. За целта, регистрираните онлайн участници могат да влязат в профила си, който са създали на https://www.toto.bg, меню: “Средства/Програма Лоялност“, а притежателите на клиентска карта „Тото клуб“ могат да посетят всеки тото-пункт на ДП БСТ, да представят картата за сканиране и разчитане на данните от касиер-приемчик. Общи правила и условия за участие и разпределяне на допълнителни печалби по програма за лоялни клиенти „Тото клуб“ в игрите, организираните от ДП „Български спортен тотализатор“ стр. 7

РАЗДЕЛ 6. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПЕЧАЛБИ РАЗПРЕДЕЛЯНИ В КАМПАНИНИТЕ ИГРИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ „ТОТО КЛУБ“.

Чл. 14. (1) Видовете допълнителни печалби, разпределяни в кампанийни игри по програмата за лоялни клиенти „Тото клуб“, са парични и/или предметни. Индивидуализирането им, конкретните условия за тяхното разпределяне и получаване се определят в съответни специални правила и условия.

(2) При получаване на печалби, ако в настоящите общи правила и условия или в съответни специални правила и условия друго не е посочено или има някаква непълнота, се спазват условията, посочени в игралните условия и правила за игрите по чл. 1, утвърдени от Държавната комисия по хазарта.

П., НЕ СЕ ЧЕТЕ – ЧЛ. 2 ЗЗЛД

……………………………………………..………….

ДАМЯН ДАМЯНОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“