Спечелил участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Смолян 

 
Спечелил участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Смолян
         

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Южна централна регионална дирекция на ДП „БСТ“.

ДП „БСТ“, на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „БСТ“ и Протокол от 11.10.2016 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед №146/22.08.2016 г. на изпълнителния директор на ДП „БСТ“, определя със заповед №188/12.10.2016 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 (пет) години на имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.137.1.19, с предназначение за офис – едноетажен, масивен, със застроена площ 18.46 кв. м., разположени в сграда №1, намираща се в поземлен имот с идентификатор 67653.918.137 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, с административен адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул. „България“ №6, съгласно АДС №3994, Филип Топов, с ЕГН **************, притежаващ лична карта №*************, издадена на **************** г. от МВР – *************, с постоянен адрес в ********************************, при месечна наемна цена за обекта – 96.00 лв. (деветдесет и шест лева), без включен в нея ДДС, и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед №188/12.10.2016 г. подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 50 - 24.06.2018
Печеливши числа
3 11 16 17 22 38
Джакпот
4 692 162.38 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 50 - 24.06.2018
1 Теглене
3 9 29 32 35
2 Теглене
17 23 29 31 35
 
Тираж 50 - 24.06.2018
Печеливши числа
4 6 9 13 19 21
Джакпот
899 919.21 лева
Тираж 50 - 24.06.2018
Печеливши числа
Година
53
Месец
8
Дата
20
Ден
2


Джакпот
20 793.42 лева

Тираж 50 - 24.06.2018
Печеливши числа
4 23 33 40 46
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 50 - 24.06.2018
 
Печеливши позиции
3 8 9
Печеливши числа
8 2 7
Джакпот
40 284.75 лева
Тираж 50 - 24.06.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
1
4
1
5
x
6
2
7
1
8
1
9
x
10
x
11
2
12
1
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 50 - 24.06.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
x
3
x
4
1
5
x
6
1
7
x
8
1
9
x
10
2
11
1
12
x
Джакпот
220.88 лева
Тираж 50 - 24.06.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
2
4
x
5
x
6
2
7
2
8
1
9
x
10
2
Джакпот
127.90 лева
 
28 юни 2018