Спечелил участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Ямбол 

 
Спечелил участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Ямбол
         

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Югоизточна регионална дирекция на ДП „БСТ“.

ДП „БСТ“, на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „БСТ“ и Протокол от 21.10.2016 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед №167/15.09.2016 г. на изпълнителния директор на ДП „БСТ“, определя със заповед №198/24.10.2016 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда, със застроена площ от 23.54 кв. м., с административен адрес в обл. Ямбол, обш. Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър“ №7, вх. А, ет. 0, „Изоткомерс“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 102148226, със седалище и адрес на управление в обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас 8000, ул. „Константин Величков“ №29, представлявано от Радостин Бинков, в качеството му на управител, при месечна наемна цена за обекта – 181.00 лв. (сто осемдесет и един лева), без включен в нея ДДС, и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед №198/24.10.2016 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 15 - 22.02.2018
Печеливши числа
10 18 20 21 33 44
Джакпот
2 000 000.00 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 15 - 22.02.2018
1 Теглене
12 17 19 31 34
2 Теглене
5 6 16 24 29
 
Тираж 15 - 22.02.2018
Печеливши числа
25 28 33 35 41 42
Джакпот
300 000.00 лева
Тираж 15 - 22.02.2018
Печеливши числа
Година
82
Месец
12
Дата
29
Ден
3


Джакпот
33 263.46 лева

Тираж 15 - 22.02.2018
Печеливши числа
16 26 35 48 49
Печеливша зодия
9
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 15 - 22.02.2018
 
Печеливши позиции
4 5 6
Печеливши числа
3 6 5
Джакпот
21 999.95 лева
Тираж 15 - 22.02.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
x
3
1
4
1
5
2
6
2
7
1
8
x
9
1
10
1
11
1
12
2
13
x
Джакпот
2 052.01 лева
Тираж 14 - 18.02.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
1
4
2
5
1
6
x
7
x
8
1
9
2
10
x
11
x
12
x
Джакпот
152.50 лева
Тираж 14 - 18.02.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
1
4
1
5
x
6
x
7
x
8
2
9
1
10
1
Джакпот
854.30 лева
 
25 фев 2018