Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот в гр. Велинград 

 
Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот в гр. Велинград
         

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ обявява откриването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Южна централна регионална дирекция на ДП „БСТ“, който ще се проведе на 20.12.2016 г.

ДП „БСТ“, на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2, ал. 3 и ал. 6 във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 3, ал. 3 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „БСТ“ и Докладни записки с вх. №03-06-1402/07.10..2016 г. и вх. №03-06-1495/20.10.2016 г. на директорa на Южна централна регионална дирекция на ДП „БСТ“, обявява откриването със заповед №200/25.10.2016 г. на изпълнителния директор на ДП „БСТ“ на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ обособено помещение с площ 60 кв. м. част от магазин със застроена площ от 84.90 кв. м. на партерен етаж в бл. Г, с административен адрес в гр. Велинград, кв. „Лъджене“, ЖСК „Гергана“, ул. „Хан Аспарух“ №23, който ще се проведе на 20.12.2016 г. от 11:00 ч. в сградата на ДП „БСТ“ – гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28, при следните условия:

  1. Първоначална наемна цена – 410.00 лв. (четиристотин и десет лева) месечно, без включен в нея ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон, дължимият данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци за наетия имот и др.;
  2. Начин на плащане на месечния наем – по банков път;
  3. Предназначение на обекта – стопанска дейност;
  4. Депозит за участие в търга –– 205.00 лв. (двеста и пет лева), вносим в касата на ДП „БСТ“ – Южна централна регионална дирекция, или по банков път на следната банкова сметка: IBAN BG70BPBI79241071400501, BIC BPBIBGSF, „Юробанк България“ АД, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията;
  5. Цена на тръжната документация – 20.00 лв. (двадесет лева) с ДДС, платими в касата ДП „БСТ“ – Южнa централна регионална дирекция, или по банков път по горепосоченатa банкова сметка. Тръжната документация може да бъде закупена и получена в срок до 19.12.2016 г. на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Абаджийска“ №25 – Южна централна регионална дирекция, от 9:00 до 17:00 ч. всеки работен ден срещу представяне на документ за платена документация;
  6. Дати за оглед на обекта (само след закупуване на тръжна документация) – всеки работен ден от 10:00 до 15:00 ч. до 19.12.2016 г., след предварително съгласуване с Директора на Южнa централна регионална дирекция на ДП „БСТ“;
  7. Краен срок за приемане на заявленията за участие заедно с ценови предложения, които се подават в дирекция „Обща администрация“ при Централно управление на ДП „БСТ“ на адрес: гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28, или чрез препоръчана поща, или по куриер – до  17:00 ч. на 19.12.2016 г.;
  8. Лице за контакт по настоящата процедура: Атанас Узунов, Директор на Южна централна регионална дирекция на ДП „БСТ“, телефон: 032/ 63 17 12.
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 32 - 22.04.2018
Печеливши числа
8 12 16 22 24 30
Джакпот
3 390 526.66 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 32 - 22.04.2018
1 Теглене
16 19 23 26 27
2 Теглене
2 5 6 17 33
 
Тираж 32 - 22.04.2018
Печеливши числа
5 18 33 35 36 38
Джакпот
584 205.06 лева
Тираж 32 - 22.04.2018
Печеливши числа
Година
20
Месец
5
Дата
3
Ден
5


Джакпот
25 167.63 лева

Тираж 32 - 22.04.2018
Печеливши числа
5 8 20 28 35
Печеливша зодия
9
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 32 - 22.04.2018
 
Печеливши позиции
3 6 8
Печеливши числа
2 9 7
Джакпот
Спечелен
Тираж 32 - 22.04.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
x
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
x
10
2
11
x
12
2
13
2
Джакпот
7 958.12 лева
Тираж 32 - 22.04.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
x
4
2
5
2
6
1
7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
Джакпот
820.68 лева
Тираж 32 - 22.04.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
2
4
x
5
1
6
2
7
2
8
x
9
x
10
1
Джакпот
362.80 лева
 
26 апр 2018