Весели празници! 

 
Весели празници!
         

Най-празнично щедрата моментна лотарийна игра!

 

„Весели празници“, четвърти тираж
Общ брой талони – 500 000
Цена на един талон – 5 лв.
Честота на печелившите талони – 1:2,91
Обща сума на печалбите – 1 525 000 лв.,
от които:
      • 2 печалби по 50 000 лв.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печалби

Брой
печалби
Единична
печалба
Общо печалби
от група
Оставащи
печалби
2
50 000 лв.
500 000 лв.
0
5
5000 лв.
180 000 лв.
0
50
1000 лв.
140 000 лв.
6
500
100 лв.
100 000 лв.
...
550
50 лв. + 50 лв. = 100 лв.
50 000 лв.
...
2500
50 лв.
150 000 лв.
...
3000
10 лв. + 10 лв. + 10 лв. + 10 лв.
+ 5 лв. + 5 лв. = 50 лв.
125 000 лв.
...
5000
10 лв.
55 000 лв.
...
10 000
5 лв. + 5 лв. = 10 лв.
50 000 лв.
...
20 000
7 лв.
50 000 лв.
...
30 000
6 лв.
25 000 лв.
...
100 000
5 лв.
100 000 лв.
...
171 607
 
1 525 000 лв.
 

 

Талон от моментната лотарийна игра „Весели празници!“ (четвърти тираж) на Спорт Тото е печеливш, ако под скреч покритието:

  • върху дванадесетте полетата на игрална зона „Игра 1“ се открият два еднакви символа в едно поле. В този случай размерът на печалбата е сумата, изписана под разкритите еднакви символи. Например, ако в едно от полетата на зоната се открият два еднакви символа(елха) и под тях е изписана сумата „1000 лв.“, тогава печалбата от талона е 1000 лв. Ако в шест от полетата на зоната се открият по два еднакви символа(ръкавица) и под тях са изписани сумите „10 лв.“, „10 лв.“, „10 лв.“, „10 лв.“, „5 лв.“ и „5 лв.“, тогава печалбата от талона е равна на сбора от шестте суми – 10 лв. + 10 лв. + 10 лв. + 10 лв. + 5 лв. + 5 лв. = 50 лв.;

или

  • в полето с надпис „Коледните числа“ от игрална зона „Игра 2“ се открие съвпадение на едно, две, три, четири, пет или шест числа от дванадесетте в това поле с едно, две, три, четири, пет или шест числа от полето „Празничната елха“. Те задължително трябва да са разположени на един и същи ред. В този случай печалбата е равна на сумата, изписана срещу съответния ред с еднакви числа в полето „Празничната елха“. Например, ако в полето „Коледните числа“ се открият числата 5, 42, 34, 14, 21, 17, 8, 10, 44, 29, 11 и 36, а полето „Празничната елха“ съдържа изписани числа, разположени както следва: първи ред – числото 2 и сума срещу него „5 лв.“; втори ред – числата 23 и 45 и сума срещу тях „7 лв.“; трети ред – числата 5, 34 и 21 и сума срещу тях „10 лв.“; четвърти ред – числата 12, 1, 37 и 41 и сума срещу тях „50 лв.“; пети ред – числата 4, 9, 22, 35 и 40 и сума срещу тях „5000 лв.“; шести ред – числата 33, 4, 15, 30, 40 и 26 и сума в лева срещу тях „50 000 лв.“, то печалбата от талона в случая е сумата, изписана срещу числата от трети ред – 5, 34 и 21, а именно 10 лв.

 

 

 

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на СПОРТ ТОТО
подпомагаш развитието на спорта в България
и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 24 - 26.03.2017
Печеливши числа
17 22 25 26 46 49
Джакпот
6 973 819.96 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 24 - 26.03.2017
1 Теглене
3 19 25 31 34
2 Теглене
7 18 22 29 30
 
Тираж 24 - 27.03.2017
Печеливши числа
Година
68
Месец
1
Дата
15
Ден
3


Джакпот
11 347.82 лева

Тираж 24 - 26.03.2017
Печеливши числа
11 12 21 30 43
Печеливша зодия
11
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 24 - 26.03.2017
Печеливши числа
2 3 28 32 35 42
Джакпот
1 434 137.90 лева
Тираж 24 - 26.03.2017
 
Печеливши позиции
1 7 8
Печеливши числа
0 0 6
Джакпот
Спечелен
Тираж 24 - 26.03.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
1
4
1
5
2
6
x
7
1
8
1
9
2
10
2
11
x
12
2
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 24 - 26.03.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
1
4
1
5
2
6
x
7
2
8
x
9
1
10
x
11
1
12
2
Джакпот
990.60 лева
Тираж 24 - 26.03.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
x
3
1
4
x
5
1
6
1
7
2
8
x
9
x
10
x
Джакпот
265.05 лева
 
30 мар 2017