Спечелил участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Свиленград 

 
Спечелил участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Свиленград
         

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ (ДП „БСТ“) обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Югоизточна регионална дирекция на ДП „БСТ“.

ДП „БСТ“, на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „БСТ“ и Протокол от 29.11.2016 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед №179/03.10.2016 г. на изпълнителния директор на ДП „БСТ“, определя със заповед №238/19.12.2016 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 (пет) години на имот – частна държавна собственост, представляващ обособенa част от тото пункт с площ от 38.70 кв. м., находящ се в гр. Свиленград, ул. „Георги Димитров“ (бул. „България“), „Шерифа 3“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202478054, със седалище и адрес на управление в обл. Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък 6100, ул. „Ненко Балкански“ №44, представлявано от Алекси Златев в качеството му на управител, при месечна наемна цена за обекта – 388.00 лв. (триста осемдесет и осем лева), без включен в нея ДДС и начин  на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед №238/19.12.2016 г. подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 


 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 76 - 24.09.2017
Печеливши числа
18 25 32 35 36 47
Джакпот
3 869 016.76 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 76 - 24.09.2017
1 Теглене
13 21 28 30 31
2 Теглене
2 9 18 26 35
 
Тираж 76 - 24.09.2017
Печеливши числа
3 24 29 32 34 41
Джакпот
464 008.81 лева
Тираж 76 - 24.09.2017
Печеливши числа
Година
74
Месец
8
Дата
23
Ден
6


Джакпот
17 088.50 лева

Тираж 76 - 24.09.2017
Печеливши числа
5 8 10 13 18
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 76 - 24.09.2017
 
Печеливши позиции
1 3 6
Печеливши числа
4 5 5
Джакпот
Спечелен
Тираж 76 - 24.09.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
x
3
2
4
2
5
2
6
1
7
1
8
x
9
1
10
1
11
2
12
2
13
2
Джакпот
2 792.31 лева
Тираж 76 - 24.09.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
2
4
x
5
1
6
x
7
1
8
x
9
2
10
1
11
x
12
2
Джакпот
3 979.83 лева
Тираж 76 - 24.09.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
x
4
x
5
1
6
2
7
1
8
2
9
x
10
1
Джакпот
430.75 лева
 
28 сеп 2017