Спечелил участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. София на ул. „Краище“ 

 
Спечелил участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. София на ул. „Краище“
         

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ (ДП „БСТ“) обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Софийска регионална дирекция на ДП „БСТ“.

ДП „БСТ“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „БСТ“ и Протокол от 22.11.2016 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед №194/20.10.2016 г. на изпълнителния директор на ДП „БСТ“, определя със заповед №217/23.11.2016 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 (пет) години на имот – частна държавна собственост, представляващ магазинно помещение, със застроена площ от 46.30 кв. м., находящ се в гр. София, район „Триадица“, ж. к. „Иван Вазов“, ул. „Краище“, бл. 37, „ВИЯ 80“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 204078258, със седалище и адрес на управление в обл. София, общ. Столична, гр. София 1220, р-н „Надежда“, ж. к. „Надежда-2“, бл. 270, вх. Ж, ет. 2, ап. 136, представлявано от Явор Вълков в качеството му на управител, при месечна наемна цена за обекта – 455.00 лв. (четиристотин петдесет и пет лева), без включен в нея ДДС, и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед №217/23.11.2016 г. подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 49 - 21.06.2018
Печеливши числа
1 3 15 19 29 45
Джакпот
4 600 007.18 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 49 - 21.06.2018
1 Теглене
17 22 24 34 35
2 Теглене
15 17 27 29 33
 
Тираж 49 - 21.06.2018
Печеливши числа
4 13 17 22 33 35
Джакпот
879 689.12 лева
Тираж 49 - 21.06.2018
Печеливши числа
Година
85
Месец
10
Дата
2
Ден
7


Джакпот
19 296.30 лева

Тираж 49 - 21.06.2018
Печеливши числа
4 16 39 43 48
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 49 - 21.06.2018
 
Печеливши позиции
1 4 9
Печеливши числа
5 9 4
Джакпот
18 261.45 лева
Тираж 49 - 22.06.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
2
3
1
4
1
5
1
6
x
7
1
8
2
9
1
10
x
11
1
12
x
13
x
Джакпот
5 983.40 лева
Тираж 48 - 17.06.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
x
5
2
6
1
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
Джакпот
148.60 лева
Тираж 48 - 17.06.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
1
9
x
10
1
Джакпот
Спечелен
 
24 юни 2018