Спечелил участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. София на ул. „Краище“ 

 
Спечелил участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. София на ул. „Краище“
         

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ (ДП „БСТ“) обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Софийска регионална дирекция на ДП „БСТ“.

ДП „БСТ“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „БСТ“ и Протокол от 22.11.2016 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед №194/20.10.2016 г. на изпълнителния директор на ДП „БСТ“, определя със заповед №217/23.11.2016 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 (пет) години на имот – частна държавна собственост, представляващ магазинно помещение, със застроена площ от 46.30 кв. м., находящ се в гр. София, район „Триадица“, ж. к. „Иван Вазов“, ул. „Краище“, бл. 37, „ВИЯ 80“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 204078258, със седалище и адрес на управление в обл. София, общ. Столична, гр. София 1220, р-н „Надежда“, ж. к. „Надежда-2“, бл. 270, вх. Ж, ет. 2, ап. 136, представлявано от Явор Вълков в качеството му на управител, при месечна наемна цена за обекта – 455.00 лв. (четиристотин петдесет и пет лева), без включен в нея ДДС, и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед №217/23.11.2016 г. подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 33 - 26.04.2018
Печеливши числа
10 13 21 34 39 48
Джакпот
3 448 585.93 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 33 - 26.04.2018
1 Теглене
13 15 19 27 35
2 Теглене
3 12 22 26 30
 
Тираж 33 - 26.04.2018
Печеливши числа
7 18 26 33 35 40
Джакпот
599 161.23 лева
Тираж 33 - 26.04.2018
Печеливши числа
Година
56
Месец
3
Дата
20
Ден
3


Джакпот
25 966.50 лева

Тираж 33 - 26.04.2018
Печеливши числа
25 26 42 45 46
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 33 - 26.04.2018
 
Печеливши позиции
1 5 6
Печеливши числа
9 6 1
Джакпот
Спечелен
Тираж 32 - 22.04.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
x
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
x
10
2
11
x
12
2
13
2
Джакпот
7 958.12 лева
Тираж 32 - 22.04.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
x
4
2
5
2
6
1
7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
Джакпот
820.68 лева
Тираж 32 - 22.04.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
2
4
x
5
1
6
2
7
2
8
x
9
x
10
1
Джакпот
362.80 лева
 
29 апр 2018