Спечелил участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Момчилград на ул. „Гюмюрджинска“ 

 
Спечелил участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Момчилград на ул. „Гюмюрджинска“
         

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ (ДП „БСТ“) обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Югоизточна регионална дирекция на ДП „БСТ“.

ДП „БСТ“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „БСТ“ и Протокол от 24.11.2016 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед №164/12.09.2016 г. на изпълнителния директор на ДП „БСТ“, определя със заповед №221/25.11.2016 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 (пет) години на имот – частна държавна собственост, представляващ обособено помещение с площ от 8.00 кв. м., част от тото пункт – едноетажна масивна сграда със застроена площ от 51.20 кв. м., с административен адрес в обл. Кърджали, общ. Момчилград, гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска“ №27, „ЕТ „ДЕНИЗ-1001-КЕМАЛ МУСТАФА“, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 108537380, със седалище и адрес на управление в гр. Момчилград 6800, обл. Кърджали, общ. Момчилград, ул. „Маказа“ №11, вх. Б, ет. 4, ап. 30, представлявано от Кемал Мустафа, физическото лице-търговец, при месечна наемна цена за обекта – 70.00 лв. (седемдесет лева), без включен в нея ДДС, и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед №221/25.11.2016 г. подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 23 - 23.03.2017
Печеливши числа
2 3 11 13 44 45
Джакпот
6 879 266.39 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 23 - 23.03.2017
1 Теглене
3 8 15 17 31
2 Теглене
4 5 19 20 24
 
Тираж 23 - 24.03.2017
Печеливши числа
Година
87
Месец
1
Дата
13
Ден
2


Джакпот
9 793.36 лева

Тираж 23 - 23.03.2017
Печеливши числа
25 27 31 37 47
Печеливша зодия
2
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 23 - 23.03.2017
Печеливши числа
4 6 11 26 32 39
Джакпот
1 406 534.84 лева
Тираж 23 - 23.03.2017
 
Печеливши позиции
4 6 9
Печеливши числа
8 7 7
Джакпот
Спечелен
Тираж 22 - 19.03.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
x
4
2
5
1
6
1
7
1
8
x
9
1
10
x
11
1
12
1
13
2
Джакпот
3 637.38 лева
Тираж 22 - 19.03.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
1
4
x
5
x
6
2
7
x
8
1
9
x
10
1
11
2
12
2
Джакпот
691.45 лева
Тираж 22 - 19.03.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
1
4
x
5
2
6
1
7
1
8
x
9
2
10
1
Джакпот
Спечелен
 
26 мар 2017