Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот в гр. Ямбол 

 
Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот в гр. Ямбол
         

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ (ДП „БСТ“) обявява откриването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Югоизточна регионална дирекция на ДП „БСТ“, който ще се проведе на 29.12.2016 г.

ДП „БСТ“, на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2, ал. 3 и ал. 6 във връзка с чл. 46, чл. 43 и чл. 41, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол от 24.11.2016 г. на комисия, назначена със заповед №163/12.09.2016 г. на изпълнителния директор на ДП „БСТ“, обявява откриването със заповед №220/25.11.2016 г. на изпълнителния директор на ДП „БСТ“ на втори пореден търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда, със застроена площ на обекта от 179.32 кв. м., с административен адрес в обл. Ямбол, обш. Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър“ №7, вх. А, ет. 0, който ще се проведе на 29.12.2016 г. от 11:00 ч. в сградата на ДП „БСТ“ – гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28, при следните условия:

  1. Първоначална наемна цена – 742.00 лв. (седемстотин четиридесет и два лева) месечно, без включен в нея ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон, дължимият данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци за наетия имот и др.;
  2. Начин на плащане на месечния наем – по банков път;
  3. Предназначение на обекта – стопанска дейност;
  4. Депозит за участие в търга – 371.00 лв. (триста седемдесет и един лева), вносим в касата на ДП „БСТ“ – Югоизточна регионална дирекция , офис Бургас, или по банков път на следната банкова сметка: IBAN BG72BPBI79371046908201, BIC BPBIBGSF, „Юробанк България“ АД най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията;
  5. Цена на тръжната документация – 20.00 лв. (двадесет лева) с ДДС, платими в касата ДП „БСТ“ – Югоизточна регионална дирекция, офис Бургас, или по банков път по горепосочената банкова сметка. Тръжната документация може да бъде закупена и получена в срок до 28.12.2016 г. на адрес: гр. Бургас, ул. „Калофер“ №10, Югоизточна регионална дирекция – офис Бургас, от 9:00 до 17:00 ч. всеки работен ден срещу представяне на документ за платена документация;
  6. Дати за оглед на обекта (само след закупуване на тръжна документация) – всеки работен ден от 10:00 до 15:00 ч. до 28.12.2016 г. след предварително съгласуване с Директора на Югоизточна регионална дирекция на ДП „БСТ“;
  7. Краен срок за приемане на заявленията за участие заедно с ценови предложения, които се подават в дирекция „Обща администрация“ при Централно управление на ДП „БСТ“ на адрес: гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28, или чрез препоръчана поща, или по куриер – до 17:00 ч. на 28.12.2016 г.;
  8. Лице за контакт по настоящата процедура: Златко Златанов, Директор на Югоизточна регионална дирекция на ДП „БСТ“, телефон: 056/ 81 19 64.
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 49 - 21.06.2018
Печеливши числа
1 3 15 19 29 45
Джакпот
4 600 007.18 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 49 - 21.06.2018
1 Теглене
17 22 24 34 35
2 Теглене
15 17 27 29 33
 
Тираж 49 - 21.06.2018
Печеливши числа
4 13 17 22 33 35
Джакпот
879 689.12 лева
Тираж 49 - 21.06.2018
Печеливши числа
Година
85
Месец
10
Дата
2
Ден
7


Джакпот
19 296.30 лева

Тираж 49 - 21.06.2018
Печеливши числа
4 16 39 43 48
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 49 - 21.06.2018
 
Печеливши позиции
1 4 9
Печеливши числа
5 9 4
Джакпот
18 261.45 лева
Тираж 49 - 22.06.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
2
3
1
4
1
5
1
6
x
7
1
8
2
9
1
10
x
11
1
12
x
13
x
Джакпот
5 983.40 лева
Тираж 48 - 17.06.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
x
5
2
6
1
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
Джакпот
148.60 лева
Тираж 48 - 17.06.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
1
9
x
10
1
Джакпот
Спечелен
 
24 юни 2018